Exit Parallel Mode
 

Matío 27

27
Vu̵ pa̧ŋ Yesu laan Pilád woolı̵́
(Márkus 15:1; Lúg 23:1-2; Yoohá̧na 18:28-32)
1Ya̧g ka̧'a̧m ka tú máa, gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda vu̵ 'waapád, vu̵ sú̵g, vu̵ yá̧ḿ Yesu, moo bi nɔɔwo̧ ó̧. 2Vu̵ taga, vu̵ pa̧ŋ la dɔddu̵ nag guvɛrnə́ər Pilád woolı̵́.
Yúúdas nɔɔ fó̧ó̧ woo
(Debtere ba'ad waa ba'ad voo nɔ 1:18-19)
3Ma Yúúdas ba dɔd Yesu nag nánán voolı̵́ pee, ka ho̧ ku̵u̵ sə̧' moo yúú Yesu woolı̵́ bi nɔɔwo̧ ó̧ máa, tii zó̧ó̧, vȩ' sɨɨde 'mɛ́ŋ́ vo' ta̧a̧nɔ́ voo pee pú̵ gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda pee vu̵, 4o̧d vu̵: “Mí kɔ́ hȩn ɓı̵́d, mí dɔd nán ı̵́ ka kɔ́n hȩn ɓı̵́d né máa nag nánán voolı̵́ té'.”
A̧máa vu̵ hí̧i̧du̵: “Ka vɔ́ vóó tɛ́lá? Aga moo móó nɔ.”
5Ma Yúúdas gaŋ sɨɨde du' gbɔd vu̵ lig hȩn ha"ı̵́lı̵́, ma daa lúú la gəy zaŋ dab. 6Gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ fá̧á̧ sɨɨde pee, vu̵ o̧: “Moo Tayɨɨ o̧ ba aa 'yɛ́gɛ ví báŋ́ sɨɨde lig hȩn ha"ı̵́lı̵́ sá, moo sɨɨde woo sɨɨde yúú nɔɔnée.”#27:6 sɨɨde yúú nɔɔnée vu̵ bíńda “sɨɨde mɛm” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ.
7Pig woolı̵́ ku̵u̵ mbɔ́g moo 'waa sú̵'ú̵ máa, vu̵ ɓɛ sɨɨde pee hɨn bab nán gbág yo̧o̧lȩ́ tóó woo, moo nɔm gáá vu̵ dɔnné wu̵lı̵́. 8Moo woo nɔ vu̵ bee bab yȩ “bab mɛmme” há̧á̧ ya̧ zá̧ga̧ ɓəə yɔ. 9Anábi Zeremíi ká moo moo yȩ, moo woo nɔ ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, ká o̧: “Vu̵ ɓɛ sɨɨde 'mɛ́ŋ́ vu̵ vo' ta̧a̧nɔ́, kɔ́ ı̵́ waa Izraɛ́l ku̵u̵ mbɔ́g moo yúú woolı̵́ máa wɔgɔ, 10vu̵ hɨn bab nán gbág yo̧o̧lȩ́ tóó woo wu̵lı̵́, kɔ́ ı̵́ ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ ká o̧ máa wɔgɔ.”
Pilád ví Yesu moo vu̵
(Márkus 15:2-5; Lúg 23:3-5; Yoohá̧na 18:33-38)
11Yesu dii tíŋ́ guvɛrnə́ər woolı̵́. Guvɛrnə́ər vigi moo yɛ, o̧: “Mɔ́ gbanaa nán Yúúda voo naa?”
Ma Yesu hí̧i̧du̵: “Aga móo o̧!”
12A̧máa sey gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda ku̵u̵ doowu̵ máa, Yesu hí̧i̧n ya̧g né sá̧ḿ. 13Ma Pilád duu vigi: “Mɔ́ kin hȩn máa nán yȩ ku̵u̵ doon mɔ́ na'a yȩ náa?”
14Yesu hí̧i̧nɔ moo yə̧ŋ dágá aga né. Moo woo nɔ guvɛrnə́ər mbaa ɗii.
Pilád sə̧' moo u̵u̵ nɔɔ Yesu ú̵
(Márkus 15:6-15; Lúg 23:13-25; Yoohá̧na 18:39—19:16)
15 Mam vúnní páska 'waapád dúú vu̵ baa vi nán dágá lig púúsinalȩ́, tée guvɛrnə́ər vud pú̵ vu̵. 16Nán tóó ká du̵u̵lı̵́, vu̵ gaŋŋɔ yɛ́g mbaa ná', yéé woo Barábas. 17-18Pilád gaa dúú ba vu̵n dɔd Yesu biilí nagá kan sɨg moolȩ́ȩ. Moo woo nɔ ma, dúú ku̵u̵ sú̵g 'waa ya máa, Pilád vi vu̵: “Ví hí̧í̧ a̧n vud nóo pú̵ bilá? Barábasdaa? Tóó tée Yesu ı̵́ ku̵u̵ beewu̵ Krístu yɛ naa?”
