Exit Parallel Mode
 

Matío 3

3
Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné pa moo Tayɨɨ woo
(Márkus 1:1-8; Lúg 3:1-18; Yoohá̧na 1:19-28)
1Sey woolı̵́ máa, Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné gbɔ vúd pa moo Tayɨɨ woo hó̧g kȩŋŋı̵́ hág Yúúdalı̵́, 2baa o̧: “I gbɔ mbaalı̵́ see víí vu̵ la ú̵, gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo dɨ bə́'.”
3 Anábi Esáya ká moo moo yúú Yoohá̧na woolı̵́, o̧:
“Yɛ́g nánán tóó woo kiy hó̧g kȩŋŋı̵́, o̧:
‘I mbɔ́g hi̧naa ı̵́ 'yɛ́lı̵́ woo ú̵;
i zȩȩ hi̧naa waa woo vu̵, u̵u̵ man kííd.’ ”
4Yoohá̧na ká dɔ́ sa̧a̧m gu̵d ŋgelobaɨ, ta kandá kó̧ó̧ yu̵u̵né gə́ńsə́ŋ́ŋı̵́, hȩn lálı̵́ woo ká sig vu̵ kan naame. 5Nán kaa Yerúsalem vu̵ kan nán hág Yúúdalı̵́ vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a kan nán hág tóó vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a ku̵u̵ gbɔ kan ziŋ Yu̵ŕdɛn máa, vu̵ laa Yoohá̧na woolı̵́. 6Vu̵ vud hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ voo vu̵ o̧. Yoohá̧na woo vu̵ mam Tayɨɨ ziŋ Yu̵ŕdɛnné.
7A̧máa Yoohá̧na ho̧ nán farísa vu̵ kan nán sadukée vu̵ yaa woolı̵́ ɓu̵u̵lı̵́ na'a, moo a woo bi mam Tayɨɨ á̧ḿ. Yoohá̧na o̧d vu̵: “Ɨ́ víí, ı̵́ kɛb, du̵kə́ŋ́ waa vu̵, nóo o̧d ví i kɛ ɗug sə́d hȩn si̧'i̧ní Tayɨɨ woo ka dɨ yaalı̵́ yȩlȩ́lá? 8I gbɔ mbaalı̵́ see víí vu̵, tée i kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo nɔ. 9I o̧ zó̧ó̧ víílí: ‘Aga vɔ́ vóó Ibrahí̧í̧ma aa yée vu̵ yu̵’ sá. Mí o̧d ví, Tayɨɨ a hí̧í̧ tée, wú̵ń tii 'yɛgɛ yɛ vu̵ waa Ibrahí̧í̧ma woo. 10Bə́g mbaa dɨ bə́' moo la' du̵lı̵́ɨ. Moo kóó la' woo ȩná, a liin du̵u̵ na'a né tée, vú̵ń du̵ gbɔgɔ vɛlı̵́. 11Ɨ́ míí, mí woo ví mam Tayɨɨ kan mam moo zó̧ó̧ tiiníi, a̧máa nán tóó wú̵ń yaa pig míílí̧, wu̵ mban néélȩ́. Mí maan míí zaŋ tɛ́gɛ́ woo buuní ní á̧ḿ. Ɨ́ woo wú̵ń woo ví kan yigid Tayɨɨ woo kan veeɨ. 12Dɨ kan ɗag yɛɛg nagá. Wú̵ń mbɔ́g kɔɔg woo, wú̵ń su̵g tú̵d woo aa a̧a̧lȩ́. A̧máa tú̵d gu̵u̵g máa, wú̵ń a̧nnɔ kan vee ı̵́ a ním né má nɔ.”
Yesu woo mam Tayɨɨ
(Márkus 1:9-11; Lúg 3:21-22)
13Yesu lúú ya hág Gáliléelı̵́, laa Yoohá̧na woolı̵́ ziŋ Yu̵ŕdɛnné, moo a woo bi mam Tayɨɨɨ. 14A̧máa Yoohá̧na sɛ́n né, o̧ddu̵: “Maa ba mɔ́ńnɔ woon mam Tayɨɨ, ma mɔ́ la yaa míílá̧a̧!”
15A̧máa Yesu hí̧i̧du̵ o̧: “'Yɛ́ mɔ́ ó̧, ba kɔ́ ví hȩn Tayɨɨ ka hí̧í̧ máa 'waapád pȩ́ń.”
Ma Yoohá̧na duu o̧n moo tóó né. 16Woowu̵ mam Tayɨɨ. Yesu vúd dɔg mammé, vaŋná be' tú̵'ú̵, ho̧ yigid Tayɨɨ woo sí zu̵u̵ yúú woolı̵́ kɔ́ ı̵́ gbɔkii wɔgɔ. 17Ma yɛ́g tóó kiy zu̵u̵ be"ı̵́, o̧: “Ɨ́ yɛ waa hí̧í̧lí̧ míí nu, zó̧ó̧ míí dȩ' yúú woolı̵́.”
