Exit Parallel Mode
 

Matío 18

18
Nóo mba daga vu̵ na"ȩ́lá?
(Márkus 9:33-37; Lúg 9:46-48)
1Sey woo, waa duulí Yesu woo vu̵ séé ya woolı̵́, vu̵ vigi: “Nóo mba daga vu̵ na"ȩ́ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́lá?”
2Yesu bee náásá̧ŋ́ waa tóó díid vu̵ tíŋ́, 3o̧: “Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, i tiin zó̧ó̧ víí ní, i mbaan kɔ́ ı̵́ náásá̧ŋ́ waa vu̵ wɔgɔ né tée, víń dɔ́n gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ né sá̧ḿ. 4Nán a vȩ' fó̧ó̧ woo kɔ́ ı̵́ náásá̧ŋ́ waa yɛ wɔgɔ tée, wu̵ mba daga vu̵ na"ȩ́ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́. 5Nán a fȩȩ náásá̧ŋ́ waa tóó kɔ́ ı̵́ waa yɛ wɔgɔ, kan yɛ́g míí tée, fȩȩ míw.
Hȩn ɓı̵́d waaná' woo pɛ́lı̵́
(Márkus 9:42-48; Lúg 17:1-2)
6“Kóó nɔ́nná a zo' náásá̧ŋ́ waa ku̵u̵ 'yɛ́ zó̧ó̧ míílí̧ yɛ dágá a faa moo míí tée, du̵u̵du̵ ka vu̵n taddu̵ naag hȩn nané gbo̧o̧ ba'a vəgı̵́, ka vun ndaa gbɔgɔ zu̵u̵ mam gbo̧o̧lȩ́, kan nɔɔ wu̵lı̵́. 7Zó̧ó̧ wú̵ń ví̧i̧ nán vu̵ moo hȩn zo"ı̵́ɨ. Hȩn zo"ı̵́ vú̵ń dɨ yaalı̵́ɨ, a̧máa zó̧ó̧ wú̵ń ví̧i̧ nán hȩn zo"ı̵́ɨ. 8Tóó tée nag móó, tóó tée doo móó ku̵u̵ wu̵ zo'om hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ tée, a̧m sə̧' vu̵ gbɔ la ɗiilí na'a. A̧m dɔ́ ya vágádı̵́ kan nag dágá, tóó tée kan doo dágá máa, wu̵ du̵u̵ mba a̧m mbaa kan nag idú, tóó tée kan doo idú, ma Tayɨɨ a gbɔm vee ı̵́ káákáálı̵́ tée, du̵u̵ né. 9Nɔ́ɔ́ móó ka wu̵ zo'om hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ tée, a̧m vbəddu̵ gbɔ la ɗiilí na'a. A̧m dɔ́ ya vágádı̵́ kan nɔ́ɔ́ dágá máa, wu̵ du̵u̵ mba a̧m mbaa kan nɔ́ɔ́ idú pȩ́ń, ma Tayɨɨ a gbɔm vee gə̧ə̧lȩ́ tée, du̵u̵ né.
Ya̧g zílí yúú mbee dágá ka ti, ka duu nuguy máalȩ́
(Lúg 15:3-7)
10“I gág náásá̧ŋ́ waa tóó ɓéélı̵́ sa̧a̧m náásá̧ŋ́ waa yɛ voolı̵́, moo mí o̧d ví, maleeka voo vu̵ dii dɨ tíŋ́ Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ woolı̵́ sey 'waapád. [ 11Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, mí yaa bi səd ı̵́ ku̵u̵ ti máa vu̵ yu̵.] 12Ví taa víí nɛ́nná? Nán tóó ka dɨ kan mbee tȩmɛre, dágá ka ti tée, wú̵ń kéé ı̵́ vo' kɛ́gdágá zu̵u̵ kɛ́gdágá vu̵ gbɔ gu̵u̵lı̵́, wú̵ń la soo ı̵́ ka ti yȩ nɔ. Ɨ́ yo̧go̧ pɛ́láa? 13Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, tow ka nuŋŋɔ sú̵'ú̵ tée, zó̧ó̧ woo dȩ' yúú woolı̵́ mba zó̧ó̧ dȩ"ȩ́ woo yúú mbee ı̵́ vo' kɛ́gdágá zu̵u̵ kɛ́gdágá ku̵u̵ tin ní yȩ voo ú̵. 14Ba' víí ı̵́ be"ı̵́ hí̧i̧n nán dágá a tin sa̧a̧m náásá̧ŋ́ waa yɛ voolı̵́ né.
