Exit Parallel Mode
 

Matío 24

24
Yesu moo ba vú̵ń lı̵́d lig hȩn ha"ı̵́ ú̵
(Márkus 13:1-2; Lúg 21:5-6)
1Sey Yesu ka lúú lig hȩn ha"ı̵́lı̵́, ka vúdda gɔ́ŋ́ máa, waa duulí woo vu̵ séé ya woolı̵́, moo bi tú'udu̵ hȩn yo̧o̧lȩ́ ku̵u̵ yo̧o̧ lig hȩn ha"ı̵́lı̵́ yȩ nɔ. 2Ma Yesu hí̧i̧d vu̵, o̧: “Ví ho̧ hȩn 'waapád ku̵u̵ yo̧o̧ yȩ naa? Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, 'yɛgɛ tóó wú̵ń mbaan yúú daga woolı̵́ né sá̧ḿ, vú̵ń ndaa vu̵ tum 'waapád.”
Hȩn ndɔ́gɔné tóó vú̵ń yaa tíŋ́ hág 'wáanélȩ́
(Márkus 13:3-13; Lúg 21:7-19)
3Yesu ka la mbaa gu̵u̵ la' kúḿmí máa, waa duulí woo vu̵ yaa woolı̵́ vu̵ mɛ́ń, vu̵ vigi: “A̧m o̧d vɔ́ ú̵, hȩn yȩ vú̵ń ya̧ zag ndɛnná? Hȩn a tú' sey yaalı̵́ móó kan sey hág 'wáané máa, wu̵ ȩná?”
4Yesu hí̧i̧d vu̵, o̧: “I gággú̵, nán tóó a zo' ví moo sá, 5moo nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a vú̵ń yaa kan yɛ́g míí, vú̵ń o̧: ‘Míi ı̵́ nán sənné!’ Vú̵ń zo' nán tóó vu̵ moo ɓu̵u̵lı̵́ na'a. 6Víń ki moo sɨɨ vu̵ dáŋ́ víílí, kan ya ɗiilílí á̧ḿ. Tée i ndɔg sá, moo hȩn yȩ vú̵ń yaa dɨlı̵́, a̧máa wú̵ń ná hág 'wáanée pɛ́lı̵́. 7Zig nán vú̵ń lúún sɨɨ kan daga vu̵. Gbanii vú̵ń lúún sɨɨ kan daga vu̵. Go̧o̧m gbo̧o̧ vú̵ń kɔ́y, hág vú̵ń nam ya tóó vu̵lı̵́. 8Hȩn ndɔ́gɔné máa ku̵u̵ dəŋ yȩ, vú̵ń man kan wakȩ́ȩ́ tóó ka dɨ waa ha̧a̧lȩ́ má nɔ.
9“Pig woo tée, nánán vú̵ń dɔd ví ya hȩn ndɔ́gɔnélȩ́, vú̵ń nɔɔ ví, zig nán 'waapád vú̵ń máń ví moo míílí̧. 10Pig woo tée, hȩn yȩ wú̵ń kɔ́ nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a vú̵ń kéé gbɔn, vú̵ń dóón ya voolı̵́, vú̵ń máń ya voolı̵́. 11Anábi vbád vú̵ń vúd ya, vú̵ń zo' nán vu̵ moo ɓu̵u̵lı̵́ na'a. 12Hȩn ɓı̵́d wú̵ń dɨ laalı̵́ tíŋ́ tíŋ́ há̧á̧ hí̧nní wú̵ń 'wáa zó̧ó̧ nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a voolı̵́. 13A̧máa nán ı̵́ a ma' zó̧ó̧ há̧á̧ a ya̧ bá' sí̧'í̧dí tée, wú̵ń sə́ddú̵. 14Vú̵ń pa moo to̧o̧ 'maŋ moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo yɛ ya 'waapád hágá yɛlı̵́. Zig nán vu̵ 'waapád u̵u̵ ki sú̵'ú̵ tée, hág wú̵ń 'wáa wu̵lı̵́.
