Exit Parallel Mode
 

Matío 5

5
Yesu tú' moo yúú gu̵u̵lı̵́
1Yesu ka ho̧ dúú yȩ vu̵ ná' máa, ɗáá dɔg gu̵u̵ tóólı̵́, mbaa daa hágá. Waa duulí woo vu̵ séé ya woolı̵́, 2ma Yesu tú'ud vu̵ moo o̧:
Mbaalı̵́ du̵u̵ɨ
(Lúg 6:20-23)
3“Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ gaa ba bin kan hȩn yȩ́ń tóó tíŋ́ Tayɨɨ woolı̵́ pɛ́lı̵́ máa vu̵ yu̵,
moo vu̵ dɔ́ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ sú̵'ú̵.
4Du̵u̵d nán ku̵u̵ dɨ kan zó̧ó̧ ví̧i̧ní máa vu̵ yu̵,
moo vú̵ń nuŋ zó̧ó̧ ká̧'a̧dú̵.
5Du̵u̵d nán ku̵u̵ dɨ kan zó̧ó̧ ká̧'a̧d máa vu̵ yu̵,
moo vú̵ń nuŋ hág Tayɨɨ ka tad vu̵ ya̧g yúú woolı̵́ máa ú̵.
6Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ dɨ kan go̧o̧m hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo kɔ́lı̵́ máa vu̵ yu̵,
moo vú̵ń nuŋ ha̧ggú̵.
7Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ ho̧ gíḿ gaad daga vu̵ máa vu̵ yu̵,
moo Tayɨɨ wú̵ń ho̧ gíḿ gaad vu̵ á̧ḿ.
8Du̵u̵d nán ku̵u̵ duu Tayɨɨ kan zó̧ó̧ voo 'waapád máa vu̵ yu̵,
moo vú̵ń ho̧ Tayɨɨ ú̵.
9Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ soo to̧o̧g máa vu̵ yu̵,
moo Tayɨɨ wú̵ń bee vu̵ waa woo vu̵ yu̵.
10Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ duun vu̵ kan zó̧ó̧ ɓı̵́d moo hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo kɔ́lı̵́ máa vu̵ yu̵,
moo vu̵ dɔ́ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ sú̵'ú̵.
11“Sey nán u̵u̵ haa ví, u̵u̵ duun ví kan zó̧ó̧ ɓı̵́d, u̵u̵ moo moo ɓı̵́d vu̵ kə́dkə́d yúú víílí vbádná, moo míílí̧ tée, du̵u̵d víw. 12Zó̧ó̧ a dȩ' ví, ví fóo, moo hȩn sú̵ú̵lı̵́ víí vu̵ dɨ be"ı̵́ gbo̧o̧ ba'a, moo ká vu̵ duun anábi tíŋ́ máa vu̵ kan hȩn ɓı̵́d ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ.
Waa duulí Yesu woo vu̵ man kan ta̧m zú̵g, kan ya túlíi
(Márkus 9:50; Lúg 14:34-35)
13“Víi mbaa hágá yɛlı̵́ kɔ́ ı̵́ ta̧m zú̵g wɔgɔ. A̧máa ta̧m zú̵g ka san sı̵́ né tée, ba duu kɔ́gɔ nɛ́nná? Duu maan sı̵́ hȩn tóó kɔ́lı̵́ né, ba yɛddu̵ yɛnnée, nán vú̵ń 'ná'awu̵ kan dooɨ. 14Víi mbaa hágá yɛlı̵́ kɔ́ ı̵́ ya túlí wɔgɔ. Kaa tóó ka waa yúú gu̵u̵lı̵́ tée, yú̵gu̵ né. 15Nán tóó ba ma' vee lámmé moo sú"í kan dəg máa pɛ́lı̵́. A̧máa baa ha"u̵ táabələlı̵́, moo a túd nán 'waapád ku̵u̵ dɨ lig tíŋ́ máa vu̵ yu̵. 16Túlí víí a mbaa ı̵́ yo̧go̧ nɔ́ɔ́ nánán voolı̵́, u̵u̵ ho̧ ba'ad du̵u̵ víí vu̵, u̵u̵ na'an Ba' víí ı̵́ ka dɨ be"ı̵́ yȩ wu̵lı̵́.
