Exit Parallel Mode
 

Matío 21

21
Yesu dɔ́ kaa Yerúsalemmé
(Márkus 11:1-11; Lúg 19:28-40; Yoohá̧na 12:12-19)
1Sey Yesu kan waa duulí woo ku̵u̵ ya̧ bə́' dáŋ́ Yerúsalemmé máa, vu̵ dɨ kaa Bɛdfáázelı̵́ dáŋ́ gu̵u̵ la' kúḿmí. Yesu ba' waa duulí woo tóó vu̵ idú, 2o̧d vu̵: “I laa kaa tíŋ́ víílí yȩlȩ́. Víń há̧á̧ nuŋ wamnde na'a tóó kan waa, tay mbaa du̵u̵lı̵́. I buu vu̵ pa̧n ya ú̵. 3Nán tóó ka vi ví moo tóó tée, i hí̧i̧du̵: ‘Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ hí̧í̧wo̧ ó̧,’ tée wú̵ń gbɔd ví ya kan vu̵ há̧ná.”
4Tayɨɨ ká moo moo yȩ ya̧g anábi tóó woolı̵́, moo woo nɔ ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, ká o̧:
5“I o̧d nán kaa Sió̧ŋ vu̵:
‘I ho̧ ó̧, gbanaa gbo̧o̧ víí dɨ yaalı̵́ víílí,
dɨ kan zó̧ó̧ ká̧'a̧dɨ, ɗáá wamnde na'a
kan waa dɔlı̵́.’ ”
6 Waa duulí Yesu woo vu̵ lúú laa, vu̵ kɔ́ kɔ́ ı̵́ ká o̧d vu̵ wɔgɔ. 7Vu̵ pa̧ŋ wamnde na'a yaan kan waa, vu̵ wáá sa̧a̧m voo vu̵ kúsúgum voolı̵́. Yesu ɗáá mbaa yúú voolı̵́. 8Dúú ɓu̵u̵lı̵́ na'a vu̵ hú̵ú̵ sa̧a̧m voo vu̵ hi̧naalȩ́, nán tóó vu̵ ha̧ ha'ad vu̵ hú̵ú̵ hi̧naalȩ́.#21:8 ha̧ ha'ad vu̵ hú̵ú̵ hi̧naalȩ́ nán Yúúda vu̵ hú̵ú̵d gbanaa gbo̧o̧ tíŋ́ vu̵ ha'ad hi̧naalȩ́; vu̵ na' vu̵ ı̵́ yo̧go̧. 9Dúú ı̵́ ku̵u̵ ɓə́ə́ tíŋ́ kan ı̵́ ku̵u̵ duu pigim máa, vu̵ lɛ́g, vu̵ o̧:
Daavíd waa, Tayɨɨ a gbɔm nánne!
Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ a bagam hȩnne, ı̵́ káḿ yaa kan yɛ́g woo yȩ nɔ.
Ba na' ví Tayɨɨ ı̵́ be"ı̵́ zu á̧ḿ.”
10Sey Yesu ka dɔ́ Yerúsalemmé máa, kaa nam 'waapád. Nán kaa vu̵ vi: “Nán yȩ nɔ́nná?”
11Nán tóó vu̵ hí̧í̧ ya̧g o̧: “Yesu anábi nán Naazaréd wu̵ yaa hág Gáliléelı̵́.”
Yesu nɛ́ŋ́ nán hȩn gílí vu̵ lig hȩn ha"ı̵́lı̵́
(Márkus 11:15-19; Lúg 19:45-48; Yoohá̧na 2:13-22)
12Yesu dɔ́ la na'am gbo̧o̧ lig hȩn ha"ı̵́lı̵́, nɛ́ŋ́ nán hȩn gílí vu̵ vud 'waapád, kan nán hȩn hɨlı̵́ vu̵ á̧ḿ. Ndaa táabələ ı̵́ nán sɨɨde pílí voo vu̵ yɛd, kan ká̧á̧m nán gbɔkii gílí voo vu̵ á̧ḿ, 13o̧d vu̵: “Tayɨɨ o̧ debtere woolı̵́:
‘Vú̵ń bee lig míí yɛ lig u̵u̵ o̧d Tayɨɨ moo wu̵lı̵́ má nɔ,’
a̧máa ı̵́ víí ví tiiwu̵ víí lig líw voo nɔ!”
