Exit Parallel Mode
 

Matío 22

22
Ya̧g zílí yúú lig pú̵lı̵́lı̵́
(Lúg 14:15-24)
1Yesu duu ka moo o̧d vu̵ kan ya̧g zílí, o̧: 2Gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo man kan gbanaa gbo̧o̧ tóó ká kɔ́d waa#22:2 waa vu̵ bíńda “wayée waa” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. hȩn lálı̵́ lig pú̵lı̵́ má nɔ. 3Ba' nán ba'ad woo vu̵, moo u̵u̵ béé nán ba o̧d vu̵ moo hȩn lálı̵́ pee vu̵ yu̵. A̧máa vu̵ sɛ́n yaalı̵́ né. 4Duu ba' nán ba'ad tóó vu̵, o̧: ‘I o̧d nán mín o̧d vu̵ moo hȩn lálı̵́ pee, ba mín mbɔ́g hȩn lálı̵́ 'waa sú̵'ú̵, ba mín sə̧' ndaa kan hȩn buulí míí ku̵u̵ kiŋ la wu̵lı̵́ máa vu̵ sú̵'ú̵, hȩn 'waapád ba dɨ bə́', ba u̵u̵ ya lá hȩn lig pú̵lı̵́ɨ.’ 5A̧máa hȩn tóó ka̧a̧n vu̵ yúú hȩn lálı̵́ ka been vu̵ yȩlȩ́ né, vu̵ daa lúú. Tóó daa laa bab woolı̵́, tóó gí hȩn sɔ́g woo vu̵. 6Ɨ́ tóó vu̵ ma' nán ba'ad pee vu̵ gbɔ́ vu̵, vu̵ nɔɔ vu̵. 7Gbanaa gbo̧o̧ pee kɔ́ zó̧ó̧ yȩ́ȩ́, ba' só̧ó̧ze woo vu̵, vu̵ tud nánán nɔm nɔɔné yȩ vu̵, vu̵ a̧n kaa voo á̧ḿ. 8Ma duu o̧d nán ba'ad woo vu̵: ‘Hȩn lálı̵́ lig pú̵lı̵́ mbɔ́gɔy 'waa sú̵'ú̵, a̧máa nán ba mín bee vu̵ pee, vu̵ maan hȩn míí yɛ lálı̵́ né. 9Moo woo nɔ, i laa tə́ḿ gbo̧o̧ vu̵lı̵́, ví bee nán 'waapád kíí nuŋ vu̵ máa vu̵, u̵u̵ yaa ya hȩn lálı̵́ lig pú̵lı̵́lı̵́.’ 10Nán ba'ad vu̵ laa, vu̵ su̵g nán 'waapád ku̵u̵ nuŋ vu̵ máa, nán hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ vu̵ kan nán du̵u̵ vu̵, vu̵ hi̧' lig hȩn lálı̵́lı̵́.
11“Gbanaa pee dɔ́ la moo bi ho̧ nán vu̵ yu̵, a̧máa ho̧ nán tóó wu̵lı̵́, dɔ́n sa̧a̧m lig pú̵lı̵́ né. 12Ma vigi: ‘Dan gboo, kɔ́ née mɔ́ dɔ́ ya yɛlı̵́ mɔ́ dɔ́n sa̧a̧m lig pú̵lı̵́ nélá?’ A̧máa nán pee kuun ya̧g né. 13Gbanaa pee o̧d nán ba'ad woo vu̵: ‘I taga doo kan nag á̧ḿ, ví gbɔgɔ la ya dimmí gɔ́ŋ́. Ya woo wú̵ń ká̧ŋ́, wú̵ń sə́ŋ́ nú' mbaa wu̵lı̵́ á̧ḿ.’ ”
14Yesu duu o̧: “Vu̵ bee nán vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a, a̧máa ı̵́ Tayɨɨ ka yee vu̵ máa, vu̵ dɨ waaná'.”
