Exit Parallel Mode
 

Matío 9

9
Yesu kɔ́ nán kpee tóó 'yȩm
(Márkus 2:1-12; Lúg 5:17-26)
1Yesu ɗáá nɛ́ŋ́ duu fíí ya̧ ya mam dən, laa woolı̵́ kaalı̵́. 2Vu̵ pa̧nnɔ ya nán kpee tóó ud mbaa píggí. Yesu ka ho̧ zó̧ó̧ 'yɛ́lı̵́ voo máa, o̧d nán kpee pee: “Waa míí, a̧m zi̧i̧ zó̧ó̧ la ú̵, hȩn ɓı̵́d móó vu̵ kéé gboy sú̵'ú̵.”
3 Nán moo Tayɨɨ tú"í tóó vu̵ taa zó̧ó̧ voolı̵́: “Nán yȩ haa Tayɨɨɨ.”
4A̧máa Yesu ka gaa moo taalı̵́ voo máa, vi vu̵: “Moo ȩn ví taa moo ɓı̵́d ı̵́ yo̧go̧ zó̧ó̧ víílílá? 5Kaa o̧d nán: ‘Hȩn ɓı̵́d móó vu̵ kéé gboy sú̵'ú̵,’ tóó tée, kaa o̧: ‘A̧m lúú yúba, mɔ́ 'yȩmma ó̧’ tée, ȩn təə mbalá? 6A̧máa ı̵́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, mí hí̧í̧ i gaa ba mín dɨ kan néélȩ́ kéé hȩn ɓı̵́d nán voo vu̵ gbɔ hágá yɛlı̵́ ú̵.”
Ma o̧d nán kpee pee: “A̧m lúú dɔg yúba! Mɔ́ ɓɛ píg móó, mɔ́ laa móólȩ́ kíilí.”
7Nán kpee pee lúú, daa laa woolı̵́ kíilí. 8Dúú ku̵u̵ ho̧ hȩn yȩ máa, dú̵ú̵ kɔ́ vu̵, vu̵ na' Tayɨɨ ı̵́ ka pú̵ nán vu̵ néélȩ́ ı̵́ yo̧go̧ yȩ.
Yesu bee Matío
(Márkus 2:13-17; Lúg 5:27-32)
9Yesu ka lúú wu̵lı̵́, ka ya̧a̧ daa máa, nuŋ nán tóó, yéé woo Matío, dɨ mbaalı̵́ bilów lámba su̵ggı̵́lı̵́. Yesu o̧ddu̵: “A̧m duun ya ú̵.”
Nán pee lúú dɔg, dugu.
10Pig woolı̵́ Yesu ka dɨ hȩn lálı̵́ ligí máa, nán lámba su̵ggı̵́ tóó vu̵ du̵u̵lı̵́ ɓu̵u̵lı̵́ na'a, kan nán hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ vu̵, vu̵ sú̵g ya mbaa kannɔ kan waa duulí woo vu̵ ya hȩn lálı̵́lı̵́ á̧ḿ.
11 Nán farísa ku̵u̵ ho̧ hȩn yȩ máa, vu̵ vi waa duulí Yesu woo vu̵: “Moo ȩn akaw víí ka sú̵g lá hȩn kan nán lámba su̵ggı̵́ vu̵ kan nán hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ vu̵ dágálá?”
12Yesu ka ki máa, o̧: “Nán ku̵u̵ mbaa nánná máa, vu̵u̵ soon gbaŋ gam né. A̧máa nán ho̧o̧ vu̵u̵ baa soo. 13I la kúgú moo Tayɨɨ ka o̧: ‘Mí hí̧í̧ míí gíḿ ho̧lȩ́ gaalı̵́ɨ; mí hí̧i̧n míí hȩn mɛmmo ha"ı̵́ɨ né’ má nɔ. Moo mí yaan nán ku̵u̵ taa ba bin kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo nɔ máa vu̵ yu̵ beelı̵́ né, a̧máa mí ya bee nán ı̵́ ku̵u̵ gaa ba bin kɔ́ hȩn ɓı̵́ddɨ máa vu̵ yu̵.”