14Nán yə̧m vu̵ kan nán kpee vu̵ yaa Yesu woolı̵́, lig hȩn ha"ı̵́lı̵́. Yesu za̧a̧ vu̵. 15Náásá̧ŋ́ waa vu̵ lɛ́g na'am lig hȩn ha"ı̵́lı̵́, vu̵ o̧: “Daavíd waa, Tayɨɨ a gbɔm nánne.”
A̧máa gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan nán moo Tayɨɨ tú"í ku̵u̵ ki waa vu̵, ku̵u̵ ho̧ hȩn sa̧ga̧ Yesu ka kɔ́ yȩ máa, vu̵ kɔ́ zó̧ó̧ yȩ́ȩ́, 16ma vu̵ o̧d Yesu: “Mɔ́ ki moo ku̵u̵ dɨ o̧lȩ́ yȩ á̧a̧?”
Yesu hí̧i̧d vu̵: “Ee, mí ki ú. Ká ví záŋ́ga lá moo yȩ né kəddaa? Moo Tayɨɨ o̧: ‘Mɔ́ mbɔ́g náásá̧ŋ́ waa vu̵ kan waa pə̧́ə̧d vu̵ u̵u̵ na' bi ú.’ ”
17Yesu daa lúú vúd kéé gbɔ vu̵, daa ka la kaa Bɛtaníilí̧, ud wu̵lı̵́.
Yesu fáá la' zɔgɔb tóó
(Márkus 11:12-14,20-24)
18Ya̧g ka̧'a̧mé Yesu ka dɨ vȩ́"ȩ́ ya kaalı̵́ máa, go̧o̧m ya̧ga̧. 19Ho̧ la' zɔgɔb tóó dáŋ́ hi̧naalȩ́, séé la do̧o̧ woolı̵́, a̧máa ho̧ də́ń ha'ad kpag vu̵ mɛ́ń. Yesu o̧d la' pee: “Mɔ́ń duu liin sı̵́ né há̧á̧ káákáá.”
La' zɔgɔb pee há̧á̧ 'wɔ́. 20Waa duulí woo vu̵ ho̧, la' vu̵ kɛb. Vu̵ vi: “Dəŋ née la' zɔgɔb yɛ ka há̧á̧ 'wɔ́ vaŋná yɛlá?”
21Yesu hí̧i̧d vu̵, o̧: “Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, i 'yɛ́ zó̧ó̧ víí 'waapád Tayɨɨ woolı̵́, i faan moo zó̧ó̧lȩ́ né tée, víń kɔ́ hȩn mba ı̵́ ka kɔ́y la' zɔgɔbı̵́ yɛ ú̵ á̧ḿ. Kóó i o̧d gu̵u̵ yɛ: ‘A̧m lúú yɛlı̵́, mɔ́ la wá̧á̧ mammé’ si̧', hȩn woo wú̵ń kɔ́yyú̵. 22Tow i 'yɛ́ zó̧ó̧ wu̵lı̵́, hȩn 'waapád i ɓá' Tayɨɨ tée, víń nuŋŋɔ.”
Néélȩ́ Yesu woo yaa tɛ́lá?
(Márkus 11:27-33; Lúg 20:1-8)
23Sey Yesu ka ya̧ na'am gbo̧o̧ lig hȩn ha"ı̵́lı̵́ máa, tú'ud nán vu̵ moo. Gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda vu̵ ya vigi: “Mɔ́ kɔ́ hȩn yȩ vu̵ kan néélȩ́ woo ȩná? Mɔ́ nuŋŋɔ nóo woolı̵́lá?”
24Yesu hí̧i̧d vu̵ o̧: “Mí á̧ḿ, mí hí̧í̧ bi vi ví moo tóó nɔ. I o̧nnɔ́ tée, néélȩ́ káń kɔ́ń hȩn wu̵lı̵́ yɛ, míń tú'ud ví nán woo. 25Nóo ba' Yoohá̧na a woo nánán vu̵ mam Tayɨɨɨlá? Tayɨɨa? Tóó tée nánán vu̵ yaa?”
A̧máa vu̵ fan moo ya voolı̵́, vu̵ o̧: “Aa hí̧í̧ ví: ‘Tayɨɨ wu̵ ba"u̵’ tée, wú̵ń vi ba ví: ‘Moo ȩn ví fȩȩn moo Yoohá̧na woo nélá?’ 26A̧máa aa hí̧í̧ ví: ‘Nánán vu̵u̵ ba"u̵’ tée, ba ndɔg ví dúú vu̵ á̧ḿ máalá̧! Moo nán 'waapád vu̵ taa Yoohá̧na ba anábiɨ.”
