Exit Parallel Mode
 

Matío 19

19
Yesu tú' moo yúú hı̵́'ɨné kȩ́ȩ́ kan wə̧ə̧lȩ́
(Márkus 10:1-12)
1Sey Yesu ka 'waa moo yȩ máa, daa lúú hág Gáliléelı̵́, ya̧ hág Yúúdalı̵́, ziŋ Yu̵ŕdɛn dən. 2Dúú ɓu̵u̵lı̵́ na'a vu̵ dugu, za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵ wu̵lı̵́.
3 Nán farísa tóó vu̵ yaa woolı̵́ moo bi gu̵ggu̵ ú̵, vu̵ vigi: “Debtere Múúsa woo o̧ nán u̵u̵ hı̵́'ı̵́n kan kȩ́ȩ́ kóó yúú moo ȩnálı̵́, á̧a̧?”
4Yesu hí̧i̧d vu̵ o̧: “Ká ví záŋ́ga debtere Múúsa woo náa? ‘Ɨ́ ka yɨb hȩn vu̵ ya dəné woolı̵́ máa, ká mbɔ́g wayée vu̵ kan wakȩ́ȩ́.’ 5Pig woo máa, o̧: ‘Moo woo nɔ wayée wú̵ń hı̵́'ı̵́n kan ba' woo kan na' woo, vú̵ń má'án kan kȩ́ȩ́, ya voo idú á̧ḿ vú̵ń tii fó̧ó̧ dágáɨ.’ 6Vu̵ duu mbaan fó̧ó̧ idúi né, a̧máa fó̧ó̧ dágáɨ. Hȩn Tayɨɨ ka su̵gu̵n máa, nán a hɨ'ɨn sá.”
7Vu̵ duu vigi: “Tow a dɨ ı̵́ yo̧go̧ tée, moo ȩn Múúsa ká o̧: ‘Nán ka bi hı̵́'ı̵́n kan kȩ́ȩ́ȩ tée, a pa̧ŋŋɔ kan sa̧a̧m laan#19:7 pa̧ŋŋɔ kan sa̧a̧m laan vu̵ bíńda “a pú̵gu̵ ɗerwəl kȩ́ȩ́ nɛné pȩ́ń a gbɔgɔ” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. ba' woo woolı̵́’ lá?”
8Yesu duu hí̧i̧d vu̵, o̧: “Moo tɔ́g ŋgó̧ó̧lȩ́ víí yȩ nɔ pȩ́ń Múúsa gbɔd ví hi̧naa moo hı̵́'ɨné kan kȩ́ȩ́ víí vu̵. A̧máa sey dəné woolı̵́ máa, ká ı̵́ yo̧go̧ pɛ́lı̵́. 9A̧máa mí o̧d ví, wakȩ́ȩ́ a kɔ́n ɓáaɨ né, tow wə̧ə̧ a nɛŋŋɔ gbɔ, moo bi éé kȩ́ȩ́ tóó nɔ tée, wayée yȩ kɔ́ ɓáaɨ.”
10 Waa duulí Yesu woo vu̵ o̧ddu̵: “Yee moo kȩ́ȩ́ kan wə̧ə̧ a dɨ ı̵́ yo̧go̧ tée, du̵u̵ ú̵ ka vu̵n één sá má nɔ.”
11A̧máa Yesu hí̧i̧d vu̵: “Nán 'waapád vu̵u̵ duun moo tú"í yȩ né, séý nán ı̵́ Tayɨɨ ka pú̵ vu̵ néélȩ́ woo má nɔ, 12moo nán so̧o̧ tóó vu̵ ha̧a̧ vu̵ voo ı̵́ yo̧go̧, a̧máa nán so̧o̧ tóó vu̵ máa, nán vu̵u̵ so̧o̧ vu̵, tóó vu̵ mbaa kɔ́ ı̵́ so̧o̧ wɔgɔ moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo nɔ. Nán ka nuŋ néélȩ́ moo yȩ duulí woo ú̵ tée, a duu.”
Yesu bag náásá̧ŋ́ waa vu̵ hȩn
(Márkus 10:13-16; Lúg 18:15-17)
13Pig woolı̵́ máa, nán vu̵ pa̧ŋ náásá̧ŋ́ waa vu̵ yaan Yesu woolı̵́, moo a ha'ad vu̵ nag yúlí, a ɓá'ad vu̵ Tayɨɨɨ. A̧máa waa duulí woo ku̵u̵ ho̧ vu̵ máa, vu̵ sée vu̵. 14A̧máa Yesu o̧d vu̵: “I gbɔ náásá̧ŋ́ waa vu̵ u̵u̵ yaa míílí̧ la ú̵, i há' vu̵ sá, moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo mbaad nán ku̵u̵ man kan vu̵ má nɔ.”