Hȩn a lı̵́d ba'ad Tayɨɨ woo má nɔ
(Márkus 13:14-23; Lúg 21:20-24)
15“Víń ho̧ ı̵́ ba'ad Tayɨɨ woo lı̵́nné, wú̵ń mbaa lig hȩn ha"ı̵́lı̵́ kɔ́ ı̵́ anábi Danɛ́l ká o̧ máa wɔgɔ. (Nán a záŋ́ga moo yɛ tée, a ki gaa ú̵!) 16Tée nán ı̵́ ku̵u̵ dɨ hág Yúúdalı̵́ máa, u̵u̵ kɛ ɗug dɔg gu̵u̵lı̵́. 17Nán ı̵́ ka dɨ dɔ́mmé tée, a dɔ́ la hȩn woo ɓɛlı̵́ kíi tíŋ́ sá. 18Nán ı̵́ ka dɨ babbı̵́ tée, a fíí la moo sa̧a̧m woo ɓɛlı̵́ kíi woolı̵́ sá. 19Bá' yȩ vu̵lı̵́ zó̧ó̧ sı̵́ń ví̧i̧ wakȩ́ȩ́ ha̧g silí vu̵, kan ı̵́ ku̵u̵ dɨ waa a̧a̧né máa vu̵ yu̵. 20I ɓá' Tayɨɨ moo hȩn woo a kɔ́y sey ho̧o̧mé, tóó tée asawəlı̵́ sá, 21moo sey woo hȩn ndɔ́gɔné gbo̧o̧ ba'a wú̵ńnɔ yaa. Hȩn ndɔ́gɔné woo sey Tayɨɨ ka yɨb hȩn vu̵ máa, daga woo kɔ́y ná né há̧á̧ ya̧ zá̧ga̧ ɓəə yɔ. Pig woo tóó wú̵ń duu kɔ́y né sá̧ḿ. 22Tayɨɨ kan du̵ bá' woo tóó gbɔn bá' yȩ vu̵lı̵́ né tée, nán dágá aga kan sə́n né. A̧máa Tayɨɨ wú̵ń du̵ bá' tóó vu̵ gbɔ, moo nán ı̵́ ka yee vu̵ máa voo nɔ.
23“Sey woo nán tóó ka o̧d ví: ‘Ɨ́ nán sənné wu̵ yɛ nɔ,’ tóó téé: ‘Dɨ zulí’ tée, i fȩȩ moo woo sá. 24Moo ı̵́ nán sənné vbád kan anábi vbád vú̵ń dɨ yaalı̵́ɨ, vú̵ń soo kɛb moo bi kɔ́n hȩn sa̧ga̧ gbo̧o̧ tóó vu̵ kan hȩn zálı̵́ tóó vu̵ wu̵lı̵́, moo bi zo'on nán ı̵́ Tayɨɨ ka yee vu̵ máa u̵u̵ ti á̧ḿ. 25Ba mín o̧d ví tíŋ́ sú̵'ú̵. 26Ku̵u̵ o̧d ví: ‘Ɨ́ nán sənné dɨ hó̧gó̧ zulí’ tée, i laa sá, tóó tée: ‘Dɨ gbuŋgbuŋ pigim’ tée, i fȩȩ moo woo sá. 27Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, míń fíí ya kɔ́ ı̵́ mam ka yȩ́d nɔ́ɔ́ máa wɔgɔ. Ya túlí míí wú̵ń dəŋ mam na'alȩ́ há̧á̧ ya̧ ka' mam waa, wú̵ń tú ya 'waapád. 28Ya hȩn nɔm ku̵u̵ du̵u̵lı̵́ máa, gbu̵u̵g vu̵ sú̵g wu̵lı̵́.”