27Ma vu̵ hí̧i̧d Yesu o̧: “Vɔ́ gaa né.”
Yesu duu o̧d vu̵: “Ȩȩhȩ́ȩ, mí á̧ḿ, míń tú'un ví nán káń nugun néélȩ́ woolı̵́ yɛ né.”
Ya̧g zílí yúú waa tóó idú voolı̵́
28Yesu duu vi vu̵: “Ví taa víí nɛ́nná? Nán tóó ká dɨ kan waa idú, dəŋ o̧d waa dágá: ‘Waa míí, a̧m la kɔ́ ba'ad ɓəə bab míílí̧.’ 29Waa pee hí̧i̧du̵: ‘Mí sɛ́n né.’ A̧máa pig woolı̵́ máa taa moo, ma daa laa. 30Ma baa pee duu o̧d waa tóó kɔ́ ı̵́ ba o̧d ı̵́ tíŋ́ pee wɔgɔ. A̧máa ı̵́ yȩ hí̧í̧: ‘Ee.’ Ma laa né. 31Sa̧a̧m waa idú yȩ voolı̵́ máa, nóo kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ ba' voo woolá?”
Vu̵ hí̧i̧du̵: “Ɨ́ ka kɔ́ ba'ad yȩ nɔ.”
Ma Yesu o̧d vu̵: “Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, nán ndu̵n#21:31 nán ndu̵n vu̵ bíńda “nán lámba su̵ggı̵́” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. vu̵ kan wakȩ́ȩ́ ɓáa kɔ́lı̵́ vu̵, vú̵ńnɔ dəŋ dɔ́ ɓə́əd ví tíŋ́ ya gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́. 32Moo Yoohá̧na ká yaa bi tú'ud ví hi̧naa yȩ́ń Tayɨɨ woo nɔ, ma ví fȩȩn moo woo né. A̧máa nán ndu̵n#21:32 nán ndu̵n vu̵ bíńda “nán lámba su̵ggı̵́” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. vu̵ kan wakȩ́ȩ́ ɓáa kɔ́lı̵́ vu̵u̵ fȩȩ moo woo. Ɨ́ víí, kíi ho̧ hȩn yȩ vu̵ sú̵'ú̵, a̧máa ví kéé hȩn ɓı̵́d víí vu̵ gbɔn né. Ví fȩȩn moo woo né á̧ḿ.
Ya̧g zílí yúú nán disa̧n ku̵u̵ tu̵ bab máa voolı̵́
(Márkus 12:1-12; Lúg 20:9-19)
33“I ki ya̧g zílí tóó nɔ. Baa tóó baa bab la' lálı̵́ woo, hȩŋ hȩn daa kan, ləə 'wá' doo ka̧a̧lȩ́, ləə kó̧', vu̵ táń ya̧g kan ı̵́ tu̵lı̵́ woo vu̵, ma daa laa gáá. 34Sey la' líid to̧"ȩ́ ka ya̧ bə́' máa, ba' la nán ba'ad woo vu̵ nán bab tu̵lı̵́ pee voolı̵́, moo u̵u̵ la ɓɛd bi la' líid ka' ı̵́ bii nu. 35Ma nán bab tu̵lı̵́ pee vu̵ ma' nán ba'ad pee vu̵, vu̵ gbɔ́ tóó, vu̵ nɔɔ tóó, vu̵ gbóo tóó kan 'yɛgɛ nɔɔ. 36Baa pee duu ba' nán ba'ad tóó vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a, vu̵ duu kɔ́ vu̵ hȩn dágá yȩ nɔ. 37Pig woolı̵́ máa, ba'ad vu̵ waa woo, o̧: ‘Vú̵ń gu̵g kiddu̵ tɔ́ggú̵.’ 38A̧máa nán bab tu̵lı̵́ pee ku̵u̵ kuu nɔ́ɔ́ ho̧ waa la ná' máa, vu̵ ó̧ń ya voolı̵́: ‘Wu̵ ı̵́ hȩn gaga ɓɛlı̵́ sú̵u̵, yaa ba nɔɔwo̧ ví tée, báń ɓɛ ví hȩn gaga woo.’ 39Vu̵ nɛŋŋɔ vud babbı̵́, vu̵ ma' nɔɔwo̧. 40Sey ı̵́ bab aga a yaa tée, wú̵ń kɔ́ née kan nán bab tu̵lı̵́ yȩ vu̵lá?”
