Exit Parallel Mode
 

Matío 26

26
Nán gbo̧o̧ vu̵ yá̧ḿ Yesu bi ma"o̧ ó̧
(Márkus 14:1-2; Lúg 22:1-2; Yoohá̧na 11:45-53)
1Sey Yesu ka 'waa moo yȩ vu̵ 'waapád sú̵'ú̵ máa, o̧d waa duulí woo vu̵: 2“Ví gaa mam vúnní páska ba kéé dɨ bá' idú. Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, vú̵ń dɔn nag kúḿ nánánné, moo u̵u̵ ga'an la' vbagadı̵́.”
3Ma gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda vu̵ sú̵g kíi ı̵́ nii hȩn ha"ı̵́ ku̵u̵ beewu̵ Káýfa máa woolı̵́. 4Vu̵ lágánɔ, moo bi yá̧ḿ Yesu bi ma"o̧ nɔɔ ó̧. 5Vu̵ o̧: “A̧máa sú̵ggı̵́ ka 'wáa ná né yɛ, ba ma"o̧ ví sá, moo moo kan dɔ́b sa̧a̧m nán voolı̵́.”
Wakȩ́ȩ́ tóó túud Yesu duusá̧n yúlí
(Márkus 14:3-9; Yoohá̧na 12:1-8)
6Yesu ka dɨ lá Bɛtaníilí̧ lig Simɔ́ŋ nán ho̧o̧ naa tóó woolı̵́ máa, 7wakȩ́ȩ́ tóó séé ya woolı̵́. Pa̧ŋ tɔg kúḿ albatée,#26:7 albatée nán Yúúda vu̵ baa ɓɛ 'yɛgɛ tóó, vu̵ kɛ tée, vu̵ mbɔ́g tɔg duusá̧n wu̵lı̵́. duusá̧n sɔ́g woo ka néé na'a máa, hi̧' tɔg yȩ ság. Wakȩ́ȩ́ yȩ túud Yesu yúlí. Sey woo Yesu mbaa dɨ ya hȩn lálı̵́lı̵́.
8 Waa duulí woo ku̵u̵ ho̧ máa, vu̵ kɔ́ zó̧ó̧ yȩ́ȩ́, vu̵ o̧: “Hȩn lı̵́nné ı̵́ yo̧go̧ máa, du̵u̵ dɨ tɛ́lá? 9Ka ban gí ví duusá̧n yȩ sɨɨde ɓu̵u̵lı̵́ na'a, pú̵ ví nán gíḿ vu̵ yu̵!”
10Yesu ka ki máa, o̧d vu̵: “Moo ȩn ví 'máá wakȩ́ȩ́ yȩlá? Kɔ́ ba'ad du̵u̵ yúú míílí̧ sú̵'ú̵. 11Ví dɨ víí kan nán gíḿ vu̵ sey 'waapád, a̧máa ı̵́ míí máa, míń mbaan kan ví sey 'waapád né. 12Ka túun duusá̧n fó̧lȩ́ yɛ, kɔ́ moo dɔnné míí bɛ́ɛ́gı̵́ á̧ḿ. 13Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, kóó ya woo tɛ́lá u̵u̵ dɨ moo to̧o̧ 'maŋ yɛ palı̵́ 'waapád, vú̵ń pa'a moo yúú hȩn wakȩ́ȩ́ yɛ ka kɔ́ yɛlı̵́ á̧ḿ, moo bi duu taawu̵ wu̵lı̵́.”
Yúúdas bi dɔd Yesu nag gbanaa hȩn ha"ı̵́ voolı̵́
(Márkus 14:10-11; Lúg 22:3-6)
14Sey woolı̵́ nán dágá ı̵́ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú voolı̵́ sa̧a̧mé, yéé woo Yúúdas Iskarió, laa gbanaa hȩn ha"ı̵́ voolı̵́, 15o̧d vu̵: “A̧n pú̵ ví kannɔ tée, víń pú̵n míí ȩná?”
Ma vu̵ pú̵gu̵ sɨɨde 'mɛ́ŋ́ tóó vu̵ vo' ta̧a̧nɔ́. 16Dəŋ sey woolı̵́, Yúúdas soo kɛb du̵u̵lı̵́ na'a moo bi dɔd Yesu voolı̵́ nagá.
Yesu lá hȩn lálı̵́ páska kan waa duulí woo vu̵
(Márkus 14:12-21; Lúg 22:7-14,21-23; Yoohá̧na 13:21-30)
17 Zá̧ga̧ mam vúnní 'yɛ́ wág sá ka dəŋ máa, waa duulí Yesu woo vu̵ yaa woolı̵́, vu̵ vigi: “Mɔ́ hí̧í̧ oo la mbɔ́gɔm hȩn lálı̵́ páska ya woo tɛ́lá?”
18Yesu o̧d vu̵: “I laa kaalı̵́ nán pee woolı̵́, ví o̧ddu̵: ‘Akaw o̧ sey bii zaa ban ya̧ sú̵'ú̵, ba bíń lá hȩn lálı̵́ páska kan waa duulí bii vu̵ móólȩ́.’ ”
19 Waa duulí woo vu̵ la kɔ́ kɔ́ ı̵́ ba o̧d vu̵ máa wɔgɔ. Ma vu̵ mbɔ́g hȩn lálı̵́ páska.
20Mɛn ka kɔ́ máa, Yesu ya mbaa ya hȩn lálı̵́lı̵́, kan waa duulí woo vu̵ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú á̧ḿ.