15Yesu ha'ad vu̵ nag yúlí, ma daa lúú wu̵lı̵́.
Náásaa naa tóó nɔ
(Márkus 10:17-31; Lúg 18:18-30)
16Nán tóó yaa Yesu woolı̵́, vigi: “Akaw, míń kɔ́ hȩn du̵u̵ woo ȩn pȩ́ń míń nuŋ vágád ı̵́ káákáálá?”
17Yesu hí̧i̧du̵: “Moo ȩn mɔ́ vin moo yúú hȩn du̵u̵ kɔ́lı̵́lı̵́lá? Ɨ́ hȩn du̵u̵ kɔ́lı̵́ dɨ dágá 'nɛ́ŋ́. Tow a̧m hí̧í̧ bi dɔ́ ya vágádı̵́ tée, a̧m duu dooká Tayɨɨ woo vu̵ yu̵.”
18Nán pee hí̧i̧du̵: “Moo ı̵́ téé vu̵lá?”
Yesu duu hí̧i̧du̵: “A̧m nɔɔ nɔm sá. A̧m kɔ́ ɓáa sá. A̧m kɔ́ líw sá. A̧m gəd dam vu̵ moo sá. 19A̧m na' ba' móó kan na' móó ó̧. A̧m hí̧í̧ dam vu̵ kɔ́ ı̵́ káḿ hí̧í̧ fó̧ó̧ móó wɔgɔ á̧ḿ.”
20Náásaa pee duu hí̧i̧d Yesu: “Mí duu hȩn yȩ vu̵ 'waapád sú̵'ú̵. Ȩn duu kéé míílí̧lá?”
21Yesu duu o̧ddu̵: “Tow a̧m hí̧í̧ bi kɔ́ hȩn 'waapád a kéé sá tée, a̧m la gí hȩn káḿ 'yɛ́ máa vu̵, mɔ́ yȩ'ȩ nán gíḿ vu̵, tée mɔ́ń nuŋ hȩn naa tóó Tayɨɨ woolı̵́, pig woo tée mɔ́ ya duun.”
22Náásaa pee ka ki moo yȩ máa, daa lúú kan zó̧ó̧ ví̧i̧ní, moo ká nán naaɨ.
23Pig woolı̵́ máa, Yesu o̧d waa duulí woo vu̵: “Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, təə ú̵, nán naa a dɔ́ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ tɛ́ nɔ. 24Mí faa o̧d ví, hȩn təəlı̵́ tóó dɨlı̵́; wu̵ bal#19:24 bal vu̵ bíńda “ŋgeloba” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. a pu̧u̧ nɔ́ɔ́ ba'taalı̵́ má nɔ. A̧máa hȩn ka təə mba máa dɨlı̵́; wu̵ nán naa a hí̧í̧ bi dɔ́ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ tɛ́ nɔ.”
25Sey waa duulí woo ku̵u̵ ki moo yȩ máa, kɔ́ vu̵ la ɓá', vu̵ vi: “A ı̵́ yo̧go̧ tée, nóo wú̵ń sə́ddá?”
26Yesu tə́g vu̵, hí̧i̧d vu̵: “Hȩn yȩ mba woo nánán vu̵ yu̵ kɛb, a̧máa kóó ȩná mban woo Tayɨɨ né.”
27Piɛ́r ka moo o̧ddu̵: “Ɨ́ vóó, vɔ́ gbɔ hȩn 'waapád vɔ́ duum sú̵'ú̵. Yee vɔ́ń nuŋ vóó ȩná?”
28Yesu hí̧i̧d vu̵: “Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, sey hȩn a tii 'maŋ, a̧n ya ká̧ḿ láan gbaŋ míílí̧ tée, ı̵́ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú kíí duun yɛ, víń mbaa láané á̧ḿ, víń 'yɛ́ zig waa Izraɛ́l ı̵́ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú yȩ vu̵. 29Kóó nɔ́nná a gbɔ kíi woo kan daa nii kan daa sá̧ŋ́ vu̵, tóó tée daa kȩ́ȩ́, kan ba' woo kan na' woo, tóó tée waa woo vu̵ kan bab, moo míílí̧ tée, wú̵ń duu nuŋ vu̵ do' tȩmɛre. Wú̵ń duu nuŋ vágád káákáá á̧ḿ. 30A̧máa nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a sa̧a̧m nán ku̵u̵ mbaa nán gbo̧o̧ vu̵ hágá yɛlı̵́ máa, vú̵ń tii hȩn lee; ı̵́ ku̵u̵ ho̧ vu̵ hȩn leená hágá yɛlı̵́ máa, tóó vú̵ń tii nán gbo̧o̧ vu̵.”
