Parallel

HAOKAPHOK 1

1
Kazing eina Ngalei Kasā
1 # Joh 1.1. Haokaphokli Varena kazing eina ngalei sai. 2Okathui hi amei-amā maleisāmana, kala kathuka chiwui ari arāp tangmangting eina leisai; kala Varewui Manglā china tara̱tungli zatung-zatvā sai. 3#2 Cor 4.6. Kala Varena hānga, “Kahor leiranu”; chieina kahor leihaowa. 4Kala kahor chi phāhaira da Varena thei; kala Varena kahor chi tangkhamangwui eina ngatei ngasaka. 5Varena kahor chili Ngashun, kala tangkhamang chili Ngayā da hoi. Chithang ngazin eina ngathor chi kharethangna.
6 # 2 Pet 3.5. Kala Varena hānga, “Tara̱ ngachaiwui eina khamasai shokranu, kala china tara̱ akhawui eina tara̱ akhali ngatei ngasakranu.” 7Kala Varena khamasaiwui azingli khalei tara̱ eina khamasaiwui atungli khalei tara̱ chi ngatei ngasaka. Kala chi tākam eina shoka. 8Varena khamasai chili Kazingram hoi. Chithang ngazin eina ngathor chi kakhanethangna.
9Kala Varena hānga, “Kazingli khalei tara̱ chi apam akhali kazipkha sāhaida ngalei katheng leiranu.” Kala chi tākam eina shoka. 10Katheng chili Varena Ngalei hoi, kala tara̱ kazipkha sākahai chili Shamadru hoi. Kala chi phāhaira da Varena thei. 11Kala Varena, “Ngaleina akhār khārda thingnā-ra̱hā, athā kazang arongyurbing, kala atheirong yurna kachichāwui ayur athishurda athā kazanga athei matheiranu” da hānga. Kala chi tākam eina shoka. 12Ngaleili thingnā-ra̱hā kachungkha shoka, arong ayur ngatateida athā zangsera, kala thingrongbingna athei matheida ayur ayurwui athishurda athā zangsera. Kala chi Varena phāhaira da thei. 13Chithang ngazin eina ngathor chi kakathumathangna.
14Varena hānga, “Ngashun eina ngayā ngatei khavai kazingwui khamasaili kahorbing leiranu, kala china atam, zimiksho kala zingkum theikhui khavai sāranu, 15kala okathuili horkhavai kazingramwui khamasaili kahor leiranu.” Kala chi tākam eina shoka. 16Varena kahor kahakva̱ khani sai, hakkhamei kahor china ngashun mungkhavai, teokhamei kahor china ngayā mungkhavai; kala ana sirā kachungkhala sākhui. 17Kala okathuili horkhavai saikora chi kazingramwui khamasaili Varena haimi, 18china ngashun eina ngayā mungkhavai, kala kahor eina tangkhamang ngatei ngasak khavaina. Kala chi Varena phāhaira da thei. 19Chithang ngazin eina ngathor chi khamatethangna.
20Kala Varena hānga, “Tara̱wui eina manglākapai kachungkha shokranu, kala okathuili vānaobingna kazingramwui khamasaili yongzatranu.” 21Chithāda sāda Varena shamadrulungli hakkhamahā sāyur kala tara̱lungli ngarikazata kharingyur kachiva̱, kala angachāng kakā vānaoyur kachiva̱ sākhui. Kala chi Varena phāhaira da thei. 22Kala Varena athumli somida hānga, “Athei matheilu kala mataisanglu kala shamadruwui tara̱lungli chipemlu, kala okathuili vānao mayāsangranu.” 23Chithang ngazin eina ngathor chi kaphangā thangna.
24Varena hānga, “Ngaleiwui eina manglākapaiyur kachiva̱: sha̱kei, ngarikazata yur, kala sāyur shokranu.” Kala chi tākam eina shoka. 25Kala Varena sāyur ayāyāva̱, sha̱kei ayur ngatateida kala ngaleili ngarikazata ayur ngatateida shokngasaka. Kala chi phāhaira da Varena thei.
26 # Hao 5.1; Mat 19.4; Mk 10.6; Col 3.10; Jam 3.9. Chiwui thili Varena hānga, “Ithumwui sakrin khuida ithumli ngaraikachā mi sākhuisa; kala shamadruli khalei khaihyur, kazingli yongkazata vānao, sha̱kei kala okathuiwui ngaleitungli ngarikazata saikorawuitungli athumna mungranu.” 27Chithāda Varena awui sakrin khuida mi sākhui, Varewui sakrin khuida mayarnao sākhui; mayarnao eina sha̱nao chi sākhui. 28Kala Varena anili somida hānga, “Athei matheilu kala mayāsanglu, okathui chipemlu kala khamunga sālu; shamadruwui khaih, kazingwui vānao, kala ngaleitungli ngawokazat manglākapai kachiva̱wuitungli munglu.” 29Varena hānga, “Yanglu, okathui apam huptali khalei athā kapanga akhar katonga, kala atheili athā kazanga atheirong kachiva̱ ina khamina; naniwui vang kashakazā ngasāra. 30Kala okathuili khalei sāyur saikora, kazingwui vānaoyur saikora kala ngaleitungli ngarikazata, kala khaksuida kharinga yur kachiva̱li, khamateka thingnā-ra̱hā kachiva̱ kashakazā sākhavai ina mihaira.” Kala chi tākam eina shoka. 31Kala Varena sākahai saikora chi yanglaga phālakhaira da ana thei. Chithang ngazin eina ngathor chi katharuka thangna.