21Ku̵u̵ dɨ hȩn lálı̵́ máa, Yesu o̧d vu̵: “Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, nán dágá víílí sa̧a̧mé wú̵ń dɔn nag kúḿ nánánné ó̧.”
22Zó̧ó̧ waa duulí woo voo ví̧i̧ du̵u̵n də́ń né. Ya voo 'waapád, kóó nɔ́nná o̧: “Míi pɛ́lı̵́ náa, ba'á!” “Míi pɛ́lı̵́ náa!”
23Ma Yesu hí̧i̧d vu̵ o̧: “Nán ı̵́ a dɔd nag kan mí ɗag dágá máa, wu̵ dɨn dɔnné nag kúḿ nánánné. 24Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, míń dɨ nɔm kɔ́ ı̵́ ká vu̵ bíńda moo Tayɨɨlı̵́ yúú míílí̧ máa wɔgɔ. A̧máa zó̧ó̧ wú̵ń ví̧i̧ nánán ı̵́ a dɔn nag nánán voolı̵́ máa ó̧. Du̵u̵ ka vu̵n ha̧a̧wo̧ sá.”
25Yúúdas ı̵́ ka dɨgɨ dɔnné nag nánán voolı̵́ pee ka moo o̧: “Akaw, míi pɛ́lı̵́ náa!”
Yesu hí̧i̧du̵: “Aga móo o̧.”
Yesu lá hȩn lálı̵́ Tayɨɨ kan waa duulí woo vu̵ yu̵
(Márkus 14:22-26; Lúg 22:15-20; 1 Nán Koríńti vu̵ 11:23-25)
26Sey ku̵u̵ dɨ hȩn lálı̵́ máa, Yesu ɓɛ beréd, dȩn Tayɨɨ nag, yɨɨ zu̵u̵, pú̵ waa duulí woo vu̵, o̧: “I fȩȩ lá ví la ú̵, hȩn yɛ fó̧ó̧ míí nu.”
27Duu ɓɛ ɗag waa hȩn zɔlı̵́, dȩn Tayɨɨ nag, pú̵ vu̵, o̧: “Ya víí 'waapád, zɔ ví la ú̵, 28moo hȩn yɛ mɛm míí nu, mɛm ya̧g talı̵́ ka dɨ yɛ́nné moo nán voo ɓu̵u̵lı̵́ na'a u̵u̵ nuŋ hȩn ɓı̵́d kéélı̵́ gbɔlı̵́ɨ. 29Mí o̧d ví, míń duu zɔn sı̵́ doo yɛ né há̧á̧ wú̵ń ya̧ bá' aa duu sú̵g zɔ ví hȩn zɔlı̵́ 'maŋ ya gbaŋ waalı̵́ Ba' míí woolı̵́.”
30Ku̵u̵ bee yéé na' Tayɨɨ máa, vu̵ daa laa gu̵u̵ la' kúḿmí.
Yesu o̧ Piɛ́r ban su̵u̵ bi ú
(Márkus 14:27-31; Lúg 22:31-34; Yoohá̧na 13:36-38)
31Sey woolı̵́ Yesu o̧d vu̵: “Vid ɓəə yɛ ya víí 'waapád víń kéé gbɔn, moo ká vu̵ bíńda debterelı̵́, o̧:
‘Míń nɔɔ waa tu̵ mbee,
tée hú' mbee vú̵ń hɨ'ɨ 'waapád.’ ”
32Yesu duu o̧: “A̧máa a̧n níḿ nɔmmé tée, míń ɓə́ə́ laa ví la hág Gáliléelı̵́.”
33A̧máa Piɛ́r ka moo o̧ddu̵: “Kóó nán 'waapád u̵u̵ kéé gbɔmmɔ́ si̧', ı̵́ míí máa, míń gbɔn mɔ́ né sá̧ḿ.”
34Ma Yesu hí̧i̧du̵: “Mí o̧m moo yȩ́ńne, vid ɓəə yɛ nɔ́g va̧a̧ wú̵ń hȩ́ȩ ná né, mɔ́ń su̵u̵n do' ta̧a̧nɔ́.”
35Piɛ́r duu hí̧i̧du̵: “Kóó a̧n bi sú̵g nɔɔ kan mɔ́ á̧ḿ si̧', míń su̵u̵n mɔ́ né sá̧ḿ!”
Waa duulí woo vu̵ 'waapád vu̵ moo ya̧g dágá yȩ nɔ.
Yesu ɓá' Tayɨɨ bab Gɛdsɛ́manɛ́ɛlȩ́
(Márkus 14:32-42; Lúg 22:39-46)
36Pig woolı̵́ máa, Yesu vu̵ lúú laa kan waa duulí woo vu̵ ya tóó ku̵u̵ bee Gɛdsɛ́manɛ́ɛ máalȩ́. Ma o̧d waa duulí woo vu̵: “I mbaa yɛlı̵́, mí dɨ laalı̵́ tíŋ́ moo bi la ɓá' Tayɨɨɨ.”
37Yesu ɓɛ Piɛ́r vu̵ kan Zebedée waa vu̵ idú, zó̧ó̧ dəŋŋɔ ví̧i̧ní, fó̧ó̧ ka̧"o̧, 38o̧d vu̵: “Zó̧ó̧ ví̧i̧n há̧á̧ maa nɔmme. I mbaa yɛlı̵́, i maan mbaalı̵́ nɔ́ɔ́ to̧o̧ȩ.”
