Exit Parallel Mode
 

Matío 4

4
Seeɗán zo' Yesu
(Márkus 1:12-13; Lúg 4:1-13)
1Pig woolı̵́ máa yigid Tayɨɨ woo pa̧ŋ Yesu kə̧́ə̧n daa hó̧g kȩŋŋı̵́, moo Seeɗán ba a zo"u̵ ú̵. 2Yesu kȩȩ hȩn lálı̵́ bá' vo' ndaddú̵ vid kan zá̧ga̧ á̧ḿ, pig woolı̵́ máa go̧o̧m ya̧ga̧. 3Ma ı̵́ hȩn zo"ı̵́ séé ya woolı̵́ o̧ddu̵: “A̧m Waa Tayɨɨ woo nɔ tée, a̧m o̧d 'yɛgɛ yɛ vu̵, u̵u̵ tii nanne.”
4Yesu hí̧i̧du̵: “Debtere o̧:
‘Nánán mbaan kan vágád moo nan aga yɛ nɔ né,
a̧máa kan moo 'waapád ka vúd
ya̧g Tayɨɨ woolı̵́ má nɔ.’ ”
5Seeɗán duu pa̧ŋŋɔ laan kaa Tayɨɨ woo Yerúsalemmé, diiwu̵ dɔg yúú lig hȩn ha"ı̵́lı̵́, 6o̧ddu̵: “A̧m Waa Tayɨɨ woo nɔ tée, a̧m wa̧ŋ zu̵u̵ hágá, moo debtere o̧:
‘Tayɨɨ wú̵ń o̧d maleeka woo vu̵ moo yúú móólȩ́.’
Debtere duu o̧:
‘Vú̵ń kam nagá,
moo doo móó a zuguy 'yɛgɛlı̵́ sá.’ ”
7Yesu duu hí̧i̧du̵: “Debtere duu o̧: ‘A̧m zo' ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ móó moo sá.’ ”
8Seeɗán duu ɗaawu̵ dɔg gu̵u̵ gbo̧o̧ tóólı̵́, tú'udu̵ hág vu̵ 'waapád, kan hȩn na"ȩ́ voo vu̵ á̧ḿ, 9o̧ddu̵: “A̧m gun doo núug tíŋ́ tée, míń pú̵m hȩn yɛ vu̵ 'waapád.”
10Sey woo Yesu duu hí̧i̧du̵: “Seeɗán, a̧m lúú la zulí, moo debtere o̧:
‘A̧m gud ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ móó wu̵ doo núug,
a̧m kɔ́d wu̵ yu̵ ba'ad dágá 'nɛ́ŋ́.’ ”
11Pig woolı̵́ Seeɗán kéé gbɔgɔ, ma maleeka vu̵ yaa Yesu woolı̵́, vu̵ baa kɔ́ddu̵ ba'ad.
Yesu dəŋ ba'ad woo kɔ́lı̵́ hág Gáliléelı̵́
(Márkus 1:14-15; Lúg 4:14-15)
12Yesu ka ki ba vu̵n ma' Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné sú̵'ú̵ máa, daa lúú laa hág Gáliléelı̵́. 13Gbɔ kaa Naazaréd, la mbaa kaa Kapɛrnáhu̧mmé. Kaa yȩ ká waa dɨ ya̧g mammé, hág Zabulɔ́ŋŋı̵́ kan hág Nɛbtalíi. 14Anábi Esáya ká moo moo yȩ, moo woo nɔ ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, ká o̧:
15“Hág Zabulɔ́ŋ kan hág Nɛbtalíi,
ka' mammé, ziŋ Yu̵ŕdɛn dən,
hág Gálilée, ya nán gaa Tayɨɨ sá voolı̵́,
16zig ı̵́ ku̵u̵ mbaa ya dimmí yȩ,
vu̵ ho̧ ya túlí gbo̧o̧ Tayɨɨ woo sú̵'ú̵.
Nán ı̵́ ku̵u̵ mbaa dáŋ́ kaa nɔmmé hág yȩ vu̵lı̵́ máa,
ya túlí Tayɨɨ woo túd vu̵ sú̵'ú̵.”
17Sey woo Yesu dəŋ moo Tayɨɨ palı̵́ wu̵lı̵́, baa o̧: “I gbɔ mbaalı̵́ see víí vu̵ la ú̵, gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo dɨ bə́'.”