Yesu tú' moo yúú debtere Múúsa woolı̵́
17“I taa ba mín yaa debtere Múúsa woo á̧lȩ́ȩ sá, kan moo anábi voo á̧ḿ. Mí yaan moo voo á̧lȩ́ȩ né, a̧máa moo u̵u̵ mbaa yȩ́ńná. 18Mí o̧d ví moo yȩ́ńne. Be' kan hág vú̵ń 'wáa ú̵, a̧máa hȩn waa sȩ́gȩ́d kan hȩn dȩȩlȩ́ waa ɗíḿbilíid yúú moo Tayɨɨ woolı̵́, ba tii moo lee máa pɛ́lı̵́, há̧á̧ hȩn 'waapád wú̵ń kɔ́y pȩ́ń. 19Nánán tóó a ɓéé moo Tayɨɨ ka pa yɛ vu̵, kóó 'mɛ́ŋ́ waa woo dágá pȩ́ń, a tú'ud nán tóó ba u̵u̵ kɔ́ ı̵́ bi wɔgɔ tée, gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ máa vú̵ń 'yɛ́gɛ náásá̧ŋ́ waa aga nɔ. A̧máa nánán a kɔ́ kɔ́ ı̵́ Tayɨɨ ka pa moo wɔgɔ, a tú'ud nán tóó u̵u̵ kɔ́ á̧ḿ tée, gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ máa vú̵ń 'yɛ́gɛ nánán gbo̧o̧ȩ. 20Moo woo nɔ mí o̧d ví, i kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo a mban nán moo Tayɨɨ tú"í vu̵ kan nán farísa voo né tée, víń dɔ́n gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ né sá̧ḿ.
Yesu tú' moo yúú zó̧ó̧ yȩ́ȩ́ kɔ́lı̵́lı̵́
21“Ví ki Tayɨɨ ká o̧d ı̵́ nii tíŋ́ vu̵: ‘A̧m nɔɔ nɔm sá, nán a nɔɔ nɔm tée, ı̵́ moo sə̧"ȩ́ wú̵ń faawu̵ moo.’ 22A̧máa ı̵́ míí, mí o̧d ví, kóó nɔ́nná a kɔ́d daga tóó zó̧ó̧ yȩ́ȩ́ tée, ı̵́ moo sə̧"ȩ́ wú̵ń faawu̵ moo á̧ḿ. Nán tóó a o̧d daga tóó: ‘Mɔ́ ya̧ŋŋɨ’ tée, ı̵́ nii moo sə̧"ȩ́ vú̵ń si̧'i̧du̵. Kan nán a o̧d daga tóó: ‘Zó̧ó̧ pɛ́lı̵́’ tée, maa ba vu̵n gbɔgɔ la vee gə̧ə̧lȩ́ ó̧. 23Moo woo nɔ sey káḿ laa hȩn ha"ı̵́ ya hȩn ha"ı̵́lı̵́ pȩ́ń, káḿ taa moo víí kan dam tóó tée, 24a̧m gbɔ hȩn ha"ı̵́ móó dáŋ́ ya hȩn ha"ı̵́lı̵́, mɔ́ la mbɔ́g moo víí kan dam tóó pee tée, mɔ́ ya ha'ad Tayɨɨ hȩn. 25A̧m mbɔ́g moo kan dam ı̵́ maag há̧ná, sey kíí dɨ laalı̵́ hi̧naa lig moo sə̧"ȩ́lȩ́ tɛ́ nɔ, moo kan doom nán moo sə̧"ȩ́ woolı̵́, nán moo sə̧"ȩ́ kan 'yɛ́ḿ nag pulúd woolı̵́, pulúd kan tú̵'u̵m. 26Mí o̧m moo yȩ́ńne, mɔ́ń vún púúsina woolı̵́ né sá̧ḿ, séý mɔ́ń sú̵ú̵ dála kéélı̵́ woo 'waa pȩ́ń.
