Exit Parallel Mode
 

Matío 25

25
Ya̧g zílí yúú náá gíb waa wa̧nɓó' voolı̵́
1Yesu zíd vu̵ ya̧g tóó o̧: “A̧máa gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo wú̵ń man kan náá gíb waa tóó wa̧nɓó' ku̵u̵ ɓɛ lám voo, moo bi la laa ı̵́ kȩ́ȩ́ aga nɔ má nɔ. 2Ɨ́ nɔ́nɔ́ máa vu̵ ya̧ŋŋɨ, ı̵́ tóó nɔ́nɔ́ máa, vu̵ dii zó̧ó̧. 3Ɨ́ ya̧ŋ pee vu̵ ɓɛ lám voo vu̵, vu̵ pa̧ga̧n kúḿ tóó né. 4A̧máa ı̵́ zó̧ó̧ diiní pee vu̵ ɓɛ lám voo kan kúḿ kɔ́lbálı̵́. 5Ɨ́ kȩ́ȩ́ aga ka yaa háa né máa, vu̵ dəgə nəm, vu̵ nə 'waapád. 6Vid sa̧a̧mé máa, vu̵ ki nán tóó lɛ́g, o̧: ‘Ɨ́ kȩ́ȩ́ aga ka yɛlá, i vúd ya fȩȩwo̧ sı̵́nná!’ 7Ma náá gíb waa pee vu̵ lúú dɔg 'waapád, vu̵ mbɔ́g lám voo vu̵. 8Ɨ́ ya̧ŋ pee vu̵ o̧d ı̵́ zó̧ó̧ diiní pee vu̵: ‘I pú̵ vɔ́ kúḿ víí yȩ á̧ḿ, moo lám vóó vu̵ dɨ nímníi.’ 9Ɨ́ zó̧ó̧ diiní vu̵ o̧: ‘Áá'a, tóó tée wú̵ń maan ı̵́ vóó kan ı̵́ víí á̧ḿ né. I laa ı̵́ hȩn gílí voolı̵́ bɔ, ví la fȩȩ ı̵́ víí wu̵lı̵́.’ 10Sey ku̵u̵ dɨ laalı̵́ hi̧naalȩ́ máa, ı̵́ kȩ́ȩ́ aga ya̧ woo ma. Ɨ́ ku̵u̵ mbɔ́g hȩn 'waa sú̵'ú̵ máa, vu̵ dɔ́ ya hȩn lálı̵́ lig pú̵lı̵́lı̵́, ma vu̵ tú̵' ya̧gníim. 11Pig woo máa, náá gíb waa ı̵́ tóó pee vu̵ la yaa, vu̵ o̧: ‘Ba'á, ba'á, a̧m tú̵'u̵d vɔ́ ya̧gníimi.’ 12A̧máa ı̵́ kȩ́ȩ́ aga hí̧i̧d vu̵: ‘Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, mí gaan ví ní.’ ”
13Yesu duu o̧d vu̵: “I nə sá, moo ví gaan zá̧ga̧ woo kan sey woo né á̧ḿ.”
Ya̧g zílí yúú nán ba'ad ta̧a̧nɔ́ voolı̵́
(Lúg 19:11-27)
14Yesu o̧: “Sey yaalı̵́ míí wú̵ń kɔ́y kɔ́ ı̵́ nán tóó ka dɨ gáá laalı̵́ pȩ́ń, ka béé nán ba'ad woo vu̵, ka yȩ' vu̵ hȩn naa woo vu̵, moo u̵u̵ kɔ́d bi fii wu̵lı̵́ máa wɔgɔ. 15Pú̵ nán dágá booro tȩmɛre nɔ́nɔ́. Pú̵ tóó booro tȩmɛre idú. Pú̵ tóó booro tȩmɛre dágá. Kóó nɔ́nná nuŋ hȩn ka maawo̧ ba'ad kɔ́lı̵́ má nɔ. Ma baa lig pee daa laa gáá. 16Nán ı̵́ ba nuŋ booro tȩmɛre nɔ́nɔ́ pee, la kɔ́n fii vaŋná, duu nuŋ tóó tȩmɛre nɔ́nɔ́ ha' wu̵lı̵́. 17Ɨ́ ba nuŋ booro tȩmɛre idú pee á̧ḿ, la nuŋ tóó tȩmɛre idú ha' wu̵lı̵́. 18Ɨ́ ba nuŋ woo booro tȩmɛre dágá pee, la kɛ dəə yu̵g sɨɨde baa lig woo ba pú̵gu̵ pee 'yɛ́ wu̵lı̵́.