39Pig woolı̵́ máa, séé la waaná', bú' zu̵u̵ túń hágá, ɓá' Tayɨɨ: “Ba'á, tow kɛb tóó a dɨlı̵́ tée, hȩn ndɔ́gɔné nɔm yɛ#26:39 hȩn ndɔ́gɔné nɔm yɛ vu̵ bíńda “ɗag waa yɛ” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. a ya̧n sá. A̧máa a̧m duu hȩn hí̧í̧lí̧ míí sá, séý hí̧í̧lí̧ móó a wu̵ kɔ́y.”
40Duu vȩ́' ya waa duulí woo voolı̵́, vu̵ dɨ nəmme. O̧d Piɛ́r: “Ví mbaan kan nɔ́ɔ́ to̧o̧ kan mí zamndi dágá aga né sá̧ḿma? 41I mbaa to̧o̧, i ɓá' Tayɨɨɨ, moo ka víń dɔ́ hȩn zo"ı̵́lı̵́. Zó̧ó̧ víí hí̧í̧ Tayɨɨ ɓá"ı̵́ ú̵, a̧máa fó̧ó̧ wu̵ ta̧a̧.”
42Yesu duu vȩ́' la do' idú woo, ɓá' Tayɨɨ, o̧: “Ba' míí, hȩn ndɔ́gɔné nɔm yɛ a maa ba ya̧a̧n mí ní tée, a̧m kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ móó la ú̵.”
43Pig woolı̵́ máa, duu vȩ́' ya nuŋ vu̵, vu̵ dɨ nəmme, moo nɔ́ɔ́ voo zi̧i̧ mbaa dər kan nəm. 44Daa lúú kéé gbɔ vu̵, daa la duu ɓá' Tayɨɨ do' ta̧a̧nɔ́ woo, duu moo moo dágá pee kɔ́ ı̵́ ba moo tíŋ́ wɔgɔ. 45Pig woolı̵́ máa, duu vȩ́' ya waa duulí woo voolı̵́ o̧d vu̵: “Ví nəə, ví dɨ lá nəmmaá? Sey míí dɨ bə́'. Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, vu̵ dɔn nag nánán hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ voolı̵́ sú̵'ú̵. 46I lúú dɔg, ba lúú ví ú. I ho̧ sú̵m, nán a dɔn nag nánán voolı̵́ máa, dɨ bə́'.”
Vu̵ ma' Yesu
(Márkus 14:43-50; Lúg 22:47-53; Yoohá̧na 18:3-12)
47Sey Yesu ka dɨ moo yȩ o̧lȩ́ máa, Yúúdas sa̧a̧m waa duulí ı̵́ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú voolı̵́ pee, ya̧ ya kan dúú vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a. Vu̵ pa̧ŋ pag naa vu̵ kan yé'en vu̵. Gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda, vu̵u̵ ba' vu̵ ya. 48Yúúdas ı̵́ ba dɨ Yesu dɔnné nag nánán voolı̵́ pee, ká tú'ud vu̵ hȩn a kɔ́ pȩ́ń u̵u̵ gaa Yesu wu̵lı̵́ máa sú̵'ú̵, o̧: “Nán a̧n vá"u̵ kan hȩn hu̧u̧lí̧ tée, wu̵ yu̵, i ma"o̧ ó̧.”
49Yúúdas séé la Yesu woolı̵́ vaŋná vá"u̵: “Akaw,” hu̧u̧wo̧.
50Ma Yesu hí̧i̧du̵: “Dan gboo, hȩn káḿ yaa kɔ́lı̵́ máa, a̧m kɔ́ sı̵́nná!”
Ma nán pee vu̵ séé la, vu̵ yo̧o̧ nag ma' Yesu. 51Nán ku̵u̵ mbaa kan Yesu máa, dágá woo pag naa, du̵ nán ba'ad ı̵́ nii hȩn ha"ı̵́ woo pee tɔ́g sə̧'. 52A̧máa Yesu o̧ddu̵: “A̧m doo pag naa móó la fə́ə́ woolı̵́, moo nán 'waapád ku̵u̵ woo pag naa máa, pag naa wú̵ńnɔ nɔɔ vu̵. 53Mɔ́ gaa náa? Ka míń vi Ba' míí, kan ba'an maleeka kan mban uzinɛɛre wa̧nɓó' zu̵u̵ idú 'ya̧'a̧ yɛ náa? 54Tée hȩn ku̵u̵ bíńda debterelı̵́ máa wú̵ń dəŋ née kɔ́yyá? Ká vu̵ o̧ hȩn yȩ ban kɔ́y pȩ́ń.”
55Sey woo Yesu o̧d dúú vu̵: “Ví yaa bi ma'an kan pag naa vu̵ kan yé'en vu̵ kɔ́ ı̵́ kíí laa dɨ kɛm tóó woolı̵́ wɔgɔ máalá̧! Ká mí baa tú' moo lig hȩn ha"ı̵́lı̵́ zá̧ga̧ 'waapád, ví ma'an mí ní. 56Anábi kú̵u̵ bíńda hȩn yȩ, ma hȩn yȩ 'waapád kɔ́y ı̵́ yo̧go̧.”
Ma waa duulí woo vu̵ 'waapád vu̵ lúú ɗug, vu̵ kéé gbɔgɔ.