Yesu a fíí ya tɛ́ nɔ
(Márkus 13:24-27; Lúg 21:25-28)
29Yesu duu o̧d vu̵: “Vaŋná bá' yȩ vu̵lı̵́, pig hȩn ndɔ́gɔné yȩlȩ́ tée,
zá̧ga̧ wú̵ń fii,
sȩȩ wú̵ń tún ní,
zoo waa be"ı̵́ vú̵ń pee zu̵u̵ hágá yɛlı̵́,
hȩn néélȩ́ ku̵u̵ dɨ be"ı̵́ máa, vú̵ń nam á̧ḿ.
30“Hȩn a tú' ba míw máa, wú̵ń vúd be"ı̵́, tée zig nán vu̵ 'waapád vú̵ń ká̧ŋ́. Vú̵ń ho̧n, míń yaa kan mam hi̧i̧g be"ı̵́, kan néélȩ́ gbo̧o̧ tóó kan na"ȩ́. 31Míń ba' maleeka míí vu̵ kan ga̧' naa to̧o̧lȩ́ na'a, vú̵ń su̵g nán Tayɨɨ ka yee vu̵ máa vu̵ ka' ya ndaddú̵lı̵́ á̧ḿ, dəŋ hág sí̧'í̧d tóólı̵́ há̧á̧ ya̧ ka' tóó.
Ya̧g zílí yúú zɔgɔbı̵́
(Márkus 13:28-31; Lúg 21:29-33)
32“I kúgú ya̧g zílí yúú zɔgɔbı̵́. Sey kíí ho̧ ka pó̧'ó̧, ka sa kpag tée, ví gaa mam hí̧i̧g ba dɨ bə́'. 33Ɨ́ yo̧go̧ á̧ḿ, kíí ho̧ hȩn yȩ 'waapád ku̵u̵ ya̧ sú̵'ú̵ tée, i gaa gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo ba dɨ bə́' dáŋ́ ya̧gníimí. 34Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, nán 'ya̧'a̧ yɛ vú̵ń nɔɔ 'waa né, hȩn yȩ 'waapád vú̵ń ya̧ pȩ́ń. 35Be' kan hág vú̵ń 'wáa ú̵, a̧máa moo míí vú̵ń 'wáa né sá̧ḿ.”
Tayɨɨ wu̵ dágá, wu̵ gaa sey hág 'wáané
(Márkus 13:32-37; Lúg 17:26-30,34-36)
36Yesu duu o̧d vu̵: “Moo bá' yaalı̵́ míí kan sey woo máa, nán tóó gaa né, kóó maleeka vu̵ be"ı̵́ á̧ḿ, kóó fó̧ó̧ míí á̧ḿ. Séý Ba'á Tayɨɨ wu̵ gaa dágá. 37Bá' a̧n yaa tée, hȩn woo wú̵ń mbaa kɔ́ ı̵́ sey Núúhu̧ woolı̵́ máa wɔgɔ. 38Mam gbo̧o̧ ka naga ná né máa, nán vu̵ lá hȩn, vu̵ zɔ hȩn vu̵, vu̵ éé kȩ́ȩ́, vu̵ pú̵ waa vu̵ lig, há̧á̧ ya̧ zá̧ga̧ Núúhu̧ ka dɔ́ nɛ́ŋ́ŋı̵́ máa. 39Vu̵ taan voo hȩn tóó né, há̧á̧ mam gbo̧o̧ naŋ tud nán vu̵ 'waapád. Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, yaalı̵́ míí wú̵ń dɨ kɔ́yné ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ. 40Wayée idú vú̵ń dɨ babbı̵́, maleeka míí vú̵ń ɓɛ dágá lúun, vú̵ń kéé ı̵́ tóó gbɔ. 41Wakȩ́ȩ́ idú vú̵ń sú̵g naŋ hȩn ya dágá, maleeka míí vú̵ń ɓɛ dágá lúun, vú̵ń kéé ı̵́ tóó gbɔ. 42I nə sá, moo ví gaan zá̧ga̧ ı̵́ 'yɛ́lı̵́ víí a ya̧n né. 43A̧máa i gaa du̵u̵ na'a. Baa lig kan gaa ba bín nə tii nag née pȩ́ń, líw ban yaa lá tée, kan nən né, kan gbɔn líw kan kɛnnɔ lig né. 44Moo woo nɔ, ví á̧ḿ, i mbaa bə́', moo ı̵́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, sey a̧n fíí ya tée, víń gaa né.
