Exit Parallel Mode
 

Matío 17

17
Fó̧ó̧ tiiní Yesu woo nɔ
(Márkus 9:2-13; Lúg 9:28-36)
1Bá' gúú ka ya̧a̧ máa, Yesu ɓɛ Piɛ́r kan Yaakúbu kan Yoohá̧na Yaakúbu daa sá̧ŋ́, pa̧ŋ vu̵ ɗáá dɔgɔn gu̵u̵ gbo̧o̧ tóólı̵́, vu̵ mbaa wu̵lı̵́ vu̵ mɛ́ń. 2Yesu tíid vu̵ fó̧ó̧, ya̧g túń woo gáá kɔ́ ı̵́ zá̧ga̧ wɔgɔ, sa̧a̧m woo bú mbaa kɛ́ŋ́kɛ́ŋ́ kɔ́ ı̵́ sȩȩ wɔgɔ. 3Vaŋná anábi Múúsa vu̵ kan Elía vu̵ vúd voolı̵́ nɔ́lȩ́, vu̵ mba moo kannɔ. 4Piɛ́r ka moo o̧d Yesu: “Ba'á, kaa sú̵g mbaa ví yɛ, du̵u̵ ú̵. A̧m hí̧í̧ ú̧ tée, míń kəb waa ta̧a̧nɔ́ yɛlı̵́, ı̵́ móó a dágá, Múúsa woo a dágá, Elía woo a dágá.”
5Sey Piɛ́r ka dɨ moo yȩ moolȩ́ máa, mam hi̧i̧g hee vúd fii vu̵ ya, sú' vu̵ zu̵u̵ ɓilim. Vaŋná yɛ́g tóó kiy zu̵u̵ mam hi̧i̧g peelı̵́, o̧: “Ɨ́ yɛ waa míí nu, mí hí̧í̧wo̧ ó̧. Zó̧ó̧ míí dȩ' yúú woolı̵́. I kiddu̵ tɔ́ggú̵.”
6Sey waa duulí woo ku̵u̵ ki moo yȩ máa, vu̵ buu hágá, dú̵ú̵ kɔ́ vu̵ du̵u̵n də́ń né. 7A̧máa Yesu séé ya za' vu̵, o̧: “I lúú dɔggú̵, i kɔ́ dú̵ú̵ sá.”
8Ku̵u̵ luu dɔg nɔ́ɔ́ máa, vu̵ ho̧n sı̵́ nán tóó né, séý Yesu wu̵ dágá.
9Ku̵u̵ dɨ zu̵u̵ gu̵u̵ sílí máa, Yesu tiŋ waa duulí woo vu̵, o̧: “I o̧d nán tóó moo yúú hȩn kíí ho̧ yɛlı̵́ sá, há̧á̧ a ya̧ sey nímní míí nɔmmé pȩ́ń.”
10Pig woo máa, waa duulí woo vu̵ vigi: “Moo ȩn nán moo Tayɨɨ tú"í vu̵ o̧ Elía ban yaa pȩ́ńná?”
11Yesu hí̧i̧d vu̵: “Elía wú̵ń yaa pȩ́ń, wú̵ń mbɔ́g hȩn 'waapád du̵u̵ na'a. 12A̧máa mí o̧d ví, Elía yaa sú̵'ú̵, ma nán vu̵ gaanɔ né, vu̵ kɔ́gɔ kɔ́ ı̵́ ku̵u̵ hí̧í̧ wɔgɔ. Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, míń nuŋ hȩn ndɔ́gɔné voolı̵́ ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ.”
13Sey woo waa duulí woo vu̵ gaa ba moo moo yȩ yúú Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné woolı̵́.
Yesu za̧a̧ waa tóó gbohoo ká kɔ́gɔ ú̵
(Márkus 9:14-29; Lúg 9:37-43a)
14Sey ku̵u̵ vȩ́' zu̵u̵ ya̧ dáŋ́ dúú voolı̵́ máa, nán tóó ya nə'əy tíŋ́ Yesu woolı̵́, 15o̧ddu̵: “Ba'á, i ho̧ gíḿ gaad waa#17:15 waa vu̵ o̧ “wayée waa” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. míí ú̧, moo gbohoo gbɔgɔ ú̵. Ho̧o̧ woo ɓu̵u̵wu̵ du̵u̵n də́ń né, baa gbɔgɔ vɛlı̵́ kan mammé á̧ḿ. 16Mí pa̧ŋŋɔ laan waa duulí víí voolı̵́, a̧máa vu̵ za̧a̧wo̧ mban né.”