Yesu bee nán ze' ma"ȩ́ vu̵ ndaddú̵
(Márkus 1:16-20; Lúg 5:1-11)
18Yesu ka dɨ daa 'yȩ́mné ya̧g mam Gáliléelı̵́ máa, ho̧ Simɔ́ŋ ı̵́ ku̵u̵ beewu̵ Piɛ́r máa, kan daa sá̧ŋ́ A̧ndɛrée vu̵ dɨ kȩgȩ tú̵ú̵lı̵́ mammé, ká waa sii dágá yɛ vu̵ yu̵, ká vu̵ nán ze' ma"ȩ́ȩ. 19Yesu o̧d vu̵: “I duunɔ́, míń 'yɛ́ ví ı̵́ nánán vu̵ beelı̵́ɨ.”
20Sey woo vaŋná vu̵ kéé kȩgȩ voo vu̵ gbɔ, vu̵ dugu. 21Yesu lúú wu̵lı̵́, ka duu laa tíŋ́ máa, ho̧ waa na'á dágá tóó vu̵ idú, Yaakúbu vu̵ kan daa sá̧ŋ́ Yoohá̧na (Zebedée waa vu̵ yu̵), ká vu̵ mbaa nɛ́ŋ́ŋı̵́ kan ba' voo Zebedée á̧ḿ, vu̵ dɨ kȩgȩ voo mbɔ́ggı̵́ɨ. Yesu bee vu̵. 22Sey woo vaŋná vu̵ kéé ba' voo gbɔ kan nɛ́ŋ́, vu̵ dugu.
23Yesu 'yȩ́ḿ kə̧́ə̧́ daa hág Gálilée 'waapád, baa tú' moo lig sú̵ggı̵́ nán Yúúda voo vu̵lı̵́. Pa moo to̧o̧ 'maŋ, moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo wu̵lı̵́, za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵ kan nán kó̧ggı̵́ vu̵ sa̧a̧m nán hág yȩ voolı̵́. 24Yɛ́g woo kii hág Siiríi 'waapád, vu̵ pa̧ŋ nán ho̧o̧ vu̵ yaan kan nán ı̵́ ku̵u̵ dɨ kan hȩn ndɔ́gɔné kə́dkə́d máa vu̵ 'waapád, kan nán yigid ɓı̵́d ka kɔ́ vu̵, kan nán gbohoo vu̵, kan nán kpee vu̵. Yesu za̧a̧ vu̵. 25Dúú vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a vu̵ dugu. Vu̵ yaa hág Gáliléelı̵́ kan hág Dekapóllı̵́ kan Yerúsalemmé kan hág Yúúdalı̵́ kan ziŋ Yu̵ŕdɛn dən 'waapád.
4
Seeɗán zo' Yesu
(Márkus 1:12-13; Lúg 4:1-13)
1Pig woolı̵́ máa yigid Tayɨɨ woo pa̧ŋ Yesu kə̧́ə̧n daa hó̧g kȩŋŋı̵́, moo Seeɗán ba a zo"u̵ ú̵. 2Yesu kȩȩ hȩn lálı̵́ bá' vo' ndaddú̵ vid kan zá̧ga̧ á̧ḿ, pig woolı̵́ máa go̧o̧m ya̧ga̧. 3Ma ı̵́ hȩn zo"ı̵́ séé ya woolı̵́ o̧ddu̵: “A̧m Waa Tayɨɨ woo nɔ tée, a̧m o̧d 'yɛgɛ yɛ vu̵, u̵u̵ tii nanne.”
4Yesu hí̧i̧du̵: “Debtere o̧:
‘Nánán mbaan kan vágád moo nan aga yɛ nɔ né,
a̧máa kan moo 'waapád ka vúd
ya̧g Tayɨɨ woolı̵́ má nɔ.’ ”
5Seeɗán duu pa̧ŋŋɔ laan kaa Tayɨɨ woo Yerúsalemmé, diiwu̵ dɔg yúú lig hȩn ha"ı̵́lı̵́, 6o̧ddu̵: “A̧m Waa Tayɨɨ woo nɔ tée, a̧m wa̧ŋ zu̵u̵ hágá, moo debtere o̧:
‘Tayɨɨ wú̵ń o̧d maleeka woo vu̵ moo yúú móólȩ́.’
Debtere duu o̧:
‘Vú̵ń kam nagá,
moo doo móó a zuguy 'yɛgɛlı̵́ sá.’ ”
7Yesu duu hí̧i̧du̵: “Debtere duu o̧: ‘A̧m zo' ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ móó moo sá.’ ”
8Seeɗán duu ɗaawu̵ dɔg gu̵u̵ gbo̧o̧ tóólı̵́, tú'udu̵ hág vu̵ 'waapád, kan hȩn na"ȩ́ voo vu̵ á̧ḿ, 9o̧ddu̵: “A̧m gun doo núug tíŋ́ tée, míń pú̵m hȩn yɛ vu̵ 'waapád.”