Nán ba'ad yȩ́ń kan nán ba'ad ɓı̵́ddɨ
(Lúg 12:41-48)
45“Nóo nán ba'ad yȩ́ń kan zó̧ó̧ diinílá? Wu̵ ı̵́ nán baa lig woo ka 'yɛ́gɛ yúú nán woo voolı̵́, moo a yȩ' vu̵ hȩn lálı̵́ sey hȩn lálı̵́lı̵́ má nɔ. 46Nán baa lig woo a yaa, a maawo̧ a dɨ kɔ́lı̵́ ı̵́ yo̧go̧ tée, du̵u̵du̵ ú̵. 47Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, wú̵ń 'yɛ́gɛ yúú hȩn woo vu̵lı̵́ 'waapád. 48A̧máa nán ba'ad yȩ a kɔ́ hȩn ɓı̵́d, a moo woolı̵́ zó̧ó̧lȩ́: ‘Baa lig míí wú̵ń yaan há̧ná né,’ 49tée wú̵ń bé' daga vu̵ gbɔ́lı̵́, wú̵ń lá hȩn, wú̵ń zɔ hȩn kan nán doo kíílí vu̵. 50Baa lig woo a yaa tée, zá̧ga̧ woo nán ba'ad yȩ wú̵ń laanɔ né, wú̵ń gaan sey woo né á̧ḿ. 51Baa lig wú̵ń sə̧'ə̧nɔ sa̧a̧mé, wú̵ń su̵g sú̵ú̵ vu̵ hȩn kan nán zó̧ó̧ ví̧i̧g vu̵ dágá. Ya woo vú̵ń ká̧ŋ́, vú̵ń sə́ŋ́ nú' wu̵lı̵́ á̧ḿ.”
24
Yesu moo ba vú̵ń lı̵́d lig hȩn ha"ı̵́ ú̵
(Márkus 13:1-2; Lúg 21:5-6)
1Sey Yesu ka lúú lig hȩn ha"ı̵́lı̵́, ka vúdda gɔ́ŋ́ máa, waa duulí woo vu̵ séé ya woolı̵́, moo bi tú'udu̵ hȩn yo̧o̧lȩ́ ku̵u̵ yo̧o̧ lig hȩn ha"ı̵́lı̵́ yȩ nɔ. 2Ma Yesu hí̧i̧d vu̵, o̧: “Ví ho̧ hȩn 'waapád ku̵u̵ yo̧o̧ yȩ naa? Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, 'yɛgɛ tóó wú̵ń mbaan yúú daga woolı̵́ né sá̧ḿ, vú̵ń ndaa vu̵ tum 'waapád.”
Hȩn ndɔ́gɔné tóó vú̵ń yaa tíŋ́ hág 'wáanélȩ́
(Márkus 13:3-13; Lúg 21:7-19)
3Yesu ka la mbaa gu̵u̵ la' kúḿmí máa, waa duulí woo vu̵ yaa woolı̵́ vu̵ mɛ́ń, vu̵ vigi: “A̧m o̧d vɔ́ ú̵, hȩn yȩ vú̵ń ya̧ zag ndɛnná? Hȩn a tú' sey yaalı̵́ móó kan sey hág 'wáané máa, wu̵ ȩná?”