17Yesu hí̧i̧du̵ o̧: “Nán moo faalı̵́ kan hȩn kə̧ə̧g kɔ́lı̵́ yɛ ví, míń ma' zó̧ó̧ mbaa kan ví nɛ́nná? I pa̧n waa yȩ ya yɛlı̵́.”
18Yesu sée yigid ɓı̵́d#17:18 yigid ɓı̵́d nán Yúúda vu̵ taa yigid ɓı̵́d tóó ba wu̵ pú̵ gbohoo. yȩ, yigid ɓı̵́d pee vúd wayée waa pee woolı̵́, za̧a̧wo̧ zu̵u̵ ya̧g woolı̵́. 19Waa duulí Yesu woo vu̵ séé ya woolı̵́ vu̵ mɛ́ń, vu̵ vigi: “Moo ȩn ba vɔ́n nɛŋ vóó yigid ɓı̵́d yȩ mban nélá?”
20Yesu hí̧i̧d vu̵: “Moo ví 'yɛ́n zó̧ó̧ víí Tayɨɨ woolı̵́ né. Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, zó̧ó̧ 'yɛ́lı̵́ víí a dɨ waaná' kɔ́ ı̵́ yȩ́ń sambɨɨm wɔgɔ si̧', ka víń o̧d gu̵u̵ yɛ: ‘A̧m lúú yɛlı̵́, mɔ́ laa zulí,’ kan laa ú̵. Hȩn tóó kan təən ví ní. [ 21A̧máa á̧á̧ yigid ɓı̵́d yɛ vún woo té' né, séý ba ɓá' Tayɨɨ, ba kȩȩ hȩn lálı̵́ pȩ́ń.]”
Yesu duu o̧ moo nɔm woo, kan nímní woo nɔmmé
(Márkus 9:30-32; Lúg 9:43b-45)
22Sey tóólı̵́ waa duulí Yesu woo vu̵ 'waapád ku̵u̵ sú̵g dɨ hág Gáliléelı̵́ máa, Yesu o̧d vu̵: “Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, vú̵ń dɔn nag nánán voolı̵́. 23Vú̵ń nɔɔn, a̧máa bá' idú, ta̧a̧nɔ́ woo tée, míń níḿ nɔmmé.”
Waa duulí woo ku̵u̵ ki moo yȩ máa, zó̧ó̧ voo ví̧i̧ du̵u̵n də́ń né.
Yesu sú̵ú̵ lámba ı̵́ lig hȩn ha"ı̵́
24Sey Yesu kan waa duulí woo vu̵ ku̵u̵ ya̧ Kapɛrnáhu̧mmé máa, nán lámba su̵ggı̵́ ı̵́ lig hȩn ha"ı̵́lı̵́ vu̵ laa Piɛ́r woolı̵́, vu̵ vigi: “Akaw víí sú̵u̵n lámba lig hȩn ha"ı̵́ náa?”
25Piɛ́r hí̧i̧d vu̵: “Ee, wú̵ń sú̵ú̵ ú̵.”
Piɛ́r ka dɔ́ ligí máa, Yesu dəŋ ka moo vigi: “Mɔ́ taa móó nɛ́nná, Simɔ́ŋ? Ŋgó̧ḿna vu̵ ɓɛ lámba, kóó hȩn hág nóo voolı̵́lá? Waa hág vooláa? Tóó tée gáá vooláa?”
26Simɔ́ŋ hí̧i̧du̵: “Gáá vu̵u̵ sú̵ú̵.”
Ma Yesu duu o̧: “Ɨ́ yo̧go̧. Tée waa hág vu̵ sú̵u̵n voo né. 27A̧máa moo a sa vu̵ zó̧ó̧ sá, a̧m laa mam təmmé, mɔ́ la gbɔ kaɓu̵y. Ze' ı̵́ káḿ dəŋ vud máa, mɔ́ ɗa' ya̧g woo, mɔ́ń nuŋ sɨɨde 'mɛ́ŋ́ tóó, tée mɔ́ pa̧ŋ ya sú̵ú̵ lámba ı̵́ míí kan ı̵́ móó á̧ḿ.”
