Exit Parallel Mode
 

Matío 28

28
Yesu níḿ nɔmmé sú̵'ú̵
(Márkus 16:1-10; Lúg 24:1-12; Yoohá̧na 20:1-10)
1 Asawə ka ya̧a̧ sú̵'ú̵ máa, Maaríi Magdaláa kan Maaríi tóó vu̵ laa bɛ́ɛ́g ho̧lȩ́ ya̧g ka̧'a̧m hí̧m, zá̧ga̧ aladdı̵́. 2Vaŋná hág nam gbo̧o̧ ba'a, moo maleeka Tayɨɨ woo sí zu̵u̵ be"ı̵́, ya vbii 'yɛgɛ luu yúú bɛ́ɛ́gı̵́ ɗáá mbaa wu̵lı̵́. 3Vu̵ ho̧go̧ nɔ́ɔ́ woo vu̵ gáá mbaa kɔ́ ı̵́ mam ka nim máa wɔgɔ. Sa̧a̧m woo bú kɔ́ ı̵́ sȩȩ wɔgɔ. 4Dú̵ú̵ kɔ́ nán bɛ́ɛ́g tu̵lı̵́ vu̵, vu̵ tu̵u̵, vu̵ mbaa baa vu̵n nɔɔ ó̧. 5A̧máa maleeka ka moo o̧d wakȩ́ȩ́ pee vu̵: “Ɨ́ víí máa, i kɔ́ dú̵ú̵ sá. Mí gaa ú̵, ví soo Yesu ı̵́ kú̵u̵ ga"u̵ la' vbagadı̵́ má nɔ. 6Yɛlı̵́ pɛ́lı̵́, níḿ sı̵́ nɔmmé ó̧, kɔ́ ı̵́ ká o̧d ví máa wɔgɔ. I ya ho̧ ya úud woo nɔ. 7Tée ví laa vaŋná, ví la o̧d waa duulí woo vu̵ ba níḿ sı̵́ nɔmmé ú̵. Mí o̧d ví sı̵́ yɔ, wú̵ń ɓə́ə́ laa ví la hág Gáliléelı̵́, víń ho̧go̧ wu̵lı̵́.”
8Vu̵ lúú bɛ́ɛ́gı̵́ vaŋná, kan dú̵ú̵ kan zó̧ó̧ dȩ"ȩ́ gbo̧o̧ ba'a, vu̵ kɛ ɗug la o̧d waa duulí woo vu̵. 9Ma Yesu ya kan kan vu̵, o̧d vu̵: “Mí vá' ví ú.”
Vu̵ séé ya bi ma"o̧ dɔlı̵́, vu̵ gu doo núug woolı̵́ tíŋ́. 10Ma Yesu o̧d vu̵: “I kɔ́ dú̵ú̵ sá, i la o̧d dan sá̧ŋ́ u̵u̵ laa hág Gáliléelı̵́, vú̵ń ho̧n wu̵lı̵́.”
Nán bɛ́ɛ́g tu̵lı̵́ vu̵ o̧d gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ moo yȩ
11Wakȩ́ȩ́ ku̵u̵ dɨ lá hi̧naalȩ́ máa, nán bɛ́ɛ́g tu̵lı̵́ tóó vu̵ ya̧ kaalı̵́ ma. Vu̵ o̧d gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ hȩn ka kɔ́y yȩ 'waapád. 12Ɨ́ voo ku̵u̵ sú̵g kan ı̵́ nii Yúúda vu̵ máa, vu̵ mbɔ́g moo, vu̵ pú̵ só̧ó̧ze vu̵ sɨɨde ɓu̵u̵lı̵́ na'a, 13vu̵ o̧d vu̵: “I o̧: ‘Waa duulí woo vu̵ ya gaŋŋɔ líwná viddí, vɔ́ dɨ nəmme.’ 14Guvɛrnə́ər a ki moo woo ú̵ si̧', vɔ́ń ka̧"o̧ zó̧ó̧, vɔ́ń vud ví gbɔ daa.”
15Só̧ó̧ze vu̵ ɓɛ sɨɨde, vu̵ o̧ kɔ́ ı̵́ vu̵n o̧d vu̵ pee wɔgɔ. Moo yȩ kiy ya 'waapád nán Yúúda voolı̵́, há̧á̧ ya̧ zá̧ga̧ ɓəə yɔ.
Yesu duu tú'ud waa duulí woo vu̵ fó̧ó̧
(Márkus 16:14-18; Lúg 24:36-49; Yoohá̧na 20:19-23; Debtere ba'ad waa ba'ad voo nɔ 1:6-8)
16 Waa duulí Yesu woo ı̵́ wa̧nɓó' zu̵u̵ dágá vu̵ laa hág Gáliléelı̵́, yúú gu̵u̵ Yesu ká o̧d vu̵ máalȩ́.
17Ku̵u̵ ho̧go̧ máa, vu̵ sú'u nɔ́ɔ́ hágá. A̧máa nán tóó vu̵ voolı̵́ sa̧a̧mé vu̵ faa moo. 18Ma Yesu séé ya o̧d vu̵ moo yɛ: “Mí nuŋ néélȩ́ 'waapád be"ı̵́ kan hág á̧ḿ. 19Moo woo nɔ i la kɔ́ zig nán vu̵ 'waapád u̵u̵ duunɔ́. I woo vu̵ mam Tayɨɨ woo kan yɛ́g Ba'á kan Waa kan yigid Tayɨɨ woo nɔ. 20I tú'ud vu̵ u̵u̵ duu hȩn káń o̧d ví yɛ 'waapád. I gaa ú̵, míń dɨ mbaalı̵́ kan ví zá̧ga̧ 'waapád há̧á̧ hág wú̵ń 'wáa wu̵lı̵́.”