4Yesu hí̧i̧d vu̵, o̧: “I gággú̵, nán tóó a zo' ví moo sá, 5moo nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a vú̵ń yaa kan yɛ́g míí, vú̵ń o̧: ‘Míi ı̵́ nán sənné!’ Vú̵ń zo' nán tóó vu̵ moo ɓu̵u̵lı̵́ na'a. 6Víń ki moo sɨɨ vu̵ dáŋ́ víílí, kan ya ɗiilílí á̧ḿ. Tée i ndɔg sá, moo hȩn yȩ vú̵ń yaa dɨlı̵́, a̧máa wú̵ń ná hág 'wáanée pɛ́lı̵́. 7Zig nán vú̵ń lúún sɨɨ kan daga vu̵. Gbanii vú̵ń lúún sɨɨ kan daga vu̵. Go̧o̧m gbo̧o̧ vú̵ń kɔ́y, hág vú̵ń nam ya tóó vu̵lı̵́. 8Hȩn ndɔ́gɔné máa ku̵u̵ dəŋ yȩ, vú̵ń man kan wakȩ́ȩ́ tóó ka dɨ waa ha̧a̧lȩ́ má nɔ.
9“Pig woo tée, nánán vú̵ń dɔd ví ya hȩn ndɔ́gɔnélȩ́, vú̵ń nɔɔ ví, zig nán 'waapád vú̵ń máń ví moo míílí̧. 10Pig woo tée, hȩn yȩ wú̵ń kɔ́ nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a vú̵ń kéé gbɔn, vú̵ń dóón ya voolı̵́, vú̵ń máń ya voolı̵́. 11Anábi vbád vú̵ń vúd ya, vú̵ń zo' nán vu̵ moo ɓu̵u̵lı̵́ na'a. 12Hȩn ɓı̵́d wú̵ń dɨ laalı̵́ tíŋ́ tíŋ́ há̧á̧ hí̧nní wú̵ń 'wáa zó̧ó̧ nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a voolı̵́. 13A̧máa nán ı̵́ a ma' zó̧ó̧ há̧á̧ a ya̧ bá' sí̧'í̧dí tée, wú̵ń sə́ddú̵. 14Vú̵ń pa moo to̧o̧ 'maŋ moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo yɛ ya 'waapád hágá yɛlı̵́. Zig nán vu̵ 'waapád u̵u̵ ki sú̵'ú̵ tée, hág wú̵ń 'wáa wu̵lı̵́.
Hȩn a lı̵́d ba'ad Tayɨɨ woo má nɔ
(Márkus 13:14-23; Lúg 21:20-24)
15“Víń ho̧ ı̵́ ba'ad Tayɨɨ woo lı̵́nné, wú̵ń mbaa lig hȩn ha"ı̵́lı̵́ kɔ́ ı̵́ anábi Danɛ́l ká o̧ máa wɔgɔ. (Nán a záŋ́ga moo yɛ tée, a ki gaa ú̵!) 16Tée nán ı̵́ ku̵u̵ dɨ hág Yúúdalı̵́ máa, u̵u̵ kɛ ɗug dɔg gu̵u̵lı̵́. 17Nán ı̵́ ka dɨ dɔ́mmé tée, a dɔ́ la hȩn woo ɓɛlı̵́ kíi tíŋ́ sá. 18Nán ı̵́ ka dɨ babbı̵́ tée, a fíí la moo sa̧a̧m woo ɓɛlı̵́ kíi woolı̵́ sá. 19Bá' yȩ vu̵lı̵́ zó̧ó̧ sı̵́ń ví̧i̧ wakȩ́ȩ́ ha̧g silí vu̵, kan ı̵́ ku̵u̵ dɨ waa a̧a̧né máa vu̵ yu̵. 20I ɓá' Tayɨɨ moo hȩn woo a kɔ́y sey ho̧o̧mé, tóó tée asawəlı̵́ sá, 21moo sey woo hȩn ndɔ́gɔné gbo̧o̧ ba'a wú̵ńnɔ yaa. Hȩn ndɔ́gɔné woo sey Tayɨɨ ka yɨb hȩn vu̵ máa, daga woo kɔ́y ná né há̧á̧ ya̧ zá̧ga̧ ɓəə yɔ. Pig woo tóó wú̵ń duu kɔ́y né sá̧ḿ. 22Tayɨɨ kan du̵ bá' woo tóó gbɔn bá' yȩ vu̵lı̵́ né tée, nán dágá aga kan sə́n né. A̧máa Tayɨɨ wú̵ń du̵ bá' tóó vu̵ gbɔ, moo nán ı̵́ ka yee vu̵ máa voo nɔ.