19“Bá' ka ɗii máa, baa lig nán ba'ad yȩ voo pee vȩ́' ya sɨɨde woo wá"ı̵́. 20Ɨ́ ba nuŋ booro tȩmɛre nɔ́nɔ́ pee, pa̧ŋ ya booro tóó tȩmɛre nɔ́nɔ́ yúú woolı̵́, o̧d baa lig woo: ‘Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ míí, ká ví pú̵n booro tȩmɛre nɔ́nɔ́, ma mí duu nuŋ tóó tȩmɛre nɔ́nɔ́ yɔ.’ 21Baa lig woo o̧ddu̵: ‘Du̵u̵ ú̵, mɔ́ nán ba'ad du̵u̵ɨ. Mɔ́ tu̵ hȩn míí gaa ú̵. Mɔ́ kɔ́ hȩn yȩ́ń yúú hȩn waaná"ȩ́, míń 'yɛ́m yúú hȩn gbo̧o̧lȩ́ ó̧. A̧m dɔ́ ya, ya zó̧ó̧ dȩ"ȩ́ míílí̧.’ 22Nán ı̵́ ba nuŋ woo booro tȩmɛre idú pee, séé ya á̧ḿ, o̧d baa lig woo: ‘Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ míí, ká ví pú̵n booro tȩmɛre idú, ma mí duu nuŋ tóó tȩmɛre idú yɔ.’ 23Baa lig woo o̧ddu̵: ‘Du̵u̵ ú̵, mɔ́ nán ba'ad du̵u̵ɨ. Mɔ́ tu̵ hȩn míí gaa ú̵. Mɔ́ kɔ́ hȩn yȩ́ń yúú hȩn waaná"ȩ́, míń 'yɛ́m yúú hȩn gbo̧o̧lȩ́ ó̧. A̧m dɔ́ ya, ya zó̧ó̧ dȩ"ȩ́ míílí̧.’ 24Pig woo máa, nán ı̵́ ba nuŋ booro tȩmɛre dágá pee, séé ya o̧d baa lig woo: ‘Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ míí, mí gaa moo víí təə ú̵. Ví su̵g hȩn ya kíí ban hȩn wu̵lı̵́ né máalȩ́. Ya kíí 'yɛ́n hȩn wu̵lı̵́ né máa, ví ká̧ŋ́ fá̧á̧lȩ́ȩ. 25Mí ndɔg ví ú, mí la yu̵g sɨɨde víí hág tíŋ́. I ɓɛ hȩn víí yɔ.’ 26Baa lig woo o̧ddu̵: ‘Nán ba'ad ɓı̵́d, mɔ́ kɔ́ zu̵b. Mɔ́ gaa ba mín su̵g hȩn ya káń ban hȩn wu̵lı̵́ né máalȩ́, ba mín fá̧á̧ hȩn ya káń 'yɛ́n hȩn wu̵lı̵́ né máalȩ́. 27Ka mɔ́n la 'yɛ́ sɨɨde míí yȩ nán sɨɨde tu̵lı̵́ voolı̵́, ka míń fíí ya tée, ka míń la ɓɛ sɨɨde míí kan mam woo á̧ḿ. 28I ɓɛ booro tȩmɛre woolı̵́ yȩ, pú̵ nán ı̵́ ka dɨ kan booro uzinɛɛre yȩ nɔ, 29moo kóó nɔ́nná ka dɨ kan hȩn tée, vú̵ń ha'adu̵ tóó wu̵lı̵́, tée wú̵ń 'yɛ́ hȩn ɓu̵u̵lı̵́ na'a. A̧máa nán ı̵́ a 'yɛ́n hȩn né tée, vú̵ń vbiddu̵ hȩn ı̵́ a 'yɛ́ máa á̧ḿ. 30I ma' gba'a ɓı̵́d yȩ gbɔ la gɔ́ŋ́ ya dimmí, ya woo wú̵ń ká̧ŋ́, wú̵ń sə́ŋ́ nú' wu̵lı̵́ á̧ḿ.’