Ɨ́ nii moo sə̧"ȩ́ vu̵ sə̧' moo yúú Yesu woolı̵́
(Márkus 14:53-65; Lúg 22:54-55,63-71; Yoohá̧na 18:13-14,19-24)
57Nán ku̵u̵ ma' Yesu máa, vu̵ pa̧ŋŋɔ laan tíŋ́ ı̵́ nii hȩn ha"ı̵́ Káýfa woolı̵́, ya nán moo Tayɨɨ tú"í ku̵u̵ sú̵g kan ı̵́ nii Yúúda vu̵ wu̵lı̵́ má nɔ. 58Piɛ́r duuwu̵ pigim ɗiilí na'a, la ya̧ ya̧g na'am ı̵́ nii hȩn ha"ı̵́ woolı̵́, dɔ́ la mbaa kan só̧ó̧ze ı̵́ lig hȩn ha"ı̵́ vu̵, moo bi ho̧ hȩn yȩ sí̧'í̧d woo nɔ. 59Gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii moo sə̧"ȩ́ tóó vu̵ 'waapád, vu̵ soo moo vbád yúú Yesu woolı̵́, moo bi nɔɔwo̧ ó̧. 60A̧máa kóó nán vbád ɓu̵u̵lı̵́ na'a vu̵ yaa si̧', vu̵ nugun moo tóó né.
Pig woolı̵́ máa, nán tóó vu̵ yaa idú, 61vu̵ o̧: “Nán yȩ ká o̧: ‘A̧n hí̧í̧ tée, míń 'wɔ lig hȩn ha"ı̵́ yɛ tée, míń duu yo̧o̧ bá' ta̧a̧nɔ́.’ ”
62 Ɨ́ nii hȩn ha"ı̵́ lúú dii yúba vi Yesu: “Mɔ́ hí̧i̧n ya̧g né sá̧ḿmaa? Nán yȩ vu̵ moo moo ȩn yúú móólȩ́ yȩlá?”
63A̧máa Yesu mbaa simná. Ɨ́ nii hȩn ha"ı̵́ duu o̧ddu̵: “Mí sa̧a̧m hȩn kan yɛ́g Tayɨɨ ı̵́ zá̧a̧d woo nɔ, a̧m o̧d vɔ́ a̧m ı̵́ nán sənné, Waa Tayɨɨ woo nɔ tɛ́ nɔ.”
64Yesu hí̧i̧du̵: “Aga móo o̧. A̧máa mí o̧d ví,
diga 'ya̧'a̧ yɛ, víń ho̧n, ı̵́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ,
míń mbaa nag nán Tayɨɨ ı̵́ néélȩ́ na'a zu woolı̵́,
míń yaa kan mam hi̧i̧g be"ı̵́ á̧ḿ.”
65Ma ı̵́ nii hȩn ha"ı̵́ dee sa̧a̧m woo, tii píg, o̧: “Nán yɛ haa Tayɨɨ! Moo ȩn ba duu soo ví nán ya̧g du̵lı̵́ vu̵lá? Ví ki Tayɨɨ haalı̵́ woo sú̵'ú̵ náa? 66Ví taa víí nɛ́nná?”
Vu̵ hí̧i̧du̵: “Maa nɔmme.”
67Pig woo máa nán tóó vu̵ tú̵'u̵du̵ su̵d nɔ́lȩ́, tóó vu̵ zúŋ́ŋɔ, tóó vu̵ dȩ́ŋ́ŋɔ, 68vu̵ vigi: “Ɨ́ nán sənné, a̧m moo moo anábiɨ, a̧m o̧d vɔ́ ú̵, nóo ku̵u̵ dȩ́gȩmá?”
Piɛ́r su̵u̵ Yesu
(Márkus 14:66-72; Lúg 22:56-62; Yoohá̧na 18:15-18,25-27)
69Sey Piɛ́r ka dɨ mbaalı̵́ gɔ́ŋ́ ya̧g na'amé máa, wakȩ́ȩ́ ba'ad tóó séé ya woolı̵́, o̧ddu̵: “Mɔ́ á̧ḿ, mɔ́ mbaa kan Yesu nán Gálilée yȩ á̧ḿ.”
70A̧máa Piɛ́r su̵u̵ tíŋ́ nánán voolı̵́ 'waapád, o̧: “Mí gaan hȩn káḿ o̧n yȩ né.”
71Sey Piɛ́r ka daa laa dɔ́mmé máa, wakȩ́ȩ́ tóó ho̧go̧, o̧d nán ku̵u̵ mbaa wu̵lı̵́ máa vu̵: “Nán yȩ ká mbaa kan Yesu nán Naazaréd yȩ á̧ḿ.”
72Duu su̵u̵ Yesu kan hȩn sa̧a̧lȩ́, o̧: “Mí gaan nán yȩ né.”
73Zaa máa nán ku̵u̵ mbaa wu̵lı̵́ yȩ, vu̵ séé ya Piɛ́r woolı̵́, vu̵ o̧ddu̵: “Moo yȩ́ńne, mɔ́ á̧ḿ, mɔ́ dɨ sa̧a̧m nán yȩ voolı̵́, moo ya̧g móó wu̵ vum fó̧ó̧.”
74Vaŋná Piɛ́r dəŋ hȩn sa̧a̧lȩ́, o̧: “Tayɨɨ a sə̧'ə̧nɔ́! Mí gaan nán yȩ né.”
Nɔ́g va̧a̧ há̧á̧ hȩ́ȩ́. 75Ma Piɛ́r dȩ́' moo Yesu ba o̧ddu̵: “Nɔ́g va̧a̧ wú̵ń hȩ́ȩ ná né, mɔ́ń su̵u̵n do' ta̧a̧nɔ́” pee.
Piɛ́r daa vúd laa gɔ́ŋ́, ká̧ŋ́ kan zó̧ó̧ ví̧i̧ní.
