Exit Parallel Mode
 

Matío 7

7
I sə̧' da ví vu̵ moo sá
(Lúg 6:37-38,41-42)
1Yesu duu o̧d dúú vu̵: “I sə̧' moo yúú dey voolı̵́ sá, moo Tayɨɨ a sə̧' ví moo sá, 2moo moo kíí sə̧' yȩ, Tayɨɨ wú̵ń sə̧'ə̧n ví moo wu̵ yu̵ á̧ḿ. Tayɨɨ wú̵ń kɔ́d ví hȩn kɔ́ ı̵́ kíí kɔ́d dey vu̵ wɔgɔ. 3Moo ȩn mɔ́ ho̧ hó̧d waa nɔ́ɔ́ dam tóó woolı̵́, a̧máa mɔ́ ho̧n la' gbo̧o̧ ka dɨ nɔ́ɔ́ móólȩ́ yȩ nélá? 4Dəŋ née mɔ́ o̧d dam tóó: ‘A̧m yaa mí ɓɛ hó̧d waa móólȩ́ nɔ́lȩ́’ lá? Mɔ́ ho̧n la' gbo̧o̧ ka dɨ nɔ́ɔ́ móólȩ́ yȩ náa? 5Nán zó̧ó̧ ví̧i̧g, a̧m vud la' gbo̧o̧ nɔ́ɔ́ móólȩ́ yȩ pȩ́ń, tée mɔ́ń ho̧ nɔ́ɔ́ túlí na'a moo hó̧d waa ɓɛlı̵́ nɔ́ɔ́ dam woolı̵́. 6I pú̵ ya̧'a̧d vu̵ hȩn Tayɨɨ woo sá, moo ka vu̵n duu fíí ya nɔ́ŋ́ ví fa̧'a̧ á̧ḿ; i gbɔd ŋgurya vu̵ zaŋ vəg víí vu̵ tíŋ́ sá, moo ka vu̵n 'ná'a vu̵ kan dooɨ.
I ɓá', ví soo, ví vá' ya̧gníimí
(Lúg 11:9-13)
7“I ɓá' Tayɨɨ hȩn tée, wú̵ń pú̵ ví ú. I soo hȩn tée, víń nuŋŋɔ́. I vá' ya̧gníimí tée, wú̵ń tú̵'u̵d ví ú. 8Moo kóó nɔ́nná a ɓá' Tayɨɨ hȩn tée, wú̵ń nuŋŋɔ́. Nán a soo hȩn tée, wú̵ń nuŋ á̧ḿ. Nán a vá' ya̧gníimí tée, vú̵ń tú̵'u̵du̵ ú̵ á̧ḿ. 9Nán woo nóo sa̧a̧m víílí, waa ka ɓá"u̵ nan tée, ka pú̵gu̵ 'yɛgɛlá? 10Tóó tée ka ɓá"u̵ ze' tée, ka pú̵gu̵ bɨɨgá? 11Ɨ́ víí, nán hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ vu̵, vín gaa waa víí vu̵ hȩn du̵u̵ pú̵lı̵́ gu̵y dan tóó Ba' víí ı̵́ ka dɨ be"ı̵́ má naa? Nán a ɓá"u̵ hȩn du̵u̵ tée, wú̵ń pú̵gu̵ ú̵. 12Moo Múúsa woo ka pa, kan moo anábi voo máa wu̵ yɛ nɔ: Hȩn 'waapád kíí hí̧í̧ nán u̵u̵ kɔ́d bi máa, ví á̧ḿ, i kɔ́d vu̵ ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ.
Ya̧g dɔ́m ɓə́ənée
(Lúg 13:24)
13“I dɔ́ ya̧g dɔ́m ɓə́əné yȩlȩ́, moo ya̧g dɔ́m neelȩ́ kan tə́ḿ gbo̧o̧ vu̵ laa dɨ ya vágád tinnílí. Nán u̵u̵ dɔ́ wu̵lı̵́ máa, vu̵ ɓu̵u̵ ú̵. 14A̧máa ya̧g dɔ́m ɓə́əné kan tə́ḿ təəlı̵́ máa vu̵u̵ laa ya vágádı̵́. Nán u̵u̵ nuŋ máa, vu̵ ɓu̵u̵ né.