23“Sey woo nán tóó ka o̧d ví: ‘Ɨ́ nán sənné wu̵ yɛ nɔ,’ tóó téé: ‘Dɨ zulí’ tée, i fȩȩ moo woo sá. 24Moo ı̵́ nán sənné vbád kan anábi vbád vú̵ń dɨ yaalı̵́ɨ, vú̵ń soo kɛb moo bi kɔ́n hȩn sa̧ga̧ gbo̧o̧ tóó vu̵ kan hȩn zálı̵́ tóó vu̵ wu̵lı̵́, moo bi zo'on nán ı̵́ Tayɨɨ ka yee vu̵ máa u̵u̵ ti á̧ḿ. 25Ba mín o̧d ví tíŋ́ sú̵'ú̵. 26Ku̵u̵ o̧d ví: ‘Ɨ́ nán sənné dɨ hó̧gó̧ zulí’ tée, i laa sá, tóó tée: ‘Dɨ gbuŋgbuŋ pigim’ tée, i fȩȩ moo woo sá. 27Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, míń fíí ya kɔ́ ı̵́ mam ka yȩ́d nɔ́ɔ́ máa wɔgɔ. Ya túlí míí wú̵ń dəŋ mam na'alȩ́ há̧á̧ ya̧ ka' mam waa, wú̵ń tú ya 'waapád. 28Ya hȩn nɔm ku̵u̵ du̵u̵lı̵́ máa, gbu̵u̵g vu̵ sú̵g wu̵lı̵́.”
Yesu a fíí ya tɛ́ nɔ
(Márkus 13:24-27; Lúg 21:25-28)
29Yesu duu o̧d vu̵: “Vaŋná bá' yȩ vu̵lı̵́, pig hȩn ndɔ́gɔné yȩlȩ́ tée,
zá̧ga̧ wú̵ń fii,
sȩȩ wú̵ń tún ní,
zoo waa be"ı̵́ vú̵ń pee zu̵u̵ hágá yɛlı̵́,
hȩn néélȩ́ ku̵u̵ dɨ be"ı̵́ máa, vú̵ń nam á̧ḿ.
30“Hȩn a tú' ba míw máa, wú̵ń vúd be"ı̵́, tée zig nán vu̵ 'waapád vú̵ń ká̧ŋ́. Vú̵ń ho̧n, míń yaa kan mam hi̧i̧g be"ı̵́, kan néélȩ́ gbo̧o̧ tóó kan na"ȩ́. 31Míń ba' maleeka míí vu̵ kan ga̧' naa to̧o̧lȩ́ na'a, vú̵ń su̵g nán Tayɨɨ ka yee vu̵ máa vu̵ ka' ya ndaddú̵lı̵́ á̧ḿ, dəŋ hág sí̧'í̧d tóólı̵́ há̧á̧ ya̧ ka' tóó.
Ya̧g zílí yúú zɔgɔbı̵́
(Márkus 13:28-31; Lúg 21:29-33)
32“I kúgú ya̧g zílí yúú zɔgɔbı̵́. Sey kíí ho̧ ka pó̧'ó̧, ka sa kpag tée, ví gaa mam hí̧i̧g ba dɨ bə́'. 33Ɨ́ yo̧go̧ á̧ḿ, kíí ho̧ hȩn yȩ 'waapád ku̵u̵ ya̧ sú̵'ú̵ tée, i gaa gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo ba dɨ bə́' dáŋ́ ya̧gníimí. 34Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, nán 'ya̧'a̧ yɛ vú̵ń nɔɔ 'waa né, hȩn yȩ 'waapád vú̵ń ya̧ pȩ́ń. 35Be' kan hág vú̵ń 'wáa ú̵, a̧máa moo míí vú̵ń 'wáa né sá̧ḿ.”