28
Yesu níḿ nɔmmé sú̵'ú̵
(Márkus 16:1-10; Lúg 24:1-12; Yoohá̧na 20:1-10)
1 Asawə ka ya̧a̧ sú̵'ú̵ máa, Maaríi Magdaláa kan Maaríi tóó vu̵ laa bɛ́ɛ́g ho̧lȩ́ ya̧g ka̧'a̧m hí̧m, zá̧ga̧ aladdı̵́. 2Vaŋná hág nam gbo̧o̧ ba'a, moo maleeka Tayɨɨ woo sí zu̵u̵ be"ı̵́, ya vbii 'yɛgɛ luu yúú bɛ́ɛ́gı̵́ ɗáá mbaa wu̵lı̵́. 3Vu̵ ho̧go̧ nɔ́ɔ́ woo vu̵ gáá mbaa kɔ́ ı̵́ mam ka nim máa wɔgɔ. Sa̧a̧m woo bú kɔ́ ı̵́ sȩȩ wɔgɔ. 4Dú̵ú̵ kɔ́ nán bɛ́ɛ́g tu̵lı̵́ vu̵, vu̵ tu̵u̵, vu̵ mbaa baa vu̵n nɔɔ ó̧. 5A̧máa maleeka ka moo o̧d wakȩ́ȩ́ pee vu̵: “Ɨ́ víí máa, i kɔ́ dú̵ú̵ sá. Mí gaa ú̵, ví soo Yesu ı̵́ kú̵u̵ ga"u̵ la' vbagadı̵́ má nɔ. 6Yɛlı̵́ pɛ́lı̵́, níḿ sı̵́ nɔmmé ó̧, kɔ́ ı̵́ ká o̧d ví máa wɔgɔ. I ya ho̧ ya úud woo nɔ. 7Tée ví laa vaŋná, ví la o̧d waa duulí woo vu̵ ba níḿ sı̵́ nɔmmé ú̵. Mí o̧d ví sı̵́ yɔ, wú̵ń ɓə́ə́ laa ví la hág Gáliléelı̵́, víń ho̧go̧ wu̵lı̵́.”
8Vu̵ lúú bɛ́ɛ́gı̵́ vaŋná, kan dú̵ú̵ kan zó̧ó̧ dȩ"ȩ́ gbo̧o̧ ba'a, vu̵ kɛ ɗug la o̧d waa duulí woo vu̵. 9Ma Yesu ya kan kan vu̵, o̧d vu̵: “Mí vá' ví ú.”
Vu̵ séé ya bi ma"o̧ dɔlı̵́, vu̵ gu doo núug woolı̵́ tíŋ́. 10Ma Yesu o̧d vu̵: “I kɔ́ dú̵ú̵ sá, i la o̧d dan sá̧ŋ́ u̵u̵ laa hág Gáliléelı̵́, vú̵ń ho̧n wu̵lı̵́.”
Nán bɛ́ɛ́g tu̵lı̵́ vu̵ o̧d gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ moo yȩ
11Wakȩ́ȩ́ ku̵u̵ dɨ lá hi̧naalȩ́ máa, nán bɛ́ɛ́g tu̵lı̵́ tóó vu̵ ya̧ kaalı̵́ ma. Vu̵ o̧d gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ hȩn ka kɔ́y yȩ 'waapád. 12Ɨ́ voo ku̵u̵ sú̵g kan ı̵́ nii Yúúda vu̵ máa, vu̵ mbɔ́g moo, vu̵ pú̵ só̧ó̧ze vu̵ sɨɨde ɓu̵u̵lı̵́ na'a, 13vu̵ o̧d vu̵: “I o̧: ‘Waa duulí woo vu̵ ya gaŋŋɔ líwná viddí, vɔ́ dɨ nəmme.’ 14Guvɛrnə́ər a ki moo woo ú̵ si̧', vɔ́ń ka̧"o̧ zó̧ó̧, vɔ́ń vud ví gbɔ daa.”
15Só̧ó̧ze vu̵ ɓɛ sɨɨde, vu̵ o̧ kɔ́ ı̵́ vu̵n o̧d vu̵ pee wɔgɔ. Moo yȩ kiy ya 'waapád nán Yúúda voolı̵́, há̧á̧ ya̧ zá̧ga̧ ɓəə yɔ.
Yesu duu tú'ud waa duulí woo vu̵ fó̧ó̧
(Márkus 16:14-18; Lúg 24:36-49; Yoohá̧na 20:19-23; Debtere ba'ad waa ba'ad voo nɔ 1:6-8)
16 Waa duulí Yesu woo ı̵́ wa̧nɓó' zu̵u̵ dágá vu̵ laa hág Gáliléelı̵́, yúú gu̵u̵ Yesu ká o̧d vu̵ máalȩ́.
17Ku̵u̵ ho̧go̧ máa, vu̵ sú'u nɔ́ɔ́ hágá. A̧máa nán tóó vu̵ voolı̵́ sa̧a̧mé vu̵ faa moo. 18Ma Yesu séé ya o̧d vu̵ moo yɛ: “Mí nuŋ néélȩ́ 'waapád be"ı̵́ kan hág á̧ḿ. 19Moo woo nɔ i la kɔ́ zig nán vu̵ 'waapád u̵u̵ duunɔ́. I woo vu̵ mam Tayɨɨ woo kan yɛ́g Ba'á kan Waa kan yigid Tayɨɨ woo nɔ. 20I tú'ud vu̵ u̵u̵ duu hȩn káń o̧d ví yɛ 'waapád. I gaa ú̵, míń dɨ mbaalı̵́ kan ví zá̧ga̧ 'waapád há̧á̧ hág wú̵ń 'wáa wu̵lı̵́.”