41Vu̵ hí̧i̧du̵: “Wú̵ń ho̧ gíḿ gaan vu̵ né á̧ḿ, wú̵ń tud nán bab tu̵lı̵́ ɓı̵́d yȩ vu̵, wú̵ń ɓɛ bab pú̵ nán hȩn tu̵lı̵́ tóó ı̵́ u̵u̵ baa pú̵gu̵ la' líid woo sey 'waapád máa vu̵.”
42Yesu duu vi vu̵: “Ká ví záŋ́ga lá hȩn ku̵u̵ bíńda debterelı̵́ yȩ vu̵ né kəddaa?
‘'Yɛgɛ nán hȩn yo̧o̧lȩ́ ku̵u̵ ma gbɔ máa,
wu̵ duu tii 'yɛgɛ ndam.
Hȩn ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ ka kɔ́ máa, wu̵ yȩ nɔ.
A̧máa kaa ho̧ ví baa ví máa, hȩn sa̧ga̧ȩ.’
43“Moo woo nɔ, mí o̧d ví Tayɨɨ wú̵ń kéé gbɔ ví.#21:43 Tayɨɨ wú̵ń kéé gbɔ ví vu̵ bíńda “gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo sı̵́ń lúú víílí” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. Wú̵ń laa zig tóó ı̵́ u̵u̵ kɔ́ hȩn yȩ́ń, moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo máa voolı̵́. [ 44Nán a wá̧á̧ yúú 'yɛgɛ yȩlȩ́ tée, wú̵ń só̧ó̧b lúlúúlúg kəd. A pɛd nán tóó daggı̵́ tée, wú̵ń nagayó̧.]”
45Sey gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan nán farísa ku̵u̵ ki moo yȩ máa, vu̵ gaa ba zíd biw ya̧g. 46Vu̵ soo hi̧naa moo bi ma"o̧ ó̧, a̧máa vu̵ ndɔg dúú vu̵ yu̵, moo dúú vu̵ ho̧ Yesu kɔ́ ı̵́ anábi wɔgɔ.
21
Yesu dɔ́ kaa Yerúsalemmé
(Márkus 11:1-11; Lúg 19:28-40; Yoohá̧na 12:12-19)
1Sey Yesu kan waa duulí woo ku̵u̵ ya̧ bə́' dáŋ́ Yerúsalemmé máa, vu̵ dɨ kaa Bɛdfáázelı̵́ dáŋ́ gu̵u̵ la' kúḿmí. Yesu ba' waa duulí woo tóó vu̵ idú, 2o̧d vu̵: “I laa kaa tíŋ́ víílí yȩlȩ́. Víń há̧á̧ nuŋ wamnde na'a tóó kan waa, tay mbaa du̵u̵lı̵́. I buu vu̵ pa̧n ya ú̵. 3Nán tóó ka vi ví moo tóó tée, i hí̧i̧du̵: ‘Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ hí̧í̧wo̧ ó̧,’ tée wú̵ń gbɔd ví ya kan vu̵ há̧ná.”
4Tayɨɨ ká moo moo yȩ ya̧g anábi tóó woolı̵́, moo woo nɔ ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, ká o̧:
5“I o̧d nán kaa Sió̧ŋ vu̵:
‘I ho̧ ó̧, gbanaa gbo̧o̧ víí dɨ yaalı̵́ víílí,
dɨ kan zó̧ó̧ ká̧'a̧dɨ, ɗáá wamnde na'a
kan waa dɔlı̵́.’ ”
6 Waa duulí Yesu woo vu̵ lúú laa, vu̵ kɔ́ kɔ́ ı̵́ ká o̧d vu̵ wɔgɔ. 7Vu̵ pa̧ŋ wamnde na'a yaan kan waa, vu̵ wáá sa̧a̧m voo vu̵ kúsúgum voolı̵́. Yesu ɗáá mbaa yúú voolı̵́. 8Dúú ɓu̵u̵lı̵́ na'a vu̵ hú̵ú̵ sa̧a̧m voo vu̵ hi̧naalȩ́, nán tóó vu̵ ha̧ ha'ad vu̵ hú̵ú̵ hi̧naalȩ́.#21:8 ha̧ ha'ad vu̵ hú̵ú̵ hi̧naalȩ́ nán Yúúda vu̵ hú̵ú̵d gbanaa gbo̧o̧ tíŋ́ vu̵ ha'ad hi̧naalȩ́; vu̵ na' vu̵ ı̵́ yo̧go̧. 9Dúú ı̵́ ku̵u̵ ɓə́ə́ tíŋ́ kan ı̵́ ku̵u̵ duu pigim máa, vu̵ lɛ́g, vu̵ o̧:
Daavíd waa, Tayɨɨ a gbɔm nánne!
Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ a bagam hȩnne, ı̵́ káḿ yaa kan yɛ́g woo yȩ nɔ.
Ba na' ví Tayɨɨ ı̵́ be"ı̵́ zu á̧ḿ.”
10Sey Yesu ka dɔ́ Yerúsalemmé máa, kaa nam 'waapád. Nán kaa vu̵ vi: “Nán yȩ nɔ́nná?”
11Nán tóó vu̵ hí̧í̧ ya̧g o̧: “Yesu anábi nán Naazaréd wu̵ yaa hág Gáliléelı̵́.”
Yesu nɛ́ŋ́ nán hȩn gílí vu̵ lig hȩn ha"ı̵́lı̵́
(Márkus 11:15-19; Lúg 19:45-48; Yoohá̧na 2:13-22)
12Yesu dɔ́ la na'am gbo̧o̧ lig hȩn ha"ı̵́lı̵́, nɛ́ŋ́ nán hȩn gílí vu̵ vud 'waapád, kan nán hȩn hɨlı̵́ vu̵ á̧ḿ. Ndaa táabələ ı̵́ nán sɨɨde pílí voo vu̵ yɛd, kan ká̧á̧m nán gbɔkii gílí voo vu̵ á̧ḿ, 13o̧d vu̵: “Tayɨɨ o̧ debtere woolı̵́:
‘Vú̵ń bee lig míí yɛ lig u̵u̵ o̧d Tayɨɨ moo wu̵lı̵́ má nɔ,’
a̧máa ı̵́ víí ví tiiwu̵ víí lig líw voo nɔ!”
14Nán yə̧m vu̵ kan nán kpee vu̵ yaa Yesu woolı̵́, lig hȩn ha"ı̵́lı̵́. Yesu za̧a̧ vu̵. 15Náásá̧ŋ́ waa vu̵ lɛ́g na'am lig hȩn ha"ı̵́lı̵́, vu̵ o̧: “Daavíd waa, Tayɨɨ a gbɔm nánne.”
A̧máa gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan nán moo Tayɨɨ tú"í ku̵u̵ ki waa vu̵, ku̵u̵ ho̧ hȩn sa̧ga̧ Yesu ka kɔ́ yȩ máa, vu̵ kɔ́ zó̧ó̧ yȩ́ȩ́, 16ma vu̵ o̧d Yesu: “Mɔ́ ki moo ku̵u̵ dɨ o̧lȩ́ yȩ á̧a̧?”
Yesu hí̧i̧d vu̵: “Ee, mí ki ú. Ká ví záŋ́ga lá moo yȩ né kəddaa? Moo Tayɨɨ o̧: ‘Mɔ́ mbɔ́g náásá̧ŋ́ waa vu̵ kan waa pə̧́ə̧d vu̵ u̵u̵ na' bi ú.’ ”
17Yesu daa lúú vúd kéé gbɔ vu̵, daa ka la kaa Bɛtaníilí̧, ud wu̵lı̵́.
Yesu fáá la' zɔgɔb tóó
(Márkus 11:12-14,20-24)
18Ya̧g ka̧'a̧mé Yesu ka dɨ vȩ́"ȩ́ ya kaalı̵́ máa, go̧o̧m ya̧ga̧. 19Ho̧ la' zɔgɔb tóó dáŋ́ hi̧naalȩ́, séé la do̧o̧ woolı̵́, a̧máa ho̧ də́ń ha'ad kpag vu̵ mɛ́ń. Yesu o̧d la' pee: “Mɔ́ń duu liin sı̵́ né há̧á̧ káákáá.”
La' zɔgɔb pee há̧á̧ 'wɔ́. 20Waa duulí woo vu̵ ho̧, la' vu̵ kɛb. Vu̵ vi: “Dəŋ née la' zɔgɔb yɛ ka há̧á̧ 'wɔ́ vaŋná yɛlá?”