Lámba gbanii nán Róma voo nɔ
(Márkus 12:13-17; Lúg 20:20-26)
15 Nán farísa vu̵ mbɔ́g moo, bi yá̧ḿ Yesu bi ma"o̧ kan moo a vúd ya̧g woolı̵́ má nɔ. 16Vu̵ ba' waa duulí voo vu̵ kan nán Heeród woo tóó vu̵ laan Yesu woolı̵́, vu̵ o̧ddu̵: “Akaw, vɔ́ gaa mɔ́ nán yȩ́ńne, mɔ́ dɨ hi̧naa Tayɨɨ woo tú"í yȩ́ńná, mɔ́ səgən nán vu̵ né, moo mɔ́ kɔ́n hȩn moo nɔ́ɔ́ nánán voo nɔ né. 17Máa, a̧m o̧d vɔ́ hȩn káḿ taa má nɔ. Aa sú̵ú̵ ví lámba pú̵ gbanii nán Róma voo áa? Tée du̵u̵ áa, kóó du̵u̵ náa?”
18A̧máa Yesu ka gaa moo taalı̵́ ɓı̵́d voo máa, hí̧i̧d vu̵: “Nán zó̧ó̧ ví̧i̧g vu̵, moo ȩn ví zo'oná? 19I tú'un ya sɨɨde lámba sú̵ú̵lı̵́ sú̵ nɔ.”
Ma vu̵ pa̧nnɔ ya dála gbɛg. 20Yesu vi vu̵: “Fóto yɛ, fóto nóo woolá? Nóo bíńda hȩn yɛlá?”
21Vu̵ hí̧i̧du̵: “Gbanii woo nɔ.”
Duu hí̧i̧d vu̵: “Ȩȩhȩ́ȩ. Hȩn ı̵́ ka gbanii woo tée, i vȩ' pú̵gu̵; a̧máa hȩn ı̵́ ka Tayɨɨ woo tée, i pú̵ sı̵́ Tayɨɨɨ née!”
22Sey ku̵u̵ ki moo hí̧í̧lí̧ woo yȩ máa, la' vu̵ la fid. Vu̵ gbɔgɔ, vu̵ daa lúú ka la.
Moo vilí yúú nímní nɔmmélȩ́
(Márkus 12:18-27; Lúg 20:27-40)
23 Nán sadukée vu̵ o̧ nímní nɔmmé ban pɛ́lı̵́, ma zá̧ga̧ dágá yȩlȩ́ vu̵ yaa Yesu woolı̵́, vu̵ vigi moo yɛ, 24vu̵ o̧: “Akaw, Múúsa ká o̧: ‘Nán tóó ka nɔɔ, waa ka pɛ́lı̵́ tée, daa sá̧ŋ́ a éé kȩ́ȩ́ woo, moo a ha̧a̧d daa nii waaɨ.’ 25Ma waa tóó ká vu̵ dɨ gúndɛm vóólı̵́ sa̧a̧mé, na' voo dágá, ı̵́ nii voo éé kȩ́ȩ́, ha̧a̧ waa gbɔn né, nɔɔ. Gbɔd daa sá̧ŋ́ 26ı̵́ ka dugu máa kȩ́ȩ́. Ma duu kɔ́ ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ. Ɨ́ ta̧a̧nɔ́ woo duu kɔ́ ı̵́ yo̧go̧, há̧á̧ ya̧ ı̵́ gúndɛm woo woolı̵́. 27Pig voolı̵́ máa, wakȩ́ȩ́ pee nɔɔ á̧ḿ. 28Ma zá̧ga̧ nímní nɔmmélȩ́ tée, sa̧a̧m nán gúndɛm yȩ voolı̵́ máa, wakȩ́ȩ́ yȩ wú̵ń mbaa kȩ́ȩ́ nóo woo dágálá? Moo ya voo 'waapád ká vu̵ ééwu̵ sú̵'ú̵.”