26
Nán gbo̧o̧ vu̵ yá̧ḿ Yesu bi ma"o̧ ó̧
(Márkus 14:1-2; Lúg 22:1-2; Yoohá̧na 11:45-53)
1Sey Yesu ka 'waa moo yȩ vu̵ 'waapád sú̵'ú̵ máa, o̧d waa duulí woo vu̵: 2“Ví gaa mam vúnní páska ba kéé dɨ bá' idú. Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, vú̵ń dɔn nag kúḿ nánánné, moo u̵u̵ ga'an la' vbagadı̵́.”
3Ma gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda vu̵ sú̵g kíi ı̵́ nii hȩn ha"ı̵́ ku̵u̵ beewu̵ Káýfa máa woolı̵́. 4Vu̵ lágánɔ, moo bi yá̧ḿ Yesu bi ma"o̧ nɔɔ ó̧. 5Vu̵ o̧: “A̧máa sú̵ggı̵́ ka 'wáa ná né yɛ, ba ma"o̧ ví sá, moo moo kan dɔ́b sa̧a̧m nán voolı̵́.”
Wakȩ́ȩ́ tóó túud Yesu duusá̧n yúlí
(Márkus 14:3-9; Yoohá̧na 12:1-8)
6Yesu ka dɨ lá Bɛtaníilí̧ lig Simɔ́ŋ nán ho̧o̧ naa tóó woolı̵́ máa, 7wakȩ́ȩ́ tóó séé ya woolı̵́. Pa̧ŋ tɔg kúḿ albatée,#26:7 albatée nán Yúúda vu̵ baa ɓɛ 'yɛgɛ tóó, vu̵ kɛ tée, vu̵ mbɔ́g tɔg duusá̧n wu̵lı̵́. duusá̧n sɔ́g woo ka néé na'a máa, hi̧' tɔg yȩ ság. Wakȩ́ȩ́ yȩ túud Yesu yúlí. Sey woo Yesu mbaa dɨ ya hȩn lálı̵́lı̵́.
8 Waa duulí woo ku̵u̵ ho̧ máa, vu̵ kɔ́ zó̧ó̧ yȩ́ȩ́, vu̵ o̧: “Hȩn lı̵́nné ı̵́ yo̧go̧ máa, du̵u̵ dɨ tɛ́lá? 9Ka ban gí ví duusá̧n yȩ sɨɨde ɓu̵u̵lı̵́ na'a, pú̵ ví nán gíḿ vu̵ yu̵!”
10Yesu ka ki máa, o̧d vu̵: “Moo ȩn ví 'máá wakȩ́ȩ́ yȩlá? Kɔ́ ba'ad du̵u̵ yúú míílí̧ sú̵'ú̵. 11Ví dɨ víí kan nán gíḿ vu̵ sey 'waapád, a̧máa ı̵́ míí máa, míń mbaan kan ví sey 'waapád né. 12Ka túun duusá̧n fó̧lȩ́ yɛ, kɔ́ moo dɔnné míí bɛ́ɛ́gı̵́ á̧ḿ. 13Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, kóó ya woo tɛ́lá u̵u̵ dɨ moo to̧o̧ 'maŋ yɛ palı̵́ 'waapád, vú̵ń pa'a moo yúú hȩn wakȩ́ȩ́ yɛ ka kɔ́ yɛlı̵́ á̧ḿ, moo bi duu taawu̵ wu̵lı̵́.”
Yúúdas bi dɔd Yesu nag gbanaa hȩn ha"ı̵́ voolı̵́
(Márkus 14:10-11; Lúg 22:3-6)
14Sey woolı̵́ nán dágá ı̵́ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú voolı̵́ sa̧a̧mé, yéé woo Yúúdas Iskarió, laa gbanaa hȩn ha"ı̵́ voolı̵́, 15o̧d vu̵: “A̧n pú̵ ví kannɔ tée, víń pú̵n míí ȩná?”
Ma vu̵ pú̵gu̵ sɨɨde 'mɛ́ŋ́ tóó vu̵ vo' ta̧a̧nɔ́. 16Dəŋ sey woolı̵́, Yúúdas soo kɛb du̵u̵lı̵́ na'a moo bi dɔd Yesu voolı̵́ nagá.
Yesu lá hȩn lálı̵́ páska kan waa duulí woo vu̵
(Márkus 14:12-21; Lúg 22:7-14,21-23; Yoohá̧na 13:21-30)
17 Zá̧ga̧ mam vúnní 'yɛ́ wág sá ka dəŋ máa, waa duulí Yesu woo vu̵ yaa woolı̵́, vu̵ vigi: “Mɔ́ hí̧í̧ oo la mbɔ́gɔm hȩn lálı̵́ páska ya woo tɛ́lá?”
18Yesu o̧d vu̵: “I laa kaalı̵́ nán pee woolı̵́, ví o̧ddu̵: ‘Akaw o̧ sey bii zaa ban ya̧ sú̵'ú̵, ba bíń lá hȩn lálı̵́ páska kan waa duulí bii vu̵ móólȩ́.’ ”
19 Waa duulí woo vu̵ la kɔ́ kɔ́ ı̵́ ba o̧d vu̵ máa wɔgɔ. Ma vu̵ mbɔ́g hȩn lálı̵́ páska.
20Mɛn ka kɔ́ máa, Yesu ya mbaa ya hȩn lálı̵́lı̵́, kan waa duulí woo vu̵ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú á̧ḿ.