Yesu o̧ moo yúú hȩn lálı̵́ kȩȩlȩ́lı̵̧́
(Márkus 2:18-22; Lúg 5:33-39)
14A̧máa waa duulí Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné woo vu̵ yaa Yesu woolı̵́, vu̵ vigi: “Moo ȩn vɔ́ kȩȩ vóó hȩn lálı̵́ kan nán farísa vu̵, a̧máa waa duulí móó vu̵ kȩȩn voo nélá?”
15Yesu hí̧i̧d vu̵ o̧: “Nán ku̵u̵ bee vu̵ hȩn lálı̵́ lig pú̵lı̵́lı̵́ máa, vu̵ vi̧i̧ zó̧ó̧ sey ı̵́ kȩ́ȩ́ aga ka dɨ lá kan vu̵ áa? A̧máa zá̧ga̧ tóó wú̵ń yaa dɨlı̵́, vú̵ń luu ı̵́ kȩ́ȩ́ aga voolı̵́ sa̧a̧mé, tée vú̵ń kȩȩ hȩn lálı̵́ wu̵lı̵́.
16“Nán tóó dɛ sa̧a̧m də̧'ə̧ 'maŋ la ní'in sa̧a̧m dɔ́lı̵́ seelı̵́ né, moo sa̧a̧m də̧'ə̧ 'maŋ kan dɛ sa̧a̧m dɔ́lı̵́ tée, deyné woo kan duu mba hȩnne. 17Vu̵ to̧o̧n doo gbág seelı̵́ né. Nán a kɔ́ ı̵́ yo̧go̧ tée, gbág wú̵ń 'woy lı̵́d, doo vú̵ń yɛ́d á̧ḿ. A̧máa ba to̧o̧ doo gbág 'maŋŋı̵́, tée wú̵ń mbaa du̵u̵ na'a.”
Yesu za̧a̧ wakȩ́ȩ́ tóó ka za' sa̧a̧m woo máa, nim wakȩ́ȩ́ waa ı̵́ nii tóó woo nɔmmé á̧ḿ
(Márkus 5:21-43; Lúg 8:40-56)
18Sey Yesu ka dɨd vu̵ moo yȩ o̧lȩ́ máa, ı̵́ nii Yúúda tóó yaa ya kə̧ə̧du̵ la tíŋ́, o̧ddu̵: “Waa kȩ́ȩ́ míí há̧á̧ nɔɔ la yɔ. A̧m ya ha'adu̵ nag yúlí tée, wú̵ń za̧a̧.”
19Ma Yesu lúú dugu kan waa duulí woo vu̵ á̧ḿ. 20A̧máa wakȩ́ȩ́ tóó ká du̵u̵lı̵́, hȩn kȩȩlȩ́ kɔ́gɔ há̧á̧ ve' wa̧nɓó' zu̵u̵ idú. Séé ya pig Yesu woolı̵́, za' ya̧g sa̧a̧m woo, 21moo ká taa zó̧ó̧ woolı̵́: “Kóó a̧n za' sa̧a̧m woo nɔ si̧', ho̧o̧ wú̵ń ka̧'a̧nɔ́.”
22Yesu tii daa, ho̧go̧, o̧: “Waa kȩ́ȩ́ míí, a̧m zi̧i̧ zó̧ó̧ la ú̵, káḿ 'yɛ́ zó̧ó̧ míílí̧ yɛ, mɔ́ sə́d sú̵'ú̵.”
Ho̧o̧ ka̧' wakȩ́ȩ́ pee zu̵u̵ ya̧g woolı̵́.
23Sey Yesu ka ya̧ kíi ı̵́ nii pee woolı̵́ máa, ho̧ nán lɨtɨɨd úúlí vu̵, kan dúú ku̵u̵ dɔb ká̧ń máa vu̵, 24o̧d vu̵: “I lúú la ú̵, moo waa yȩ nɔɔ né, a̧máa nə nəmme.”