29Yesu hí̧i̧d vu̵ o̧: “Ví bá̧a̧ ó̧, moo ví gaan moo Tayɨɨ né, kan néélȩ́ Tayɨɨ woo á̧ḿ. 30Sey nán u̵u̵ níḿ nɔmmé tée, wayée vú̵ń éen kȩ́ȩ́ né, wakȩ́ȩ́ vú̵ń éen wə̧ə̧ né á̧ḿ. A̧máa vú̵ń mbaa kɔ́ ı̵́ maleeka ı̵́ be"ı̵́ vu̵ wɔgɔ. 31Ká ví záŋ́ga lá moo Tayɨɨ ka o̧d ví yúú nán nɔm u̵u̵ níḿ nɔmmé máa voo náa? Ká o̧: 32‘Míi Tayɨɨ Ibrahí̧í̧ma woo, kan Iizág woo, kan Yaakúbu voo nɔ’ náa?”
Yesu duu o̧ tóó: “Tayɨɨ máa, Tayɨɨ ı̵́ nɔm voo nɔ pɛ́lı̵́, a̧máa ı̵́ nán zá̧a̧d voo nɔ.”
33Dúú ku̵u̵ ki moo tú"í Yesu woo máa, la' vu̵ la fid.
Dooká Tayɨɨ woo ka mba hȩn má nɔ
(Márkus 12:28-34; Lúg 10:25-28)
34 Nán farísa ku̵u̵ ki ba sə̧' nán sadukée vu̵ moo ya̧gá̧ máa, vu̵ sú̵g yaa woolı̵́. 35Nán debtere gaalı̵́ tóó hí̧í̧ bi gu̵g Yesu wu̵, vigi: 36“Akaw, dooká Tayɨɨ woo ı̵́ ka mba daga vu̵ máa, wu̵ ı̵́ tɛ́lá?”
37Yesu hí̧i̧du̵, o̧: “ ‘A̧m hí̧í̧ ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ móó kan zó̧ó̧ móó, kan moo taalı̵́ móó 'waapád.’ 38Dooká Tayɨɨ woo ı̵́ ka mba hȩn máa, wu̵ yɛ nɔ. 39A̧máa ı̵́ idú woo ku̵u̵ man kííd máa, wu̵ yɛ nɔ: ‘A̧m hí̧í̧ dam vu̵ kɔ́ ı̵́ káḿ hí̧í̧ fó̧ó̧ móó máa wɔgɔ.’ 40Debtere Múúsa woo vu̵ 'waapád kan moo anábi voo vu̵ vúd dooká Tayɨɨ woo idú yɛ voolı̵́.”
Ɨ́ nán sənné wu̵ ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Daavíd woo
(Márkus 12:35-37; Lúg 20:41-44)
41Sey nán farísa ku̵u̵ dɨ la sú̵ggı̵́ máa, Yesu vi vu̵ moo yɛ, 42o̧: “Ví taa née yúú ı̵́ nán sənné woolı̵́lá? Ag yée nóo woolá?”
Vu̵ hí̧i̧du̵: “Ag yée Daavíd woo nɔ.”
43Yesu o̧d vu̵: “Daavíd aga ká ho̧ kan yigid Tayɨɨ woo máa, beewu̵ ‘ı̵́ 'yɛ́lı̵́ míí,’ o̧:
44‘Tayɨɨ ı̵́ 'yɛ́lı̵́ o̧d ı̵́ 'yɛ́lı̵́ míí:
A̧m ya mbaa nag nán míílí̧,
há̧á̧ mí 'yɛ́ ı̵́ maag móó vu̵ u̵u̵ mbaa hȩn doo 'ná'ané móó vu̵ pȩ́ń.’
45“Daavíd ká beewu̵ ba ı̵́ 'yɛ́lı̵́ bii, ma dəŋ née ı̵́ nán sənné duu mbaa aa yéelá?”
46Nán vu̵ gaan moo u̵u̵ hí̧i̧nɔ né. Dəŋ zá̧ga̧ woolı̵́, nán tóó duu vinnɔ sı̵́ moo né á̧ḿ.