Moo sə̧"ȩ́ yúú nán voolı̵́
31Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, sey a̧n yaa kan na"ȩ́ míí, kan maleeka míí vu̵ 'waapád tée, míń ká̧ḿ láan na"ȩ́ míílí̧. 32Zig nán 'waapád vú̵ń sú̵g tíŋ́ míílí̧, míń hɨ'ɨn tóó vu̵ kan daga vu̵, kɔ́ ı̵́ nán mbee tu̵lı̵́ ka hɨ'ɨn mbee vu̵ kan ɓee vu̵ máa wɔgɔ. 33Míń 'yɛ́ mbee vu̵ nag nán míílí̧, míń 'yɛ́ ɓee vu̵ nag kpáagı̵́. 34Tée míń o̧d ı̵́ nag nánné vu̵: ‘I yaa ú̵, ı̵́ Ba' míí ka kɔ́d ví zó̧ó̧ nán yȩ víw. I dɔ́ ya gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo ka mbɔ́gɔd ví ya hág ka dəŋŋı̵́ máalȩ́, 35moo go̧o̧m ká ya̧n, ví pú̵n hȩn lálı̵́. Mam ká 'wɔn, ví pú̵n mam zɔlı̵́. Ká mí laa gáá, ví dɔn ligí. 36Ká mí mbaa fó̧ó̧ leená, ví dɔ́n sa̧a̧m. Hȩn ká ho̧o̧n, ví ya tu̵n. Ká mí dɔ́ púúsina, ví ya ho̧n.’ 37Tée nán ı̵́ ku̵u̵ kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo máa, vú̵ń hí̧í̧ moo, vú̵ń o̧: ‘Ba'á, go̧o̧m ká ya̧m yaga téé kóó pú̵m hȩn lálı̵́lá? Mam ká 'wɔm yaga tée kóó pú̵m mam zɔlı̵́lá? 38Ká vɔ́ ho̧m téé káḿ yaa gáá ma kóó fȩȩmá? Tóó tée káḿ mbaa fó̧ó̧ leená, ma kóó dɔ́m sa̧a̧m, 39hȩn ká ho̧o̧m, tóó tée ká mɔ́ dɔ́ púúsina, kóó la ho̧mmá?’ 40Míń hí̧i̧d vu̵: ‘Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, hȩn 'waapád ká ví kɔ́d dan sá̧ŋ́ ı̵́ ku̵u̵ ɓéé vu̵ máa, ví kɔ́d míw.’
41“Pig woolı̵́ míń o̧d ı̵́ nag kpáagı̵́ vu̵: ‘Ɨ́ Tayɨɨ ka ga'ad ví nag yɛ, i lúú la dáŋ́ míí yɛlı̵́, i laa vee ı̵́ káákáá ı̵́ Tayɨɨ ka mbɔ́gɔd Seeɗán kan maleeka woo vu̵ yȩlȩ́, 42moo go̧o̧m ká ya̧n, ví pú̵n mí hȩn lálı̵́ né. Mam 'wɔn, ví pú̵n mí mam zɔlı̵́ né. 43Ká mí laa gáá, ví dɔn mí ligí ní. Ká mí mbaa fó̧ó̧ leená, ví dɔ́n mí sa̧a̧m né. Hȩn ká ho̧o̧n, ví ya tu̵n mí ní. Ká mí dɔ́ púúsina, ví ya ho̧n mí ní á̧ḿ.’ 44Tée vú̵ń hí̧i̧n: ‘Ba'á, ká vɔ́ ho̧m yaga tée go̧o̧mná, tóó tée mam ká 'wɔm, káḿ laa gáá, káḿ mbaa fó̧ó̧ leená, hȩn ká ho̧o̧m, káḿ dɔ́ púúsina pȩ́ń, kóó kɔ́n mɔ́ ba'ad nélá?’ 45Tée míń hí̧i̧d vu̵: ‘Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, dan sá̧ŋ́ ku̵u̵ ɓéé vu̵ máa, hȩn 'waapád kíí kɔ́n vu̵ né yȩ, ví kɔ́n míw né á̧ḿ.’ 46Tée vú̵ń laa ya hȩn si̧'i̧ní ı̵́ káákáálı̵́. A̧máa nán ı̵́ ku̵u̵ kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo máa, vú̵ń laa ya vágád ı̵́ káákáálı̵́.”
