Exit Parallel Mode
 

Matío 6

6
Yesu tú' moo yúú hȩn pú̵lı̵́lı̵́
1Yesu duu o̧d dúú vu̵: “I gággú̵. Kíí kɔ́d Tayɨɨ ba'ad tée, i kɔ́ moo nɔ́ɔ́ nánán voo nɔ sá. Tow a ı̵́ yo̧go̧ tée, víń nugun hȩn sú̵ú̵lı̵́ Ba' víí Tayɨɨ ı̵́ be"ı̵́ woolı̵́ né.
2“Sey káḿ dɨ nán gíḿ vu̵ hȩn pú̵lı̵́ tée, a̧m pa moo kɔ́ ı̵́ nán zó̧ó̧ ví̧i̧g vu̵ wɔgɔ sá. Vu̵ pa moo woo lig sú̵ggı̵́ nán Yúúda voolı̵́ kan hi̧naa vu̵lı̵́, moo nán u̵u̵ na' bi ú. Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, vu̵ nuŋ hȩn sú̵ú̵lı̵́ voo sú̵'ú̵. 3A̧máa ı̵́ móó, káḿ dɨ hȩn pú̵lı̵́ tée, nán tóó a gaa sá, 4moo hȩn pú̵lı̵́ móó a mbaa yú̵ggı̵́ná. Tée Ba' móó Tayɨɨ ı̵́ ka ho̧ hȩn yú̵ggı̵́ná máa, wú̵ń duu sú̵u̵m.
Yesu tú'ud waa duulí woo vu̵ hȩn u̵u̵ o̧d Tayɨɨ máa
(Lúg 11:2-4)
5“Sey kíí dɨd Tayɨɨ moo o̧lȩ́ tée, i kɔ́ kɔ́ ı̵́ nán zó̧ó̧ ví̧i̧g vu̵ wɔgɔ sá, moo vu̵ hí̧í̧ bi ɓá' Tayɨɨ lig sú̵ggı̵́ nán Yúúda voolı̵́ kan ya nduguyní tə́ḿmé vu̵lı̵́ moo nán u̵u̵ ho̧ bi ú. Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, vu̵ nuŋ hȩn sú̵ú̵lı̵́ voo sú̵'ú̵. 6A̧máa káḿ dɨd Tayɨɨ moo o̧lȩ́ tée, a̧m dɔ́ lig tíŋ́, mɔ́ tú̵' ya̧gníim, mɔ́ ɓá' Tayɨɨ Ba' móó ı̵́ ka dɨ ya yú̵ggı̵́lı̵́ yȩ, tée Ba' móó ı̵́ ka ho̧ hȩn yú̵ggı̵́ná máa, wú̵ńnɔ sú̵u̵m.
7“Kíí dɨd Tayɨɨ moo o̧lȩ́ tée, i dáb moo lee vu̵ kɔ́ ı̵́ nán gaa Tayɨɨ sá ku̵u̵ kɔ́ wɔgɔ sá, moo vu̵ taa ba bíń nuŋ hȩn Tayɨɨ woolı̵́ moo moo dámné biilí. 8I kɔ́ ı̵́ vu̵ wɔgɔ sá, moo Ba' víí Tayɨɨ dəŋ gaa hȩn ka maa ví nuní máa tíŋ́ pȩ́ń, ví ɓá"u̵ hȩn woo pigim. 9I o̧d Tayɨɨ moo tée, i o̧ ná':
‘Ba' vóó ı̵́ be"ı̵́,
yɛ́g móó a mbaa hȩn gbo̧o̧ȩ.
10 Gbaŋ waalı̵́ móó a yaa ú̵.
Hí̧í̧lí̧ móó a kɔ́y hágá yɛlı̵́
kɔ́ ı̵́ be"ı̵́ wɔgɔ.
11A̧m pú̵ vɔ́ hȩn oo lá ɓəə má nɔ.