21Yesu hí̧i̧d vu̵, o̧: “Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, i 'yɛ́ zó̧ó̧ víí 'waapád Tayɨɨ woolı̵́, i faan moo zó̧ó̧lȩ́ né tée, víń kɔ́ hȩn mba ı̵́ ka kɔ́y la' zɔgɔbı̵́ yɛ ú̵ á̧ḿ. Kóó i o̧d gu̵u̵ yɛ: ‘A̧m lúú yɛlı̵́, mɔ́ la wá̧á̧ mammé’ si̧', hȩn woo wú̵ń kɔ́yyú̵. 22Tow i 'yɛ́ zó̧ó̧ wu̵lı̵́, hȩn 'waapád i ɓá' Tayɨɨ tée, víń nuŋŋɔ.”
Néélȩ́ Yesu woo yaa tɛ́lá?
(Márkus 11:27-33; Lúg 20:1-8)
23Sey Yesu ka ya̧ na'am gbo̧o̧ lig hȩn ha"ı̵́lı̵́ máa, tú'ud nán vu̵ moo. Gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan ı̵́ nii Yúúda vu̵ ya vigi: “Mɔ́ kɔ́ hȩn yȩ vu̵ kan néélȩ́ woo ȩná? Mɔ́ nuŋŋɔ nóo woolı̵́lá?”
24Yesu hí̧i̧d vu̵ o̧: “Mí á̧ḿ, mí hí̧í̧ bi vi ví moo tóó nɔ. I o̧nnɔ́ tée, néélȩ́ káń kɔ́ń hȩn wu̵lı̵́ yɛ, míń tú'ud ví nán woo. 25Nóo ba' Yoohá̧na a woo nánán vu̵ mam Tayɨɨɨlá? Tayɨɨa? Tóó tée nánán vu̵ yaa?”
A̧máa vu̵ fan moo ya voolı̵́, vu̵ o̧: “Aa hí̧í̧ ví: ‘Tayɨɨ wu̵ ba"u̵’ tée, wú̵ń vi ba ví: ‘Moo ȩn ví fȩȩn moo Yoohá̧na woo nélá?’ 26A̧máa aa hí̧í̧ ví: ‘Nánán vu̵u̵ ba"u̵’ tée, ba ndɔg ví dúú vu̵ á̧ḿ máalá̧! Moo nán 'waapád vu̵ taa Yoohá̧na ba anábiɨ.”
27Ma vu̵ hí̧i̧d Yesu o̧: “Vɔ́ gaa né.”
Yesu duu o̧d vu̵: “Ȩȩhȩ́ȩ, mí á̧ḿ, míń tú'un ví nán káń nugun néélȩ́ woolı̵́ yɛ né.”
Ya̧g zílí yúú waa tóó idú voolı̵́
28Yesu duu vi vu̵: “Ví taa víí nɛ́nná? Nán tóó ká dɨ kan waa idú, dəŋ o̧d waa dágá: ‘Waa míí, a̧m la kɔ́ ba'ad ɓəə bab míílí̧.’ 29Waa pee hí̧i̧du̵: ‘Mí sɛ́n né.’ A̧máa pig woolı̵́ máa taa moo, ma daa laa. 30Ma baa pee duu o̧d waa tóó kɔ́ ı̵́ ba o̧d ı̵́ tíŋ́ pee wɔgɔ. A̧máa ı̵́ yȩ hí̧í̧: ‘Ee.’ Ma laa né. 31Sa̧a̧m waa idú yȩ voolı̵́ máa, nóo kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ ba' voo woolá?”
Vu̵ hí̧i̧du̵: “Ɨ́ ka kɔ́ ba'ad yȩ nɔ.”
Ma Yesu o̧d vu̵: “Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, nán ndu̵n#21:31 nán ndu̵n vu̵ bíńda “nán lámba su̵ggı̵́” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. vu̵ kan wakȩ́ȩ́ ɓáa kɔ́lı̵́ vu̵, vú̵ńnɔ dəŋ dɔ́ ɓə́əd ví tíŋ́ ya gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́. 32Moo Yoohá̧na ká yaa bi tú'ud ví hi̧naa yȩ́ń Tayɨɨ woo nɔ, ma ví fȩȩn moo woo né. A̧máa nán ndu̵n#21:32 nán ndu̵n vu̵ bíńda “nán lámba su̵ggı̵́” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. vu̵ kan wakȩ́ȩ́ ɓáa kɔ́lı̵́ vu̵u̵ fȩȩ moo woo. Ɨ́ víí, kíi ho̧ hȩn yȩ vu̵ sú̵'ú̵, a̧máa ví kéé hȩn ɓı̵́d víí vu̵ gbɔn né. Ví fȩȩn moo woo né á̧ḿ.