19
Yesu tú' moo yúú hı̵́'ɨné kȩ́ȩ́ kan wə̧ə̧lȩ́
(Márkus 10:1-12)
1Sey Yesu ka 'waa moo yȩ máa, daa lúú hág Gáliléelı̵́, ya̧ hág Yúúdalı̵́, ziŋ Yu̵ŕdɛn dən. 2Dúú ɓu̵u̵lı̵́ na'a vu̵ dugu, za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵ wu̵lı̵́.
3 Nán farísa tóó vu̵ yaa woolı̵́ moo bi gu̵ggu̵ ú̵, vu̵ vigi: “Debtere Múúsa woo o̧ nán u̵u̵ hı̵́'ı̵́n kan kȩ́ȩ́ kóó yúú moo ȩnálı̵́, á̧a̧?”
4Yesu hí̧i̧d vu̵ o̧: “Ká ví záŋ́ga debtere Múúsa woo náa? ‘Ɨ́ ka yɨb hȩn vu̵ ya dəné woolı̵́ máa, ká mbɔ́g wayée vu̵ kan wakȩ́ȩ́.’ 5Pig woo máa, o̧: ‘Moo woo nɔ wayée wú̵ń hı̵́'ı̵́n kan ba' woo kan na' woo, vú̵ń má'án kan kȩ́ȩ́, ya voo idú á̧ḿ vú̵ń tii fó̧ó̧ dágáɨ.’ 6Vu̵ duu mbaan fó̧ó̧ idúi né, a̧máa fó̧ó̧ dágáɨ. Hȩn Tayɨɨ ka su̵gu̵n máa, nán a hɨ'ɨn sá.”
7Vu̵ duu vigi: “Tow a dɨ ı̵́ yo̧go̧ tée, moo ȩn Múúsa ká o̧: ‘Nán ka bi hı̵́'ı̵́n kan kȩ́ȩ́ȩ tée, a pa̧ŋŋɔ kan sa̧a̧m laan#19:7 pa̧ŋŋɔ kan sa̧a̧m laan vu̵ bíńda “a pú̵gu̵ ɗerwəl kȩ́ȩ́ nɛné pȩ́ń a gbɔgɔ” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. ba' woo woolı̵́’ lá?”
8Yesu duu hí̧i̧d vu̵, o̧: “Moo tɔ́g ŋgó̧ó̧lȩ́ víí yȩ nɔ pȩ́ń Múúsa gbɔd ví hi̧naa moo hı̵́'ɨné kan kȩ́ȩ́ víí vu̵. A̧máa sey dəné woolı̵́ máa, ká ı̵́ yo̧go̧ pɛ́lı̵́. 9A̧máa mí o̧d ví, wakȩ́ȩ́ a kɔ́n ɓáaɨ né, tow wə̧ə̧ a nɛŋŋɔ gbɔ, moo bi éé kȩ́ȩ́ tóó nɔ tée, wayée yȩ kɔ́ ɓáaɨ.”
10 Waa duulí Yesu woo vu̵ o̧ddu̵: “Yee moo kȩ́ȩ́ kan wə̧ə̧ a dɨ ı̵́ yo̧go̧ tée, du̵u̵ ú̵ ka vu̵n één sá má nɔ.”
11A̧máa Yesu hí̧i̧d vu̵: “Nán 'waapád vu̵u̵ duun moo tú"í yȩ né, séý nán ı̵́ Tayɨɨ ka pú̵ vu̵ néélȩ́ woo má nɔ, 12moo nán so̧o̧ tóó vu̵ ha̧a̧ vu̵ voo ı̵́ yo̧go̧, a̧máa nán so̧o̧ tóó vu̵ máa, nán vu̵u̵ so̧o̧ vu̵, tóó vu̵ mbaa kɔ́ ı̵́ so̧o̧ wɔgɔ moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo nɔ. Nán ka nuŋ néélȩ́ moo yȩ duulí woo ú̵ tée, a duu.”
Yesu bag náásá̧ŋ́ waa vu̵ hȩn
(Márkus 10:13-16; Lúg 18:15-17)
13Pig woolı̵́ máa, nán vu̵ pa̧ŋ náásá̧ŋ́ waa vu̵ yaan Yesu woolı̵́, moo a ha'ad vu̵ nag yúlí, a ɓá'ad vu̵ Tayɨɨɨ. A̧máa waa duulí woo ku̵u̵ ho̧ vu̵ máa, vu̵ sée vu̵. 14A̧máa Yesu o̧d vu̵: “I gbɔ náásá̧ŋ́ waa vu̵ u̵u̵ yaa míílí̧ la ú̵, i há' vu̵ sá, moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo mbaad nán ku̵u̵ man kan vu̵ má nɔ.”