19Sey Pilád ka dɨ mbaalı̵́ láan moo sə̧"ȩ́ woolı̵́ máa, kȩ́ȩ́ woo ba' ya o̧ddu̵: “A̧m dɔd móó ya̧g yúú moo nán hȩn du̵u̵ kɔ́lı̵́ yȩ woolı̵́ sá, moo mí ki hȩn ndɔ́gɔné vid ɓəə ya nəəg míílí̧ daga pɛ́lı̵́, yúú woolı̵́.”
20Gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda vu̵ o̧d dúú vu̵ ba u̵u̵ vi Barábaddu̵, tée u̵u̵ nɔɔ Yesu. 21Guvɛrnə́ər duu vi vu̵: “Sa̧a̧m nán idú yɛ, ví hí̧í̧ a̧n gbɔd bi nɔ́nná?”
Vu̵ hí̧í̧: “Barábaddu̵.”
22 Pilád duu vi vu̵: “Míń kɔ́ née kan Yesu ı̵́ ku̵u̵ beewu̵ Krístu yɛlá?”
Nán 'waapád vu̵ hí̧í̧: “A̧m ga"u̵ la' vbagadı̵́!”
23Duu vi vu̵: “Kɔ́ hȩn ɓı̵́d woo ȩná?”
A̧máa vu̵ duu moo moo dɔg yúba vu̵ o̧: “A̧m ga"u̵ la' vbagadı̵́!”
24 Pilád ka ho̧ ná' máa, gaa ba bíń kɔ́n hȩn tóó né, a̧máa moo fá̧né dɨ laalı̵́ tíŋ́ tíŋ́. Pilád ɓɛ mam, nɛ' nag woo wu̵lı̵́ tíŋ́ dúú yȩ voolı̵́, o̧: “Mí vud nag míí wu̵lı̵́ sú̵'ú̵. Mɛm nán yɛ woo a má'an sá. Aga moo víí nu.”
25Dúú 'waapád vu̵ hí̧í̧ o̧: “Lu̵gu̵d woo a yaa vóólı̵́, kan waa vóó vu̵ á̧ḿ.”
26Ma Pilád gbɔd vu̵ Barábas. Pig woolı̵́ máa, o̧d só̧ó̧ze u̵u̵ gbɔ́ Yesu kan looɨ. Ɓɛ Yesu pú̵ vu̵ u̵u̵ ga"u̵ la' vbagadı̵́.
Só̧ó̧ze vu̵ kɔ́d Yesu ba̧a̧m
(Márkus 15:16-20; Yoohá̧na 19:2-3)
27Pig woolı̵́ máa, só̧ó̧ze guvɛrnə́ər woo vu̵ pa̧ŋ Yesu laan ke'em tíŋ́, vu̵ sú̵g gbɔ kannɔ 'waapád. 28Vu̵ siddu̵ sa̧a̧m, vu̵ dɔ́ddu̵ sa̧a̧m gbo̧o̧ tóó yȩ́ȩ́ná, 29vu̵ zaŋ mɛɛtawəl sa̧'a̧d gbo'odu̵, vu̵ pú̵gu̵ dȩ' nag nánné. Vu̵ nə'əy tíŋ́ woolı̵́, vu̵ kɔ́ddu̵ ba̧a̧m, vu̵ o̧: “Kəə zee, gbanaa nán Yúúda voo!”
30Ma vu̵ tú̵'u̵du̵ su̵d fó̧lȩ́, vu̵ duu ɓɛ dȩ' pee, vu̵ vəənɔ yúlí.
31Ku̵u̵ kɔ́ddu̵ ba̧a̧m 'waa sú̵'ú̵ máa, vu̵ sid sa̧a̧m gbo̧o̧ woo pee, vu̵ dɔ́ddu̵ sa̧a̧m ı̵́ woo vu̵, ma vu̵ pa̧ŋŋɔ laan moo ga"ı̵́ la' vbagadı̵́.
