Exit Parallel Mode
 

Matío 8

8
Yesu kɔ́ nán ho̧o̧ naa tóó fó̧ó̧ woo yu̵d
(Márkus 1:40-45; Lúg 5:12-16)
1Yesu ka sí zu̵u̵ gu̵u̵ tóólı̵́ máa, dúú ɓu̵u̵lı̵́ na'a vu̵ dugu. 2Nán ho̧o̧ naa tóó séé ya gu doo núug tíŋ́ woolı̵́ o̧ddu̵: “Ba' naa, tow i hí̧í̧ ú̧ tée, víń kɔ́ fó̧ó̧ míí yɛ wú̵ń yu̵d.”
3Yesu yo̧o̧ nag, za"u̵, o̧: “Mí hí̧í̧ sú̵'ú̵, a yu̵dda ú̵.”
Vaŋná fó̧ó̧ woo yu̵d zu̵u̵ ya̧g woolı̵́. 4Pig woolı̵́ máa, Yesu o̧ddu̵: “Tée a̧m o̧d nán tóó moo yɛ sá. A̧máa a̧m la tú' fó̧ó̧ móó nán hȩn ha"ı̵́ woolı̵́, mɔ́ la ha'ad Tayɨɨ hȩn anábi Múúsa ká o̧ máa, moo nán u̵u̵ gaa fó̧ó̧ móó ba yu̵d sú̵'ú̵.”
Yesu za̧a̧ nán ba'ad ı̵́ nii só̧ó̧ze tóó woo
(Lúg 7:1-10)
5Sey Yesu ka dɨ dɔ́lı̵́ kaa Kapɛrnáhu̧mmé máa, ı̵́ nii só̧ó̧ze nán Róma voo tóó ká dɨ kan só̧ó̧ze tȩmɛre máa, yaa woolı̵́, 6o̧ddu̵: “Ba' naa, nán ba'ad míí ud ho̧o̧ léy mbaa dɨ míílí̧ kíilí, fó̧ó̧ ndɔ́gɔwu̵ du̵u̵n də́ń né.”
7Yesu hí̧i̧du̵: “Míń laa ú̵, míń za̧a̧wo̧ ó̧.”
8Ɨ́ nii só̧ó̧ze pee hí̧i̧du̵ o̧: “Ba' naa, mí maan ba vín dɔ́n kíi míílí̧ ní. A̧máa i o̧ moo yə̧ŋ dágá si̧', nán ba'ad míí wú̵ń za̧a̧ ó̧, 9moo mí á̧ḿ, mí kid ı̵́ nii míí vu̵ tɔ́ggú̵. Mí dɨ kan só̧ó̧ze míí ku̵u̵ kin tɔ́g máa vu̵ á̧ḿ. Tow a̧n o̧d dágá: ‘A̧m laa ú̵’ tée, wú̵ń laa. A̧n o̧d tóó: ‘A̧m yaa ú̵’ tée, wú̵ń yaa. A̧n o̧d nán ba'ad míí: ‘A̧m kɔ́ hȩn yɛ nɔ,’ tée wú̵ń kɔ́ ú̵.”
10Sey Yesu ka ki moo yȩ máa, mbaa ɗii. O̧d nán ku̵u̵ dugu máa vu̵: “Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, kóó sa̧a̧m nán Izraɛ́l voolı̵́ si̧', mí nugun nán zó̧ó̧ 'yɛ́lı̵́ tóó gbo̧o̧ ba'a ı̵́ yo̧go̧ né. 11Mí o̧d ví, nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a vú̵ń yaa ka' mam na'alȩ́ kan ka' mam waalı̵́, vú̵ń sú̵g lá hȩn kan Ibrahí̧í̧ma kan Iizág kan Yaakúbu, ya gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́. 12A̧máa nán ı̵́ Tayɨɨ ka dəŋ bee vu̵ moo dɔ́lı̵́ ya gbaŋ waalı̵́ woolı̵́ máa, wú̵ń kéé vu̵ gbɔ gɔ́ŋ́ ya dimmí. Ya woo vú̵ń ká̧ŋ́, vú̵ń sə́ŋ́ nú' wu̵lı̵́ á̧ḿ.”
