Exit Parallel Mode
 

Matío 20

20
Ya̧g zílí nán ba'ad ku̵u̵ nuŋ vu̵ sey kə́dkə́d má nɔ
1Yesu duu o̧d vu̵: “Moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo man kan baa lig tóó, ka vúd ya̧g ka̧'a̧m hí̧m moo nán ba'ad vu̵ paané, moo bab baalı̵́ má nɔ. 2Sey ku̵u̵ ta ya̧g kan nán ba'ad vu̵ zá̧ga̧ dágá dála gbɛg#20:2 dála gbɛg vu̵ bíńda “denáar” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ; nán ba'ad ka kɔ́ ba'ad zá̧ga̧ dágá máa, nuŋ denáar dágá yúú woolı̵́. máa, baa lig pee ba' vu̵ la bab woolı̵́. 3Sey zamndi kɛ́gdágá ka ya̧ máa, duu vúd, nuŋ nán tóó vu̵ dii mbaa lummí leená, 4o̧d vu̵: ‘Ví á̧ḿ, i laa bab míílí̧, míń pú̵ ví hȩn a maa nag ba'ad víílí má nɔ.’ 5Nán pee vu̵ daa laa bab woolı̵́. Sey zá̧ga̧ ka ya̧ sa̧a̧m máa, baa lig pee duu vúd kɔ́ ı̵́ yo̧go̧. Zamndi ta̧a̧nɔ́ duu kɔ́ ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ. 6Zamndi nɔ́nɔ́ ka ya̧ máa, duu vúd nuŋ nán tóó vu̵ dii mbaa dɨ lummí, duu o̧d vu̵: ‘Moo ȩn ví dii mbaa yɛlı̵́ zá̧ga̧a̧ té"á?’ 7Vu̵ hí̧i̧du̵: ‘Nán tóó paan vɔ́ ba'ad né.’ Ma o̧d vu̵: ‘I laa míílí̧ babbı̵́ á̧ḿ.’
8“Mɛn ka kɔ́ máa, ı̵́ bab aga o̧d ı̵́ ba'ad diilí: ‘A̧m bee nán ba'ad vu̵, mɔ́ sú̵ú̵ vu̵ sɨɨde, mɔ́ dəŋ sú̵ú̵ nán vu̵n yaa pigim máa vu̵ yu̵ tíŋ́, tée mɔ́ń sú̵ú̵ ı̵́ vu̵n yaa tíŋ́ máa vu̵.’ 9Nán ı̵́ vu̵n dəŋ ba'ad zamndi nɔ́nɔ́ mɛnné pee vu̵ yaa, vu̵ nuŋ dála gbɛg gbɛg. 10Nán ı̵́ ba vu̵n dəŋ ba'ad ya̧g ka̧'a̧mé pee, vu̵ taa ba bíńnɔ nuŋ mba, a̧máa vu̵ nuŋ hȩn dágá yȩ nɔ. 11Ku̵u̵ ho̧ ná' máa, vu̵ ŋguu moo yúú baa lig woolı̵́, 12vu̵ o̧: ‘Nán ı̵́ yȩ vu̵ yaa ná voo pigim yɛ nɔ náa? Vu̵ kɔ́ ba'ad zamndi dágá aga nɔ, a̧máa mɔ́ sú̵ú̵ vɔ́ man kííd. Ɨ́ vóó, vɔ́ ta̧a̧ kan ba'ad zá̧ga̧ máa na'aa yɛlı̵́ zá̧ga̧a̧ máalá̧!’ 13A̧máa ı̵́ bab aga hí̧i̧d nán dágá moo, o̧: ‘Dan gboo, mí zo'on mɔ́ té' né. Aga ba mɔ́n hí̧í̧ bi kɔ́ ba'ad moo dála gbɛg zá̧ga̧ dágá náa? 14A̧m ɓɛ sɨɨde móó, mɔ́ lúú la ú̵. Mí hí̧í̧ bi pú̵ dam ı̵́ ka yaa pigim yȩ ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ. 15Míń kɔ́n hȩn hí̧í̧lí̧ míí kan sɨɨde míí náa? Tóó tée mɔ́ moo sɨg, moo káń kɔ́d dam vu̵ hȩn du̵u̵ má naa?’ ”
16Yesu duu moo moo yɛ, o̧: “Dɨ ı̵́ yo̧go̧. Nán ı̵́ ku̵u̵ ho̧ vu̵ hȩn leená hágá yɛlı̵́ máa, tóó vú̵ń tii nán gbo̧o̧. Nán ı̵́ ku̵u̵ mbaa nán gbo̧o̧ hágá yɛlı̵́ máa, tóó vú̵ń tii hȩn lee.”