Yesu tú' moo yúú ɓáa kɔ́lı̵́lı̵́
27“Ví ki Tayɨɨ ká o̧: ‘A̧m kɔ́ ɓáa kan kȩ́ȩ́ nánán tóó woo sá.’ 28A̧máa ı̵́ míí, mí o̧d ví, kóó nɔ́nná a tə́g wakȩ́ȩ́ moo ɓáa kɔ́lı̵́ tée, kɔ́ ɓáa kannɔ zó̧ó̧lȩ́ sú̵'ú̵. 29Nɔ́ɔ́ nag nán móó ka wu̵ zo'om hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ tée, a̧m vbəddu̵ gbɔ la zulí. Du̵u̵ ú̵, a̧m tid hȩn dágá fó̧ó̧ móólȩ́, moo Tayɨɨ kan dɔd fó̧ó̧ móó 'waapád vee gə̧ə̧lȩ́. 30Nag nán móó ka wu̵ zo'om hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ tée, a̧m sə̧' gbɔgɔ la zulí. Du̵u̵ ú̵, a̧m tid hȩn dágá fó̧ó̧ móólȩ́, moo Tayɨɨ kan dɔd fó̧ó̧ móó 'waapád vee gə̧ə̧lȩ́.
Yesu tú' moo yúú kȩ́ȩ́ nɛnélı̵́
(Matío 19:9; Márkus 10:11-12; Lúg 16:18)
31“Tayɨɨ o̧ sú̵'ú̵ á̧ḿ: ‘Nán ka nɛŋ kȩ́ȩ́ gbɔ#5:31 ka nɛŋ kȩ́ȩ́ gbɔ vu̵ bíńda “a pú̵gu̵ ɗerwəl kȩ́ȩ́ nɛné nagá.” tée, a pa̧ŋŋɔ kan sa̧a̧m laan ba' woo woolı̵́.’ 32A̧máa ı̵́ míí, mí o̧d ví, kóó nɔ́nná a hı̵́'ı̵́n kan kȩ́ȩ́, tow a moo ɓáa kɔ́lı̵́ɨ pɛ́lı̵́, ka éé wə̧ə̧ tóó tée, tiiwu̵ wakȩ́ȩ́ ɓáa kɔ́lı̵́ sú̵'ú̵. Wakȩ́ȩ́ tóó wə̧ə̧ a nɛŋ gbɔgɔ pȩ́ń, nán tóó a ééwu̵ tée, wayée yȩ kɔ́ ɓáaɨ á̧ḿ.
Yesu tú' moo yúú moo hȩn sa̧a̧lȩ́lȩ́
33“Ví duu ki Tayɨɨ ká o̧d ı̵́ nii tíŋ́ vu̵: ‘A̧m ta ya̧g kan hȩn sa̧a̧lȩ́ tée, a̧m buu sá, a̧máa a̧m kɔ́ kɔ́ ı̵́ káḿ sa̧a̧ hȩn tíŋ́ Tayɨɨ woolı̵́ wɔgɔ.’ 34A̧máa ı̵́ míí, mí o̧d ví, i sa̧a̧ hȩn sá sá̧ḿ, kóó kan nag gbɔlı̵́ be"ı̵́, moo be' máa, láan Tayɨɨ woo nɔ. 35Kóó kan hág, moo hág máa, ya doo diiní Tayɨɨ woo nɔ. Kóó kan kaa Yerúsalem,#5:35 Yerúsalem nán Yúúda vu̵ sa̧a̧ hȩn kan kaa Yerúsalem. moo Yerúsalem máa kaa Tayɨɨ woo nɔ, wu̵ Gbanii gbo̧o̧. 36A̧m sa̧a̧ hȩn kan yúú gíḿ móó sá á̧ḿ, moo néélȩ́ móó maan yúú hú̧' móó dágá tiiní heená, tóó tée diiná né á̧ḿ. 37Tée moo hí̧í̧lí̧ víí a mbaa ‘ee,’ ‘ee,’ tóó tée, ‘áá'a,’ ‘áá'a.’ Hȩn ku̵u̵ ha' moo yȩ vu̵lı̵́ 'waapád máa, vúd Seeɗán woolı̵́.