13Yesu duu o̧d ı̵́ nii só̧ó̧ze pee: “A̧m laa la ú̵. Hȩn woo a kɔ́y kɔ́ ı̵́ káḿ fȩȩ moo yȩ wɔgɔ.”
Ma nán ba'ad woo pee ho̧o̧ ka̧"o̧ zu̵u̵ ya̧g woolı̵́.
Yesu za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a
(Márkus 1:29-34; Lúg 4:38-41)
14Yesu daa la dɔ́ kíi Piɛ́r woolı̵́, ho̧ Piɛ́r a̧a̧ fa̧a̧ ud ho̧o̧ fó̧ó̧ píími. 15Yesu za"u̵ nagá. Vaŋná ho̧o̧ daa ka̧"o̧. Wakȩ́ȩ́ pee lúú dɔg, kɔ́ddu̵ ba'ad.
16Mɛnné máa vu̵ pa̧nnɔ ya nán yigid ɓı̵́d ká kɔ́ vu̵ máa ɓu̵u̵lı̵́ na'a. Yesu nɛŋ yigid ɓı̵́d pee vu̵ vud kan moo woolı̵́ ya̧gá̧, za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵ 'waapád. 17Anábi Esáya ká moo moo yȩ, moo woo nɔ ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, ká o̧:
“Ká ɓɛ kó̧ggı̵́ baa ví,
gaŋ ho̧o̧ baa ví vu̵ luu.”
Nán ku̵u̵ hí̧í̧ bi duu Yesu máa vu̵ yu̵
(Lúg 9:57-62)
18Sey Yesu ka ho̧ dúú ku̵u̵ gbɔ kannɔ máa, o̧d waa duulí woo vu̵: “Ba ɗáá ví la mam dən.”
19 Nán moo Tayɨɨ tú"í dágá séé ya o̧ddu̵: “Akaw, ya 'waapád i dɨ laalı̵́ máa, míń duu ví wu̵lı̵́.”
20Yesu hí̧i̧du̵: “Ɗɨɨd vu̵ dɨ voo kan dəə ú̵. Nɔ́g waa vu̵ dɨ kan waa waa voo vu̵ á̧ḿ, a̧máa ı̵́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, mí kan ya úud pɛ́lı̵́.”
21 Waa duulí Yesu woo tóó dágá o̧ddu̵: “Ba'á, ba' míí nɔɔ ó̧, i gbɔn hi̧naa mí la dɔddu̵ pȩ́ń.”
22A̧máa Yesu duu hí̧i̧du̵: “A̧m duun ya ú̵, a̧m gbɔ nán nɔm u̵u̵ dɔd nɔm voo vu̵ la ú̵.”
Yesu sée sápéém kan mam vu̵ gə́d mbaa simmm
(Márkus 4:35-41; Lúg 8:22-25)
23Sey Yesu ka ɗáá nɛ́ŋ́ŋı̵́ máa, waa duulí woo vu̵ ɗáá dugu. 24Sápéém gbo̧o̧ tóó yaa vaŋná, baa gaŋ mam yɛd fȩȩ nɛ́ŋ́ 'waapád. Yesu dɨ woo nəmme. 25Waa duulí woo vu̵ séé la woolı̵́, vu̵ nimmɔ, vu̵ o̧ddu̵: “Ba'á! A̧m səd vɔ́ ú̵, ba dɨ ví nɔmme!”
26Yesu o̧d vu̵: “Moo ȩn ví kɔ́ dú̵ú̵lá? Nán moo fȩȩlȩ́ waaná' yɛ víw.”
Yesu níḿ dɔg sée hȩn, sápéém kan mam vu̵ gə́d mbaa simmm. 27Nán pee vu̵ mbaa ɗii, vu̵ o̧: “Nán woo nóo yɛlá! Sápéém kan mam ku̵u̵ kiddu̵ tɔ́g á̧ḿ yɛlá!”