12A̧m kéé hȩn ɓı̵́d vóó vu̵ gbɔ la,
kɔ́ ı̵́ nán ku̵u̵ kɔ́d vɔ́ hȩn ɓı̵́d kóó kéé gbɔ máa wɔgɔ.
13A̧m pa̧ŋ vɔ́ dɔd ya hȩn zo"ı̵́lı̵́ sá.
A̧máa a̧m səd vɔ́ nag Seeɗán woolı̵́.’
14“I kéé hȩn kɔ́lı̵́ sɔnné nán voo gbɔ la tée, Ba' víí ı̵́ be"ı̵́ wú̵ń kéé hȩn kɔ́lı̵́ sɔnné ı̵́ víí gbɔ á̧ḿ. 15A̧máa i kéé hȩn kɔ́lı̵́ sɔnné nán voo gbɔn né tée, Ba' víí Tayɨɨ wú̵ń kéé ı̵́ víí vu̵ gbɔn né á̧ḿ.
Yesu tú' moo yúú hȩn lálı̵́ kȩȩlȩ́lı̵̧́
16“Sey kíí dɨ hȩn lálı̵́ kȩȩlȩ́ tée, i kɔ́ kɔ́ ı̵́ nán zó̧ó̧ ví̧i̧g vu̵ wɔgɔ sá, moo vu̵ sáa túń kə̧́ə̧́ daa kan zó̧ó̧ ví̧i̧ní, moo bi tú'ud nán vu̵ ba bin dɨ hȩn lálı̵́ kȩȩlȩ́ȩ. Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, vu̵ nuŋ hȩn sú̵ú̵lı̵́ voo sú̵'ú̵. 17A̧máa ı̵́ móó sey káḿ dɨ hȩn lálı̵́ kȩȩlȩ́ tée, a̧m úd nɔ́ɔ́, mɔ́ so̧' kúḿ nɔ́lȩ́, 18mɔ́ tú'ud nán tóó vu̵ ba bin dɨ hȩn lálı̵́ kȩȩlȩ́ȩ sá. A̧máa a̧m tú'ud Ba' móó Tayɨɨ ı̵́ ka dɨ ya yú̵ggı̵́lı̵́ yȩ nɔ. Tée Ba' móó ı̵́ ka ho̧ hȩn yú̵ggı̵́ná máa, wú̵ńnɔ sú̵u̵m.
Yesu tú' moo, moo hȩn naa ı̵́ be"ı̵́ɨ
(Lúg 12:33-34)
19“I su̵g hȩn naa víí vu̵ hágá yɛlı̵́ sá, moo ya woo bebɛɛm vu̵ nɛ'ɛd hȩn vu̵, hȩn vu̵ mbúg, líw vu̵ kɛ dɔ́, vu̵ fá̧á̧ 'waa. 20A̧máa i su̵g hȩn naa víí vu̵ be"ı̵́ ya bebɛɛm ku̵u̵ dɔ́n né máalȩ́, ya woo hȩn vu̵ mbúgun wu̵lı̵́ né, nán ba duu ɓɛ líw máa pɛ́lı̵́ á̧ḿ. 21Moo ya hȩn naa móó ku̵u̵ du̵u̵lı̵́ máa, zó̧ó̧ móó du̵u̵lı̵́ á̧ḿ.
Nánán ho̧lȩ́ kan nɔ́ɔ́ du̵u̵, tóó tée kan nɔ́ɔ́ ɓı̵́d
(Lúg 11:34-36)
22“Nɔ́ɔ́ mbaa móólȩ́ fó̧lȩ́ kɔ́ ı̵́ lám wɔgɔ. Nɔ́ɔ́ móó ka mbaa du̵u̵ na'a tée, fó̧ó̧ móó 'waapád mbaa du̵u̵ na'a á̧ḿ. 23A̧máa nɔ́ɔ́ móó ka mbaan du̵u̵ na'a né tée, fó̧ó̧ móó 'waapád mbaa vidná á̧ḿ. Ya túlí máa ka dɨ móólȩ́ yȩ a tii dim tée, dim woo wú̵ń sa̧' mba hȩnne.