Yesu tú' moo yúú hȩn ɓı̵́d sú̵ú̵lı̵́lı̵́
(Lúg 6:29-30)
38“Ví ki Tayɨɨ ká o̧: ‘Nɔ́ɔ́ kan nɔ́ɔ́, nú' kan nú'.’ 39A̧máa ı̵́ míí, mí o̧d ví, i sa̧a̧ moo nán ku̵u̵ kɔ́d ví hȩn ɓı̵́d máa voo sá. Nán tóó ka dȩgȩm lá'ám ka' nag nán tée,#5:39 Nán tóó ka dȩgȩm lá'ám ka' nag nán tée nán Yúúda voolı̵́, du̵g haalı̵́ gbo̧o̧ ba'a. a̧m tii ka' nag kpáag, 'yɛ́ddu̵ á̧ḿ. 40Nán tóó ka ɓɛm sa̧a̧m waa ka hí̧í̧ moo woo a laa ya moo fá̧nélȩ́ tée, a̧m gbɔddu̵ la lugu móó á̧ḿ. 41Nán tóó ka yúm moo a̧m gan bi hȩn laan kaa tóólı̵́ tée, a̧m ya̧a̧nɔ kaa idú. 42Nán ka ɓá'am hȩn tée, a̧m pú̵gu̵ ú̵. Nán ka vim ɓoo tée, a̧m tiidu̵ pig sá.
I hí̧í̧ ı̵́ maag víí vu̵ ú̵
(Lúg 6:27-28,32-36)
43“Ví ki Tayɨɨ ká o̧: ‘A̧m hí̧í̧ dam tóó ú̵, a̧máa a̧m máń nán maag móó ó̧.’ 44A̧máa ı̵́ míí, mí o̧d ví, i hí̧í̧ ı̵́ maag víí vu̵ ú̵. Nán ku̵u̵ duun ví kan hȩn ɓı̵́d tée, i ɓá'ad vu̵ Tayɨɨɨ. 45Tée víń mbaa waa Ba' víí ı̵́ be"ı̵́ woo, moo wu̵ kɔ́ zá̧ga̧ ye' yúú nán ku̵u̵ to̧o̧ né máa voolı̵́, kan nán to̧o̧ vu̵ á̧ḿ. Kɔ́ mam naŋ yúú nán ku̵u̵ kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ woo máa voolı̵́, kan nán ku̵u̵ kɔ́n hȩn woo né máa vu̵ á̧ḿ. 46I hí̧í̧ séý nán ı̵́ ku̵u̵ hí̧í̧ ví máa vu̵ yu̵ dágá tée, víń nuŋ hȩn sú̵ú̵lı̵́ woo ȩná? Nán ndu̵n#5:46 Nán ndu̵n vu̵ bíńda “nán lámba su̵ggı̵́” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. vu̵ kɔ́n ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ náa? 47I vá' séý nán víí vu̵ yu̵ tée, dəŋ née víń mba nán tóó vu̵lá? Nán gaa Tayɨɨ sá vu̵ kɔ́n ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ náa? 48I kɔ́ hȩn yȩ́ń a kéé sá kɔ́ ı̵́ Ba' víí ı̵́ be"ı̵́ ka kɔ́ hȩn yȩ́ń ka kée né máa wɔgɔ á̧ḿ.”
