Exit Parallel Mode
 

Matío 2

2
Nán hȩn gaalı̵́ tóó vu̵ yaa Yesu ho̧lȩ́ȩ
1Sey gbanaa Heeród woolı̵́ máa, vu̵ ha̧a̧ Yesu kaa Bɛ́tɛlɛhɛmmé hág Yúúdalı̵́.
Pig ha̧a̧lȩ́ woolı̵́ máa, nán hȩn gaalı̵́ tóó vu̵ vúd ya ka' mam na'alȩ́, vu̵ ya̧ Yerúsalemmé, 2vu̵ vi: “Gbanaa nán Yúúda voo ku̵u̵ ha̧a̧wo̧ máa dɨ tɛ́lá? Vɔ́ ho̧ zoo waa woo ka' mam na'alȩ́, máa vɔ́ yaa bi na"o̧ ó̧.”
3Sey gbanaa Heeród ka ki moo yȩ máa, zó̧ó̧ tó̧"o̧. Zó̧ó̧ tó̧' nán kaa Yerúsalem tóó vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a á̧ḿ. 4Gbanaa bee gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan nán moo Tayɨɨ tú"í hág woolı̵́ vu̵ 'waapád, vi yee ba vu̵n ha̧a̧ ı̵́ nán sənné máa tɛ́lá? 5Vu̵ hí̧i̧du̵: “Hȩn anábi ka bíńda máa, tú' ban dɨ kaa Bɛ́tɛlɛhɛmmé hág Yúúdalı̵́, bíńda o̧:
6‘Ɨ́ móó Bɛ́tɛlɛhɛm hág Yúúdalı̵́,
mɔ́ kaa sá̧ŋ́ sa̧a̧m kaa gbaŋ vu̵lı̵́ hág Yúúdalı̵́ pɛ́lı̵́,
moo gbanaa tóó wú̵ń vúd móólȩ́,
wú̵ń tu̵ Izraɛ́l zig Tayɨɨ woo.’ ”
7 Heeród duu bee nán hȩn gaalı̵́ pee vu̵, yu̵g laan, zú' vu̵ ya̧g, vi vu̵ du̵u̵lı̵́ na'a, zoo waa yȩ ba túd vu̵ bá' woo née yȩlá? 8Ma ba' vu̵ la kaa Bɛ́tɛlɛhɛmmé, o̧d vu̵: “I laa bɔ, ví la vi hȩn 'waapád yúú waa yȩ woolı̵́. Sey kíí nuŋŋɔ tée, ví fíí ya o̧n, moo mí hí̧í̧ bi la na"o̧ á̧ḿ.”
9Sey ku̵u̵ ki moo gbanaa woo máa, vu̵ duu daa lúú laa. Ma zoo waa ba vu̵n ho̧ ka' mam na'alȩ́ pee ɓə́əd vu̵ tíŋ́, há̧á̧ ya̧ la ya waa pə̧́ə̧d ka ud máalȩ́, máa dii.
10Sey ku̵u̵ ho̧ zoo waa máa, zó̧ó̧ voo dȩ' mbaa ná'. 11Vu̵ dɔ́ ligí, vu̵ ho̧ waa pə̧́ə̧d kan na' woo Maaríi. Vu̵ gu doo núug tíŋ́ waa pee woolı̵́, vu̵ na"o̧, vu̵ buu hȩn gané voo vu̵, vu̵ vud hȩn naa voo vu̵, sɨɨde vu̵ kan zu̵gu̵ uulí vu̵ kan duusá̧n, vu̵ pú̵gu̵. 12Tayɨɨ o̧d nán hȩn gaalı̵́ pee vu̵ nəəgı̵́ ba u̵u̵ duu vȩ́' duu Heeród woolı̵́ sá, ma vu̵ daa duu hi̧naa tóó kə́d, vu̵ daa vȩ́' laa hág voolı̵́.