Tayɨɨ duulí kan hȩn naa vu̵ yu̵
(Lúg 16:13)
24“Nánán dágá duun gbanaa ya idú né sá̧ḿ, moo tóó tée wú̵ń máń nán dágá, a̧máa wú̵ń hí̧í̧ ı̵́ tóó. Tóó tée wú̵ń ka nán tóó duu, wú̵ń ɓéé tóó. Víń dɨ kan néélȩ́ duun Tayɨɨ kan hȩn naa á̧ḿ né.
Ba 'yɛ́ ví zó̧ó̧ Tayɨɨ woolı̵́
(Lúg 12:22-31)
25“Moo woo nɔ mí o̧d ví, i gbɔ́ dam moo fó̧ó̧ víí sá, kan hȩn lálı̵́ víí vu̵, kan hȩn zɔlı̵́ víí vu̵, kan sa̧a̧m dɔ́lı̵́ víí vu̵ sá á̧ḿ. Moo vágád wu̵ mba hȩn lálı̵́, fó̧ó̧ wu̵ mba sa̧a̧m. Ɨ́ yo̧go̧ pɛ́láa? 26I ho̧ lá ví nɔ́g waa vu̵ be"ı̵́, vu̵ ban hȩn né, vu̵ su̵gu̵n hȩn bab vu̵ né, vu̵ aan hȩn vu̵ a̧a̧lȩ́ né. A̧máa Ba' víí ı̵́ be"ı̵́ dɨ vu̵ hȩn lálı̵́ pú̵lı̵́ á̧ḿ. Máa víi mban vu̵ náa? 27Nóo víílí sa̧a̧mé, dam gbɔ́lı̵́ woo ka há"u̵ nɔm waaná' agalá? 28Moo ȩn ví tó̧' zó̧ó̧ moo sa̧a̧m vu̵lı̵́lá? I ho̧ yəəyə́əné vu̵ hó̧gó̧. Vu̵ kɔ́n ba'ad né, vu̵ paan sugud né. Kóó ı̵́ yo̧go̧ si̧', vu̵ dɨ na"ȩ́, vu̵ ko̧' á̧ḿ. 29A̧máa mí o̧d ví, kóó Súlemáánu kan hȩn naa woo vu̵ 'waapád ká dɔ́ sa̧a̧m du̵u̵ man kan yəəyə́əné né, kóó dágá aga. 30Ɓəə máa, hó̧d dii hó̧g tíŋ́, yɔ́gɔ́ vú̵ń saawu̵ gbɔ. A̧máa Tayɨɨ dɨd vu̵ sa̧a̧m dɔ́lı̵́ ı̵́ yo̧go̧, ma dan tóó víaa? Nán moo fȩȩlȩ́ waaná' yɛ víw. 31I gbɔ́ dam: ‘Vɔ́ń lá ȩná?’, ‘Vɔ́ń zɔ ȩná?’, ‘Vɔ́ń dɔ́ń sa̧a̧m kan ȩná?’ sá. 32Moo hȩn yȩ vu̵ 'waapád nán gaa Tayɨɨ sá vu̵u̵ baa soo. A̧máa Ba' víí ı̵́ be"ı̵́ gaa ba vín maa hȩn yȩ vu̵ nuníi máa 'waapád. 33Séý i dəŋ soo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo nɔ tíŋ́ kan hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo tée, sı̵́ń ha'ad ví hȩn ı̵́ yȩ vu̵ 'waapád té'. 34I gbɔ́ dam moo hȩn ı̵́ yɔ́gɔ́ máa vu̵ sá, moo hȩn yɔ́gɔ́ máa, wú̵ń yaa kan fó̧ó̧ woo nɔ. Zá̧ga̧ 'waapád mbaa kan hȩn fó̧ó̧ ho̧o̧lȩ́ woo nɔ.”