Vu̵ ga' Yesu la' vbagadı̵́
(Márkus 15:21-32; Lúg 23:26-43; Yoohá̧na 19:17-27)
32Sey ku̵u̵ vúd la máa, vu̵ kan kan nán kaa Siirɛ́n tóó, yéé woo Simɔ́ŋ. Vu̵ yúgu moo a gaŋ la' vbagad Yesu woo nɔ. 33Vu̵ ya̧ ya tóólı̵́, yéé woo Golgáta. Yéé woo tú' “gu̵u̵ dag gbágadɨ.” 34Vu̵ pú̵ Yesu doo ku̵u̵ ya̧a̧n kan hée máa, moo a zɔ ú̵, a̧máa sey ka bé' ho̧ máa, sɛ́n zɔlı̵́ né.
35Ku̵u̵ ga"u̵ sú̵'ú̵ máa, vu̵ gbɔ sáásáá, vu̵ yȩ'ȩn sa̧a̧m woo voolı̵́ sa̧a̧mé. 36Vu̵ tu̵gu̵ mbaa wu̵lı̵́. 37Vu̵ tú' moo ȩn vu̵ nɔɔwo̧ lá máa, vu̵ bíńda hȩn yúú la' vbagad Yesu woolı̵́, o̧: “Ɨ́ yɛ Yesu gbanaa nán Yúúda voo nɔ.”
38Vu̵ su̵g ga' vu̵ kan kɛm tóó vu̵ idú, dágá nag nánné, tóó nag kpáagı̵́. 39Nán hi̧naa ya̧a̧lȩ́ vu̵ haa du̵g, vu̵ tɨgɨ yúú, 40vu̵ o̧: “Móo dɨ lig hȩn ha"ı̵́ 'wɔlı̵́, mɔ́ń duu yo̧o̧ bá' ta̧a̧nɔ́ má nɔ née! A̧m Waa Tayɨɨ woo nɔ tée, aga a̧m səd fó̧ó̧ móó, mɔ́ sí zu̵u̵ la' vbagadı̵́ sı̵́nná!”
41Gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan nán moo Tayɨɨ tú"í vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda vu̵, vu̵ kɔ́ddu̵ ba̧a̧m á̧ḿ, vu̵ o̧: 42“Baa səd nán tóó vu̵, a̧máa səd fó̧ó̧ woo mban né. A gbanaa nán Izraɛ́l voo nɔ, a sí zu̵u̵ la' vbagadı̵́ 'ya̧'a̧ yɛ tée, báń 'yɛ́ ví zó̧ó̧ baa ví yúú woolı̵́. 43Baa 'yɛ́ zó̧ó̧ woo Tayɨɨ woolı̵́, o̧ ba bin Waa Tayɨɨ woo nɔ. Tayɨɨ a hí̧í̧wo̧ sú̵'ú̵ pȩ́ń tée, a səddu̵ 'ya̧'a̧ yɛ bɔ!”
44Kɛm vu̵n su̵g ga' vu̵ á̧ḿ pee vu̵ haa Yesu ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ.
Nɔm Yesu woo nɔ
(Márkus 15:33-41; Lúg 23:44-49; Yoohá̧na 19:28-30)
45Dəŋ zá̧ga̧ sa̧a̧mé, vid sa̧' hág 'waapád há̧á̧ zá̧ga̧ 'yɨg wu̵lı̵́.
46Zamndi ta̧a̧nɔ́ ya̧g mɛnné ka ya̧ sú̵'ú̵ máa, Yesu moo dɔg moo há̧á̧ yúba, o̧: “Elíi, Elíi, lemá sabagtaní?” (Moo woo tú' “Tayɨɨ míí, Tayɨɨ míí, moo ȩn mɔ́ gbɔnná?”)
47Nán tóó ku̵u̵ mbaa wu̵lı̵́, ku̵u̵ ki máa, vu̵ o̧: “Nán yɛ dɨ Elía béélı̵́ɨ.”
48Nán dágá kɛ ɗug la yoo sugud zu̵m doo vó̧o̧dı̵́, hȩ dȩ"ȩ́ pú̵gu̵ dɔg moo a a̧a̧ ó̧. 49A̧máa nán tóó vu̵ o̧: “Gbɔ la ba ho̧ ví Elía a ya səddu̵ ú̵ tɛ́ nɔ.”
50Yesu duu wa̧a̧ wa̧ya̧g gbo̧o̧ ba'a, ma sə̧' wə̧m.