5
Yesu tú' moo yúú gu̵u̵lı̵́
1Yesu ka ho̧ dúú yȩ vu̵ ná' máa, ɗáá dɔg gu̵u̵ tóólı̵́, mbaa daa hágá. Waa duulí woo vu̵ séé ya woolı̵́, 2ma Yesu tú'ud vu̵ moo o̧:
Mbaalı̵́ du̵u̵ɨ
(Lúg 6:20-23)
3“Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ gaa ba bin kan hȩn yȩ́ń tóó tíŋ́ Tayɨɨ woolı̵́ pɛ́lı̵́ máa vu̵ yu̵,
moo vu̵ dɔ́ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ sú̵'ú̵.
4Du̵u̵d nán ku̵u̵ dɨ kan zó̧ó̧ ví̧i̧ní máa vu̵ yu̵,
moo vú̵ń nuŋ zó̧ó̧ ká̧'a̧dú̵.
5Du̵u̵d nán ku̵u̵ dɨ kan zó̧ó̧ ká̧'a̧d máa vu̵ yu̵,
moo vú̵ń nuŋ hág Tayɨɨ ka tad vu̵ ya̧g yúú woolı̵́ máa ú̵.
6Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ dɨ kan go̧o̧m hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo kɔ́lı̵́ máa vu̵ yu̵,
moo vú̵ń nuŋ ha̧ggú̵.
7Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ ho̧ gíḿ gaad daga vu̵ máa vu̵ yu̵,
moo Tayɨɨ wú̵ń ho̧ gíḿ gaad vu̵ á̧ḿ.
8Du̵u̵d nán ku̵u̵ duu Tayɨɨ kan zó̧ó̧ voo 'waapád máa vu̵ yu̵,
moo vú̵ń ho̧ Tayɨɨ ú̵.
9Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ soo to̧o̧g máa vu̵ yu̵,
moo Tayɨɨ wú̵ń bee vu̵ waa woo vu̵ yu̵.
10Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ duun vu̵ kan zó̧ó̧ ɓı̵́d moo hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo kɔ́lı̵́ máa vu̵ yu̵,
moo vu̵ dɔ́ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ sú̵'ú̵.
11“Sey nán u̵u̵ haa ví, u̵u̵ duun ví kan zó̧ó̧ ɓı̵́d, u̵u̵ moo moo ɓı̵́d vu̵ kə́dkə́d yúú víílí vbádná, moo míílí̧ tée, du̵u̵d víw. 12Zó̧ó̧ a dȩ' ví, ví fóo, moo hȩn sú̵ú̵lı̵́ víí vu̵ dɨ be"ı̵́ gbo̧o̧ ba'a, moo ká vu̵ duun anábi tíŋ́ máa vu̵ kan hȩn ɓı̵́d ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ.
Waa duulí Yesu woo vu̵ man kan ta̧m zú̵g, kan ya túlíi
(Márkus 9:50; Lúg 14:34-35)
13“Víi mbaa hágá yɛlı̵́ kɔ́ ı̵́ ta̧m zú̵g wɔgɔ. A̧máa ta̧m zú̵g ka san sı̵́ né tée, ba duu kɔ́gɔ nɛ́nná? Duu maan sı̵́ hȩn tóó kɔ́lı̵́ né, ba yɛddu̵ yɛnnée, nán vú̵ń 'ná'awu̵ kan dooɨ. 14Víi mbaa hágá yɛlı̵́ kɔ́ ı̵́ ya túlí wɔgɔ. Kaa tóó ka waa yúú gu̵u̵lı̵́ tée, yú̵gu̵ né. 15Nán tóó ba ma' vee lámmé moo sú"í kan dəg máa pɛ́lı̵́. A̧máa baa ha"u̵ táabələlı̵́, moo a túd nán 'waapád ku̵u̵ dɨ lig tíŋ́ máa vu̵ yu̵. 16Túlí víí a mbaa ı̵́ yo̧go̧ nɔ́ɔ́ nánán voolı̵́, u̵u̵ ho̧ ba'ad du̵u̵ víí vu̵, u̵u̵ na'an Ba' víí ı̵́ ka dɨ be"ı̵́ yȩ wu̵lı̵́.