21Ku̵u̵ dɨ hȩn lálı̵́ máa, Yesu o̧d vu̵: “Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, nán dágá víílí sa̧a̧mé wú̵ń dɔn nag kúḿ nánánné ó̧.”
22Zó̧ó̧ waa duulí woo voo ví̧i̧ du̵u̵n də́ń né. Ya voo 'waapád, kóó nɔ́nná o̧: “Míi pɛ́lı̵́ náa, ba'á!” “Míi pɛ́lı̵́ náa!”
23Ma Yesu hí̧i̧d vu̵ o̧: “Nán ı̵́ a dɔd nag kan mí ɗag dágá máa, wu̵ dɨn dɔnné nag kúḿ nánánné. 24Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, míń dɨ nɔm kɔ́ ı̵́ ká vu̵ bíńda moo Tayɨɨlı̵́ yúú míílí̧ máa wɔgɔ. A̧máa zó̧ó̧ wú̵ń ví̧i̧ nánán ı̵́ a dɔn nag nánán voolı̵́ máa ó̧. Du̵u̵ ka vu̵n ha̧a̧wo̧ sá.”
25Yúúdas ı̵́ ka dɨgɨ dɔnné nag nánán voolı̵́ pee ka moo o̧: “Akaw, míi pɛ́lı̵́ náa!”
Yesu hí̧i̧du̵: “Aga móo o̧.”
Yesu lá hȩn lálı̵́ Tayɨɨ kan waa duulí woo vu̵ yu̵
(Márkus 14:22-26; Lúg 22:15-20; 1 Nán Koríńti vu̵ 11:23-25)
26Sey ku̵u̵ dɨ hȩn lálı̵́ máa, Yesu ɓɛ beréd, dȩn Tayɨɨ nag, yɨɨ zu̵u̵, pú̵ waa duulí woo vu̵, o̧: “I fȩȩ lá ví la ú̵, hȩn yɛ fó̧ó̧ míí nu.”
27Duu ɓɛ ɗag waa hȩn zɔlı̵́, dȩn Tayɨɨ nag, pú̵ vu̵, o̧: “Ya víí 'waapád, zɔ ví la ú̵, 28moo hȩn yɛ mɛm míí nu, mɛm ya̧g talı̵́ ka dɨ yɛ́nné moo nán voo ɓu̵u̵lı̵́ na'a u̵u̵ nuŋ hȩn ɓı̵́d kéélı̵́ gbɔlı̵́ɨ. 29Mí o̧d ví, míń duu zɔn sı̵́ doo yɛ né há̧á̧ wú̵ń ya̧ bá' aa duu sú̵g zɔ ví hȩn zɔlı̵́ 'maŋ ya gbaŋ waalı̵́ Ba' míí woolı̵́.”
30Ku̵u̵ bee yéé na' Tayɨɨ máa, vu̵ daa laa gu̵u̵ la' kúḿmí.
Yesu o̧ Piɛ́r ban su̵u̵ bi ú
(Márkus 14:27-31; Lúg 22:31-34; Yoohá̧na 13:36-38)
31Sey woolı̵́ Yesu o̧d vu̵: “Vid ɓəə yɛ ya víí 'waapád víń kéé gbɔn, moo ká vu̵ bíńda debterelı̵́, o̧:
‘Míń nɔɔ waa tu̵ mbee,
tée hú' mbee vú̵ń hɨ'ɨ 'waapád.’ ”
32Yesu duu o̧: “A̧máa a̧n níḿ nɔmmé tée, míń ɓə́ə́ laa ví la hág Gáliléelı̵́.”
33A̧máa Piɛ́r ka moo o̧ddu̵: “Kóó nán 'waapád u̵u̵ kéé gbɔmmɔ́ si̧', ı̵́ míí máa, míń gbɔn mɔ́ né sá̧ḿ.”
34Ma Yesu hí̧i̧du̵: “Mí o̧m moo yȩ́ńne, vid ɓəə yɛ nɔ́g va̧a̧ wú̵ń hȩ́ȩ ná né, mɔ́ń su̵u̵n do' ta̧a̧nɔ́.”
35Piɛ́r duu hí̧i̧du̵: “Kóó a̧n bi sú̵g nɔɔ kan mɔ́ á̧ḿ si̧', míń su̵u̵n mɔ́ né sá̧ḿ!”
Waa duulí woo vu̵ 'waapád vu̵ moo ya̧g dágá yȩ nɔ.
Yesu ɓá' Tayɨɨ bab Gɛdsɛ́manɛ́ɛlȩ́
(Márkus 14:32-42; Lúg 22:39-46)
36Pig woolı̵́ máa, Yesu vu̵ lúú laa kan waa duulí woo vu̵ ya tóó ku̵u̵ bee Gɛdsɛ́manɛ́ɛ máalȩ́. Ma o̧d waa duulí woo vu̵: “I mbaa yɛlı̵́, mí dɨ laalı̵́ tíŋ́ moo bi la ɓá' Tayɨɨɨ.”
37Yesu ɓɛ Piɛ́r vu̵ kan Zebedée waa vu̵ idú, zó̧ó̧ dəŋŋɔ ví̧i̧ní, fó̧ó̧ ka̧"o̧, 38o̧d vu̵: “Zó̧ó̧ ví̧i̧n há̧á̧ maa nɔmme. I mbaa yɛlı̵́, i maan mbaalı̵́ nɔ́ɔ́ to̧o̧ȩ.”