51Sey woolı̵́ máa, sa̧a̧m ku̵u̵ yȩȩ du̵n zu̵u̵ lig hȩn ha"ı̵́lı̵́ máa, dey zu̵u̵ sa̧a̧mé yúba pi há̧á̧ ya̧ zu̵u̵ hágá sag. Hág nam, isȩȩm vu̵ ye'e, 52bɛ́ɛ́g vu̵ kúú, nán Tayɨɨ woo kú̵u̵ nɔɔ máa, tóó vu̵ níḿ nɔmmé. 53Vu̵ vúd bɛ́ɛ́gı̵́, vu̵ mbaa laa, pig Yesu ka níḿ nɔmmé máa, vu̵ dɔ́ kaa Tayɨɨ woolı̵́ Yerúsalemmé. Nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a vu̵ ho̧ vu̵.
54Ɨ́ nii só̧ó̧ze kan nán ı̵́ ku̵u̵ sú̵g tu̵ Yesu kannɔ máa, ku̵u̵ ho̧ hág ka nam kan hȩn ka kɔ́y yȩ máa, dú̵ú̵ kɔ́ vu̵, vu̵ o̧: “Nán yȩ Waa Tayɨɨ woo nɔ gínú.”
55Wakȩ́ȩ́ tóó ká vu̵ du̵u̵lı̵́ ɓu̵u̵lı̵́ na'a, vu̵ dii ya ɗiilílí, vu̵ ho̧ hȩn yȩ vu̵. Ká vu̵ duu ya Yesu diga hág Gáliléelı̵́ pi, moo bi kɔ́ddu̵ ba'adɨ. 56Sa̧a̧m voolı̵́ máa, Maaríi Magdaláa du̵u̵lı̵́. Yaakúbu na' voo Maaríi kan Yu̵u̵séfu du̵u̵lı̵́, kan Zebedée kȩ́ȩ́ á̧ḿ.
Vu̵ dɔd Yesu bɛ́ɛ́gı̵́
(Márkus 15:42-47; Lúg 23:50-56; Yoohá̧na 19:38-42)
57Nán naa tóó ká nán kaa Arimatéeɨ, yéé woo Yu̵u̵séfu. Ká waa duulí Yesu woo nɔ á̧ḿ.
Mɛn ka kɔ́ máa, 58nán yȩ laa Pilád woolı̵́, ɓá"u̵ fó̧ó̧ Yesu woo. Pilád o̧d vu̵ ba u̵u̵ gbɔddu̵ la ú̵. 59Yu̵u̵séfu gaŋ fó̧ó̧ Yesu woo, go̧o̧wo̧ kan sa̧a̧m tóó vu̵ tȩȩwo̧ mbaa mé'é'é. 60Ma dɔddu̵ bɛ́ɛ́g 'maŋ dáń woo ká kɛ#27:60 bɛ́ɛ́g yȩ ká key dɨ isȩȩmé; nán Yúúda vu̵ baa kɛ bɛ́ɛ́g tóó vu̵ ı̵́ yo̧go̧. isȩȩmé máalȩ́. Vbii 'yɛgɛ gbo̧o̧ tóó tú̵' ya̧gníim bɛ́ɛ́gı̵́, máa daa lúú. 61Maaríi Magdaláa kan Maaríi tóó vu̵ du̵u̵lı̵́, vu̵ gbəə mbaa ya̧g bɛ́ɛ́gı̵́.
Nán bɛ́ɛ́g tu̵lı̵́ vu̵ yu̵
62Ya̧g ka̧'a̧m asawəlı̵́ máa gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan nán farísa vu̵ laa Pilád woolı̵́, 63vu̵ o̧ddu̵: “Ba' naa, vɔ́ duu taa moo nán nánán zo"ı̵́ yȩ ká nɔɔ ná né máa, o̧ bá' ta̧a̧nɔ́ woo tée, ba bíń níḿ nɔmmé. 64Máa, i o̧d só̧ó̧ze vu̵ u̵u̵ tu̵ bɛ́ɛ́g du̵u̵ na'a bá' ta̧a̧nɔ́, moo waa duulí woo ka vu̵n ya gaŋŋɔ líwná tée, ka vu̵n o̧d dúú vu̵ ba níḿ sı̵́ nɔmmé ú̵. Pig woolı̵́ tée hȩn zo"ı̵́ kan duu mba hȩnne.”
65 Pilád o̧d vu̵: “Nán hȩn tu̵lı̵́ vu̵u̵ yɛ nɔ. I la tu̵ kɔ́ ı̵́ kíí hí̧í̧ wɔgɔ.”
66Vu̵ la sȩȩ yúú bɛ́ɛ́g 'waapád. Vu̵ mbɔ́g moo du̵u̵ na'a, vu̵ 'yɛ́ nán hȩn tu̵lı̵́ vu̵ wu̵lı̵́.