Yesu tú' moo yúú debtere Múúsa woolı̵́
17“I taa ba mín yaa debtere Múúsa woo á̧lȩ́ȩ sá, kan moo anábi voo á̧ḿ. Mí yaan moo voo á̧lȩ́ȩ né, a̧máa moo u̵u̵ mbaa yȩ́ńná. 18Mí o̧d ví moo yȩ́ńne. Be' kan hág vú̵ń 'wáa ú̵, a̧máa hȩn waa sȩ́gȩ́d kan hȩn dȩȩlȩ́ waa ɗíḿbilíid yúú moo Tayɨɨ woolı̵́, ba tii moo lee máa pɛ́lı̵́, há̧á̧ hȩn 'waapád wú̵ń kɔ́y pȩ́ń. 19Nánán tóó a ɓéé moo Tayɨɨ ka pa yɛ vu̵, kóó 'mɛ́ŋ́ waa woo dágá pȩ́ń, a tú'ud nán tóó ba u̵u̵ kɔ́ ı̵́ bi wɔgɔ tée, gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ máa vú̵ń 'yɛ́gɛ náásá̧ŋ́ waa aga nɔ. A̧máa nánán a kɔ́ kɔ́ ı̵́ Tayɨɨ ka pa moo wɔgɔ, a tú'ud nán tóó u̵u̵ kɔ́ á̧ḿ tée, gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ máa vú̵ń 'yɛ́gɛ nánán gbo̧o̧ȩ. 20Moo woo nɔ mí o̧d ví, i kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo a mban nán moo Tayɨɨ tú"í vu̵ kan nán farísa voo né tée, víń dɔ́n gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ né sá̧ḿ.
Yesu tú' moo yúú zó̧ó̧ yȩ́ȩ́ kɔ́lı̵́lı̵́
21“Ví ki Tayɨɨ ká o̧d ı̵́ nii tíŋ́ vu̵: ‘A̧m nɔɔ nɔm sá, nán a nɔɔ nɔm tée, ı̵́ moo sə̧"ȩ́ wú̵ń faawu̵ moo.’ 22A̧máa ı̵́ míí, mí o̧d ví, kóó nɔ́nná a kɔ́d daga tóó zó̧ó̧ yȩ́ȩ́ tée, ı̵́ moo sə̧"ȩ́ wú̵ń faawu̵ moo á̧ḿ. Nán tóó a o̧d daga tóó: ‘Mɔ́ ya̧ŋŋɨ’ tée, ı̵́ nii moo sə̧"ȩ́ vú̵ń si̧'i̧du̵. Kan nán a o̧d daga tóó: ‘Zó̧ó̧ pɛ́lı̵́’ tée, maa ba vu̵n gbɔgɔ la vee gə̧ə̧lȩ́ ó̧. 23Moo woo nɔ sey káḿ laa hȩn ha"ı̵́ ya hȩn ha"ı̵́lı̵́ pȩ́ń, káḿ taa moo víí kan dam tóó tée, 24a̧m gbɔ hȩn ha"ı̵́ móó dáŋ́ ya hȩn ha"ı̵́lı̵́, mɔ́ la mbɔ́g moo víí kan dam tóó pee tée, mɔ́ ya ha'ad Tayɨɨ hȩn. 25A̧m mbɔ́g moo kan dam ı̵́ maag há̧ná, sey kíí dɨ laalı̵́ hi̧naa lig moo sə̧"ȩ́lȩ́ tɛ́ nɔ, moo kan doom nán moo sə̧"ȩ́ woolı̵́, nán moo sə̧"ȩ́ kan 'yɛ́ḿ nag pulúd woolı̵́, pulúd kan tú̵'u̵m. 26Mí o̧m moo yȩ́ńne, mɔ́ń vún púúsina woolı̵́ né sá̧ḿ, séý mɔ́ń sú̵ú̵ dála kéélı̵́ woo 'waa pȩ́ń.