Yesu nɛŋ yigid ɓı̵́d vu̵ vud fó̧ó̧ nán idú tóó voolı̵́
(Márkus 5:1-20; Lúg 8:26-39)
28Sey Yesu ka ya̧ mam Gálilée dən, hág Gadaríalı̵́ máa, nán tóó idú yigid ɓı̵́d ká fígi vu̵ do' ɓu̵u̵lı̵́ na'a, vu̵ vúd ya bɛ́ɛ́gı̵́, vu̵ yaa Yesu woolı̵́. Ká vu̵ dɨ kan zó̧ó̧ yȩ́ȩ́ daga pɛ́lı̵́; nán vu̵ ndɔg hi̧naa duulí dáŋ́ bɛ́ɛ́g yȩlȩ́. 29Vu̵ moo dɔg moo yúba, vu̵ o̧d Yesu: “Waa Tayɨɨ woo, mɔ́ hí̧í̧ ȩn kan vɔ́lá? Mɔ́ bi ya dəŋ si̧'i̧d vɔ́ pȩ́ńnáa? Sey ka ya̧n ná né máalá̧!”
30Hú' ŋgurya gbo̧o̧ tóó ká vu̵ dɨ lálı̵́ bə́' wu̵lı̵́. 31Yigid ɓı̵́d vu̵ ɓá' Yesu, vu̵ o̧: “A̧m nɛŋ vɔ́ tée, a̧m ba' vɔ́ la hú' ŋgurya máa zu voolı̵́.”
32Yesu o̧d vu̵: “I laa sı̵́ɨ!”
Vu̵ vúd, vu̵ la dɔ́ ŋgurya voolı̵́, ma ŋgurya vu̵ 'waapád vu̵ zə'əy zu̵u̵ haag ɓı̵́d tóólı̵́ wo̧o̧d, vu̵ ay zu̵u̵ mammé, vu̵ nɔɔ wu̵lı̵́. 33Nán ŋgurya tu̵lı̵́ vu̵ lúú ɗug, vu̵ laa kaalı̵́, vu̵ o̧d nán vu̵ hȩn ka kɔ́y 'waapád yȩ, kan hȩn ka ya̧a̧ yúú nán yigid ɓı̵́d ka kɔ́ vu̵ yȩ voolı̵́ á̧ḿ. 34Ma nán 'waapád vu̵ vúd kaalı̵́, vu̵ kan kan Yesu. Sey ku̵u̵ ho̧go̧ la ná' máa, vu̵ ɓá"u̵ moo ba a lúú hág bii yɛlı̵́.
8
Yesu kɔ́ nán ho̧o̧ naa tóó fó̧ó̧ woo yu̵d
(Márkus 1:40-45; Lúg 5:12-16)
1Yesu ka sí zu̵u̵ gu̵u̵ tóólı̵́ máa, dúú ɓu̵u̵lı̵́ na'a vu̵ dugu. 2Nán ho̧o̧ naa tóó séé ya gu doo núug tíŋ́ woolı̵́ o̧ddu̵: “Ba' naa, tow i hí̧í̧ ú̧ tée, víń kɔ́ fó̧ó̧ míí yɛ wú̵ń yu̵d.”
3Yesu yo̧o̧ nag, za"u̵, o̧: “Mí hí̧í̧ sú̵'ú̵, a yu̵dda ú̵.”
Vaŋná fó̧ó̧ woo yu̵d zu̵u̵ ya̧g woolı̵́. 4Pig woolı̵́ máa, Yesu o̧ddu̵: “Tée a̧m o̧d nán tóó moo yɛ sá. A̧máa a̧m la tú' fó̧ó̧ móó nán hȩn ha"ı̵́ woolı̵́, mɔ́ la ha'ad Tayɨɨ hȩn anábi Múúsa ká o̧ máa, moo nán u̵u̵ gaa fó̧ó̧ móó ba yu̵d sú̵'ú̵.”
Yesu za̧a̧ nán ba'ad ı̵́ nii só̧ó̧ze tóó woo
(Lúg 7:1-10)
5Sey Yesu ka dɨ dɔ́lı̵́ kaa Kapɛrnáhu̧mmé máa, ı̵́ nii só̧ó̧ze nán Róma voo tóó ká dɨ kan só̧ó̧ze tȩmɛre máa, yaa woolı̵́, 6o̧ddu̵: “Ba' naa, nán ba'ad míí ud ho̧o̧ léy mbaa dɨ míílí̧ kíilí, fó̧ó̧ ndɔ́gɔwu̵ du̵u̵n də́ń né.”
7Yesu hí̧i̧du̵: “Míń laa ú̵, míń za̧a̧wo̧ ó̧.”