Yesu tú' moo nɔm woo, kan moo nímní nɔmmé woo, do' ta̧a̧nɔ́ woo wu̵ yɛ nɔ
(Márkus 10:32-34; Lúg 18:31-34)
17Sey ku̵u̵ dɨ dɔggı̵́ Yerúsalemmé máa, Yesu ɓɛ waa duulí woo wa̧nɓó' zu̵u̵ idú vu̵ vud ya dúú voolı̵́ sa̧a̧mé laan ka'adı̵́; ku̵u̵ dɨ 'yȩ́mné máa, o̧d vu̵: 18“Ba dɨ ví dɔggı̵́ Yerúsalemmé yɔ. Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, vú̵ń dɔn nag gbanaa hȩn ha"ı̵́ voolı̵́, kan nán moo Tayɨɨ tú"í voolı̵́ á̧ḿ. Vú̵ń sə̧' moo, moo nɔɔné míí nu. 19Vú̵ń dɔn nag nán gaa Tayɨɨ sá voolı̵́, moo u̵u̵ kɔ́ń ba̧a̧me, u̵u̵ gbɔ́n kan loo, u̵u̵ ga'an la' vbagadı̵́. A̧máa bá' idú, ta̧a̧nɔ́ woo tée, míń níḿ nɔmmé.”
Zebedée kȩ́ȩ́ ɓá'ad waa vu̵ ya mbaalı̵́ Yesu woolı̵́
(Márkus 10:35-45)
20Ma Zebedée kȩ́ȩ́ yaa kan waa woo vu̵ Yesu woolı̵́. Na' voo gu doo núug Yesu woolı̵́ tíŋ́, bi ɓá"u̵ hȩnne. 21Yesu vigi: “Mɔ́ o̧ nɛ́nná?”
Naa pee hí̧i̧du̵: “Sey gbaŋ waalı̵́ móólȩ́ tée, a̧m ta ya̧g ba bíń 'yɛ́ waa míí idú yɛ vu̵, dágá a mbaa nag nán móólȩ́, tóó a mbaa nag kpáag móólȩ́.”
22Yesu hí̧í̧ ya̧g o̧: “Ví gaan hȩn kíí ɓá'an yȩ né. Víń ma' zó̧ó̧ kan hȩn ndɔ́gɔné#20:22 Víń ma' zó̧ó̧ kan hȩn ndɔ́gɔné vu̵ bíńda “víń zɔ hȩn ɗag waa a̧n dɨ zɔlı̵́ yɛlı̵́ áa?” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. kɔ́ ı̵́ káń dɨ nuní yɛ wɔgɔ áa?”
Vu̵ hí̧i̧du̵: “Vɔ́ń ma' zó̧ó̧ ó̧.”
23Yesu duu o̧d vu̵: “Víń nuŋ hȩn ndɔ́gɔné ú̵ gínú, a̧máa moo mbaalı̵́ nag nán míílí̧ kan nag kpáagı̵́ máa, míńnɔ pú̵n né. Séý nán ı̵́ Ba' míí ka 'yɛ́d vu̵ máa, vú̵ńnɔ nuŋ.”
24Sey waa duulí ı̵́ wa̧nɓó' ku̵u̵ ki moo yȩ máa, vu̵ kɔ́d dag sá̧ŋ́ idú yȩ vu̵ zó̧ó̧ yȩ́ȩ́. 25A̧máa Yesu bee vu̵ ya, o̧d vu̵: “Ví gaa gbanii nán gaa Tayɨɨ sá voo, vu̵ na' yúú nán voo vu̵lı̵́. Gbanaa voo vu̵ yú vu̵ kɔɔgná. 26A̧máa ı̵́ víílí máa, ví kɔ́n hȩn ı̵́ yo̧go̧ né. Nán tóó víílí sa̧a̧mé a hí̧í̧ bi mbaa nán gbo̧o̧ȩ tée, a mbaa nán ba'ad víí nu. 27Nán tóó víílí sa̧a̧mé a hí̧í̧ bi mba daga vu̵ 'waapáddú̵ tée, a mbaa gba'a víí nu, 28moo ı̵́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ á̧ḿ, mí yaan moo nán u̵u̵ kɔ́n mí ba'adɨ né, a̧máa moo ba'ad kɔ́lı̵́ɨ. Míń pú̵ fó̧ó̧ míí, moo nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a u̵u̵ sə́ddú̵.”