A̧máa nán vu̵ hı̵́'ɨwu̵.
25Sey Yesu ka nɛŋ dúú vu̵ 'waa sú̵'ú̵ máa, dɔ́ la, ma' waa pee dɔg nagá; wakȩ́ȩ́ waa pee níḿ dɔg nɔmmé. 26Moo yȩ kiy ya 'waapád hág yȩlȩ́.
Yesu za̧a̧ nán yə̧m tóó vu̵ idú
27Sey Yesu ka lúú wu̵lı̵́ máa, nán yə̧m tóó vu̵ idú, vu̵ dugu, vu̵ moo dɔg moo yúba, vu̵ o̧: “Daavíd waa, i ho̧ gíḿ gaad vɔ́ ú̵!”
28Ka ya̧ kíilí máa, nán yə̧m pee vu̵ séé ya woolı̵́. Yesu vi vu̵: “Ví 'yɛ́ víí zó̧ó̧ ba míń kɔ́ hȩn yȩ á̧a̧?”
Vu̵ hí̧i̧du̵: “Ɨ́ yo̧go̧, ba' naa.”
29Yesu za' nɔ́ɔ́ voo, o̧d vu̵: “Hȩn woo a kɔ́yya kɔ́ ı̵́ kíí 'yɛ́ zó̧ó̧ víí wu̵lı̵́ yȩ wɔgɔ.”
30Ma nɔ́ɔ́ voo tá̧'á̧. Yesu duu tiŋ vu̵ za̧a̧ná, o̧: “I gágad nán tóó o̧lȩ́ȩ.”
31A̧máa ku̵u̵ vúd wu̵lı̵́ máa, vu̵ bé' yɛ́g to̧o̧ woo palı̵́ ya 'waapád hág yȩlȩ́.
Yesu za̧a̧ nán kpo̧o̧g tóó
32Ku̵u̵ daa lúú máa, vu̵ pa̧nnɔ ya nán tóó hȩn hó̧g ka tiiwu̵ kpo̧o̧g máa.
33Yesu ka nɛŋ hȩn hó̧g vud máa, nán kpo̧o̧g pee moo moo. Dúú vu̵ mbaa ɗii, vu̵ o̧: “Hȩn ı̵́ yo̧go̧ máa, ba ho̧n ví lá daga woo hág Izraɛ́llı̵́ yɛlı̵́ né sá̧ḿ.”
34A̧máa nán farísa vu̵ o̧: “Yesu nɛŋ hȩn hó̧g vud kan néélȩ́ gbanii yigid ɓı̵́d voo nɔ.”
Yesu ho̧ gíḿ gaad nán vu̵
35Yesu 'yȩ́ḿ kə̧́ə̧́ daa kaa gbo̧o̧ vu̵lı̵́ 'waapád, kan kaa waa vu̵, baa tú' moo lig sú̵ggı̵́ nán Yúúda voo vu̵lı̵́, pa moo to̧o̧ 'maŋ, moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo nɔ. Baa za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵ 'waapád, kan nán kó̧ggı̵́ vu̵.
36Sey ka ho̧ dúú vu̵ máa, kɔ́gɔ la gíḿná, moo vu̵ ta̧a̧ sú̵'ú̵, vu̵ mbaa la gíḿná. Vu̵ mbaa kɔ́ ı̵́ mbee tóó ku̵u̵ kan nán tu̵lı̵́ pɛ́lı̵́ máa wɔgɔ. 37Yesu o̧d waa duulí woo vu̵: “Tú̵d sə̧"ȩ́ dɨlı̵́ gbo̧o̧ ba'a, a̧máa nán ba'ad vu̵ dɨ waaná'. 38Moo woo nɔ i vi ı̵́ tú̵d aga a duu ba' nán ba'ad tóó vu̵ ya tú̵d sə̧"ȩ́ woolı̵́.”