10Sey woo Yesu duu hí̧i̧du̵: “Seeɗán, a̧m lúú la zulí, moo debtere o̧:
‘A̧m gud ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ móó wu̵ doo núug,
a̧m kɔ́d wu̵ yu̵ ba'ad dágá 'nɛ́ŋ́.’ ”
11Pig woolı̵́ Seeɗán kéé gbɔgɔ, ma maleeka vu̵ yaa Yesu woolı̵́, vu̵ baa kɔ́ddu̵ ba'ad.
Yesu dəŋ ba'ad woo kɔ́lı̵́ hág Gáliléelı̵́
(Márkus 1:14-15; Lúg 4:14-15)
12Yesu ka ki ba vu̵n ma' Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné sú̵'ú̵ máa, daa lúú laa hág Gáliléelı̵́. 13Gbɔ kaa Naazaréd, la mbaa kaa Kapɛrnáhu̧mmé. Kaa yȩ ká waa dɨ ya̧g mammé, hág Zabulɔ́ŋŋı̵́ kan hág Nɛbtalíi. 14Anábi Esáya ká moo moo yȩ, moo woo nɔ ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, ká o̧:
15“Hág Zabulɔ́ŋ kan hág Nɛbtalíi,
ka' mammé, ziŋ Yu̵ŕdɛn dən,
hág Gálilée, ya nán gaa Tayɨɨ sá voolı̵́,
16zig ı̵́ ku̵u̵ mbaa ya dimmí yȩ,
vu̵ ho̧ ya túlí gbo̧o̧ Tayɨɨ woo sú̵'ú̵.
Nán ı̵́ ku̵u̵ mbaa dáŋ́ kaa nɔmmé hág yȩ vu̵lı̵́ máa,
ya túlí Tayɨɨ woo túd vu̵ sú̵'ú̵.”
17Sey woo Yesu dəŋ moo Tayɨɨ palı̵́ wu̵lı̵́, baa o̧: “I gbɔ mbaalı̵́ see víí vu̵ la ú̵, gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo dɨ bə́'.”
Yesu bee nán ze' ma"ȩ́ vu̵ ndaddú̵
(Márkus 1:16-20; Lúg 5:1-11)
18Yesu ka dɨ daa 'yȩ́mné ya̧g mam Gáliléelı̵́ máa, ho̧ Simɔ́ŋ ı̵́ ku̵u̵ beewu̵ Piɛ́r máa, kan daa sá̧ŋ́ A̧ndɛrée vu̵ dɨ kȩgȩ tú̵ú̵lı̵́ mammé, ká waa sii dágá yɛ vu̵ yu̵, ká vu̵ nán ze' ma"ȩ́ȩ. 19Yesu o̧d vu̵: “I duunɔ́, míń 'yɛ́ ví ı̵́ nánán vu̵ beelı̵́ɨ.”
20Sey woo vaŋná vu̵ kéé kȩgȩ voo vu̵ gbɔ, vu̵ dugu. 21Yesu lúú wu̵lı̵́, ka duu laa tíŋ́ máa, ho̧ waa na'á dágá tóó vu̵ idú, Yaakúbu vu̵ kan daa sá̧ŋ́ Yoohá̧na (Zebedée waa vu̵ yu̵), ká vu̵ mbaa nɛ́ŋ́ŋı̵́ kan ba' voo Zebedée á̧ḿ, vu̵ dɨ kȩgȩ voo mbɔ́ggı̵́ɨ. Yesu bee vu̵. 22Sey woo vaŋná vu̵ kéé ba' voo gbɔ kan nɛ́ŋ́, vu̵ dugu.
23Yesu 'yȩ́ḿ kə̧́ə̧́ daa hág Gálilée 'waapád, baa tú' moo lig sú̵ggı̵́ nán Yúúda voo vu̵lı̵́. Pa moo to̧o̧ 'maŋ, moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo wu̵lı̵́, za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵ kan nán kó̧ggı̵́ vu̵ sa̧a̧m nán hág yȩ voolı̵́. 24Yɛ́g woo kii hág Siiríi 'waapád, vu̵ pa̧ŋ nán ho̧o̧ vu̵ yaan kan nán ı̵́ ku̵u̵ dɨ kan hȩn ndɔ́gɔné kə́dkə́d máa vu̵ 'waapád, kan nán yigid ɓı̵́d ka kɔ́ vu̵, kan nán gbohoo vu̵, kan nán kpee vu̵. Yesu za̧a̧ vu̵. 25Dúú vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a vu̵ dugu. Vu̵ yaa hág Gáliléelı̵́ kan hág Dekapóllı̵́ kan Yerúsalemmé kan hág Yúúdalı̵́ kan ziŋ Yu̵ŕdɛn dən 'waapád.