6
Yesu tú' moo yúú hȩn pú̵lı̵́lı̵́
1Yesu duu o̧d dúú vu̵: “I gággú̵. Kíí kɔ́d Tayɨɨ ba'ad tée, i kɔ́ moo nɔ́ɔ́ nánán voo nɔ sá. Tow a ı̵́ yo̧go̧ tée, víń nugun hȩn sú̵ú̵lı̵́ Ba' víí Tayɨɨ ı̵́ be"ı̵́ woolı̵́ né.
2“Sey káḿ dɨ nán gíḿ vu̵ hȩn pú̵lı̵́ tée, a̧m pa moo kɔ́ ı̵́ nán zó̧ó̧ ví̧i̧g vu̵ wɔgɔ sá. Vu̵ pa moo woo lig sú̵ggı̵́ nán Yúúda voolı̵́ kan hi̧naa vu̵lı̵́, moo nán u̵u̵ na' bi ú. Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, vu̵ nuŋ hȩn sú̵ú̵lı̵́ voo sú̵'ú̵. 3A̧máa ı̵́ móó, káḿ dɨ hȩn pú̵lı̵́ tée, nán tóó a gaa sá, 4moo hȩn pú̵lı̵́ móó a mbaa yú̵ggı̵́ná. Tée Ba' móó Tayɨɨ ı̵́ ka ho̧ hȩn yú̵ggı̵́ná máa, wú̵ń duu sú̵u̵m.
Yesu tú'ud waa duulí woo vu̵ hȩn u̵u̵ o̧d Tayɨɨ máa
(Lúg 11:2-4)
5“Sey kíí dɨd Tayɨɨ moo o̧lȩ́ tée, i kɔ́ kɔ́ ı̵́ nán zó̧ó̧ ví̧i̧g vu̵ wɔgɔ sá, moo vu̵ hí̧í̧ bi ɓá' Tayɨɨ lig sú̵ggı̵́ nán Yúúda voolı̵́ kan ya nduguyní tə́ḿmé vu̵lı̵́ moo nán u̵u̵ ho̧ bi ú. Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, vu̵ nuŋ hȩn sú̵ú̵lı̵́ voo sú̵'ú̵. 6A̧máa káḿ dɨd Tayɨɨ moo o̧lȩ́ tée, a̧m dɔ́ lig tíŋ́, mɔ́ tú̵' ya̧gníim, mɔ́ ɓá' Tayɨɨ Ba' móó ı̵́ ka dɨ ya yú̵ggı̵́lı̵́ yȩ, tée Ba' móó ı̵́ ka ho̧ hȩn yú̵ggı̵́ná máa, wú̵ńnɔ sú̵u̵m.
7“Kíí dɨd Tayɨɨ moo o̧lȩ́ tée, i dáb moo lee vu̵ kɔ́ ı̵́ nán gaa Tayɨɨ sá ku̵u̵ kɔ́ wɔgɔ sá, moo vu̵ taa ba bíń nuŋ hȩn Tayɨɨ woolı̵́ moo moo dámné biilí. 8I kɔ́ ı̵́ vu̵ wɔgɔ sá, moo Ba' víí Tayɨɨ dəŋ gaa hȩn ka maa ví nuní máa tíŋ́ pȩ́ń, ví ɓá"u̵ hȩn woo pigim. 9I o̧d Tayɨɨ moo tée, i o̧ ná':
‘Ba' vóó ı̵́ be"ı̵́,
yɛ́g móó a mbaa hȩn gbo̧o̧ȩ.
10 Gbaŋ waalı̵́ móó a yaa ú̵.
Hí̧í̧lí̧ móó a kɔ́y hágá yɛlı̵́
kɔ́ ı̵́ be"ı̵́ wɔgɔ.
11A̧m pú̵ vɔ́ hȩn oo lá ɓəə má nɔ.