Yu̵u̵séfu vu̵ lúú ɗug laa hág Mísiralı̵́
13Sey nán hȩn gaalı̵́ pee ku̵u̵ lúú laa sú̵'ú̵ máa, maleeka ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ woo tóó ya nəd Yu̵u̵séfu, o̧ddu̵: “A̧m lúú yúba, mɔ́ ɓɛ waa pə̧́ə̧d kan na' woo, mɔ́ lúú ɗug laa hág Mísiralı̵́. Mɔ́ la mbaa wu̵lı̵́, há̧á̧ a ya̧ sey a̧n fíí ya o̧m, moo Heeród wú̵ń dɨ waa yɛ soolı̵́ moo bi nɔɔwo̧ ó̧.”
14Yu̵u̵séfu níḿ lúú dɔg, ɓɛ waa kan na' woo Maaríi, vu̵ lúú ɗug viddí, vu̵ daa laa hág Mísiralı̵́. 15Vu̵ la mbaa wu̵lı̵́ há̧á̧ ya̧ sey nɔm Heeród woo. Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ ká moo moo yȩ ya̧g anábi tóó woolı̵́, ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, ká o̧: “Ká mí bee waa míí vud ya hág Mísiralı̵́.”
Heeród nɔɔ wayée waa vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a
16 Heeród ka ho̧ nán hȩn gaalı̵́ pee ku̵u̵ sóówu̵ gbɔ té' máa, kɔ́ zó̧ó̧ yȩ́ȩ́ du̵u̵n də́ń né. Ba' só̧ó̧ze vu̵ la nɔɔ wayée waa vu̵ Bɛ́tɛlɛhɛmmé kan hág woolı̵́ 'waapád, dəŋ kan waa pə̧́ə̧d vu̵ há̧á̧ la ya̧ waa ve' idú vu̵ á̧ḿ, kɔ́ ı̵́ sey nán hȩn gaalı̵́ pee ku̵u̵ o̧ddu̵ máa wɔgɔ. 17Tayɨɨ ká moo moo yȩ ya̧g anábi Zeremíi woolı̵́, ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, ká o̧:
18“Ká vu̵ ki wa̧ya̧g kaa Ráámalȩ́,
ká̧ń kan wa̧ya̧g vu̵.
Rásɛl ká̧ŋ́ waa woo vu̵ yu̵,
sɛ́n gənné né sá̧ḿ, moo vu̵ nɔɔ 'waa sú̵'ú̵.”
Yu̵u̵séfu vu̵ lúú hág Mísiralı̵́, vu̵ vȩ́' ya hág voolı̵́
19Sey Heeród ka nɔɔ sú̵'ú̵ máa, maleeka ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ woo ya nəd Yu̵u̵séfu hág Mísiralı̵́, 20o̧ddu̵: “A̧m lúú dɔg, mɔ́ ɓɛ wasá̧ŋ́ waa yɛ kan na' woo Maaríi á̧ḿ, ví vȩ́' laa hág Izraɛ́llı̵́. Ɨ́ ku̵u̵ hí̧í̧ bi nɔɔ waa yɛ ú̵ pee, vu̵ nɔɔ 'waa sú̵'ú̵.”
21Sey Yu̵u̵séfu ka níḿ dɔg máa, ɓɛ wasá̧ŋ́ waa kan na' woo Maaríi, vu̵ vȩ́' ya hág Izraɛ́llı̵́. 22A̧máa sey ka ki Akiláyus ba wu̵ waa gbanaa hág Yúúdalı̵́ kíi ba' woo Heeród woolı̵́ máa, Yu̵u̵séfu ndɔg laalı̵́ wu̵lı̵́. Tayɨɨ o̧ddu̵ nəəgı̵́ ba a laa hág Gáliléelı̵́. 23Máa la mbaa kaa Naazaréddı̵́. Tayɨɨ ká moo moo yȩ ya̧g anábi voolı̵́, ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, kú̵u̵ o̧: “Vú̵ń beewu̵ nán Naazaréddɨ.”