Ya̧g zílí yúú nán disa̧n ku̵u̵ tu̵ bab máa voolı̵́
(Márkus 12:1-12; Lúg 20:9-19)
33“I ki ya̧g zílí tóó nɔ. Baa tóó baa bab la' lálı̵́ woo, hȩŋ hȩn daa kan, ləə 'wá' doo ka̧a̧lȩ́, ləə kó̧', vu̵ táń ya̧g kan ı̵́ tu̵lı̵́ woo vu̵, ma daa laa gáá. 34Sey la' líid to̧"ȩ́ ka ya̧ bə́' máa, ba' la nán ba'ad woo vu̵ nán bab tu̵lı̵́ pee voolı̵́, moo u̵u̵ la ɓɛd bi la' líid ka' ı̵́ bii nu. 35Ma nán bab tu̵lı̵́ pee vu̵ ma' nán ba'ad pee vu̵, vu̵ gbɔ́ tóó, vu̵ nɔɔ tóó, vu̵ gbóo tóó kan 'yɛgɛ nɔɔ. 36Baa pee duu ba' nán ba'ad tóó vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a, vu̵ duu kɔ́ vu̵ hȩn dágá yȩ nɔ. 37Pig woolı̵́ máa, ba'ad vu̵ waa woo, o̧: ‘Vú̵ń gu̵g kiddu̵ tɔ́ggú̵.’ 38A̧máa nán bab tu̵lı̵́ pee ku̵u̵ kuu nɔ́ɔ́ ho̧ waa la ná' máa, vu̵ ó̧ń ya voolı̵́: ‘Wu̵ ı̵́ hȩn gaga ɓɛlı̵́ sú̵u̵, yaa ba nɔɔwo̧ ví tée, báń ɓɛ ví hȩn gaga woo.’ 39Vu̵ nɛŋŋɔ vud babbı̵́, vu̵ ma' nɔɔwo̧. 40Sey ı̵́ bab aga a yaa tée, wú̵ń kɔ́ née kan nán bab tu̵lı̵́ yȩ vu̵lá?”
41Vu̵ hí̧i̧du̵: “Wú̵ń ho̧ gíḿ gaan vu̵ né á̧ḿ, wú̵ń tud nán bab tu̵lı̵́ ɓı̵́d yȩ vu̵, wú̵ń ɓɛ bab pú̵ nán hȩn tu̵lı̵́ tóó ı̵́ u̵u̵ baa pú̵gu̵ la' líid woo sey 'waapád máa vu̵.”
42Yesu duu vi vu̵: “Ká ví záŋ́ga lá hȩn ku̵u̵ bíńda debterelı̵́ yȩ vu̵ né kəddaa?
‘'Yɛgɛ nán hȩn yo̧o̧lȩ́ ku̵u̵ ma gbɔ máa,
wu̵ duu tii 'yɛgɛ ndam.
Hȩn ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ ka kɔ́ máa, wu̵ yȩ nɔ.
A̧máa kaa ho̧ ví baa ví máa, hȩn sa̧ga̧ȩ.’
43“Moo woo nɔ, mí o̧d ví Tayɨɨ wú̵ń kéé gbɔ ví.#21:43 Tayɨɨ wú̵ń kéé gbɔ ví vu̵ bíńda “gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo sı̵́ń lúú víílí” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. Wú̵ń laa zig tóó ı̵́ u̵u̵ kɔ́ hȩn yȩ́ń, moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo máa voolı̵́. [ 44Nán a wá̧á̧ yúú 'yɛgɛ yȩlȩ́ tée, wú̵ń só̧ó̧b lúlúúlúg kəd. A pɛd nán tóó daggı̵́ tée, wú̵ń nagayó̧.]”
45Sey gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan nán farísa ku̵u̵ ki moo yȩ máa, vu̵ gaa ba zíd biw ya̧g. 46Vu̵ soo hi̧naa moo bi ma"o̧ ó̧, a̧máa vu̵ ndɔg dúú vu̵ yu̵, moo dúú vu̵ ho̧ Yesu kɔ́ ı̵́ anábi wɔgɔ.