12A̧m kéé hȩn ɓı̵́d vóó vu̵ gbɔ la,
kɔ́ ı̵́ nán ku̵u̵ kɔ́d vɔ́ hȩn ɓı̵́d kóó kéé gbɔ máa wɔgɔ.
13A̧m pa̧ŋ vɔ́ dɔd ya hȩn zo"ı̵́lı̵́ sá.
A̧máa a̧m səd vɔ́ nag Seeɗán woolı̵́.’
14“I kéé hȩn kɔ́lı̵́ sɔnné nán voo gbɔ la tée, Ba' víí ı̵́ be"ı̵́ wú̵ń kéé hȩn kɔ́lı̵́ sɔnné ı̵́ víí gbɔ á̧ḿ. 15A̧máa i kéé hȩn kɔ́lı̵́ sɔnné nán voo gbɔn né tée, Ba' víí Tayɨɨ wú̵ń kéé ı̵́ víí vu̵ gbɔn né á̧ḿ.
Yesu tú' moo yúú hȩn lálı̵́ kȩȩlȩ́lı̵̧́
16“Sey kíí dɨ hȩn lálı̵́ kȩȩlȩ́ tée, i kɔ́ kɔ́ ı̵́ nán zó̧ó̧ ví̧i̧g vu̵ wɔgɔ sá, moo vu̵ sáa túń kə̧́ə̧́ daa kan zó̧ó̧ ví̧i̧ní, moo bi tú'ud nán vu̵ ba bin dɨ hȩn lálı̵́ kȩȩlȩ́ȩ. Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, vu̵ nuŋ hȩn sú̵ú̵lı̵́ voo sú̵'ú̵. 17A̧máa ı̵́ móó sey káḿ dɨ hȩn lálı̵́ kȩȩlȩ́ tée, a̧m úd nɔ́ɔ́, mɔ́ so̧' kúḿ nɔ́lȩ́, 18mɔ́ tú'ud nán tóó vu̵ ba bin dɨ hȩn lálı̵́ kȩȩlȩ́ȩ sá. A̧máa a̧m tú'ud Ba' móó Tayɨɨ ı̵́ ka dɨ ya yú̵ggı̵́lı̵́ yȩ nɔ. Tée Ba' móó ı̵́ ka ho̧ hȩn yú̵ggı̵́ná máa, wú̵ńnɔ sú̵u̵m.
Yesu tú' moo, moo hȩn naa ı̵́ be"ı̵́ɨ
(Lúg 12:33-34)
19“I su̵g hȩn naa víí vu̵ hágá yɛlı̵́ sá, moo ya woo bebɛɛm vu̵ nɛ'ɛd hȩn vu̵, hȩn vu̵ mbúg, líw vu̵ kɛ dɔ́, vu̵ fá̧á̧ 'waa. 20A̧máa i su̵g hȩn naa víí vu̵ be"ı̵́ ya bebɛɛm ku̵u̵ dɔ́n né máalȩ́, ya woo hȩn vu̵ mbúgun wu̵lı̵́ né, nán ba duu ɓɛ líw máa pɛ́lı̵́ á̧ḿ. 21Moo ya hȩn naa móó ku̵u̵ du̵u̵lı̵́ máa, zó̧ó̧ móó du̵u̵lı̵́ á̧ḿ.
Nánán ho̧lȩ́ kan nɔ́ɔ́ du̵u̵, tóó tée kan nɔ́ɔ́ ɓı̵́d
(Lúg 11:34-36)
22“Nɔ́ɔ́ mbaa móólȩ́ fó̧lȩ́ kɔ́ ı̵́ lám wɔgɔ. Nɔ́ɔ́ móó ka mbaa du̵u̵ na'a tée, fó̧ó̧ móó 'waapád mbaa du̵u̵ na'a á̧ḿ. 23A̧máa nɔ́ɔ́ móó ka mbaan du̵u̵ na'a né tée, fó̧ó̧ móó 'waapád mbaa vidná á̧ḿ. Ya túlí máa ka dɨ móólȩ́ yȩ a tii dim tée, dim woo wú̵ń sa̧' mba hȩnne.