Dam tóó a kɔ́m hȩn ɓı̵́d tée, mɔ́ń kɔ́gɔ nɛ́nná?
15“Dam tóó a kɔ́m hȩn ɓı̵́d tée, a̧m la tú'udu̵ hȩn ɓı̵́d woo ví idú. Ka kim tɔ́g tée, moo woo 'wáa sú̵'ú̵. 16A̧máa ka kin mɔ́ tɔ́g né tée, mɔ́ duu ɓɛ nán dágá, tóó tée nán idú sú̵g kan mɔ́, moo moo Tayɨɨ o̧: ‘Hȩn 'waapád a mbɔ́gɔy kɔ́ ı̵́ nán ya̧g du̵lı̵́ idú, tóó tée nán ta̧a̧nɔ́ ku̵u̵ o̧ wɔgɔ.’ 17A kin vu̵ tɔ́g né tée, mɔ́ o̧d nán kirtȩ́n ku̵u̵ sú̵g máa vu̵. A duu kin vu̵ tɔ́g né tée, mɔ́ 'yɛ́gɛ kɔ́ ı̵́ nán gaa Tayɨɨ sá wɔgɔ, tóó tée, kɔ́ ı̵́ nán ndu̵n#18:17 nán ndu̵n vu̵ bíńda “nán lámba su̵ggı̵́” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. wɔgɔ.
Hȩn há"ı̵́ kan hȩn mbɔ́ggı̵́ɨ
18“Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, hȩn 'waapád i há' hágá yɛlı̵́ máa, Tayɨɨ wú̵ń há"u̵ be"ı̵́ á̧ḿ. Hȩn 'waapád kíí mbɔ́g hágá yɛlı̵́ máa, wú̵ń mbɔ́gɔy be"ı̵́ á̧ḿ. 19Mí duu faa o̧d ví, nán idú u̵u̵ su̵g ya̧g dágá hágá yɛlı̵́ moo bi ɓá' Tayɨɨ hȩnne tée, vú̵ń nuŋŋɔ Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ woolı̵́ ú̵, 20moo ya nán idú, tóó tée ta̧a̧nɔ́ u̵u̵ sú̵g kan yɛ́g míí tée, mí dɨ voolı̵́ sa̧a̧mé.”
Ya̧g zílí yúú nán ba'ad ka gbɔn daga hȩn ɓı̵́d né máalȩ́
21Piɛ́r séé ya Yesu woolı̵́ vigi: “Ba'á, dan tóó a kɔ́n hȩn ɓı̵́d tée, a̧n kéé moo woo gbɔ do' nɛ́nná? Há̧á̧ do' gúndɛmaa?”
22Yesu hí̧i̧du̵: “Mí o̧n mɔ́ do' gúndɛm né, a̧máa do' vo' gúndɛm há̧á̧ a ya̧ do' gúndɛm. 23Moo woo nɔ, gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo man kan gbanaa gbo̧o̧ tóó ka hí̧í̧ nán ba'ad bii u̵u̵ sú̵ú̵ bi ɓoo bii nu má nɔ. 24Sey ka dəŋ ɓoo woo vu̵ vilí máa, vu̵ pa̧nnɔ ya nán tóó ká dɨ kan ɓoo woo booro uzinɛɛre wa̧nɓó'. 25A̧máa kan hȩn a sú̵u̵n wu̵lı̵́ máa pɛ́lı̵́. Baa lig woo o̧ u̵u̵ gígi kan kȩ́ȩ́ kan waa vu̵ kan hȩn woo vu̵ 'waapád tée, ba u̵u̵ sú̵ú̵ ɓoo woo wu̵lı̵́. 26Nán ba'ad pee ya kə̧ə̧da baa lig woo pee tíŋ́, o̧: ‘I ma' zó̧ó̧ kan mí ú̧, míń sú̵ú̵ ví hȩn 'waapáddú̵.’ 27Kɔ́ la baa lig woo pee gíḿná, kéé ɓoo woo pee gbɔ, daa gbɔgɔ la.