17
Fó̧ó̧ tiiní Yesu woo nɔ
(Márkus 9:2-13; Lúg 9:28-36)
1Bá' gúú ka ya̧a̧ máa, Yesu ɓɛ Piɛ́r kan Yaakúbu kan Yoohá̧na Yaakúbu daa sá̧ŋ́, pa̧ŋ vu̵ ɗáá dɔgɔn gu̵u̵ gbo̧o̧ tóólı̵́, vu̵ mbaa wu̵lı̵́ vu̵ mɛ́ń. 2Yesu tíid vu̵ fó̧ó̧, ya̧g túń woo gáá kɔ́ ı̵́ zá̧ga̧ wɔgɔ, sa̧a̧m woo bú mbaa kɛ́ŋ́kɛ́ŋ́ kɔ́ ı̵́ sȩȩ wɔgɔ. 3Vaŋná anábi Múúsa vu̵ kan Elía vu̵ vúd voolı̵́ nɔ́lȩ́, vu̵ mba moo kannɔ. 4Piɛ́r ka moo o̧d Yesu: “Ba'á, kaa sú̵g mbaa ví yɛ, du̵u̵ ú̵. A̧m hí̧í̧ ú̧ tée, míń kəb waa ta̧a̧nɔ́ yɛlı̵́, ı̵́ móó a dágá, Múúsa woo a dágá, Elía woo a dágá.”
5Sey Piɛ́r ka dɨ moo yȩ moolȩ́ máa, mam hi̧i̧g hee vúd fii vu̵ ya, sú' vu̵ zu̵u̵ ɓilim. Vaŋná yɛ́g tóó kiy zu̵u̵ mam hi̧i̧g peelı̵́, o̧: “Ɨ́ yɛ waa míí nu, mí hí̧í̧wo̧ ó̧. Zó̧ó̧ míí dȩ' yúú woolı̵́. I kiddu̵ tɔ́ggú̵.”
6Sey waa duulí woo ku̵u̵ ki moo yȩ máa, vu̵ buu hágá, dú̵ú̵ kɔ́ vu̵ du̵u̵n də́ń né. 7A̧máa Yesu séé ya za' vu̵, o̧: “I lúú dɔggú̵, i kɔ́ dú̵ú̵ sá.”
8Ku̵u̵ luu dɔg nɔ́ɔ́ máa, vu̵ ho̧n sı̵́ nán tóó né, séý Yesu wu̵ dágá.
9Ku̵u̵ dɨ zu̵u̵ gu̵u̵ sílí máa, Yesu tiŋ waa duulí woo vu̵, o̧: “I o̧d nán tóó moo yúú hȩn kíí ho̧ yɛlı̵́ sá, há̧á̧ a ya̧ sey nímní míí nɔmmé pȩ́ń.”
10Pig woo máa, waa duulí woo vu̵ vigi: “Moo ȩn nán moo Tayɨɨ tú"í vu̵ o̧ Elía ban yaa pȩ́ńná?”
11Yesu hí̧i̧d vu̵: “Elía wú̵ń yaa pȩ́ń, wú̵ń mbɔ́g hȩn 'waapád du̵u̵ na'a. 12A̧máa mí o̧d ví, Elía yaa sú̵'ú̵, ma nán vu̵ gaanɔ né, vu̵ kɔ́gɔ kɔ́ ı̵́ ku̵u̵ hí̧í̧ wɔgɔ. Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, míń nuŋ hȩn ndɔ́gɔné voolı̵́ ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ.”
13Sey woo waa duulí woo vu̵ gaa ba moo moo yȩ yúú Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné woolı̵́.
Yesu za̧a̧ waa tóó gbohoo ká kɔ́gɔ ú̵
(Márkus 9:14-29; Lúg 9:37-43a)
14Sey ku̵u̵ vȩ́' zu̵u̵ ya̧ dáŋ́ dúú voolı̵́ máa, nán tóó ya nə'əy tíŋ́ Yesu woolı̵́, 15o̧ddu̵: “Ba'á, i ho̧ gíḿ gaad waa#17:15 waa vu̵ o̧ “wayée waa” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. míí ú̧, moo gbohoo gbɔgɔ ú̵. Ho̧o̧ woo ɓu̵u̵wu̵ du̵u̵n də́ń né, baa gbɔgɔ vɛlı̵́ kan mammé á̧ḿ. 16Mí pa̧ŋŋɔ laan waa duulí víí voolı̵́, a̧máa vu̵ za̧a̧wo̧ mban né.”