27
Vu̵ pa̧ŋ Yesu laan Pilád woolı̵́
(Márkus 15:1; Lúg 23:1-2; Yoohá̧na 18:28-32)
1Ya̧g ka̧'a̧m ka tú máa, gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda vu̵ 'waapád, vu̵ sú̵g, vu̵ yá̧ḿ Yesu, moo bi nɔɔwo̧ ó̧. 2Vu̵ taga, vu̵ pa̧ŋ la dɔddu̵ nag guvɛrnə́ər Pilád woolı̵́.
Yúúdas nɔɔ fó̧ó̧ woo
(Debtere ba'ad waa ba'ad voo nɔ 1:18-19)
3Ma Yúúdas ba dɔd Yesu nag nánán voolı̵́ pee, ka ho̧ ku̵u̵ sə̧' moo yúú Yesu woolı̵́ bi nɔɔwo̧ ó̧ máa, tii zó̧ó̧, vȩ' sɨɨde 'mɛ́ŋ́ vo' ta̧a̧nɔ́ voo pee pú̵ gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda pee vu̵, 4o̧d vu̵: “Mí kɔ́ hȩn ɓı̵́d, mí dɔd nán ı̵́ ka kɔ́n hȩn ɓı̵́d né máa nag nánán voolı̵́ té'.”
A̧máa vu̵ hí̧i̧du̵: “Ka vɔ́ vóó tɛ́lá? Aga moo móó nɔ.”
5Ma Yúúdas gaŋ sɨɨde du' gbɔd vu̵ lig hȩn ha"ı̵́lı̵́, ma daa lúú la gəy zaŋ dab. 6Gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ fá̧á̧ sɨɨde pee, vu̵ o̧: “Moo Tayɨɨ o̧ ba aa 'yɛ́gɛ ví báŋ́ sɨɨde lig hȩn ha"ı̵́lı̵́ sá, moo sɨɨde woo sɨɨde yúú nɔɔnée.”#27:6 sɨɨde yúú nɔɔnée vu̵ bíńda “sɨɨde mɛm” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ.
7Pig woolı̵́ ku̵u̵ mbɔ́g moo 'waa sú̵'ú̵ máa, vu̵ ɓɛ sɨɨde pee hɨn bab nán gbág yo̧o̧lȩ́ tóó woo, moo nɔm gáá vu̵ dɔnné wu̵lı̵́. 8Moo woo nɔ vu̵ bee bab yȩ “bab mɛmme” há̧á̧ ya̧ zá̧ga̧ ɓəə yɔ. 9Anábi Zeremíi ká moo moo yȩ, moo woo nɔ ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, ká o̧: “Vu̵ ɓɛ sɨɨde 'mɛ́ŋ́ vu̵ vo' ta̧a̧nɔ́, kɔ́ ı̵́ waa Izraɛ́l ku̵u̵ mbɔ́g moo yúú woolı̵́ máa wɔgɔ, 10vu̵ hɨn bab nán gbág yo̧o̧lȩ́ tóó woo wu̵lı̵́, kɔ́ ı̵́ ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ ká o̧ máa wɔgɔ.”
Pilád ví Yesu moo vu̵
(Márkus 15:2-5; Lúg 23:3-5; Yoohá̧na 18:33-38)
11Yesu dii tíŋ́ guvɛrnə́ər woolı̵́. Guvɛrnə́ər vigi moo yɛ, o̧: “Mɔ́ gbanaa nán Yúúda voo naa?”
Ma Yesu hí̧i̧du̵: “Aga móo o̧!”
12A̧máa sey gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda ku̵u̵ doowu̵ máa, Yesu hí̧i̧n ya̧g né sá̧ḿ. 13Ma Pilád duu vigi: “Mɔ́ kin hȩn máa nán yȩ ku̵u̵ doon mɔ́ na'a yȩ náa?”
14Yesu hí̧i̧nɔ moo yə̧ŋ dágá aga né. Moo woo nɔ guvɛrnə́ər mbaa ɗii.
Pilád sə̧' moo u̵u̵ nɔɔ Yesu ú̵
(Márkus 15:6-15; Lúg 23:13-25; Yoohá̧na 18:39—19:16)
15 Mam vúnní páska 'waapád dúú vu̵ baa vi nán dágá lig púúsinalȩ́, tée guvɛrnə́ər vud pú̵ vu̵. 16Nán tóó ká du̵u̵lı̵́, vu̵ gaŋŋɔ yɛ́g mbaa ná', yéé woo Barábas. 17-18Pilád gaa dúú ba vu̵n dɔd Yesu biilí nagá kan sɨg moolȩ́ȩ. Moo woo nɔ ma, dúú ku̵u̵ sú̵g 'waa ya máa, Pilád vi vu̵: “Ví hí̧í̧ a̧n vud nóo pú̵ bilá? Barábasdaa? Tóó tée Yesu ı̵́ ku̵u̵ beewu̵ Krístu yɛ naa?”