28“Sey nán ba'ad pee ka dɨ la vúnní máa, vu̵ kan kan daga ba'ad kɔ́lı̵́ tóó ká lága ɓoo dála gbɛg. Ma"o̧, ló"u̵ vəgı̵́, o̧ddu̵: ‘A̧m sú̵u̵n ɓoo míí pȩ́ń.’ 29Daga ba'ad kɔ́lı̵́ pee kə̧ə̧du̵ la tíŋ́, ká̧ńnɔ o̧: ‘I ma' zó̧ó̧ kan mí ú̧, míń sú̵ú̵ ví ú.’ 30A̧máa sɛ́n woo né, ma"o̧ la dɔd lig púúsinalȩ́, há̧á̧ ya̧ sey a sú̵ú̵ ɓoo woo 'waa pȩ́ń. 31Daga ba'ad kɔ́lı̵́ tóó ku̵u̵ ho̧ hȩn yȩ máa, dɔ́ vu̵ zó̧ó̧ du̵u̵n də́ń né, vu̵ la o̧d baa lig voo moo yȩ 'waapád. 32Ma baa lig woo beewu̵ ya, o̧ddu̵: ‘Mɔ́ nán ba'ad ɓı̵́ddɨ. Mí kéé ɓoo móó 'waapád gbɔ sú̵'ú̵, moo káḿ ɓá'an má nɔ. 33Ɨ́ móó máa, moo ȩn mɔ́ ho̧ gíḿ gaan dam ba'ad yȩ kɔ́ ı̵́ káń ho̧ gaan mɔ́ wɔgɔ nélá?’ 34Baa lig woo kɔ́ zó̧ó̧ yȩ́ȩ́ kad, ma"o̧ pú̵ nán vu̵ u̵u̵ gbɔ́gɔ há̧á̧ a ya̧ sey a sú̵ú̵ ɓoo woo 'waa pȩ́ń.”
35Yesu duu o̧: “Tow ya víí 'waapád, i kéé hȩn ɓı̵́d vu̵ gbóón kan da ví vu̵ kan zó̧ó̧ víí 'waapád né tée, Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ sı̵́ń kɔ́ ví ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ.”
18
Nóo mba daga vu̵ na"ȩ́lá?
(Márkus 9:33-37; Lúg 9:46-48)
1Sey woo, waa duulí Yesu woo vu̵ séé ya woolı̵́, vu̵ vigi: “Nóo mba daga vu̵ na"ȩ́ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́lá?”
2Yesu bee náásá̧ŋ́ waa tóó díid vu̵ tíŋ́, 3o̧: “Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, i tiin zó̧ó̧ víí ní, i mbaan kɔ́ ı̵́ náásá̧ŋ́ waa vu̵ wɔgɔ né tée, víń dɔ́n gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ né sá̧ḿ. 4Nán a vȩ' fó̧ó̧ woo kɔ́ ı̵́ náásá̧ŋ́ waa yɛ wɔgɔ tée, wu̵ mba daga vu̵ na"ȩ́ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́. 5Nán a fȩȩ náásá̧ŋ́ waa tóó kɔ́ ı̵́ waa yɛ wɔgɔ, kan yɛ́g míí tée, fȩȩ míw.
Hȩn ɓı̵́d waaná' woo pɛ́lı̵́
(Márkus 9:42-48; Lúg 17:1-2)
6“Kóó nɔ́nná a zo' náásá̧ŋ́ waa ku̵u̵ 'yɛ́ zó̧ó̧ míílí̧ yɛ dágá a faa moo míí tée, du̵u̵du̵ ka vu̵n taddu̵ naag hȩn nané gbo̧o̧ ba'a vəgı̵́, ka vun ndaa gbɔgɔ zu̵u̵ mam gbo̧o̧lȩ́, kan nɔɔ wu̵lı̵́. 7Zó̧ó̧ wú̵ń ví̧i̧ nán vu̵ moo hȩn zo"ı̵́ɨ. Hȩn zo"ı̵́ vú̵ń dɨ yaalı̵́ɨ, a̧máa zó̧ó̧ wú̵ń ví̧i̧ nán hȩn zo"ı̵́ɨ. 8Tóó tée nag móó, tóó tée doo móó ku̵u̵ wu̵ zo'om hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ tée, a̧m sə̧' vu̵ gbɔ la ɗiilí na'a. A̧m dɔ́ ya vágádı̵́ kan nag dágá, tóó tée kan doo dágá máa, wu̵ du̵u̵ mba a̧m mbaa kan nag idú, tóó tée kan doo idú, ma Tayɨɨ a gbɔm vee ı̵́ káákáálı̵́ tée, du̵u̵ né. 9Nɔ́ɔ́ móó ka wu̵ zo'om hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ tée, a̧m vbəddu̵ gbɔ la ɗiilí na'a. A̧m dɔ́ ya vágádı̵́ kan nɔ́ɔ́ dágá máa, wu̵ du̵u̵ mba a̧m mbaa kan nɔ́ɔ́ idú pȩ́ń, ma Tayɨɨ a gbɔm vee gə̧ə̧lȩ́ tée, du̵u̵ né.