39Pig woolı̵́ máa, séé la waaná', bú' zu̵u̵ túń hágá, ɓá' Tayɨɨ: “Ba'á, tow kɛb tóó a dɨlı̵́ tée, hȩn ndɔ́gɔné nɔm yɛ#26:39 hȩn ndɔ́gɔné nɔm yɛ vu̵ bíńda “ɗag waa yɛ” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. a ya̧n sá. A̧máa a̧m duu hȩn hí̧í̧lí̧ míí sá, séý hí̧í̧lí̧ móó a wu̵ kɔ́y.”
40Duu vȩ́' ya waa duulí woo voolı̵́, vu̵ dɨ nəmme. O̧d Piɛ́r: “Ví mbaan kan nɔ́ɔ́ to̧o̧ kan mí zamndi dágá aga né sá̧ḿma? 41I mbaa to̧o̧, i ɓá' Tayɨɨɨ, moo ka víń dɔ́ hȩn zo"ı̵́lı̵́. Zó̧ó̧ víí hí̧í̧ Tayɨɨ ɓá"ı̵́ ú̵, a̧máa fó̧ó̧ wu̵ ta̧a̧.”
42Yesu duu vȩ́' la do' idú woo, ɓá' Tayɨɨ, o̧: “Ba' míí, hȩn ndɔ́gɔné nɔm yɛ a maa ba ya̧a̧n mí ní tée, a̧m kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ móó la ú̵.”
43Pig woolı̵́ máa, duu vȩ́' ya nuŋ vu̵, vu̵ dɨ nəmme, moo nɔ́ɔ́ voo zi̧i̧ mbaa dər kan nəm. 44Daa lúú kéé gbɔ vu̵, daa la duu ɓá' Tayɨɨ do' ta̧a̧nɔ́ woo, duu moo moo dágá pee kɔ́ ı̵́ ba moo tíŋ́ wɔgɔ. 45Pig woolı̵́ máa, duu vȩ́' ya waa duulí woo voolı̵́ o̧d vu̵: “Ví nəə, ví dɨ lá nəmmaá? Sey míí dɨ bə́'. Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, vu̵ dɔn nag nánán hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ voolı̵́ sú̵'ú̵. 46I lúú dɔg, ba lúú ví ú. I ho̧ sú̵m, nán a dɔn nag nánán voolı̵́ máa, dɨ bə́'.”
Vu̵ ma' Yesu
(Márkus 14:43-50; Lúg 22:47-53; Yoohá̧na 18:3-12)
47Sey Yesu ka dɨ moo yȩ o̧lȩ́ máa, Yúúdas sa̧a̧m waa duulí ı̵́ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú voolı̵́ pee, ya̧ ya kan dúú vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a. Vu̵ pa̧ŋ pag naa vu̵ kan yé'en vu̵. Gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda, vu̵u̵ ba' vu̵ ya. 48Yúúdas ı̵́ ba dɨ Yesu dɔnné nag nánán voolı̵́ pee, ká tú'ud vu̵ hȩn a kɔ́ pȩ́ń u̵u̵ gaa Yesu wu̵lı̵́ máa sú̵'ú̵, o̧: “Nán a̧n vá"u̵ kan hȩn hu̧u̧lí̧ tée, wu̵ yu̵, i ma"o̧ ó̧.”
49Yúúdas séé la Yesu woolı̵́ vaŋná vá"u̵: “Akaw,” hu̧u̧wo̧.
50Ma Yesu hí̧i̧du̵: “Dan gboo, hȩn káḿ yaa kɔ́lı̵́ máa, a̧m kɔ́ sı̵́nná!”
Ma nán pee vu̵ séé la, vu̵ yo̧o̧ nag ma' Yesu. 51Nán ku̵u̵ mbaa kan Yesu máa, dágá woo pag naa, du̵ nán ba'ad ı̵́ nii hȩn ha"ı̵́ woo pee tɔ́g sə̧'. 52A̧máa Yesu o̧ddu̵: “A̧m doo pag naa móó la fə́ə́ woolı̵́, moo nán 'waapád ku̵u̵ woo pag naa máa, pag naa wú̵ńnɔ nɔɔ vu̵. 53Mɔ́ gaa náa? Ka míń vi Ba' míí, kan ba'an maleeka kan mban uzinɛɛre wa̧nɓó' zu̵u̵ idú 'ya̧'a̧ yɛ náa? 54Tée hȩn ku̵u̵ bíńda debterelı̵́ máa wú̵ń dəŋ née kɔ́yyá? Ká vu̵ o̧ hȩn yȩ ban kɔ́y pȩ́ń.”
55Sey woo Yesu o̧d dúú vu̵: “Ví yaa bi ma'an kan pag naa vu̵ kan yé'en vu̵ kɔ́ ı̵́ kíí laa dɨ kɛm tóó woolı̵́ wɔgɔ máalá̧! Ká mí baa tú' moo lig hȩn ha"ı̵́lı̵́ zá̧ga̧ 'waapád, ví ma'an mí ní. 56Anábi kú̵u̵ bíńda hȩn yȩ, ma hȩn yȩ 'waapád kɔ́y ı̵́ yo̧go̧.”
Ma waa duulí woo vu̵ 'waapád vu̵ lúú ɗug, vu̵ kéé gbɔgɔ.