9
Yesu kɔ́ nán kpee tóó 'yȩm
(Márkus 2:1-12; Lúg 5:17-26)
1Yesu ɗáá nɛ́ŋ́ duu fíí ya̧ ya mam dən, laa woolı̵́ kaalı̵́. 2Vu̵ pa̧nnɔ ya nán kpee tóó ud mbaa píggí. Yesu ka ho̧ zó̧ó̧ 'yɛ́lı̵́ voo máa, o̧d nán kpee pee: “Waa míí, a̧m zi̧i̧ zó̧ó̧ la ú̵, hȩn ɓı̵́d móó vu̵ kéé gboy sú̵'ú̵.”
3 Nán moo Tayɨɨ tú"í tóó vu̵ taa zó̧ó̧ voolı̵́: “Nán yȩ haa Tayɨɨɨ.”
4A̧máa Yesu ka gaa moo taalı̵́ voo máa, vi vu̵: “Moo ȩn ví taa moo ɓı̵́d ı̵́ yo̧go̧ zó̧ó̧ víílílá? 5Kaa o̧d nán: ‘Hȩn ɓı̵́d móó vu̵ kéé gboy sú̵'ú̵,’ tóó tée, kaa o̧: ‘A̧m lúú yúba, mɔ́ 'yȩmma ó̧’ tée, ȩn təə mbalá? 6A̧máa ı̵́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, mí hí̧í̧ i gaa ba mín dɨ kan néélȩ́ kéé hȩn ɓı̵́d nán voo vu̵ gbɔ hágá yɛlı̵́ ú̵.”
Ma o̧d nán kpee pee: “A̧m lúú dɔg yúba! Mɔ́ ɓɛ píg móó, mɔ́ laa móólȩ́ kíilí.”
7Nán kpee pee lúú, daa laa woolı̵́ kíilí. 8Dúú ku̵u̵ ho̧ hȩn yȩ máa, dú̵ú̵ kɔ́ vu̵, vu̵ na' Tayɨɨ ı̵́ ka pú̵ nán vu̵ néélȩ́ ı̵́ yo̧go̧ yȩ.
Yesu bee Matío
(Márkus 2:13-17; Lúg 5:27-32)
9Yesu ka lúú wu̵lı̵́, ka ya̧a̧ daa máa, nuŋ nán tóó, yéé woo Matío, dɨ mbaalı̵́ bilów lámba su̵ggı̵́lı̵́. Yesu o̧ddu̵: “A̧m duun ya ú̵.”
Nán pee lúú dɔg, dugu.
10Pig woolı̵́ Yesu ka dɨ hȩn lálı̵́ ligí máa, nán lámba su̵ggı̵́ tóó vu̵ du̵u̵lı̵́ ɓu̵u̵lı̵́ na'a, kan nán hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ vu̵, vu̵ sú̵g ya mbaa kannɔ kan waa duulí woo vu̵ ya hȩn lálı̵́lı̵́ á̧ḿ.
11 Nán farísa ku̵u̵ ho̧ hȩn yȩ máa, vu̵ vi waa duulí Yesu woo vu̵: “Moo ȩn akaw víí ka sú̵g lá hȩn kan nán lámba su̵ggı̵́ vu̵ kan nán hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ vu̵ dágálá?”
12Yesu ka ki máa, o̧: “Nán ku̵u̵ mbaa nánná máa, vu̵u̵ soon gbaŋ gam né. A̧máa nán ho̧o̧ vu̵u̵ baa soo. 13I la kúgú moo Tayɨɨ ka o̧: ‘Mí hí̧í̧ míí gíḿ ho̧lȩ́ gaalı̵́ɨ; mí hí̧i̧n míí hȩn mɛmmo ha"ı̵́ɨ né’ má nɔ. Moo mí yaan nán ku̵u̵ taa ba bin kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo nɔ máa vu̵ yu̵ beelı̵́ né, a̧máa mí ya bee nán ı̵́ ku̵u̵ gaa ba bin kɔ́ hȩn ɓı̵́ddɨ máa vu̵ yu̵.”