22
Ya̧g zílí yúú lig pú̵lı̵́lı̵́
(Lúg 14:15-24)
1Yesu duu ka moo o̧d vu̵ kan ya̧g zílí, o̧: 2Gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo man kan gbanaa gbo̧o̧ tóó ká kɔ́d waa#22:2 waa vu̵ bíńda “wayée waa” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. hȩn lálı̵́ lig pú̵lı̵́ má nɔ. 3Ba' nán ba'ad woo vu̵, moo u̵u̵ béé nán ba o̧d vu̵ moo hȩn lálı̵́ pee vu̵ yu̵. A̧máa vu̵ sɛ́n yaalı̵́ né. 4Duu ba' nán ba'ad tóó vu̵, o̧: ‘I o̧d nán mín o̧d vu̵ moo hȩn lálı̵́ pee, ba mín mbɔ́g hȩn lálı̵́ 'waa sú̵'ú̵, ba mín sə̧' ndaa kan hȩn buulí míí ku̵u̵ kiŋ la wu̵lı̵́ máa vu̵ sú̵'ú̵, hȩn 'waapád ba dɨ bə́', ba u̵u̵ ya lá hȩn lig pú̵lı̵́ɨ.’ 5A̧máa hȩn tóó ka̧a̧n vu̵ yúú hȩn lálı̵́ ka been vu̵ yȩlȩ́ né, vu̵ daa lúú. Tóó daa laa bab woolı̵́, tóó gí hȩn sɔ́g woo vu̵. 6Ɨ́ tóó vu̵ ma' nán ba'ad pee vu̵ gbɔ́ vu̵, vu̵ nɔɔ vu̵. 7Gbanaa gbo̧o̧ pee kɔ́ zó̧ó̧ yȩ́ȩ́, ba' só̧ó̧ze woo vu̵, vu̵ tud nánán nɔm nɔɔné yȩ vu̵, vu̵ a̧n kaa voo á̧ḿ. 8Ma duu o̧d nán ba'ad woo vu̵: ‘Hȩn lálı̵́ lig pú̵lı̵́ mbɔ́gɔy 'waa sú̵'ú̵, a̧máa nán ba mín bee vu̵ pee, vu̵ maan hȩn míí yɛ lálı̵́ né. 9Moo woo nɔ, i laa tə́ḿ gbo̧o̧ vu̵lı̵́, ví bee nán 'waapád kíí nuŋ vu̵ máa vu̵, u̵u̵ yaa ya hȩn lálı̵́ lig pú̵lı̵́lı̵́.’ 10Nán ba'ad vu̵ laa, vu̵ su̵g nán 'waapád ku̵u̵ nuŋ vu̵ máa, nán hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ vu̵ kan nán du̵u̵ vu̵, vu̵ hi̧' lig hȩn lálı̵́lı̵́.
11“Gbanaa pee dɔ́ la moo bi ho̧ nán vu̵ yu̵, a̧máa ho̧ nán tóó wu̵lı̵́, dɔ́n sa̧a̧m lig pú̵lı̵́ né. 12Ma vigi: ‘Dan gboo, kɔ́ née mɔ́ dɔ́ ya yɛlı̵́ mɔ́ dɔ́n sa̧a̧m lig pú̵lı̵́ nélá?’ A̧máa nán pee kuun ya̧g né. 13Gbanaa pee o̧d nán ba'ad woo vu̵: ‘I taga doo kan nag á̧ḿ, ví gbɔgɔ la ya dimmí gɔ́ŋ́. Ya woo wú̵ń ká̧ŋ́, wú̵ń sə́ŋ́ nú' mbaa wu̵lı̵́ á̧ḿ.’ ”
14Yesu duu o̧: “Vu̵ bee nán vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a, a̧máa ı̵́ Tayɨɨ ka yee vu̵ máa, vu̵ dɨ waaná'.”