19Sey Pilád ka dɨ mbaalı̵́ láan moo sə̧"ȩ́ woolı̵́ máa, kȩ́ȩ́ woo ba' ya o̧ddu̵: “A̧m dɔd móó ya̧g yúú moo nán hȩn du̵u̵ kɔ́lı̵́ yȩ woolı̵́ sá, moo mí ki hȩn ndɔ́gɔné vid ɓəə ya nəəg míílí̧ daga pɛ́lı̵́, yúú woolı̵́.”
20Gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda vu̵ o̧d dúú vu̵ ba u̵u̵ vi Barábaddu̵, tée u̵u̵ nɔɔ Yesu. 21Guvɛrnə́ər duu vi vu̵: “Sa̧a̧m nán idú yɛ, ví hí̧í̧ a̧n gbɔd bi nɔ́nná?”
Vu̵ hí̧í̧: “Barábaddu̵.”
22 Pilád duu vi vu̵: “Míń kɔ́ née kan Yesu ı̵́ ku̵u̵ beewu̵ Krístu yɛlá?”
Nán 'waapád vu̵ hí̧í̧: “A̧m ga"u̵ la' vbagadı̵́!”
23Duu vi vu̵: “Kɔ́ hȩn ɓı̵́d woo ȩná?”
A̧máa vu̵ duu moo moo dɔg yúba vu̵ o̧: “A̧m ga"u̵ la' vbagadı̵́!”
24 Pilád ka ho̧ ná' máa, gaa ba bíń kɔ́n hȩn tóó né, a̧máa moo fá̧né dɨ laalı̵́ tíŋ́ tíŋ́. Pilád ɓɛ mam, nɛ' nag woo wu̵lı̵́ tíŋ́ dúú yȩ voolı̵́, o̧: “Mí vud nag míí wu̵lı̵́ sú̵'ú̵. Mɛm nán yɛ woo a má'an sá. Aga moo víí nu.”
25Dúú 'waapád vu̵ hí̧í̧ o̧: “Lu̵gu̵d woo a yaa vóólı̵́, kan waa vóó vu̵ á̧ḿ.”
26Ma Pilád gbɔd vu̵ Barábas. Pig woolı̵́ máa, o̧d só̧ó̧ze u̵u̵ gbɔ́ Yesu kan looɨ. Ɓɛ Yesu pú̵ vu̵ u̵u̵ ga"u̵ la' vbagadı̵́.
Só̧ó̧ze vu̵ kɔ́d Yesu ba̧a̧m
(Márkus 15:16-20; Yoohá̧na 19:2-3)
27Pig woolı̵́ máa, só̧ó̧ze guvɛrnə́ər woo vu̵ pa̧ŋ Yesu laan ke'em tíŋ́, vu̵ sú̵g gbɔ kannɔ 'waapád. 28Vu̵ siddu̵ sa̧a̧m, vu̵ dɔ́ddu̵ sa̧a̧m gbo̧o̧ tóó yȩ́ȩ́ná, 29vu̵ zaŋ mɛɛtawəl sa̧'a̧d gbo'odu̵, vu̵ pú̵gu̵ dȩ' nag nánné. Vu̵ nə'əy tíŋ́ woolı̵́, vu̵ kɔ́ddu̵ ba̧a̧m, vu̵ o̧: “Kəə zee, gbanaa nán Yúúda voo!”
30Ma vu̵ tú̵'u̵du̵ su̵d fó̧lȩ́, vu̵ duu ɓɛ dȩ' pee, vu̵ vəənɔ yúlí.
31Ku̵u̵ kɔ́ddu̵ ba̧a̧m 'waa sú̵'ú̵ máa, vu̵ sid sa̧a̧m gbo̧o̧ woo pee, vu̵ dɔ́ddu̵ sa̧a̧m ı̵́ woo vu̵, ma vu̵ pa̧ŋŋɔ laan moo ga"ı̵́ la' vbagadı̵́.