Tayɨɨ wu̵ dágá, wu̵ gaa sey hág 'wáané
(Márkus 13:32-37; Lúg 17:26-30,34-36)
36Yesu duu o̧d vu̵: “Moo bá' yaalı̵́ míí kan sey woo máa, nán tóó gaa né, kóó maleeka vu̵ be"ı̵́ á̧ḿ, kóó fó̧ó̧ míí á̧ḿ. Séý Ba'á Tayɨɨ wu̵ gaa dágá. 37Bá' a̧n yaa tée, hȩn woo wú̵ń mbaa kɔ́ ı̵́ sey Núúhu̧ woolı̵́ máa wɔgɔ. 38Mam gbo̧o̧ ka naga ná né máa, nán vu̵ lá hȩn, vu̵ zɔ hȩn vu̵, vu̵ éé kȩ́ȩ́, vu̵ pú̵ waa vu̵ lig, há̧á̧ ya̧ zá̧ga̧ Núúhu̧ ka dɔ́ nɛ́ŋ́ŋı̵́ máa. 39Vu̵ taan voo hȩn tóó né, há̧á̧ mam gbo̧o̧ naŋ tud nán vu̵ 'waapád. Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, yaalı̵́ míí wú̵ń dɨ kɔ́yné ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ. 40Wayée idú vú̵ń dɨ babbı̵́, maleeka míí vú̵ń ɓɛ dágá lúun, vú̵ń kéé ı̵́ tóó gbɔ. 41Wakȩ́ȩ́ idú vú̵ń sú̵g naŋ hȩn ya dágá, maleeka míí vú̵ń ɓɛ dágá lúun, vú̵ń kéé ı̵́ tóó gbɔ. 42I nə sá, moo ví gaan zá̧ga̧ ı̵́ 'yɛ́lı̵́ víí a ya̧n né. 43A̧máa i gaa du̵u̵ na'a. Baa lig kan gaa ba bín nə tii nag née pȩ́ń, líw ban yaa lá tée, kan nən né, kan gbɔn líw kan kɛnnɔ lig né. 44Moo woo nɔ, ví á̧ḿ, i mbaa bə́', moo ı̵́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, sey a̧n fíí ya tée, víń gaa né.
Nán ba'ad yȩ́ń kan nán ba'ad ɓı̵́ddɨ
(Lúg 12:41-48)
45“Nóo nán ba'ad yȩ́ń kan zó̧ó̧ diinílá? Wu̵ ı̵́ nán baa lig woo ka 'yɛ́gɛ yúú nán woo voolı̵́, moo a yȩ' vu̵ hȩn lálı̵́ sey hȩn lálı̵́lı̵́ má nɔ. 46Nán baa lig woo a yaa, a maawo̧ a dɨ kɔ́lı̵́ ı̵́ yo̧go̧ tée, du̵u̵du̵ ú̵. 47Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, wú̵ń 'yɛ́gɛ yúú hȩn woo vu̵lı̵́ 'waapád. 48A̧máa nán ba'ad yȩ a kɔ́ hȩn ɓı̵́d, a moo woolı̵́ zó̧ó̧lȩ́: ‘Baa lig míí wú̵ń yaan há̧ná né,’ 49tée wú̵ń bé' daga vu̵ gbɔ́lı̵́, wú̵ń lá hȩn, wú̵ń zɔ hȩn kan nán doo kíílí vu̵. 50Baa lig woo a yaa tée, zá̧ga̧ woo nán ba'ad yȩ wú̵ń laanɔ né, wú̵ń gaan sey woo né á̧ḿ. 51Baa lig wú̵ń sə̧'ə̧nɔ sa̧a̧mé, wú̵ń su̵g sú̵ú̵ vu̵ hȩn kan nán zó̧ó̧ ví̧i̧g vu̵ dágá. Ya woo vú̵ń ká̧ŋ́, vú̵ń sə́ŋ́ nú' wu̵lı̵́ á̧ḿ.”