Yesu tú' moo yúú ɓáa kɔ́lı̵́lı̵́
27“Ví ki Tayɨɨ ká o̧: ‘A̧m kɔ́ ɓáa kan kȩ́ȩ́ nánán tóó woo sá.’ 28A̧máa ı̵́ míí, mí o̧d ví, kóó nɔ́nná a tə́g wakȩ́ȩ́ moo ɓáa kɔ́lı̵́ tée, kɔ́ ɓáa kannɔ zó̧ó̧lȩ́ sú̵'ú̵. 29Nɔ́ɔ́ nag nán móó ka wu̵ zo'om hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ tée, a̧m vbəddu̵ gbɔ la zulí. Du̵u̵ ú̵, a̧m tid hȩn dágá fó̧ó̧ móólȩ́, moo Tayɨɨ kan dɔd fó̧ó̧ móó 'waapád vee gə̧ə̧lȩ́. 30Nag nán móó ka wu̵ zo'om hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ tée, a̧m sə̧' gbɔgɔ la zulí. Du̵u̵ ú̵, a̧m tid hȩn dágá fó̧ó̧ móólȩ́, moo Tayɨɨ kan dɔd fó̧ó̧ móó 'waapád vee gə̧ə̧lȩ́.
Yesu tú' moo yúú kȩ́ȩ́ nɛnélı̵́
(Matío 19:9; Márkus 10:11-12; Lúg 16:18)
31“Tayɨɨ o̧ sú̵'ú̵ á̧ḿ: ‘Nán ka nɛŋ kȩ́ȩ́ gbɔ#5:31 ka nɛŋ kȩ́ȩ́ gbɔ vu̵ bíńda “a pú̵gu̵ ɗerwəl kȩ́ȩ́ nɛné nagá.” tée, a pa̧ŋŋɔ kan sa̧a̧m laan ba' woo woolı̵́.’ 32A̧máa ı̵́ míí, mí o̧d ví, kóó nɔ́nná a hı̵́'ı̵́n kan kȩ́ȩ́, tow a moo ɓáa kɔ́lı̵́ɨ pɛ́lı̵́, ka éé wə̧ə̧ tóó tée, tiiwu̵ wakȩ́ȩ́ ɓáa kɔ́lı̵́ sú̵'ú̵. Wakȩ́ȩ́ tóó wə̧ə̧ a nɛŋ gbɔgɔ pȩ́ń, nán tóó a ééwu̵ tée, wayée yȩ kɔ́ ɓáaɨ á̧ḿ.
Yesu tú' moo yúú moo hȩn sa̧a̧lȩ́lȩ́
33“Ví duu ki Tayɨɨ ká o̧d ı̵́ nii tíŋ́ vu̵: ‘A̧m ta ya̧g kan hȩn sa̧a̧lȩ́ tée, a̧m buu sá, a̧máa a̧m kɔ́ kɔ́ ı̵́ káḿ sa̧a̧ hȩn tíŋ́ Tayɨɨ woolı̵́ wɔgɔ.’ 34A̧máa ı̵́ míí, mí o̧d ví, i sa̧a̧ hȩn sá sá̧ḿ, kóó kan nag gbɔlı̵́ be"ı̵́, moo be' máa, láan Tayɨɨ woo nɔ. 35Kóó kan hág, moo hág máa, ya doo diiní Tayɨɨ woo nɔ. Kóó kan kaa Yerúsalem,#5:35 Yerúsalem nán Yúúda vu̵ sa̧a̧ hȩn kan kaa Yerúsalem. moo Yerúsalem máa kaa Tayɨɨ woo nɔ, wu̵ Gbanii gbo̧o̧. 36A̧m sa̧a̧ hȩn kan yúú gíḿ móó sá á̧ḿ, moo néélȩ́ móó maan yúú hú̧' móó dágá tiiní heená, tóó tée diiná né á̧ḿ. 37Tée moo hí̧í̧lí̧ víí a mbaa ‘ee,’ ‘ee,’ tóó tée, ‘áá'a,’ ‘áá'a.’ Hȩn ku̵u̵ ha' moo yȩ vu̵lı̵́ 'waapád máa, vúd Seeɗán woolı̵́.