25
Ya̧g zílí yúú náá gíb waa wa̧nɓó' voolı̵́
1Yesu zíd vu̵ ya̧g tóó o̧: “A̧máa gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo wú̵ń man kan náá gíb waa tóó wa̧nɓó' ku̵u̵ ɓɛ lám voo, moo bi la laa ı̵́ kȩ́ȩ́ aga nɔ má nɔ. 2Ɨ́ nɔ́nɔ́ máa vu̵ ya̧ŋŋɨ, ı̵́ tóó nɔ́nɔ́ máa, vu̵ dii zó̧ó̧. 3Ɨ́ ya̧ŋ pee vu̵ ɓɛ lám voo vu̵, vu̵ pa̧ga̧n kúḿ tóó né. 4A̧máa ı̵́ zó̧ó̧ diiní pee vu̵ ɓɛ lám voo kan kúḿ kɔ́lbálı̵́. 5Ɨ́ kȩ́ȩ́ aga ka yaa háa né máa, vu̵ dəgə nəm, vu̵ nə 'waapád. 6Vid sa̧a̧mé máa, vu̵ ki nán tóó lɛ́g, o̧: ‘Ɨ́ kȩ́ȩ́ aga ka yɛlá, i vúd ya fȩȩwo̧ sı̵́nná!’ 7Ma náá gíb waa pee vu̵ lúú dɔg 'waapád, vu̵ mbɔ́g lám voo vu̵. 8Ɨ́ ya̧ŋ pee vu̵ o̧d ı̵́ zó̧ó̧ diiní pee vu̵: ‘I pú̵ vɔ́ kúḿ víí yȩ á̧ḿ, moo lám vóó vu̵ dɨ nímníi.’ 9Ɨ́ zó̧ó̧ diiní vu̵ o̧: ‘Áá'a, tóó tée wú̵ń maan ı̵́ vóó kan ı̵́ víí á̧ḿ né. I laa ı̵́ hȩn gílí voolı̵́ bɔ, ví la fȩȩ ı̵́ víí wu̵lı̵́.’ 10Sey ku̵u̵ dɨ laalı̵́ hi̧naalȩ́ máa, ı̵́ kȩ́ȩ́ aga ya̧ woo ma. Ɨ́ ku̵u̵ mbɔ́g hȩn 'waa sú̵'ú̵ máa, vu̵ dɔ́ ya hȩn lálı̵́ lig pú̵lı̵́lı̵́, ma vu̵ tú̵' ya̧gníim. 11Pig woo máa, náá gíb waa ı̵́ tóó pee vu̵ la yaa, vu̵ o̧: ‘Ba'á, ba'á, a̧m tú̵'u̵d vɔ́ ya̧gníimi.’ 12A̧máa ı̵́ kȩ́ȩ́ aga hí̧i̧d vu̵: ‘Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, mí gaan ví ní.’ ”
13Yesu duu o̧d vu̵: “I nə sá, moo ví gaan zá̧ga̧ woo kan sey woo né á̧ḿ.”
Ya̧g zílí yúú nán ba'ad ta̧a̧nɔ́ voolı̵́
(Lúg 19:11-27)
14Yesu o̧: “Sey yaalı̵́ míí wú̵ń kɔ́y kɔ́ ı̵́ nán tóó ka dɨ gáá laalı̵́ pȩ́ń, ka béé nán ba'ad woo vu̵, ka yȩ' vu̵ hȩn naa woo vu̵, moo u̵u̵ kɔ́d bi fii wu̵lı̵́ máa wɔgɔ. 15Pú̵ nán dágá booro tȩmɛre nɔ́nɔ́. Pú̵ tóó booro tȩmɛre idú. Pú̵ tóó booro tȩmɛre dágá. Kóó nɔ́nná nuŋ hȩn ka maawo̧ ba'ad kɔ́lı̵́ má nɔ. Ma baa lig pee daa laa gáá. 16Nán ı̵́ ba nuŋ booro tȩmɛre nɔ́nɔ́ pee, la kɔ́n fii vaŋná, duu nuŋ tóó tȩmɛre nɔ́nɔ́ ha' wu̵lı̵́. 17Ɨ́ ba nuŋ booro tȩmɛre idú pee á̧ḿ, la nuŋ tóó tȩmɛre idú ha' wu̵lı̵́. 18Ɨ́ ba nuŋ woo booro tȩmɛre dágá pee, la kɛ dəə yu̵g sɨɨde baa lig woo ba pú̵gu̵ pee 'yɛ́ wu̵lı̵́.