Lámba gbanii nán Róma voo nɔ
(Márkus 12:13-17; Lúg 20:20-26)
15 Nán farísa vu̵ mbɔ́g moo, bi yá̧ḿ Yesu bi ma"o̧ kan moo a vúd ya̧g woolı̵́ má nɔ. 16Vu̵ ba' waa duulí voo vu̵ kan nán Heeród woo tóó vu̵ laan Yesu woolı̵́, vu̵ o̧ddu̵: “Akaw, vɔ́ gaa mɔ́ nán yȩ́ńne, mɔ́ dɨ hi̧naa Tayɨɨ woo tú"í yȩ́ńná, mɔ́ səgən nán vu̵ né, moo mɔ́ kɔ́n hȩn moo nɔ́ɔ́ nánán voo nɔ né. 17Máa, a̧m o̧d vɔ́ hȩn káḿ taa má nɔ. Aa sú̵ú̵ ví lámba pú̵ gbanii nán Róma voo áa? Tée du̵u̵ áa, kóó du̵u̵ náa?”
18A̧máa Yesu ka gaa moo taalı̵́ ɓı̵́d voo máa, hí̧i̧d vu̵: “Nán zó̧ó̧ ví̧i̧g vu̵, moo ȩn ví zo'oná? 19I tú'un ya sɨɨde lámba sú̵ú̵lı̵́ sú̵ nɔ.”
Ma vu̵ pa̧nnɔ ya dála gbɛg. 20Yesu vi vu̵: “Fóto yɛ, fóto nóo woolá? Nóo bíńda hȩn yɛlá?”
21Vu̵ hí̧i̧du̵: “Gbanii woo nɔ.”
Duu hí̧i̧d vu̵: “Ȩȩhȩ́ȩ. Hȩn ı̵́ ka gbanii woo tée, i vȩ' pú̵gu̵; a̧máa hȩn ı̵́ ka Tayɨɨ woo tée, i pú̵ sı̵́ Tayɨɨɨ née!”
22Sey ku̵u̵ ki moo hí̧í̧lí̧ woo yȩ máa, la' vu̵ la fid. Vu̵ gbɔgɔ, vu̵ daa lúú ka la.
Moo vilí yúú nímní nɔmmélȩ́
(Márkus 12:18-27; Lúg 20:27-40)
23 Nán sadukée vu̵ o̧ nímní nɔmmé ban pɛ́lı̵́, ma zá̧ga̧ dágá yȩlȩ́ vu̵ yaa Yesu woolı̵́, vu̵ vigi moo yɛ, 24vu̵ o̧: “Akaw, Múúsa ká o̧: ‘Nán tóó ka nɔɔ, waa ka pɛ́lı̵́ tée, daa sá̧ŋ́ a éé kȩ́ȩ́ woo, moo a ha̧a̧d daa nii waaɨ.’ 25Ma waa tóó ká vu̵ dɨ gúndɛm vóólı̵́ sa̧a̧mé, na' voo dágá, ı̵́ nii voo éé kȩ́ȩ́, ha̧a̧ waa gbɔn né, nɔɔ. Gbɔd daa sá̧ŋ́ 26ı̵́ ka dugu máa kȩ́ȩ́. Ma duu kɔ́ ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ. Ɨ́ ta̧a̧nɔ́ woo duu kɔ́ ı̵́ yo̧go̧, há̧á̧ ya̧ ı̵́ gúndɛm woo woolı̵́. 27Pig voolı̵́ máa, wakȩ́ȩ́ pee nɔɔ á̧ḿ. 28Ma zá̧ga̧ nímní nɔmmélȩ́ tée, sa̧a̧m nán gúndɛm yȩ voolı̵́ máa, wakȩ́ȩ́ yȩ wú̵ń mbaa kȩ́ȩ́ nóo woo dágálá? Moo ya voo 'waapád ká vu̵ ééwu̵ sú̵'ú̵.”