Ya̧g zílí yúú mbee dágá ka ti, ka duu nuguy máalȩ́
(Lúg 15:3-7)
10“I gág náásá̧ŋ́ waa tóó ɓéélı̵́ sa̧a̧m náásá̧ŋ́ waa yɛ voolı̵́, moo mí o̧d ví, maleeka voo vu̵ dii dɨ tíŋ́ Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ woolı̵́ sey 'waapád. [ 11Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, mí yaa bi səd ı̵́ ku̵u̵ ti máa vu̵ yu̵.] 12Ví taa víí nɛ́nná? Nán tóó ka dɨ kan mbee tȩmɛre, dágá ka ti tée, wú̵ń kéé ı̵́ vo' kɛ́gdágá zu̵u̵ kɛ́gdágá vu̵ gbɔ gu̵u̵lı̵́, wú̵ń la soo ı̵́ ka ti yȩ nɔ. Ɨ́ yo̧go̧ pɛ́láa? 13Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, tow ka nuŋŋɔ sú̵'ú̵ tée, zó̧ó̧ woo dȩ' yúú woolı̵́ mba zó̧ó̧ dȩ"ȩ́ woo yúú mbee ı̵́ vo' kɛ́gdágá zu̵u̵ kɛ́gdágá ku̵u̵ tin ní yȩ voo ú̵. 14Ba' víí ı̵́ be"ı̵́ hí̧i̧n nán dágá a tin sa̧a̧m náásá̧ŋ́ waa yɛ voolı̵́ né.
Dam tóó a kɔ́m hȩn ɓı̵́d tée, mɔ́ń kɔ́gɔ nɛ́nná?
15“Dam tóó a kɔ́m hȩn ɓı̵́d tée, a̧m la tú'udu̵ hȩn ɓı̵́d woo ví idú. Ka kim tɔ́g tée, moo woo 'wáa sú̵'ú̵. 16A̧máa ka kin mɔ́ tɔ́g né tée, mɔ́ duu ɓɛ nán dágá, tóó tée nán idú sú̵g kan mɔ́, moo moo Tayɨɨ o̧: ‘Hȩn 'waapád a mbɔ́gɔy kɔ́ ı̵́ nán ya̧g du̵lı̵́ idú, tóó tée nán ta̧a̧nɔ́ ku̵u̵ o̧ wɔgɔ.’ 17A kin vu̵ tɔ́g né tée, mɔ́ o̧d nán kirtȩ́n ku̵u̵ sú̵g máa vu̵. A duu kin vu̵ tɔ́g né tée, mɔ́ 'yɛ́gɛ kɔ́ ı̵́ nán gaa Tayɨɨ sá wɔgɔ, tóó tée, kɔ́ ı̵́ nán ndu̵n#18:17 nán ndu̵n vu̵ bíńda “nán lámba su̵ggı̵́” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. wɔgɔ.
Hȩn há"ı̵́ kan hȩn mbɔ́ggı̵́ɨ
18“Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, hȩn 'waapád i há' hágá yɛlı̵́ máa, Tayɨɨ wú̵ń há"u̵ be"ı̵́ á̧ḿ. Hȩn 'waapád kíí mbɔ́g hágá yɛlı̵́ máa, wú̵ń mbɔ́gɔy be"ı̵́ á̧ḿ. 19Mí duu faa o̧d ví, nán idú u̵u̵ su̵g ya̧g dágá hágá yɛlı̵́ moo bi ɓá' Tayɨɨ hȩnne tée, vú̵ń nuŋŋɔ Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ woolı̵́ ú̵, 20moo ya nán idú, tóó tée ta̧a̧nɔ́ u̵u̵ sú̵g kan yɛ́g míí tée, mí dɨ voolı̵́ sa̧a̧mé.”