Yesu za̧a̧ nán yə̧m vu̵ idú
(Márkus 10:46-52; Lúg 18:35-43)
29Sey Yesu kan waa duulí woo vu̵, ku̵u̵ vúd Yeríkolı̵́ máa, dúú zo' vu̵ duu Yesu. 30Nán yə̧m tóó vu̵ idú vu̵ mbaa ya̧g hi̧naalȩ́.
Ku̵u̵ ki Yesu ba wu̵ ya̧a̧ máa, vu̵ moo dɔg moo yúba, vu̵ o̧: “Ba'á vu̵, Daavíd waa, i ho̧ gíḿ gaad vɔ́ ú̵.”
31Dúú vu̵ sée vu̵, vu̵ o̧d vu̵ ba u̵u̵ mbaa simná, a̧máa vu̵ duu moo moo gbo̧o̧ mɛ́ń, vu̵ o̧: “Ba'á vu̵, Daavíd waa, i ho̧ gíḿ gaad vɔ́ ú̵.”
32Yesu dii, bee vu̵, vi vu̵: “Ví hí̧í̧ a̧n kɔ́d bi ȩná?”
33Vu̵ hí̧i̧du̵: “Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ vóó, vɔ́ hí̧í̧ nɔ́ɔ́ vóó a tú̵'ú̵ ú̵.”
34Yesu ho̧ gíḿ gaad vu̵, za' vu̵ nɔ́lȩ́. Vu̵ há̧á̧ ho̧ nɔ́ɔ́, vu̵ duu Yesu.
20
Ya̧g zílí nán ba'ad ku̵u̵ nuŋ vu̵ sey kə́dkə́d má nɔ
1Yesu duu o̧d vu̵: “Moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo man kan baa lig tóó, ka vúd ya̧g ka̧'a̧m hí̧m moo nán ba'ad vu̵ paané, moo bab baalı̵́ má nɔ. 2Sey ku̵u̵ ta ya̧g kan nán ba'ad vu̵ zá̧ga̧ dágá dála gbɛg#20:2 dála gbɛg vu̵ bíńda “denáar” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ; nán ba'ad ka kɔ́ ba'ad zá̧ga̧ dágá máa, nuŋ denáar dágá yúú woolı̵́. máa, baa lig pee ba' vu̵ la bab woolı̵́. 3Sey zamndi kɛ́gdágá ka ya̧ máa, duu vúd, nuŋ nán tóó vu̵ dii mbaa lummí leená, 4o̧d vu̵: ‘Ví á̧ḿ, i laa bab míílí̧, míń pú̵ ví hȩn a maa nag ba'ad víílí má nɔ.’ 5Nán pee vu̵ daa laa bab woolı̵́. Sey zá̧ga̧ ka ya̧ sa̧a̧m máa, baa lig pee duu vúd kɔ́ ı̵́ yo̧go̧. Zamndi ta̧a̧nɔ́ duu kɔ́ ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ. 6Zamndi nɔ́nɔ́ ka ya̧ máa, duu vúd nuŋ nán tóó vu̵ dii mbaa dɨ lummí, duu o̧d vu̵: ‘Moo ȩn ví dii mbaa yɛlı̵́ zá̧ga̧a̧ té"á?’ 7Vu̵ hí̧i̧du̵: ‘Nán tóó paan vɔ́ ba'ad né.’ Ma o̧d vu̵: ‘I laa míílí̧ babbı̵́ á̧ḿ.’