2
Nán hȩn gaalı̵́ tóó vu̵ yaa Yesu ho̧lȩ́ȩ
1Sey gbanaa Heeród woolı̵́ máa, vu̵ ha̧a̧ Yesu kaa Bɛ́tɛlɛhɛmmé hág Yúúdalı̵́.
Pig ha̧a̧lȩ́ woolı̵́ máa, nán hȩn gaalı̵́ tóó vu̵ vúd ya ka' mam na'alȩ́, vu̵ ya̧ Yerúsalemmé, 2vu̵ vi: “Gbanaa nán Yúúda voo ku̵u̵ ha̧a̧wo̧ máa dɨ tɛ́lá? Vɔ́ ho̧ zoo waa woo ka' mam na'alȩ́, máa vɔ́ yaa bi na"o̧ ó̧.”
3Sey gbanaa Heeród ka ki moo yȩ máa, zó̧ó̧ tó̧"o̧. Zó̧ó̧ tó̧' nán kaa Yerúsalem tóó vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a á̧ḿ. 4Gbanaa bee gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵ kan nán moo Tayɨɨ tú"í hág woolı̵́ vu̵ 'waapád, vi yee ba vu̵n ha̧a̧ ı̵́ nán sənné máa tɛ́lá? 5Vu̵ hí̧i̧du̵: “Hȩn anábi ka bíńda máa, tú' ban dɨ kaa Bɛ́tɛlɛhɛmmé hág Yúúdalı̵́, bíńda o̧:
6‘Ɨ́ móó Bɛ́tɛlɛhɛm hág Yúúdalı̵́,
mɔ́ kaa sá̧ŋ́ sa̧a̧m kaa gbaŋ vu̵lı̵́ hág Yúúdalı̵́ pɛ́lı̵́,
moo gbanaa tóó wú̵ń vúd móólȩ́,
wú̵ń tu̵ Izraɛ́l zig Tayɨɨ woo.’ ”
7 Heeród duu bee nán hȩn gaalı̵́ pee vu̵, yu̵g laan, zú' vu̵ ya̧g, vi vu̵ du̵u̵lı̵́ na'a, zoo waa yȩ ba túd vu̵ bá' woo née yȩlá? 8Ma ba' vu̵ la kaa Bɛ́tɛlɛhɛmmé, o̧d vu̵: “I laa bɔ, ví la vi hȩn 'waapád yúú waa yȩ woolı̵́. Sey kíí nuŋŋɔ tée, ví fíí ya o̧n, moo mí hí̧í̧ bi la na"o̧ á̧ḿ.”
9Sey ku̵u̵ ki moo gbanaa woo máa, vu̵ duu daa lúú laa. Ma zoo waa ba vu̵n ho̧ ka' mam na'alȩ́ pee ɓə́əd vu̵ tíŋ́, há̧á̧ ya̧ la ya waa pə̧́ə̧d ka ud máalȩ́, máa dii.
10Sey ku̵u̵ ho̧ zoo waa máa, zó̧ó̧ voo dȩ' mbaa ná'. 11Vu̵ dɔ́ ligí, vu̵ ho̧ waa pə̧́ə̧d kan na' woo Maaríi. Vu̵ gu doo núug tíŋ́ waa pee woolı̵́, vu̵ na"o̧, vu̵ buu hȩn gané voo vu̵, vu̵ vud hȩn naa voo vu̵, sɨɨde vu̵ kan zu̵gu̵ uulí vu̵ kan duusá̧n, vu̵ pú̵gu̵. 12Tayɨɨ o̧d nán hȩn gaalı̵́ pee vu̵ nəəgı̵́ ba u̵u̵ duu vȩ́' duu Heeród woolı̵́ sá, ma vu̵ daa duu hi̧naa tóó kə́d, vu̵ daa vȩ́' laa hág voolı̵́.