Vu̵ ga' Yesu la' vbagadı̵́
(Márkus 15:21-32; Lúg 23:26-43; Yoohá̧na 19:17-27)
32Sey ku̵u̵ vúd la máa, vu̵ kan kan nán kaa Siirɛ́n tóó, yéé woo Simɔ́ŋ. Vu̵ yúgu moo a gaŋ la' vbagad Yesu woo nɔ. 33Vu̵ ya̧ ya tóólı̵́, yéé woo Golgáta. Yéé woo tú' “gu̵u̵ dag gbágadɨ.” 34Vu̵ pú̵ Yesu doo ku̵u̵ ya̧a̧n kan hée máa, moo a zɔ ú̵, a̧máa sey ka bé' ho̧ máa, sɛ́n zɔlı̵́ né.
35Ku̵u̵ ga"u̵ sú̵'ú̵ máa, vu̵ gbɔ sáásáá, vu̵ yȩ'ȩn sa̧a̧m woo voolı̵́ sa̧a̧mé. 36Vu̵ tu̵gu̵ mbaa wu̵lı̵́. 37Vu̵ tú' moo ȩn vu̵ nɔɔwo̧ lá máa, vu̵ bíńda hȩn yúú la' vbagad Yesu woolı̵́, o̧: “Ɨ́ yɛ Yesu gbanaa nán Yúúda voo nɔ.”
38Vu̵ su̵g ga' vu̵ kan kɛm tóó vu̵ idú, dágá nag nánné, tóó nag kpáagı̵́. 39Nán hi̧naa ya̧a̧lȩ́ vu̵ haa du̵g, vu̵ tɨgɨ yúú, 40vu̵ o̧: “Móo dɨ lig hȩn ha"ı̵́ 'wɔlı̵́, mɔ́ń duu yo̧o̧ bá' ta̧a̧nɔ́ má nɔ née! A̧m Waa Tayɨɨ woo nɔ tée, aga a̧m səd fó̧ó̧ móó, mɔ́ sí zu̵u̵ la' vbagadı̵́ sı̵́nná!”
41Gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan nán moo Tayɨɨ tú"í vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda vu̵, vu̵ kɔ́ddu̵ ba̧a̧m á̧ḿ, vu̵ o̧: 42“Baa səd nán tóó vu̵, a̧máa səd fó̧ó̧ woo mban né. A gbanaa nán Izraɛ́l voo nɔ, a sí zu̵u̵ la' vbagadı̵́ 'ya̧'a̧ yɛ tée, báń 'yɛ́ ví zó̧ó̧ baa ví yúú woolı̵́. 43Baa 'yɛ́ zó̧ó̧ woo Tayɨɨ woolı̵́, o̧ ba bin Waa Tayɨɨ woo nɔ. Tayɨɨ a hí̧í̧wo̧ sú̵'ú̵ pȩ́ń tée, a səddu̵ 'ya̧'a̧ yɛ bɔ!”
44Kɛm vu̵n su̵g ga' vu̵ á̧ḿ pee vu̵ haa Yesu ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ.
Nɔm Yesu woo nɔ
(Márkus 15:33-41; Lúg 23:44-49; Yoohá̧na 19:28-30)
45Dəŋ zá̧ga̧ sa̧a̧mé, vid sa̧' hág 'waapád há̧á̧ zá̧ga̧ 'yɨg wu̵lı̵́.
46Zamndi ta̧a̧nɔ́ ya̧g mɛnné ka ya̧ sú̵'ú̵ máa, Yesu moo dɔg moo há̧á̧ yúba, o̧: “Elíi, Elíi, lemá sabagtaní?” (Moo woo tú' “Tayɨɨ míí, Tayɨɨ míí, moo ȩn mɔ́ gbɔnná?”)
47Nán tóó ku̵u̵ mbaa wu̵lı̵́, ku̵u̵ ki máa, vu̵ o̧: “Nán yɛ dɨ Elía béélı̵́ɨ.”
48Nán dágá kɛ ɗug la yoo sugud zu̵m doo vó̧o̧dı̵́, hȩ dȩ"ȩ́ pú̵gu̵ dɔg moo a a̧a̧ ó̧. 49A̧máa nán tóó vu̵ o̧: “Gbɔ la ba ho̧ ví Elía a ya səddu̵ ú̵ tɛ́ nɔ.”
50Yesu duu wa̧a̧ wa̧ya̧g gbo̧o̧ ba'a, ma sə̧' wə̧m.