29Yesu hí̧i̧d vu̵ o̧: “Ví bá̧a̧ ó̧, moo ví gaan moo Tayɨɨ né, kan néélȩ́ Tayɨɨ woo á̧ḿ. 30Sey nán u̵u̵ níḿ nɔmmé tée, wayée vú̵ń éen kȩ́ȩ́ né, wakȩ́ȩ́ vú̵ń éen wə̧ə̧ né á̧ḿ. A̧máa vú̵ń mbaa kɔ́ ı̵́ maleeka ı̵́ be"ı̵́ vu̵ wɔgɔ. 31Ká ví záŋ́ga lá moo Tayɨɨ ka o̧d ví yúú nán nɔm u̵u̵ níḿ nɔmmé máa voo náa? Ká o̧: 32‘Míi Tayɨɨ Ibrahí̧í̧ma woo, kan Iizág woo, kan Yaakúbu voo nɔ’ náa?”
Yesu duu o̧ tóó: “Tayɨɨ máa, Tayɨɨ ı̵́ nɔm voo nɔ pɛ́lı̵́, a̧máa ı̵́ nán zá̧a̧d voo nɔ.”
33Dúú ku̵u̵ ki moo tú"í Yesu woo máa, la' vu̵ la fid.
Dooká Tayɨɨ woo ka mba hȩn má nɔ
(Márkus 12:28-34; Lúg 10:25-28)
34 Nán farísa ku̵u̵ ki ba sə̧' nán sadukée vu̵ moo ya̧gá̧ máa, vu̵ sú̵g yaa woolı̵́. 35Nán debtere gaalı̵́ tóó hí̧í̧ bi gu̵g Yesu wu̵, vigi: 36“Akaw, dooká Tayɨɨ woo ı̵́ ka mba daga vu̵ máa, wu̵ ı̵́ tɛ́lá?”
37Yesu hí̧i̧du̵, o̧: “ ‘A̧m hí̧í̧ ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ móó kan zó̧ó̧ móó, kan moo taalı̵́ móó 'waapád.’ 38Dooká Tayɨɨ woo ı̵́ ka mba hȩn máa, wu̵ yɛ nɔ. 39A̧máa ı̵́ idú woo ku̵u̵ man kííd máa, wu̵ yɛ nɔ: ‘A̧m hí̧í̧ dam vu̵ kɔ́ ı̵́ káḿ hí̧í̧ fó̧ó̧ móó máa wɔgɔ.’ 40Debtere Múúsa woo vu̵ 'waapád kan moo anábi voo vu̵ vúd dooká Tayɨɨ woo idú yɛ voolı̵́.”
Ɨ́ nán sənné wu̵ ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Daavíd woo
(Márkus 12:35-37; Lúg 20:41-44)
41Sey nán farísa ku̵u̵ dɨ la sú̵ggı̵́ máa, Yesu vi vu̵ moo yɛ, 42o̧: “Ví taa née yúú ı̵́ nán sənné woolı̵́lá? Ag yée nóo woolá?”
Vu̵ hí̧i̧du̵: “Ag yée Daavíd woo nɔ.”
43Yesu o̧d vu̵: “Daavíd aga ká ho̧ kan yigid Tayɨɨ woo máa, beewu̵ ‘ı̵́ 'yɛ́lı̵́ míí,’ o̧:
44‘Tayɨɨ ı̵́ 'yɛ́lı̵́ o̧d ı̵́ 'yɛ́lı̵́ míí:
A̧m ya mbaa nag nán míílí̧,
há̧á̧ mí 'yɛ́ ı̵́ maag móó vu̵ u̵u̵ mbaa hȩn doo 'ná'ané móó vu̵ pȩ́ń.’
45“Daavíd ká beewu̵ ba ı̵́ 'yɛ́lı̵́ bii, ma dəŋ née ı̵́ nán sənné duu mbaa aa yéelá?”
46Nán vu̵ gaan moo u̵u̵ hí̧i̧nɔ né. Dəŋ zá̧ga̧ woolı̵́, nán tóó duu vinnɔ sı̵́ moo né á̧ḿ.