3
Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné pa moo Tayɨɨ woo
(Márkus 1:1-8; Lúg 3:1-18; Yoohá̧na 1:19-28)
1Sey woolı̵́ máa, Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné gbɔ vúd pa moo Tayɨɨ woo hó̧g kȩŋŋı̵́ hág Yúúdalı̵́, 2baa o̧: “I gbɔ mbaalı̵́ see víí vu̵ la ú̵, gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo dɨ bə́'.”
3 Anábi Esáya ká moo moo yúú Yoohá̧na woolı̵́, o̧:
“Yɛ́g nánán tóó woo kiy hó̧g kȩŋŋı̵́, o̧:
‘I mbɔ́g hi̧naa ı̵́ 'yɛ́lı̵́ woo ú̵;
i zȩȩ hi̧naa waa woo vu̵, u̵u̵ man kííd.’ ”
4Yoohá̧na ká dɔ́ sa̧a̧m gu̵d ŋgelobaɨ, ta kandá kó̧ó̧ yu̵u̵né gə́ńsə́ŋ́ŋı̵́, hȩn lálı̵́ woo ká sig vu̵ kan naame. 5Nán kaa Yerúsalem vu̵ kan nán hág Yúúdalı̵́ vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a kan nán hág tóó vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a ku̵u̵ gbɔ kan ziŋ Yu̵ŕdɛn máa, vu̵ laa Yoohá̧na woolı̵́. 6Vu̵ vud hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ voo vu̵ o̧. Yoohá̧na woo vu̵ mam Tayɨɨ ziŋ Yu̵ŕdɛnné.
7A̧máa Yoohá̧na ho̧ nán farísa vu̵ kan nán sadukée vu̵ yaa woolı̵́ ɓu̵u̵lı̵́ na'a, moo a woo bi mam Tayɨɨ á̧ḿ. Yoohá̧na o̧d vu̵: “Ɨ́ víí, ı̵́ kɛb, du̵kə́ŋ́ waa vu̵, nóo o̧d ví i kɛ ɗug sə́d hȩn si̧'i̧ní Tayɨɨ woo ka dɨ yaalı̵́ yȩlȩ́lá? 8I gbɔ mbaalı̵́ see víí vu̵, tée i kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo nɔ. 9I o̧ zó̧ó̧ víílí: ‘Aga vɔ́ vóó Ibrahí̧í̧ma aa yée vu̵ yu̵’ sá. Mí o̧d ví, Tayɨɨ a hí̧í̧ tée, wú̵ń tii 'yɛgɛ yɛ vu̵ waa Ibrahí̧í̧ma woo. 10Bə́g mbaa dɨ bə́' moo la' du̵lı̵́ɨ. Moo kóó la' woo ȩná, a liin du̵u̵ na'a né tée, vú̵ń du̵ gbɔgɔ vɛlı̵́. 11Ɨ́ míí, mí woo ví mam Tayɨɨ kan mam moo zó̧ó̧ tiiníi, a̧máa nán tóó wú̵ń yaa pig míílí̧, wu̵ mban néélȩ́. Mí maan míí zaŋ tɛ́gɛ́ woo buuní ní á̧ḿ. Ɨ́ woo wú̵ń woo ví kan yigid Tayɨɨ woo kan veeɨ. 12Dɨ kan ɗag yɛɛg nagá. Wú̵ń mbɔ́g kɔɔg woo, wú̵ń su̵g tú̵d woo aa a̧a̧lȩ́. A̧máa tú̵d gu̵u̵g máa, wú̵ń a̧nnɔ kan vee ı̵́ a ním né má nɔ.”
Yesu woo mam Tayɨɨ
(Márkus 1:9-11; Lúg 3:21-22)
13Yesu lúú ya hág Gáliléelı̵́, laa Yoohá̧na woolı̵́ ziŋ Yu̵ŕdɛnné, moo a woo bi mam Tayɨɨɨ. 14A̧máa Yoohá̧na sɛ́n né, o̧ddu̵: “Maa ba mɔ́ńnɔ woon mam Tayɨɨ, ma mɔ́ la yaa míílá̧a̧!”
15A̧máa Yesu hí̧i̧du̵ o̧: “'Yɛ́ mɔ́ ó̧, ba kɔ́ ví hȩn Tayɨɨ ka hí̧í̧ máa 'waapád pȩ́ń.”
Ma Yoohá̧na duu o̧n moo tóó né. 16Woowu̵ mam Tayɨɨ. Yesu vúd dɔg mammé, vaŋná be' tú̵'ú̵, ho̧ yigid Tayɨɨ woo sí zu̵u̵ yúú woolı̵́ kɔ́ ı̵́ gbɔkii wɔgɔ. 17Ma yɛ́g tóó kiy zu̵u̵ be"ı̵́, o̧: “Ɨ́ yɛ waa hí̧í̧lí̧ míí nu, zó̧ó̧ míí dȩ' yúú woolı̵́.”