Yu̵u̵séfu vu̵ lúú ɗug laa hág Mísiralı̵́
13Sey nán hȩn gaalı̵́ pee ku̵u̵ lúú laa sú̵'ú̵ máa, maleeka ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ woo tóó ya nəd Yu̵u̵séfu, o̧ddu̵: “A̧m lúú yúba, mɔ́ ɓɛ waa pə̧́ə̧d kan na' woo, mɔ́ lúú ɗug laa hág Mísiralı̵́. Mɔ́ la mbaa wu̵lı̵́, há̧á̧ a ya̧ sey a̧n fíí ya o̧m, moo Heeród wú̵ń dɨ waa yɛ soolı̵́ moo bi nɔɔwo̧ ó̧.”
14Yu̵u̵séfu níḿ lúú dɔg, ɓɛ waa kan na' woo Maaríi, vu̵ lúú ɗug viddí, vu̵ daa laa hág Mísiralı̵́. 15Vu̵ la mbaa wu̵lı̵́ há̧á̧ ya̧ sey nɔm Heeród woo. Ɨ́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ ká moo moo yȩ ya̧g anábi tóó woolı̵́, ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, ká o̧: “Ká mí bee waa míí vud ya hág Mísiralı̵́.”
Heeród nɔɔ wayée waa vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a
16 Heeród ka ho̧ nán hȩn gaalı̵́ pee ku̵u̵ sóówu̵ gbɔ té' máa, kɔ́ zó̧ó̧ yȩ́ȩ́ du̵u̵n də́ń né. Ba' só̧ó̧ze vu̵ la nɔɔ wayée waa vu̵ Bɛ́tɛlɛhɛmmé kan hág woolı̵́ 'waapád, dəŋ kan waa pə̧́ə̧d vu̵ há̧á̧ la ya̧ waa ve' idú vu̵ á̧ḿ, kɔ́ ı̵́ sey nán hȩn gaalı̵́ pee ku̵u̵ o̧ddu̵ máa wɔgɔ. 17Tayɨɨ ká moo moo yȩ ya̧g anábi Zeremíi woolı̵́, ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, ká o̧:
18“Ká vu̵ ki wa̧ya̧g kaa Ráámalȩ́,
ká̧ń kan wa̧ya̧g vu̵.
Rásɛl ká̧ŋ́ waa woo vu̵ yu̵,
sɛ́n gənné né sá̧ḿ, moo vu̵ nɔɔ 'waa sú̵'ú̵.”
Yu̵u̵séfu vu̵ lúú hág Mísiralı̵́, vu̵ vȩ́' ya hág voolı̵́
19Sey Heeród ka nɔɔ sú̵'ú̵ máa, maleeka ı̵́ 'yɛ́lı̵́ Tayɨɨ woo ya nəd Yu̵u̵séfu hág Mísiralı̵́, 20o̧ddu̵: “A̧m lúú dɔg, mɔ́ ɓɛ wasá̧ŋ́ waa yɛ kan na' woo Maaríi á̧ḿ, ví vȩ́' laa hág Izraɛ́llı̵́. Ɨ́ ku̵u̵ hí̧í̧ bi nɔɔ waa yɛ ú̵ pee, vu̵ nɔɔ 'waa sú̵'ú̵.”
21Sey Yu̵u̵séfu ka níḿ dɔg máa, ɓɛ wasá̧ŋ́ waa kan na' woo Maaríi, vu̵ vȩ́' ya hág Izraɛ́llı̵́. 22A̧máa sey ka ki Akiláyus ba wu̵ waa gbanaa hág Yúúdalı̵́ kíi ba' woo Heeród woolı̵́ máa, Yu̵u̵séfu ndɔg laalı̵́ wu̵lı̵́. Tayɨɨ o̧ddu̵ nəəgı̵́ ba a laa hág Gáliléelı̵́. 23Máa la mbaa kaa Naazaréddı̵́. Tayɨɨ ká moo moo yȩ ya̧g anábi voolı̵́, ma hȩn yȩ kɔ́y ı̵́ yo̧go̧, kú̵u̵ o̧: “Vú̵ń beewu̵ nán Naazaréddɨ.”