51Sey woolı̵́ máa, sa̧a̧m ku̵u̵ yȩȩ du̵n zu̵u̵ lig hȩn ha"ı̵́lı̵́ máa, dey zu̵u̵ sa̧a̧mé yúba pi há̧á̧ ya̧ zu̵u̵ hágá sag. Hág nam, isȩȩm vu̵ ye'e, 52bɛ́ɛ́g vu̵ kúú, nán Tayɨɨ woo kú̵u̵ nɔɔ máa, tóó vu̵ níḿ nɔmmé. 53Vu̵ vúd bɛ́ɛ́gı̵́, vu̵ mbaa laa, pig Yesu ka níḿ nɔmmé máa, vu̵ dɔ́ kaa Tayɨɨ woolı̵́ Yerúsalemmé. Nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a vu̵ ho̧ vu̵.
54Ɨ́ nii só̧ó̧ze kan nán ı̵́ ku̵u̵ sú̵g tu̵ Yesu kannɔ máa, ku̵u̵ ho̧ hág ka nam kan hȩn ka kɔ́y yȩ máa, dú̵ú̵ kɔ́ vu̵, vu̵ o̧: “Nán yȩ Waa Tayɨɨ woo nɔ gínú.”
55Wakȩ́ȩ́ tóó ká vu̵ du̵u̵lı̵́ ɓu̵u̵lı̵́ na'a, vu̵ dii ya ɗiilílí, vu̵ ho̧ hȩn yȩ vu̵. Ká vu̵ duu ya Yesu diga hág Gáliléelı̵́ pi, moo bi kɔ́ddu̵ ba'adɨ. 56Sa̧a̧m voolı̵́ máa, Maaríi Magdaláa du̵u̵lı̵́. Yaakúbu na' voo Maaríi kan Yu̵u̵séfu du̵u̵lı̵́, kan Zebedée kȩ́ȩ́ á̧ḿ.
Vu̵ dɔd Yesu bɛ́ɛ́gı̵́
(Márkus 15:42-47; Lúg 23:50-56; Yoohá̧na 19:38-42)
57Nán naa tóó ká nán kaa Arimatéeɨ, yéé woo Yu̵u̵séfu. Ká waa duulí Yesu woo nɔ á̧ḿ.
Mɛn ka kɔ́ máa, 58nán yȩ laa Pilád woolı̵́, ɓá"u̵ fó̧ó̧ Yesu woo. Pilád o̧d vu̵ ba u̵u̵ gbɔddu̵ la ú̵. 59Yu̵u̵séfu gaŋ fó̧ó̧ Yesu woo, go̧o̧wo̧ kan sa̧a̧m tóó vu̵ tȩȩwo̧ mbaa mé'é'é. 60Ma dɔddu̵ bɛ́ɛ́g 'maŋ dáń woo ká kɛ#27:60 bɛ́ɛ́g yȩ ká key dɨ isȩȩmé; nán Yúúda vu̵ baa kɛ bɛ́ɛ́g tóó vu̵ ı̵́ yo̧go̧. isȩȩmé máalȩ́. Vbii 'yɛgɛ gbo̧o̧ tóó tú̵' ya̧gníim bɛ́ɛ́gı̵́, máa daa lúú. 61Maaríi Magdaláa kan Maaríi tóó vu̵ du̵u̵lı̵́, vu̵ gbəə mbaa ya̧g bɛ́ɛ́gı̵́.
Nán bɛ́ɛ́g tu̵lı̵́ vu̵ yu̵
62Ya̧g ka̧'a̧m asawəlı̵́ máa gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan nán farísa vu̵ laa Pilád woolı̵́, 63vu̵ o̧ddu̵: “Ba' naa, vɔ́ duu taa moo nán nánán zo"ı̵́ yȩ ká nɔɔ ná né máa, o̧ bá' ta̧a̧nɔ́ woo tée, ba bíń níḿ nɔmmé. 64Máa, i o̧d só̧ó̧ze vu̵ u̵u̵ tu̵ bɛ́ɛ́g du̵u̵ na'a bá' ta̧a̧nɔ́, moo waa duulí woo ka vu̵n ya gaŋŋɔ líwná tée, ka vu̵n o̧d dúú vu̵ ba níḿ sı̵́ nɔmmé ú̵. Pig woolı̵́ tée hȩn zo"ı̵́ kan duu mba hȩnne.”
65 Pilád o̧d vu̵: “Nán hȩn tu̵lı̵́ vu̵u̵ yɛ nɔ. I la tu̵ kɔ́ ı̵́ kíí hí̧í̧ wɔgɔ.”
66Vu̵ la sȩȩ yúú bɛ́ɛ́g 'waapád. Vu̵ mbɔ́g moo du̵u̵ na'a, vu̵ 'yɛ́ nán hȩn tu̵lı̵́ vu̵ wu̵lı̵́.