Ba gaan nánán kan ba'ad woo nɔ
(Lúg 6:43-44)
15“I gág kan anábi vbád vu̵ ú̵, moo vú̵ń tii fó̧ó̧ yaan víílí kɔ́ ı̵́ mbee vu̵ wɔgɔ, a̧máa zó̧ó̧ voolı̵́ máa, vu̵ mbaa kɔ́ ı̵́ zág ya̧'a̧d vu̵ wɔgɔ. 16Víń gaa vu̵ kan ba'ad yȩ́ń voo nɔ. Vu̵ to̧'o̧n kaɓɔg ŋgagamé né náa? Vu̵ to̧'o̧n bo' gaŋhu̵u̵lı̵́ né náa? 17La' du̵u̵ 'waapád vu̵ lii líid du̵u̵ɨ, a̧máa la' ɓı̵́d 'waapád vu̵ lii voo líid ɓı̵́d vu̵ yu̵. 18La' du̵u̵ liin líid ɓı̵́d né, kóó la' ɓı̵́d liin líid du̵u̵ né á̧ḿ. 19La' 'waapád ku̵u̵ liin líid du̵u̵ né máa, vú̵ń du̵ vu̵ gbɔ vɛlı̵́. 20Moo woo nɔ víń gaa anábi vbád vu̵ kan ba'ad voo vu̵ ı̵́ yo̧go̧.
Moo o̧lȩ́ kan hȩn kɔ́lı̵́ɨ
(Lúg 13:25-27)
21“Nán ı̵́ ku̵u̵ baa been: ‘Ɨ́ 'yɛ́lı̵́, ı̵́ 'yɛ́lı̵́ míí’ máa, vú̵ńnɔ dɔ́n gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ 'waapád né. A̧máa nán ı̵́ u̵u̵ baa kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ woo máa, vú̵ńnɔ dɔ́. 22Zá̧ga̧ moo sə̧"ȩ́lȩ́ tée, nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a vú̵ń baa o̧n: ‘Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ vóó, ı̵́ 'yɛ́lı̵́ vóó, vóo baa moo moo anábi kan yɛ́g móó má nɔ náa! Vóo baa nɛŋ yigid ɓı̵́d vu̵ kan yɛ́g móó má nɔ náa! Vóo baa kɔ́ hȩn sa̧ga̧ vu̵ na'a kan yɛ́g móó má nɔ náa!’ 23Tée míń o̧d vu̵ la had: ‘Víi nán míí pɛ́lı̵́ sá̧ḿ. Víi baa kɔ́ hȩn ɓı̵́d, i lúú la zulí.’
Lig vu̵ idú
(Lúg 6:47-49)
24“Moo woo nɔ, kóó nɔ́nná a ki moo míí yɛ vu̵, a duu vu̵ tée, man kan nán 'wɔ́lı̵́ tóó ka yo̧o̧ lig woo ya kpi'idí má nɔ. 25Sápéém pɛ, mam naŋ, lı̵́g yɔgɔy ligí, a̧máa lig túm ní, moo ká vu̵ pɛddu̵ dɨ yúú kpi'idí. 26A̧máa kóó nɔ́nná a ki moo míí yɛ vu̵, a duun vu̵ né tée, man kan nán ya̧ŋ tóó ka yo̧o̧ lig woo hád sagadı̵́ má nɔ. 27Sápéém pɛ, mam naŋ, lı̵́g yɔgɔy ligí, lig túḿ 'woy 'waapád.”
Moo Yesu woo ya̧gá̧ pi̧i̧ dúú vu̵
28Sey Yesu ka 'waa moo woo yɛ vu̵ máa, moo tú"í woo la' dúú vu̵ la kɛb fid, 29moo Yesu baa tú'ud vu̵ moo kɔ́ ı̵́ nán gbo̧o̧ tóó wɔgɔ. Moo tú"í woo man kan ı̵́ nán moo Tayɨɨ tú"í voo vu̵ né.