Ɨ́ nii moo sə̧"ȩ́ vu̵ sə̧' moo yúú Yesu woolı̵́
(Márkus 14:53-65; Lúg 22:54-55,63-71; Yoohá̧na 18:13-14,19-24)
57Nán ku̵u̵ ma' Yesu máa, vu̵ pa̧ŋŋɔ laan tíŋ́ ı̵́ nii hȩn ha"ı̵́ Káýfa woolı̵́, ya nán moo Tayɨɨ tú"í ku̵u̵ sú̵g kan ı̵́ nii Yúúda vu̵ wu̵lı̵́ má nɔ. 58Piɛ́r duuwu̵ pigim ɗiilí na'a, la ya̧ ya̧g na'am ı̵́ nii hȩn ha"ı̵́ woolı̵́, dɔ́ la mbaa kan só̧ó̧ze ı̵́ lig hȩn ha"ı̵́ vu̵, moo bi ho̧ hȩn yȩ sí̧'í̧d woo nɔ. 59Gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii moo sə̧"ȩ́ tóó vu̵ 'waapád, vu̵ soo moo vbád yúú Yesu woolı̵́, moo bi nɔɔwo̧ ó̧. 60A̧máa kóó nán vbád ɓu̵u̵lı̵́ na'a vu̵ yaa si̧', vu̵ nugun moo tóó né.
Pig woolı̵́ máa, nán tóó vu̵ yaa idú, 61vu̵ o̧: “Nán yȩ ká o̧: ‘A̧n hí̧í̧ tée, míń 'wɔ lig hȩn ha"ı̵́ yɛ tée, míń duu yo̧o̧ bá' ta̧a̧nɔ́.’ ”
62 Ɨ́ nii hȩn ha"ı̵́ lúú dii yúba vi Yesu: “Mɔ́ hí̧i̧n ya̧g né sá̧ḿmaa? Nán yȩ vu̵ moo moo ȩn yúú móólȩ́ yȩlá?”
63A̧máa Yesu mbaa simná. Ɨ́ nii hȩn ha"ı̵́ duu o̧ddu̵: “Mí sa̧a̧m hȩn kan yɛ́g Tayɨɨ ı̵́ zá̧a̧d woo nɔ, a̧m o̧d vɔ́ a̧m ı̵́ nán sənné, Waa Tayɨɨ woo nɔ tɛ́ nɔ.”
64Yesu hí̧i̧du̵: “Aga móo o̧. A̧máa mí o̧d ví,
diga 'ya̧'a̧ yɛ, víń ho̧n, ı̵́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ,
míń mbaa nag nán Tayɨɨ ı̵́ néélȩ́ na'a zu woolı̵́,
míń yaa kan mam hi̧i̧g be"ı̵́ á̧ḿ.”
65Ma ı̵́ nii hȩn ha"ı̵́ dee sa̧a̧m woo, tii píg, o̧: “Nán yɛ haa Tayɨɨ! Moo ȩn ba duu soo ví nán ya̧g du̵lı̵́ vu̵lá? Ví ki Tayɨɨ haalı̵́ woo sú̵'ú̵ náa? 66Ví taa víí nɛ́nná?”
Vu̵ hí̧i̧du̵: “Maa nɔmme.”
67Pig woo máa nán tóó vu̵ tú̵'u̵du̵ su̵d nɔ́lȩ́, tóó vu̵ zúŋ́ŋɔ, tóó vu̵ dȩ́ŋ́ŋɔ, 68vu̵ vigi: “Ɨ́ nán sənné, a̧m moo moo anábiɨ, a̧m o̧d vɔ́ ú̵, nóo ku̵u̵ dȩ́gȩmá?”
Piɛ́r su̵u̵ Yesu
(Márkus 14:66-72; Lúg 22:56-62; Yoohá̧na 18:15-18,25-27)
69Sey Piɛ́r ka dɨ mbaalı̵́ gɔ́ŋ́ ya̧g na'amé máa, wakȩ́ȩ́ ba'ad tóó séé ya woolı̵́, o̧ddu̵: “Mɔ́ á̧ḿ, mɔ́ mbaa kan Yesu nán Gálilée yȩ á̧ḿ.”
70A̧máa Piɛ́r su̵u̵ tíŋ́ nánán voolı̵́ 'waapád, o̧: “Mí gaan hȩn káḿ o̧n yȩ né.”
71Sey Piɛ́r ka daa laa dɔ́mmé máa, wakȩ́ȩ́ tóó ho̧go̧, o̧d nán ku̵u̵ mbaa wu̵lı̵́ máa vu̵: “Nán yȩ ká mbaa kan Yesu nán Naazaréd yȩ á̧ḿ.”
72Duu su̵u̵ Yesu kan hȩn sa̧a̧lȩ́, o̧: “Mí gaan nán yȩ né.”
73Zaa máa nán ku̵u̵ mbaa wu̵lı̵́ yȩ, vu̵ séé ya Piɛ́r woolı̵́, vu̵ o̧ddu̵: “Moo yȩ́ńne, mɔ́ á̧ḿ, mɔ́ dɨ sa̧a̧m nán yȩ voolı̵́, moo ya̧g móó wu̵ vum fó̧ó̧.”
74Vaŋná Piɛ́r dəŋ hȩn sa̧a̧lȩ́, o̧: “Tayɨɨ a sə̧'ə̧nɔ́! Mí gaan nán yȩ né.”
Nɔ́g va̧a̧ há̧á̧ hȩ́ȩ́. 75Ma Piɛ́r dȩ́' moo Yesu ba o̧ddu̵: “Nɔ́g va̧a̧ wú̵ń hȩ́ȩ ná né, mɔ́ń su̵u̵n do' ta̧a̧nɔ́” pee.
Piɛ́r daa vúd laa gɔ́ŋ́, ká̧ŋ́ kan zó̧ó̧ ví̧i̧ní.