19“Bá' ka ɗii máa, baa lig nán ba'ad yȩ voo pee vȩ́' ya sɨɨde woo wá"ı̵́. 20Ɨ́ ba nuŋ booro tȩmɛre nɔ́nɔ́ pee, pa̧ŋ ya booro tóó tȩmɛre nɔ́nɔ́ yúú woolı̵́, o̧d baa lig woo: ‘Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ míí, ká ví pú̵n booro tȩmɛre nɔ́nɔ́, ma mí duu nuŋ tóó tȩmɛre nɔ́nɔ́ yɔ.’ 21Baa lig woo o̧ddu̵: ‘Du̵u̵ ú̵, mɔ́ nán ba'ad du̵u̵ɨ. Mɔ́ tu̵ hȩn míí gaa ú̵. Mɔ́ kɔ́ hȩn yȩ́ń yúú hȩn waaná"ȩ́, míń 'yɛ́m yúú hȩn gbo̧o̧lȩ́ ó̧. A̧m dɔ́ ya, ya zó̧ó̧ dȩ"ȩ́ míílí̧.’ 22Nán ı̵́ ba nuŋ woo booro tȩmɛre idú pee, séé ya á̧ḿ, o̧d baa lig woo: ‘Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ míí, ká ví pú̵n booro tȩmɛre idú, ma mí duu nuŋ tóó tȩmɛre idú yɔ.’ 23Baa lig woo o̧ddu̵: ‘Du̵u̵ ú̵, mɔ́ nán ba'ad du̵u̵ɨ. Mɔ́ tu̵ hȩn míí gaa ú̵. Mɔ́ kɔ́ hȩn yȩ́ń yúú hȩn waaná"ȩ́, míń 'yɛ́m yúú hȩn gbo̧o̧lȩ́ ó̧. A̧m dɔ́ ya, ya zó̧ó̧ dȩ"ȩ́ míílí̧.’ 24Pig woo máa, nán ı̵́ ba nuŋ booro tȩmɛre dágá pee, séé ya o̧d baa lig woo: ‘Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ míí, mí gaa moo víí təə ú̵. Ví su̵g hȩn ya kíí ban hȩn wu̵lı̵́ né máalȩ́. Ya kíí 'yɛ́n hȩn wu̵lı̵́ né máa, ví ká̧ŋ́ fá̧á̧lȩ́ȩ. 25Mí ndɔg ví ú, mí la yu̵g sɨɨde víí hág tíŋ́. I ɓɛ hȩn víí yɔ.’ 26Baa lig woo o̧ddu̵: ‘Nán ba'ad ɓı̵́d, mɔ́ kɔ́ zu̵b. Mɔ́ gaa ba mín su̵g hȩn ya káń ban hȩn wu̵lı̵́ né máalȩ́, ba mín fá̧á̧ hȩn ya káń 'yɛ́n hȩn wu̵lı̵́ né máalȩ́. 27Ka mɔ́n la 'yɛ́ sɨɨde míí yȩ nán sɨɨde tu̵lı̵́ voolı̵́, ka míń fíí ya tée, ka míń la ɓɛ sɨɨde míí kan mam woo á̧ḿ. 28I ɓɛ booro tȩmɛre woolı̵́ yȩ, pú̵ nán ı̵́ ka dɨ kan booro uzinɛɛre yȩ nɔ, 29moo kóó nɔ́nná ka dɨ kan hȩn tée, vú̵ń ha'adu̵ tóó wu̵lı̵́, tée wú̵ń 'yɛ́ hȩn ɓu̵u̵lı̵́ na'a. A̧máa nán ı̵́ a 'yɛ́n hȩn né tée, vú̵ń vbiddu̵ hȩn ı̵́ a 'yɛ́ máa á̧ḿ. 30I ma' gba'a ɓı̵́d yȩ gbɔ la gɔ́ŋ́ ya dimmí, ya woo wú̵ń ká̧ŋ́, wú̵ń sə́ŋ́ nú' wu̵lı̵́ á̧ḿ.’