7
I sə̧' da ví vu̵ moo sá
(Lúg 6:37-38,41-42)
1Yesu duu o̧d dúú vu̵: “I sə̧' moo yúú dey voolı̵́ sá, moo Tayɨɨ a sə̧' ví moo sá, 2moo moo kíí sə̧' yȩ, Tayɨɨ wú̵ń sə̧'ə̧n ví moo wu̵ yu̵ á̧ḿ. Tayɨɨ wú̵ń kɔ́d ví hȩn kɔ́ ı̵́ kíí kɔ́d dey vu̵ wɔgɔ. 3Moo ȩn mɔ́ ho̧ hó̧d waa nɔ́ɔ́ dam tóó woolı̵́, a̧máa mɔ́ ho̧n la' gbo̧o̧ ka dɨ nɔ́ɔ́ móólȩ́ yȩ nélá? 4Dəŋ née mɔ́ o̧d dam tóó: ‘A̧m yaa mí ɓɛ hó̧d waa móólȩ́ nɔ́lȩ́’ lá? Mɔ́ ho̧n la' gbo̧o̧ ka dɨ nɔ́ɔ́ móólȩ́ yȩ náa? 5Nán zó̧ó̧ ví̧i̧g, a̧m vud la' gbo̧o̧ nɔ́ɔ́ móólȩ́ yȩ pȩ́ń, tée mɔ́ń ho̧ nɔ́ɔ́ túlí na'a moo hó̧d waa ɓɛlı̵́ nɔ́ɔ́ dam woolı̵́. 6I pú̵ ya̧'a̧d vu̵ hȩn Tayɨɨ woo sá, moo ka vu̵n duu fíí ya nɔ́ŋ́ ví fa̧'a̧ á̧ḿ; i gbɔd ŋgurya vu̵ zaŋ vəg víí vu̵ tíŋ́ sá, moo ka vu̵n 'ná'a vu̵ kan dooɨ.
I ɓá', ví soo, ví vá' ya̧gníimí
(Lúg 11:9-13)
7“I ɓá' Tayɨɨ hȩn tée, wú̵ń pú̵ ví ú. I soo hȩn tée, víń nuŋŋɔ́. I vá' ya̧gníimí tée, wú̵ń tú̵'u̵d ví ú. 8Moo kóó nɔ́nná a ɓá' Tayɨɨ hȩn tée, wú̵ń nuŋŋɔ́. Nán a soo hȩn tée, wú̵ń nuŋ á̧ḿ. Nán a vá' ya̧gníimí tée, vú̵ń tú̵'u̵du̵ ú̵ á̧ḿ. 9Nán woo nóo sa̧a̧m víílí, waa ka ɓá"u̵ nan tée, ka pú̵gu̵ 'yɛgɛlá? 10Tóó tée ka ɓá"u̵ ze' tée, ka pú̵gu̵ bɨɨgá? 11Ɨ́ víí, nán hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ vu̵, vín gaa waa víí vu̵ hȩn du̵u̵ pú̵lı̵́ gu̵y dan tóó Ba' víí ı̵́ ka dɨ be"ı̵́ má naa? Nán a ɓá"u̵ hȩn du̵u̵ tée, wú̵ń pú̵gu̵ ú̵. 12Moo Múúsa woo ka pa, kan moo anábi voo máa wu̵ yɛ nɔ: Hȩn 'waapád kíí hí̧í̧ nán u̵u̵ kɔ́d bi máa, ví á̧ḿ, i kɔ́d vu̵ ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ.
Ya̧g dɔ́m ɓə́ənée
(Lúg 13:24)
13“I dɔ́ ya̧g dɔ́m ɓə́əné yȩlȩ́, moo ya̧g dɔ́m neelȩ́ kan tə́ḿ gbo̧o̧ vu̵ laa dɨ ya vágád tinnílí. Nán u̵u̵ dɔ́ wu̵lı̵́ máa, vu̵ ɓu̵u̵ ú̵. 14A̧máa ya̧g dɔ́m ɓə́əné kan tə́ḿ təəlı̵́ máa vu̵u̵ laa ya vágádı̵́. Nán u̵u̵ nuŋ máa, vu̵ ɓu̵u̵ né.