Yesu tú' moo yúú hȩn ɓı̵́d sú̵ú̵lı̵́lı̵́
(Lúg 6:29-30)
38“Ví ki Tayɨɨ ká o̧: ‘Nɔ́ɔ́ kan nɔ́ɔ́, nú' kan nú'.’ 39A̧máa ı̵́ míí, mí o̧d ví, i sa̧a̧ moo nán ku̵u̵ kɔ́d ví hȩn ɓı̵́d máa voo sá. Nán tóó ka dȩgȩm lá'ám ka' nag nán tée,#5:39 Nán tóó ka dȩgȩm lá'ám ka' nag nán tée nán Yúúda voolı̵́, du̵g haalı̵́ gbo̧o̧ ba'a. a̧m tii ka' nag kpáag, 'yɛ́ddu̵ á̧ḿ. 40Nán tóó ka ɓɛm sa̧a̧m waa ka hí̧í̧ moo woo a laa ya moo fá̧nélȩ́ tée, a̧m gbɔddu̵ la lugu móó á̧ḿ. 41Nán tóó ka yúm moo a̧m gan bi hȩn laan kaa tóólı̵́ tée, a̧m ya̧a̧nɔ kaa idú. 42Nán ka ɓá'am hȩn tée, a̧m pú̵gu̵ ú̵. Nán ka vim ɓoo tée, a̧m tiidu̵ pig sá.
I hí̧í̧ ı̵́ maag víí vu̵ ú̵
(Lúg 6:27-28,32-36)
43“Ví ki Tayɨɨ ká o̧: ‘A̧m hí̧í̧ dam tóó ú̵, a̧máa a̧m máń nán maag móó ó̧.’ 44A̧máa ı̵́ míí, mí o̧d ví, i hí̧í̧ ı̵́ maag víí vu̵ ú̵. Nán ku̵u̵ duun ví kan hȩn ɓı̵́d tée, i ɓá'ad vu̵ Tayɨɨɨ. 45Tée víń mbaa waa Ba' víí ı̵́ be"ı̵́ woo, moo wu̵ kɔ́ zá̧ga̧ ye' yúú nán ku̵u̵ to̧o̧ né máa voolı̵́, kan nán to̧o̧ vu̵ á̧ḿ. Kɔ́ mam naŋ yúú nán ku̵u̵ kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ woo máa voolı̵́, kan nán ku̵u̵ kɔ́n hȩn woo né máa vu̵ á̧ḿ. 46I hí̧í̧ séý nán ı̵́ ku̵u̵ hí̧í̧ ví máa vu̵ yu̵ dágá tée, víń nuŋ hȩn sú̵ú̵lı̵́ woo ȩná? Nán ndu̵n#5:46 Nán ndu̵n vu̵ bíńda “nán lámba su̵ggı̵́” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. vu̵ kɔ́n ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ náa? 47I vá' séý nán víí vu̵ yu̵ tée, dəŋ née víń mba nán tóó vu̵lá? Nán gaa Tayɨɨ sá vu̵ kɔ́n ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ náa? 48I kɔ́ hȩn yȩ́ń a kéé sá kɔ́ ı̵́ Ba' víí ı̵́ be"ı̵́ ka kɔ́ hȩn yȩ́ń ka kée né máa wɔgɔ á̧ḿ.”