Tayɨɨ duulí kan hȩn naa vu̵ yu̵
(Lúg 16:13)
24“Nánán dágá duun gbanaa ya idú né sá̧ḿ, moo tóó tée wú̵ń máń nán dágá, a̧máa wú̵ń hí̧í̧ ı̵́ tóó. Tóó tée wú̵ń ka nán tóó duu, wú̵ń ɓéé tóó. Víń dɨ kan néélȩ́ duun Tayɨɨ kan hȩn naa á̧ḿ né.
Ba 'yɛ́ ví zó̧ó̧ Tayɨɨ woolı̵́
(Lúg 12:22-31)
25“Moo woo nɔ mí o̧d ví, i gbɔ́ dam moo fó̧ó̧ víí sá, kan hȩn lálı̵́ víí vu̵, kan hȩn zɔlı̵́ víí vu̵, kan sa̧a̧m dɔ́lı̵́ víí vu̵ sá á̧ḿ. Moo vágád wu̵ mba hȩn lálı̵́, fó̧ó̧ wu̵ mba sa̧a̧m. Ɨ́ yo̧go̧ pɛ́láa? 26I ho̧ lá ví nɔ́g waa vu̵ be"ı̵́, vu̵ ban hȩn né, vu̵ su̵gu̵n hȩn bab vu̵ né, vu̵ aan hȩn vu̵ a̧a̧lȩ́ né. A̧máa Ba' víí ı̵́ be"ı̵́ dɨ vu̵ hȩn lálı̵́ pú̵lı̵́ á̧ḿ. Máa víi mban vu̵ náa? 27Nóo víílí sa̧a̧mé, dam gbɔ́lı̵́ woo ka há"u̵ nɔm waaná' agalá? 28Moo ȩn ví tó̧' zó̧ó̧ moo sa̧a̧m vu̵lı̵́lá? I ho̧ yəəyə́əné vu̵ hó̧gó̧. Vu̵ kɔ́n ba'ad né, vu̵ paan sugud né. Kóó ı̵́ yo̧go̧ si̧', vu̵ dɨ na"ȩ́, vu̵ ko̧' á̧ḿ. 29A̧máa mí o̧d ví, kóó Súlemáánu kan hȩn naa woo vu̵ 'waapád ká dɔ́ sa̧a̧m du̵u̵ man kan yəəyə́əné né, kóó dágá aga. 30Ɓəə máa, hó̧d dii hó̧g tíŋ́, yɔ́gɔ́ vú̵ń saawu̵ gbɔ. A̧máa Tayɨɨ dɨd vu̵ sa̧a̧m dɔ́lı̵́ ı̵́ yo̧go̧, ma dan tóó víaa? Nán moo fȩȩlȩ́ waaná' yɛ víw. 31I gbɔ́ dam: ‘Vɔ́ń lá ȩná?’, ‘Vɔ́ń zɔ ȩná?’, ‘Vɔ́ń dɔ́ń sa̧a̧m kan ȩná?’ sá. 32Moo hȩn yȩ vu̵ 'waapád nán gaa Tayɨɨ sá vu̵u̵ baa soo. A̧máa Ba' víí ı̵́ be"ı̵́ gaa ba vín maa hȩn yȩ vu̵ nuníi máa 'waapád. 33Séý i dəŋ soo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo nɔ tíŋ́ kan hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo tée, sı̵́ń ha'ad ví hȩn ı̵́ yȩ vu̵ 'waapád té'. 34I gbɔ́ dam moo hȩn ı̵́ yɔ́gɔ́ máa vu̵ sá, moo hȩn yɔ́gɔ́ máa, wú̵ń yaa kan fó̧ó̧ woo nɔ. Zá̧ga̧ 'waapád mbaa kan hȩn fó̧ó̧ ho̧o̧lȩ́ woo nɔ.”