15Yesu ha'ad vu̵ nag yúlí, ma daa lúú wu̵lı̵́.
Náásaa naa tóó nɔ
(Márkus 10:17-31; Lúg 18:18-30)
16Nán tóó yaa Yesu woolı̵́, vigi: “Akaw, míń kɔ́ hȩn du̵u̵ woo ȩn pȩ́ń míń nuŋ vágád ı̵́ káákáálá?”
17Yesu hí̧i̧du̵: “Moo ȩn mɔ́ vin moo yúú hȩn du̵u̵ kɔ́lı̵́lı̵́lá? Ɨ́ hȩn du̵u̵ kɔ́lı̵́ dɨ dágá 'nɛ́ŋ́. Tow a̧m hí̧í̧ bi dɔ́ ya vágádı̵́ tée, a̧m duu dooká Tayɨɨ woo vu̵ yu̵.”
18Nán pee hí̧i̧du̵: “Moo ı̵́ téé vu̵lá?”
Yesu duu hí̧i̧du̵: “A̧m nɔɔ nɔm sá. A̧m kɔ́ ɓáa sá. A̧m kɔ́ líw sá. A̧m gəd dam vu̵ moo sá. 19A̧m na' ba' móó kan na' móó ó̧. A̧m hí̧í̧ dam vu̵ kɔ́ ı̵́ káḿ hí̧í̧ fó̧ó̧ móó wɔgɔ á̧ḿ.”
20Náásaa pee duu hí̧i̧d Yesu: “Mí duu hȩn yȩ vu̵ 'waapád sú̵'ú̵. Ȩn duu kéé míílí̧lá?”
21Yesu duu o̧ddu̵: “Tow a̧m hí̧í̧ bi kɔ́ hȩn 'waapád a kéé sá tée, a̧m la gí hȩn káḿ 'yɛ́ máa vu̵, mɔ́ yȩ'ȩ nán gíḿ vu̵, tée mɔ́ń nuŋ hȩn naa tóó Tayɨɨ woolı̵́, pig woo tée mɔ́ ya duun.”
22Náásaa pee ka ki moo yȩ máa, daa lúú kan zó̧ó̧ ví̧i̧ní, moo ká nán naaɨ.
23Pig woolı̵́ máa, Yesu o̧d waa duulí woo vu̵: “Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, təə ú̵, nán naa a dɔ́ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ tɛ́ nɔ. 24Mí faa o̧d ví, hȩn təəlı̵́ tóó dɨlı̵́; wu̵ bal#19:24 bal vu̵ bíńda “ŋgeloba” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. a pu̧u̧ nɔ́ɔ́ ba'taalı̵́ má nɔ. A̧máa hȩn ka təə mba máa dɨlı̵́; wu̵ nán naa a hí̧í̧ bi dɔ́ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ tɛ́ nɔ.”
25Sey waa duulí woo ku̵u̵ ki moo yȩ máa, kɔ́ vu̵ la ɓá', vu̵ vi: “A ı̵́ yo̧go̧ tée, nóo wú̵ń sə́ddá?”
26Yesu tə́g vu̵, hí̧i̧d vu̵: “Hȩn yȩ mba woo nánán vu̵ yu̵ kɛb, a̧máa kóó ȩná mban woo Tayɨɨ né.”
27Piɛ́r ka moo o̧ddu̵: “Ɨ́ vóó, vɔ́ gbɔ hȩn 'waapád vɔ́ duum sú̵'ú̵. Yee vɔ́ń nuŋ vóó ȩná?”
28Yesu hí̧i̧d vu̵: “Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, sey hȩn a tii 'maŋ, a̧n ya ká̧ḿ láan gbaŋ míílí̧ tée, ı̵́ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú kíí duun yɛ, víń mbaa láané á̧ḿ, víń 'yɛ́ zig waa Izraɛ́l ı̵́ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú yȩ vu̵. 29Kóó nɔ́nná a gbɔ kíi woo kan daa nii kan daa sá̧ŋ́ vu̵, tóó tée daa kȩ́ȩ́, kan ba' woo kan na' woo, tóó tée waa woo vu̵ kan bab, moo míílí̧ tée, wú̵ń duu nuŋ vu̵ do' tȩmɛre. Wú̵ń duu nuŋ vágád káákáá á̧ḿ. 30A̧máa nán ɓu̵u̵lı̵́ na'a sa̧a̧m nán ku̵u̵ mbaa nán gbo̧o̧ vu̵ hágá yɛlı̵́ máa, vú̵ń tii hȩn lee; ı̵́ ku̵u̵ ho̧ vu̵ hȩn leená hágá yɛlı̵́ máa, tóó vú̵ń tii nán gbo̧o̧ vu̵.”