8Ɨ́ nii só̧ó̧ze pee hí̧i̧du̵ o̧: “Ba' naa, mí maan ba vín dɔ́n kíi míílí̧ ní. A̧máa i o̧ moo yə̧ŋ dágá si̧', nán ba'ad míí wú̵ń za̧a̧ ó̧, 9moo mí á̧ḿ, mí kid ı̵́ nii míí vu̵ tɔ́ggú̵. Mí dɨ kan só̧ó̧ze míí ku̵u̵ kin tɔ́g máa vu̵ á̧ḿ. Tow a̧n o̧d dágá: ‘A̧m laa ú̵’ tée, wú̵ń laa. A̧n o̧d tóó: ‘A̧m yaa ú̵’ tée, wú̵ń yaa. A̧n o̧d nán ba'ad míí: ‘A̧m kɔ́ hȩn yɛ nɔ,’ tée wú̵ń kɔ́ ú̵.”
10Sey Yesu ka ki moo yȩ máa, mbaa ɗii. O̧d nán ku̵u̵ dugu máa vu̵: “Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, kóó sa̧a̧m nán Izraɛ́l voolı̵́ si̧', mí nugun nán zó̧ó̧ 'yɛ́lı̵́ tóó gbo̧o̧ ba'a ı̵́ yo̧go̧ né. 11Mí o̧d ví, nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a vú̵ń yaa ka' mam na'alȩ́ kan ka' mam waalı̵́, vú̵ń sú̵g lá hȩn kan Ibrahí̧í̧ma kan Iizág kan Yaakúbu, ya gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́. 12A̧máa nán ı̵́ Tayɨɨ ka dəŋ bee vu̵ moo dɔ́lı̵́ ya gbaŋ waalı̵́ woolı̵́ máa, wú̵ń kéé vu̵ gbɔ gɔ́ŋ́ ya dimmí. Ya woo vú̵ń ká̧ŋ́, vú̵ń sə́ŋ́ nú' wu̵lı̵́ á̧ḿ.”
13Yesu duu o̧d ı̵́ nii só̧ó̧ze pee: “A̧m laa la ú̵. Hȩn woo a kɔ́y kɔ́ ı̵́ káḿ fȩȩ moo yȩ wɔgɔ.”
Ma nán ba'ad woo pee ho̧o̧ ka̧"o̧ zu̵u̵ ya̧g woolı̵́.
Yesu za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a
(Márkus 1:29-34; Lúg 4:38-41)
14Yesu daa la dɔ́ kíi Piɛ́r woolı̵́, ho̧ Piɛ́r a̧a̧ fa̧a̧ ud ho̧o̧ fó̧ó̧ píími. 15Yesu za"u̵ nagá. Vaŋná ho̧o̧ daa ka̧"o̧. Wakȩ́ȩ́ pee lúú dɔg, kɔ́ddu̵ ba'ad.
16Mɛnné máa vu̵ pa̧nnɔ ya nán yigid ɓı̵́d ká kɔ́ vu̵ máa ɓu̵u̵lı̵́ na'a. Yesu nɛŋ yigid ɓı̵́d pee vu̵ vud kan moo woolı̵́ ya̧gá̧, za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵ 'waapád. 17Anábi Esáya ká moo moo yȩ, moo woo nɔ ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, ká o̧:
“Ká ɓɛ kó̧ggı̵́ baa ví,
gaŋ ho̧o̧ baa ví vu̵ luu.”
Nán ku̵u̵ hí̧í̧ bi duu Yesu máa vu̵ yu̵
(Lúg 9:57-62)
18Sey Yesu ka ho̧ dúú ku̵u̵ gbɔ kannɔ máa, o̧d waa duulí woo vu̵: “Ba ɗáá ví la mam dən.”
19 Nán moo Tayɨɨ tú"í dágá séé ya o̧ddu̵: “Akaw, ya 'waapád i dɨ laalı̵́ máa, míń duu ví wu̵lı̵́.”
20Yesu hí̧i̧du̵: “Ɗɨɨd vu̵ dɨ voo kan dəə ú̵. Nɔ́g waa vu̵ dɨ kan waa waa voo vu̵ á̧ḿ, a̧máa ı̵́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, mí kan ya úud pɛ́lı̵́.”