Yesu o̧ moo yúú hȩn lálı̵́ kȩȩlȩ́lı̵̧́
(Márkus 2:18-22; Lúg 5:33-39)
14A̧máa waa duulí Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné woo vu̵ yaa Yesu woolı̵́, vu̵ vigi: “Moo ȩn vɔ́ kȩȩ vóó hȩn lálı̵́ kan nán farísa vu̵, a̧máa waa duulí móó vu̵ kȩȩn voo nélá?”
15Yesu hí̧i̧d vu̵ o̧: “Nán ku̵u̵ bee vu̵ hȩn lálı̵́ lig pú̵lı̵́lı̵́ máa, vu̵ vi̧i̧ zó̧ó̧ sey ı̵́ kȩ́ȩ́ aga ka dɨ lá kan vu̵ áa? A̧máa zá̧ga̧ tóó wú̵ń yaa dɨlı̵́, vú̵ń luu ı̵́ kȩ́ȩ́ aga voolı̵́ sa̧a̧mé, tée vú̵ń kȩȩ hȩn lálı̵́ wu̵lı̵́.
16“Nán tóó dɛ sa̧a̧m də̧'ə̧ 'maŋ la ní'in sa̧a̧m dɔ́lı̵́ seelı̵́ né, moo sa̧a̧m də̧'ə̧ 'maŋ kan dɛ sa̧a̧m dɔ́lı̵́ tée, deyné woo kan duu mba hȩnne. 17Vu̵ to̧o̧n doo gbág seelı̵́ né. Nán a kɔ́ ı̵́ yo̧go̧ tée, gbág wú̵ń 'woy lı̵́d, doo vú̵ń yɛ́d á̧ḿ. A̧máa ba to̧o̧ doo gbág 'maŋŋı̵́, tée wú̵ń mbaa du̵u̵ na'a.”
Yesu za̧a̧ wakȩ́ȩ́ tóó ka za' sa̧a̧m woo máa, nim wakȩ́ȩ́ waa ı̵́ nii tóó woo nɔmmé á̧ḿ
(Márkus 5:21-43; Lúg 8:40-56)
18Sey Yesu ka dɨd vu̵ moo yȩ o̧lȩ́ máa, ı̵́ nii Yúúda tóó yaa ya kə̧ə̧du̵ la tíŋ́, o̧ddu̵: “Waa kȩ́ȩ́ míí há̧á̧ nɔɔ la yɔ. A̧m ya ha'adu̵ nag yúlí tée, wú̵ń za̧a̧.”
19Ma Yesu lúú dugu kan waa duulí woo vu̵ á̧ḿ. 20A̧máa wakȩ́ȩ́ tóó ká du̵u̵lı̵́, hȩn kȩȩlȩ́ kɔ́gɔ há̧á̧ ve' wa̧nɓó' zu̵u̵ idú. Séé ya pig Yesu woolı̵́, za' ya̧g sa̧a̧m woo, 21moo ká taa zó̧ó̧ woolı̵́: “Kóó a̧n za' sa̧a̧m woo nɔ si̧', ho̧o̧ wú̵ń ka̧'a̧nɔ́.”
22Yesu tii daa, ho̧go̧, o̧: “Waa kȩ́ȩ́ míí, a̧m zi̧i̧ zó̧ó̧ la ú̵, káḿ 'yɛ́ zó̧ó̧ míílí̧ yɛ, mɔ́ sə́d sú̵'ú̵.”
Ho̧o̧ ka̧' wakȩ́ȩ́ pee zu̵u̵ ya̧g woolı̵́.
23Sey Yesu ka ya̧ kíi ı̵́ nii pee woolı̵́ máa, ho̧ nán lɨtɨɨd úúlí vu̵, kan dúú ku̵u̵ dɔb ká̧ń máa vu̵, 24o̧d vu̵: “I lúú la ú̵, moo waa yȩ nɔɔ né, a̧máa nə nəmme.”
