Exit Parallel Mode
 

Matío 16

16
Nán farísa kan nán sadukée vu̵ vi hȩn sa̧ga̧ȩ
(Márkus 8:11-13; Lúg 12:54-56)
1 Nán farísa vu̵ kan nán sadukée vu̵, vu̵ yaa Yesu woolı̵́, vu̵ zo"u̵, vu̵ vigi: “A̧m kɔ́d vɔ́ hȩn sa̧ga̧ káḿ yaan Tayɨɨ woolı̵́ má nɔ.”
2Yesu hí̧i̧d vu̵, o̧: “Ya̧g mɛnné be' ka yȩȩ tée, ví o̧: ‘Ya wú̵ń tú ú.’ 3Ya̧g ka̧'a̧mé be' ka yȩȩ, ya ka fii tée, ví o̧: ‘Ɓəə mam wú̵ń yaa kan sápéém gbo̧o̧ȩ.’ Ví gaa hȩn be"ı̵́ vu̵ səgən, a̧máa ví ho̧ hȩn ı̵́ míí vu̵ səgə né. 4Nán hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ 'ya̧'a̧ yɛ vu̵, kan nán ku̵u̵ 'yɛ́n zó̧ó̧ Tayɨɨ woolı̵́ dágá né yɛ,#16:4 nán ku̵u̵ 'yɛ́n zó̧ó̧ Tayɨɨ woolı̵́ dágá né yɛ vu̵ bíńda “zig ɓáa kɔ́lı̵́” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. vu̵ vi hȩn sa̧ga̧ ka tú' ba mín yaa Tayɨɨ woolı̵́ má nɔ. A̧máa vú̵ń nugun hȩn sa̧ga̧ tóó né, séý hȩn sa̧ga̧ ı̵́ Zonád woo nɔ.”
Pig woolı̵́ máa Yesu daa lúú ka la.
Yesu gú̵gú̵n ya̧g nán farísa vu̵ kan wággɨ
(Márkus 8:14-21)
5 Waa duulí woo ku̵u̵ ɗáá la mam dən máa, vu̵ záń beréd pa̧né. 6Ma Yesu o̧d vu̵: “I gág kan nán farísa vu̵ kan nán sadukée vu̵ ú̵, moo voolı̵́ ya̧gá̧ man kan wággɨ.”
7 Waa duulí woo vu̵ fan moo ya voolı̵́, vu̵ o̧: “Yesu o̧ ı̵́ yo̧go̧ moo kaa záń ví beréd pa̧né yɛ nɔ.”
8Yesu ka ki máa, o̧: “Nán moo fȩȩlȩ́ waaná' vu̵, moo ȩn ví fan moo víílí sa̧a̧mé, ví o̧: ‘Moo kaa 'yɛ́n ví beréd né yɛ nɔ’ lá? 9Ví kin ná moo né yeý? Ví duu taan beréd kígi nɔ́nɔ́ nán uzinɛɛre nɔ́nɔ́ ku̵u̵ lá máa náa? Ku̵u̵ lá, ku̵u̵ ha̧' máa, ví duu su̵g kéélı̵́ woo dɨ ɓaa nɛ́nná? 10Kan beréd kígi gúndɛm nán uzinɛɛre ndaddú̵ ku̵u̵ lá máa, ví duu su̵g kéélı̵́ woo dɨ ɓaa gbo̧o̧ nɛ́nná? 11Moo ȩn ví taa ba mín o̧d bi moo beréddɨlá? A̧máa i gág kan moo tú"í nán farísa voo kan nán sadukée voo ú̵, moo moo tú"í voo man kan wággɨ.”
12Ma waa duulí woo vu̵ gaa ba o̧n bi moo wág beréddɨ né, a̧máa moo ya̧g nán farísa voo kan nán sadukée voo nɔ.
Piɛ́r o̧ Yesu ba wu̵ ı̵́ nán sənné
(Márkus 8:27-30; Lúg 9:18-21)
13Yesu ka ya̧ hág Sezarée ı̵́ Filíb woolı̵́ máa, vi waa duulí woo vu̵: “Yee nán vu̵ o̧ ba mín nɔ́nná?”
14Vu̵ hí̧i̧du̵: “Tóó vu̵ o̧ ba mɔ́n Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné wu̵, tóó vu̵ o̧ ba mɔ́n Elía wu̵, tóó vu̵ o̧ ba mɔ́n Zeremíi wu̵, tóó tée ba mɔ́n anábi tóó nɔ.”