21 Waa duulí Yesu woo tóó dágá o̧ddu̵: “Ba'á, ba' míí nɔɔ ó̧, i gbɔn hi̧naa mí la dɔddu̵ pȩ́ń.”
22A̧máa Yesu duu hí̧i̧du̵: “A̧m duun ya ú̵, a̧m gbɔ nán nɔm u̵u̵ dɔd nɔm voo vu̵ la ú̵.”
Yesu sée sápéém kan mam vu̵ gə́d mbaa simmm
(Márkus 4:35-41; Lúg 8:22-25)
23Sey Yesu ka ɗáá nɛ́ŋ́ŋı̵́ máa, waa duulí woo vu̵ ɗáá dugu. 24Sápéém gbo̧o̧ tóó yaa vaŋná, baa gaŋ mam yɛd fȩȩ nɛ́ŋ́ 'waapád. Yesu dɨ woo nəmme. 25Waa duulí woo vu̵ séé la woolı̵́, vu̵ nimmɔ, vu̵ o̧ddu̵: “Ba'á! A̧m səd vɔ́ ú̵, ba dɨ ví nɔmme!”
26Yesu o̧d vu̵: “Moo ȩn ví kɔ́ dú̵ú̵lá? Nán moo fȩȩlȩ́ waaná' yɛ víw.”
Yesu níḿ dɔg sée hȩn, sápéém kan mam vu̵ gə́d mbaa simmm. 27Nán pee vu̵ mbaa ɗii, vu̵ o̧: “Nán woo nóo yɛlá! Sápéém kan mam ku̵u̵ kiddu̵ tɔ́g á̧ḿ yɛlá!”
Yesu nɛŋ yigid ɓı̵́d vu̵ vud fó̧ó̧ nán idú tóó voolı̵́
(Márkus 5:1-20; Lúg 8:26-39)
28Sey Yesu ka ya̧ mam Gálilée dən, hág Gadaríalı̵́ máa, nán tóó idú yigid ɓı̵́d ká fígi vu̵ do' ɓu̵u̵lı̵́ na'a, vu̵ vúd ya bɛ́ɛ́gı̵́, vu̵ yaa Yesu woolı̵́. Ká vu̵ dɨ kan zó̧ó̧ yȩ́ȩ́ daga pɛ́lı̵́; nán vu̵ ndɔg hi̧naa duulí dáŋ́ bɛ́ɛ́g yȩlȩ́. 29Vu̵ moo dɔg moo yúba, vu̵ o̧d Yesu: “Waa Tayɨɨ woo, mɔ́ hí̧í̧ ȩn kan vɔ́lá? Mɔ́ bi ya dəŋ si̧'i̧d vɔ́ pȩ́ńnáa? Sey ka ya̧n ná né máalá̧!”
30Hú' ŋgurya gbo̧o̧ tóó ká vu̵ dɨ lálı̵́ bə́' wu̵lı̵́. 31Yigid ɓı̵́d vu̵ ɓá' Yesu, vu̵ o̧: “A̧m nɛŋ vɔ́ tée, a̧m ba' vɔ́ la hú' ŋgurya máa zu voolı̵́.”
32Yesu o̧d vu̵: “I laa sı̵́ɨ!”
Vu̵ vúd, vu̵ la dɔ́ ŋgurya voolı̵́, ma ŋgurya vu̵ 'waapád vu̵ zə'əy zu̵u̵ haag ɓı̵́d tóólı̵́ wo̧o̧d, vu̵ ay zu̵u̵ mammé, vu̵ nɔɔ wu̵lı̵́. 33Nán ŋgurya tu̵lı̵́ vu̵ lúú ɗug, vu̵ laa kaalı̵́, vu̵ o̧d nán vu̵ hȩn ka kɔ́y 'waapád yȩ, kan hȩn ka ya̧a̧ yúú nán yigid ɓı̵́d ka kɔ́ vu̵ yȩ voolı̵́ á̧ḿ. 34Ma nán 'waapád vu̵ vúd kaalı̵́, vu̵ kan kan Yesu. Sey ku̵u̵ ho̧go̧ la ná' máa, vu̵ ɓá"u̵ moo ba a lúú hág bii yɛlı̵́.