8“Mɛn ka kɔ́ máa, ı̵́ bab aga o̧d ı̵́ ba'ad diilí: ‘A̧m bee nán ba'ad vu̵, mɔ́ sú̵ú̵ vu̵ sɨɨde, mɔ́ dəŋ sú̵ú̵ nán vu̵n yaa pigim máa vu̵ yu̵ tíŋ́, tée mɔ́ń sú̵ú̵ ı̵́ vu̵n yaa tíŋ́ máa vu̵.’ 9Nán ı̵́ vu̵n dəŋ ba'ad zamndi nɔ́nɔ́ mɛnné pee vu̵ yaa, vu̵ nuŋ dála gbɛg gbɛg. 10Nán ı̵́ ba vu̵n dəŋ ba'ad ya̧g ka̧'a̧mé pee, vu̵ taa ba bíńnɔ nuŋ mba, a̧máa vu̵ nuŋ hȩn dágá yȩ nɔ. 11Ku̵u̵ ho̧ ná' máa, vu̵ ŋguu moo yúú baa lig woolı̵́, 12vu̵ o̧: ‘Nán ı̵́ yȩ vu̵ yaa ná voo pigim yɛ nɔ náa? Vu̵ kɔ́ ba'ad zamndi dágá aga nɔ, a̧máa mɔ́ sú̵ú̵ vɔ́ man kííd. Ɨ́ vóó, vɔ́ ta̧a̧ kan ba'ad zá̧ga̧ máa na'aa yɛlı̵́ zá̧ga̧a̧ máalá̧!’ 13A̧máa ı̵́ bab aga hí̧i̧d nán dágá moo, o̧: ‘Dan gboo, mí zo'on mɔ́ té' né. Aga ba mɔ́n hí̧í̧ bi kɔ́ ba'ad moo dála gbɛg zá̧ga̧ dágá náa? 14A̧m ɓɛ sɨɨde móó, mɔ́ lúú la ú̵. Mí hí̧í̧ bi pú̵ dam ı̵́ ka yaa pigim yȩ ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ. 15Míń kɔ́n hȩn hí̧í̧lí̧ míí kan sɨɨde míí náa? Tóó tée mɔ́ moo sɨg, moo káń kɔ́d dam vu̵ hȩn du̵u̵ má naa?’ ”
16Yesu duu moo moo yɛ, o̧: “Dɨ ı̵́ yo̧go̧. Nán ı̵́ ku̵u̵ ho̧ vu̵ hȩn leená hágá yɛlı̵́ máa, tóó vú̵ń tii nán gbo̧o̧. Nán ı̵́ ku̵u̵ mbaa nán gbo̧o̧ hágá yɛlı̵́ máa, tóó vú̵ń tii hȩn lee.”
Yesu tú' moo nɔm woo, kan moo nímní nɔmmé woo, do' ta̧a̧nɔ́ woo wu̵ yɛ nɔ
(Márkus 10:32-34; Lúg 18:31-34)
17Sey ku̵u̵ dɨ dɔggı̵́ Yerúsalemmé máa, Yesu ɓɛ waa duulí woo wa̧nɓó' zu̵u̵ idú vu̵ vud ya dúú voolı̵́ sa̧a̧mé laan ka'adı̵́; ku̵u̵ dɨ 'yȩ́mné máa, o̧d vu̵: 18“Ba dɨ ví dɔggı̵́ Yerúsalemmé yɔ. Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, vú̵ń dɔn nag gbanaa hȩn ha"ı̵́ voolı̵́, kan nán moo Tayɨɨ tú"í voolı̵́ á̧ḿ. Vú̵ń sə̧' moo, moo nɔɔné míí nu. 19Vú̵ń dɔn nag nán gaa Tayɨɨ sá voolı̵́, moo u̵u̵ kɔ́ń ba̧a̧me, u̵u̵ gbɔ́n kan loo, u̵u̵ ga'an la' vbagadı̵́. A̧máa bá' idú, ta̧a̧nɔ́ woo tée, míń níḿ nɔmmé.”
Zebedée kȩ́ȩ́ ɓá'ad waa vu̵ ya mbaalı̵́ Yesu woolı̵́
(Márkus 10:35-45)
20Ma Zebedée kȩ́ȩ́ yaa kan waa woo vu̵ Yesu woolı̵́. Na' voo gu doo núug Yesu woolı̵́ tíŋ́, bi ɓá"u̵ hȩnne. 21Yesu vigi: “Mɔ́ o̧ nɛ́nná?”