Ba gaan nánán kan ba'ad woo nɔ
(Lúg 6:43-44)
15“I gág kan anábi vbád vu̵ ú̵, moo vú̵ń tii fó̧ó̧ yaan víílí kɔ́ ı̵́ mbee vu̵ wɔgɔ, a̧máa zó̧ó̧ voolı̵́ máa, vu̵ mbaa kɔ́ ı̵́ zág ya̧'a̧d vu̵ wɔgɔ. 16Víń gaa vu̵ kan ba'ad yȩ́ń voo nɔ. Vu̵ to̧'o̧n kaɓɔg ŋgagamé né náa? Vu̵ to̧'o̧n bo' gaŋhu̵u̵lı̵́ né náa? 17La' du̵u̵ 'waapád vu̵ lii líid du̵u̵ɨ, a̧máa la' ɓı̵́d 'waapád vu̵ lii voo líid ɓı̵́d vu̵ yu̵. 18La' du̵u̵ liin líid ɓı̵́d né, kóó la' ɓı̵́d liin líid du̵u̵ né á̧ḿ. 19La' 'waapád ku̵u̵ liin líid du̵u̵ né máa, vú̵ń du̵ vu̵ gbɔ vɛlı̵́. 20Moo woo nɔ víń gaa anábi vbád vu̵ kan ba'ad voo vu̵ ı̵́ yo̧go̧.
Moo o̧lȩ́ kan hȩn kɔ́lı̵́ɨ
(Lúg 13:25-27)
21“Nán ı̵́ ku̵u̵ baa been: ‘Ɨ́ 'yɛ́lı̵́, ı̵́ 'yɛ́lı̵́ míí’ máa, vú̵ńnɔ dɔ́n gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ 'waapád né. A̧máa nán ı̵́ u̵u̵ baa kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ woo máa, vú̵ńnɔ dɔ́. 22Zá̧ga̧ moo sə̧"ȩ́lȩ́ tée, nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a vú̵ń baa o̧n: ‘Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ vóó, ı̵́ 'yɛ́lı̵́ vóó, vóo baa moo moo anábi kan yɛ́g móó má nɔ náa! Vóo baa nɛŋ yigid ɓı̵́d vu̵ kan yɛ́g móó má nɔ náa! Vóo baa kɔ́ hȩn sa̧ga̧ vu̵ na'a kan yɛ́g móó má nɔ náa!’ 23Tée míń o̧d vu̵ la had: ‘Víi nán míí pɛ́lı̵́ sá̧ḿ. Víi baa kɔ́ hȩn ɓı̵́d, i lúú la zulí.’
Lig vu̵ idú
(Lúg 6:47-49)
24“Moo woo nɔ, kóó nɔ́nná a ki moo míí yɛ vu̵, a duu vu̵ tée, man kan nán 'wɔ́lı̵́ tóó ka yo̧o̧ lig woo ya kpi'idí má nɔ. 25Sápéém pɛ, mam naŋ, lı̵́g yɔgɔy ligí, a̧máa lig túm ní, moo ká vu̵ pɛddu̵ dɨ yúú kpi'idí. 26A̧máa kóó nɔ́nná a ki moo míí yɛ vu̵, a duun vu̵ né tée, man kan nán ya̧ŋ tóó ka yo̧o̧ lig woo hád sagadı̵́ má nɔ. 27Sápéém pɛ, mam naŋ, lı̵́g yɔgɔy ligí, lig túḿ 'woy 'waapád.”
Moo Yesu woo ya̧gá̧ pi̧i̧ dúú vu̵
28Sey Yesu ka 'waa moo woo yɛ vu̵ máa, moo tú"í woo la' dúú vu̵ la kɛb fid, 29moo Yesu baa tú'ud vu̵ moo kɔ́ ı̵́ nán gbo̧o̧ tóó wɔgɔ. Moo tú"í woo man kan ı̵́ nán moo Tayɨɨ tú"í voo vu̵ né.