A̧máa nán vu̵ hı̵́'ɨwu̵.
25Sey Yesu ka nɛŋ dúú vu̵ 'waa sú̵'ú̵ máa, dɔ́ la, ma' waa pee dɔg nagá; wakȩ́ȩ́ waa pee níḿ dɔg nɔmmé. 26Moo yȩ kiy ya 'waapád hág yȩlȩ́.
Yesu za̧a̧ nán yə̧m tóó vu̵ idú
27Sey Yesu ka lúú wu̵lı̵́ máa, nán yə̧m tóó vu̵ idú, vu̵ dugu, vu̵ moo dɔg moo yúba, vu̵ o̧: “Daavíd waa, i ho̧ gíḿ gaad vɔ́ ú̵!”
28Ka ya̧ kíilí máa, nán yə̧m pee vu̵ séé ya woolı̵́. Yesu vi vu̵: “Ví 'yɛ́ víí zó̧ó̧ ba míń kɔ́ hȩn yȩ á̧a̧?”
Vu̵ hí̧i̧du̵: “Ɨ́ yo̧go̧, ba' naa.”
29Yesu za' nɔ́ɔ́ voo, o̧d vu̵: “Hȩn woo a kɔ́yya kɔ́ ı̵́ kíí 'yɛ́ zó̧ó̧ víí wu̵lı̵́ yȩ wɔgɔ.”
30Ma nɔ́ɔ́ voo tá̧'á̧. Yesu duu tiŋ vu̵ za̧a̧ná, o̧: “I gágad nán tóó o̧lȩ́ȩ.”
31A̧máa ku̵u̵ vúd wu̵lı̵́ máa, vu̵ bé' yɛ́g to̧o̧ woo palı̵́ ya 'waapád hág yȩlȩ́.
Yesu za̧a̧ nán kpo̧o̧g tóó
32Ku̵u̵ daa lúú máa, vu̵ pa̧nnɔ ya nán tóó hȩn hó̧g ka tiiwu̵ kpo̧o̧g máa.
33Yesu ka nɛŋ hȩn hó̧g vud máa, nán kpo̧o̧g pee moo moo. Dúú vu̵ mbaa ɗii, vu̵ o̧: “Hȩn ı̵́ yo̧go̧ máa, ba ho̧n ví lá daga woo hág Izraɛ́llı̵́ yɛlı̵́ né sá̧ḿ.”
34A̧máa nán farísa vu̵ o̧: “Yesu nɛŋ hȩn hó̧g vud kan néélȩ́ gbanii yigid ɓı̵́d voo nɔ.”
Yesu ho̧ gíḿ gaad nán vu̵
35Yesu 'yȩ́ḿ kə̧́ə̧́ daa kaa gbo̧o̧ vu̵lı̵́ 'waapád, kan kaa waa vu̵, baa tú' moo lig sú̵ggı̵́ nán Yúúda voo vu̵lı̵́, pa moo to̧o̧ 'maŋ, moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo nɔ. Baa za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵ 'waapád, kan nán kó̧ggı̵́ vu̵.
36Sey ka ho̧ dúú vu̵ máa, kɔ́gɔ la gíḿná, moo vu̵ ta̧a̧ sú̵'ú̵, vu̵ mbaa la gíḿná. Vu̵ mbaa kɔ́ ı̵́ mbee tóó ku̵u̵ kan nán tu̵lı̵́ pɛ́lı̵́ máa wɔgɔ. 37Yesu o̧d waa duulí woo vu̵: “Tú̵d sə̧"ȩ́ dɨlı̵́ gbo̧o̧ ba'a, a̧máa nán ba'ad vu̵ dɨ waaná'. 38Moo woo nɔ i vi ı̵́ tú̵d aga a duu ba' nán ba'ad tóó vu̵ ya tú̵d sə̧"ȩ́ woolı̵́.”