Ya̧g zílí yúú nán ba'ad ka gbɔn daga hȩn ɓı̵́d né máalȩ́
21Piɛ́r séé ya Yesu woolı̵́ vigi: “Ba'á, dan tóó a kɔ́n hȩn ɓı̵́d tée, a̧n kéé moo woo gbɔ do' nɛ́nná? Há̧á̧ do' gúndɛmaa?”
22Yesu hí̧i̧du̵: “Mí o̧n mɔ́ do' gúndɛm né, a̧máa do' vo' gúndɛm há̧á̧ a ya̧ do' gúndɛm. 23Moo woo nɔ, gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo man kan gbanaa gbo̧o̧ tóó ka hí̧í̧ nán ba'ad bii u̵u̵ sú̵ú̵ bi ɓoo bii nu má nɔ. 24Sey ka dəŋ ɓoo woo vu̵ vilí máa, vu̵ pa̧nnɔ ya nán tóó ká dɨ kan ɓoo woo booro uzinɛɛre wa̧nɓó'. 25A̧máa kan hȩn a sú̵u̵n wu̵lı̵́ máa pɛ́lı̵́. Baa lig woo o̧ u̵u̵ gígi kan kȩ́ȩ́ kan waa vu̵ kan hȩn woo vu̵ 'waapád tée, ba u̵u̵ sú̵ú̵ ɓoo woo wu̵lı̵́. 26Nán ba'ad pee ya kə̧ə̧da baa lig woo pee tíŋ́, o̧: ‘I ma' zó̧ó̧ kan mí ú̧, míń sú̵ú̵ ví hȩn 'waapáddú̵.’ 27Kɔ́ la baa lig woo pee gíḿná, kéé ɓoo woo pee gbɔ, daa gbɔgɔ la.
28“Sey nán ba'ad pee ka dɨ la vúnní máa, vu̵ kan kan daga ba'ad kɔ́lı̵́ tóó ká lága ɓoo dála gbɛg. Ma"o̧, ló"u̵ vəgı̵́, o̧ddu̵: ‘A̧m sú̵u̵n ɓoo míí pȩ́ń.’ 29Daga ba'ad kɔ́lı̵́ pee kə̧ə̧du̵ la tíŋ́, ká̧ńnɔ o̧: ‘I ma' zó̧ó̧ kan mí ú̧, míń sú̵ú̵ ví ú.’ 30A̧máa sɛ́n woo né, ma"o̧ la dɔd lig púúsinalȩ́, há̧á̧ ya̧ sey a sú̵ú̵ ɓoo woo 'waa pȩ́ń. 31Daga ba'ad kɔ́lı̵́ tóó ku̵u̵ ho̧ hȩn yȩ máa, dɔ́ vu̵ zó̧ó̧ du̵u̵n də́ń né, vu̵ la o̧d baa lig voo moo yȩ 'waapád. 32Ma baa lig woo beewu̵ ya, o̧ddu̵: ‘Mɔ́ nán ba'ad ɓı̵́ddɨ. Mí kéé ɓoo móó 'waapád gbɔ sú̵'ú̵, moo káḿ ɓá'an má nɔ. 33Ɨ́ móó máa, moo ȩn mɔ́ ho̧ gíḿ gaan dam ba'ad yȩ kɔ́ ı̵́ káń ho̧ gaan mɔ́ wɔgɔ nélá?’ 34Baa lig woo kɔ́ zó̧ó̧ yȩ́ȩ́ kad, ma"o̧ pú̵ nán vu̵ u̵u̵ gbɔ́gɔ há̧á̧ a ya̧ sey a sú̵ú̵ ɓoo woo 'waa pȩ́ń.”
35Yesu duu o̧: “Tow ya víí 'waapád, i kéé hȩn ɓı̵́d vu̵ gbóón kan da ví vu̵ kan zó̧ó̧ víí 'waapád né tée, Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ sı̵́ń kɔ́ ví ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ.”