Naa pee hí̧i̧du̵: “Sey gbaŋ waalı̵́ móólȩ́ tée, a̧m ta ya̧g ba bíń 'yɛ́ waa míí idú yɛ vu̵, dágá a mbaa nag nán móólȩ́, tóó a mbaa nag kpáag móólȩ́.”
22Yesu hí̧í̧ ya̧g o̧: “Ví gaan hȩn kíí ɓá'an yȩ né. Víń ma' zó̧ó̧ kan hȩn ndɔ́gɔné#20:22 Víń ma' zó̧ó̧ kan hȩn ndɔ́gɔné vu̵ bíńda “víń zɔ hȩn ɗag waa a̧n dɨ zɔlı̵́ yɛlı̵́ áa?” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. kɔ́ ı̵́ káń dɨ nuní yɛ wɔgɔ áa?”
Vu̵ hí̧i̧du̵: “Vɔ́ń ma' zó̧ó̧ ó̧.”
23Yesu duu o̧d vu̵: “Víń nuŋ hȩn ndɔ́gɔné ú̵ gínú, a̧máa moo mbaalı̵́ nag nán míílí̧ kan nag kpáagı̵́ máa, míńnɔ pú̵n né. Séý nán ı̵́ Ba' míí ka 'yɛ́d vu̵ máa, vú̵ńnɔ nuŋ.”
24Sey waa duulí ı̵́ wa̧nɓó' ku̵u̵ ki moo yȩ máa, vu̵ kɔ́d dag sá̧ŋ́ idú yȩ vu̵ zó̧ó̧ yȩ́ȩ́. 25A̧máa Yesu bee vu̵ ya, o̧d vu̵: “Ví gaa gbanii nán gaa Tayɨɨ sá voo, vu̵ na' yúú nán voo vu̵lı̵́. Gbanaa voo vu̵ yú vu̵ kɔɔgná. 26A̧máa ı̵́ víílí máa, ví kɔ́n hȩn ı̵́ yo̧go̧ né. Nán tóó víílí sa̧a̧mé a hí̧í̧ bi mbaa nán gbo̧o̧ȩ tée, a mbaa nán ba'ad víí nu. 27Nán tóó víílí sa̧a̧mé a hí̧í̧ bi mba daga vu̵ 'waapáddú̵ tée, a mbaa gba'a víí nu, 28moo ı̵́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ á̧ḿ, mí yaan moo nán u̵u̵ kɔ́n mí ba'adɨ né, a̧máa moo ba'ad kɔ́lı̵́ɨ. Míń pú̵ fó̧ó̧ míí, moo nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a u̵u̵ sə́ddú̵.”
Yesu za̧a̧ nán yə̧m vu̵ idú
(Márkus 10:46-52; Lúg 18:35-43)
29Sey Yesu kan waa duulí woo vu̵, ku̵u̵ vúd Yeríkolı̵́ máa, dúú zo' vu̵ duu Yesu. 30Nán yə̧m tóó vu̵ idú vu̵ mbaa ya̧g hi̧naalȩ́.
Ku̵u̵ ki Yesu ba wu̵ ya̧a̧ máa, vu̵ moo dɔg moo yúba, vu̵ o̧: “Ba'á vu̵, Daavíd waa, i ho̧ gíḿ gaad vɔ́ ú̵.”
31Dúú vu̵ sée vu̵, vu̵ o̧d vu̵ ba u̵u̵ mbaa simná, a̧máa vu̵ duu moo moo gbo̧o̧ mɛ́ń, vu̵ o̧: “Ba'á vu̵, Daavíd waa, i ho̧ gíḿ gaad vɔ́ ú̵.”
32Yesu dii, bee vu̵, vi vu̵: “Ví hí̧í̧ a̧n kɔ́d bi ȩná?”
33Vu̵ hí̧i̧du̵: “Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ vóó, vɔ́ hí̧í̧ nɔ́ɔ́ vóó a tú̵'ú̵ ú̵.”
34Yesu ho̧ gíḿ gaad vu̵, za' vu̵ nɔ́lȩ́. Vu̵ há̧á̧ ho̧ nɔ́ɔ́, vu̵ duu Yesu.