Moo sə̧"ȩ́ yúú nán voolı̵́
31Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, sey a̧n yaa kan na"ȩ́ míí, kan maleeka míí vu̵ 'waapád tée, míń ká̧ḿ láan na"ȩ́ míílí̧. 32Zig nán 'waapád vú̵ń sú̵g tíŋ́ míílí̧, míń hɨ'ɨn tóó vu̵ kan daga vu̵, kɔ́ ı̵́ nán mbee tu̵lı̵́ ka hɨ'ɨn mbee vu̵ kan ɓee vu̵ máa wɔgɔ. 33Míń 'yɛ́ mbee vu̵ nag nán míílí̧, míń 'yɛ́ ɓee vu̵ nag kpáagı̵́. 34Tée míń o̧d ı̵́ nag nánné vu̵: ‘I yaa ú̵, ı̵́ Ba' míí ka kɔ́d ví zó̧ó̧ nán yȩ víw. I dɔ́ ya gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo ka mbɔ́gɔd ví ya hág ka dəŋŋı̵́ máalȩ́, 35moo go̧o̧m ká ya̧n, ví pú̵n hȩn lálı̵́. Mam ká 'wɔn, ví pú̵n mam zɔlı̵́. Ká mí laa gáá, ví dɔn ligí. 36Ká mí mbaa fó̧ó̧ leená, ví dɔ́n sa̧a̧m. Hȩn ká ho̧o̧n, ví ya tu̵n. Ká mí dɔ́ púúsina, ví ya ho̧n.’ 37Tée nán ı̵́ ku̵u̵ kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo máa, vú̵ń hí̧í̧ moo, vú̵ń o̧: ‘Ba'á, go̧o̧m ká ya̧m yaga téé kóó pú̵m hȩn lálı̵́lá? Mam ká 'wɔm yaga tée kóó pú̵m mam zɔlı̵́lá? 38Ká vɔ́ ho̧m téé káḿ yaa gáá ma kóó fȩȩmá? Tóó tée káḿ mbaa fó̧ó̧ leená, ma kóó dɔ́m sa̧a̧m, 39hȩn ká ho̧o̧m, tóó tée ká mɔ́ dɔ́ púúsina, kóó la ho̧mmá?’ 40Míń hí̧i̧d vu̵: ‘Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, hȩn 'waapád ká ví kɔ́d dan sá̧ŋ́ ı̵́ ku̵u̵ ɓéé vu̵ máa, ví kɔ́d míw.’
41“Pig woolı̵́ míń o̧d ı̵́ nag kpáagı̵́ vu̵: ‘Ɨ́ Tayɨɨ ka ga'ad ví nag yɛ, i lúú la dáŋ́ míí yɛlı̵́, i laa vee ı̵́ káákáá ı̵́ Tayɨɨ ka mbɔ́gɔd Seeɗán kan maleeka woo vu̵ yȩlȩ́, 42moo go̧o̧m ká ya̧n, ví pú̵n mí hȩn lálı̵́ né. Mam 'wɔn, ví pú̵n mí mam zɔlı̵́ né. 43Ká mí laa gáá, ví dɔn mí ligí ní. Ká mí mbaa fó̧ó̧ leená, ví dɔ́n mí sa̧a̧m né. Hȩn ká ho̧o̧n, ví ya tu̵n mí ní. Ká mí dɔ́ púúsina, ví ya ho̧n mí ní á̧ḿ.’ 44Tée vú̵ń hí̧i̧n: ‘Ba'á, ká vɔ́ ho̧m yaga tée go̧o̧mná, tóó tée mam ká 'wɔm, káḿ laa gáá, káḿ mbaa fó̧ó̧ leená, hȩn ká ho̧o̧m, káḿ dɔ́ púúsina pȩ́ń, kóó kɔ́n mɔ́ ba'ad nélá?’ 45Tée míń hí̧i̧d vu̵: ‘Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, dan sá̧ŋ́ ku̵u̵ ɓéé vu̵ máa, hȩn 'waapád kíí kɔ́n vu̵ né yȩ, ví kɔ́n míw né á̧ḿ.’ 46Tée vú̵ń laa ya hȩn si̧'i̧ní ı̵́ káákáálı̵́. A̧máa nán ı̵́ ku̵u̵ kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo máa, vú̵ń laa ya vágád ı̵́ káákáálı̵́.”