17Yesu hí̧i̧du̵ o̧: “Nán moo faalı̵́ kan hȩn kə̧ə̧g kɔ́lı̵́ yɛ ví, míń ma' zó̧ó̧ mbaa kan ví nɛ́nná? I pa̧n waa yȩ ya yɛlı̵́.”
18Yesu sée yigid ɓı̵́d#17:18 yigid ɓı̵́d nán Yúúda vu̵ taa yigid ɓı̵́d tóó ba wu̵ pú̵ gbohoo. yȩ, yigid ɓı̵́d pee vúd wayée waa pee woolı̵́, za̧a̧wo̧ zu̵u̵ ya̧g woolı̵́. 19Waa duulí Yesu woo vu̵ séé ya woolı̵́ vu̵ mɛ́ń, vu̵ vigi: “Moo ȩn ba vɔ́n nɛŋ vóó yigid ɓı̵́d yȩ mban nélá?”
20Yesu hí̧i̧d vu̵: “Moo ví 'yɛ́n zó̧ó̧ víí Tayɨɨ woolı̵́ né. Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, zó̧ó̧ 'yɛ́lı̵́ víí a dɨ waaná' kɔ́ ı̵́ yȩ́ń sambɨɨm wɔgɔ si̧', ka víń o̧d gu̵u̵ yɛ: ‘A̧m lúú yɛlı̵́, mɔ́ laa zulí,’ kan laa ú̵. Hȩn tóó kan təən ví ní. [ 21A̧máa á̧á̧ yigid ɓı̵́d yɛ vún woo té' né, séý ba ɓá' Tayɨɨ, ba kȩȩ hȩn lálı̵́ pȩ́ń.]”
Yesu duu o̧ moo nɔm woo, kan nímní woo nɔmmé
(Márkus 9:30-32; Lúg 9:43b-45)
22Sey tóólı̵́ waa duulí Yesu woo vu̵ 'waapád ku̵u̵ sú̵g dɨ hág Gáliléelı̵́ máa, Yesu o̧d vu̵: “Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, vú̵ń dɔn nag nánán voolı̵́. 23Vú̵ń nɔɔn, a̧máa bá' idú, ta̧a̧nɔ́ woo tée, míń níḿ nɔmmé.”
Waa duulí woo ku̵u̵ ki moo yȩ máa, zó̧ó̧ voo ví̧i̧ du̵u̵n də́ń né.
Yesu sú̵ú̵ lámba ı̵́ lig hȩn ha"ı̵́
24Sey Yesu kan waa duulí woo vu̵ ku̵u̵ ya̧ Kapɛrnáhu̧mmé máa, nán lámba su̵ggı̵́ ı̵́ lig hȩn ha"ı̵́lı̵́ vu̵ laa Piɛ́r woolı̵́, vu̵ vigi: “Akaw víí sú̵u̵n lámba lig hȩn ha"ı̵́ náa?”
25Piɛ́r hí̧i̧d vu̵: “Ee, wú̵ń sú̵ú̵ ú̵.”
Piɛ́r ka dɔ́ ligí máa, Yesu dəŋ ka moo vigi: “Mɔ́ taa móó nɛ́nná, Simɔ́ŋ? Ŋgó̧ḿna vu̵ ɓɛ lámba, kóó hȩn hág nóo voolı̵́lá? Waa hág vooláa? Tóó tée gáá vooláa?”
26Simɔ́ŋ hí̧i̧du̵: “Gáá vu̵u̵ sú̵ú̵.”
Ma Yesu duu o̧: “Ɨ́ yo̧go̧. Tée waa hág vu̵ sú̵u̵n voo né. 27A̧máa moo a sa vu̵ zó̧ó̧ sá, a̧m laa mam təmmé, mɔ́ la gbɔ kaɓu̵y. Ze' ı̵́ káḿ dəŋ vud máa, mɔ́ ɗa' ya̧g woo, mɔ́ń nuŋ sɨɨde 'mɛ́ŋ́ tóó, tée mɔ́ pa̧ŋ ya sú̵ú̵ lámba ı̵́ míí kan ı̵́ móó á̧ḿ.”