15Ma Yesu duu vi vu̵: “Ví o̧ víí nɛ́nná?”
16Simɔ́ŋ Piɛ́r hí̧i̧du̵, o̧: “Mɔ́ ı̵́ nán sənné, waa Tayɨɨ ı̵́ zá̧a̧d woo nɔ.”
17Ma Yesu o̧ddu̵: “Simɔ́ŋ Yoohá̧na waa, du̵u̵d mɔ́ yo̧. Nánán tóó wu̵ tú'un mɔ́ moo yȩ́ń yȩ né, a̧máa Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ wu̵ tú'um. 18Ɨ́ míí, mí o̧m, móo Piɛ́r.#16:18 Piɛ́r...míń yo̧o̧ lig míí yúú woolı̵́ yéé Piɛ́r woo tú' “isȩȩm;” vu̵ gú̵gú̵n nán moo fȩȩlȩ́ vu̵ kan lig Tayɨɨ ku̵u̵ dɨ yo̧o̧lȩ́ má nɔ. Mɔ́ń mbaa kɔ́ ı̵́ isȩȩm wɔgɔ, míń yo̧o̧ lig míí yúú woolı̵́. Kóó a hȩn nɔmme si̧', wú̵ń nugun néélȩ́ wu̵lı̵́ né. 19Míń pú̵m makúblí waa ya̧gníim gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo ú̵. Hȩn a̧m há' hágá yɛlı̵́ máa, Tayɨɨ sı̵́ń há"u̵ be"ı̵́ á̧ḿ. Hȩn a̧m hí̧í̧ hágá yɛlı̵́ máa, Tayɨɨ wú̵ń hí̧í̧wo̧ á̧ḿ.”
20Ma Yesu tiŋ waa duulí woo vu̵ za̧a̧ná, moo ba u̵u̵ o̧d nán tóó ba binnɔ ı̵́ nán sənné sá.
Yesu o̧ moo nɔm woo, kan nímní woo nɔmmé
(Márkus 8:31—9:1; Lúg 9:22-27)
21Yesu dəŋ tú'ud waa duulí woo vu̵ moo, o̧: “Séý míń dɔg Yerúsalemmé, míń nuŋ hȩn ndɔ́gɔné wu̵lı̵́ gbo̧o̧ ba'a pȩ́ń. Ɨ́ nii Yúúda vu̵ kan gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵, kan nán moo Tayɨɨ tú"í vú̵ń nɔɔn, a̧máa bá' idú, ta̧a̧nɔ́ woo tée, míń níḿ nɔmmé.”
22A̧máa Piɛ́r pa̧ŋŋɔ laan ka'adı̵́ wu̵ dágá, séewu̵, o̧: “Ba'á, Tayɨɨ a gbɔ hȩn ı̵́ yo̧go̧ máa a kɔ́m sá.”
23A̧máa Yesu tii daa o̧d Piɛ́r: “Seeɗán, a̧m lúú la zulí! Mɔ́ hí̧í̧ a̧n kid Tayɨɨ tɔ́g sá. Moo taalı̵́ móó yȩ, moo taalı̵́ Tayɨɨ woo nɔ pɛ́lı̵́, a̧máa moo taalı̵́ nánán voo nɔ.”
24Pig woolı̵́ máa, Yesu o̧d waa duulí woo vu̵: “Nán tóó a hí̧í̧ bi duunɔ́ tée, a gbɔ moo taalı̵́ fó̧ó̧ woolı̵́ pȩ́ń, a ndɔg nɔm sá, a duunɔ́. 25Nán tóó a hí̧í̧ bi səd fó̧ó̧ bii nu tée, wú̵ń tiddu̵ ú̵. A̧máa nán a tid fó̧ó̧ woo moo míílí̧ tée, wú̵ń sə́ddú̵. 26Nán tóó a nuŋ hȩn góó 'waapád pȩ́ń, a tid vágád woo tée, ȩn wú̵ń yagadu̵lá? Tóó tée nán vu̵ píń vágád kan ȩná? 27Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, míń yaa yaalı̵́ gbo̧o̧ kan na"ȩ́ Ba' míí woo kan maleeka woo vu̵. Tée míń sú̵ú̵ kóó nɔ́nná yúú ba'ad woolı̵́. 28Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, nán kíí dii yɛlı̵́ yɛ, tóó vú̵ń nɔɔ né, vú̵ń ho̧ míń yaa yaalı̵́ gbanaa gbo̧o̧ pȩ́ń.”
16
Nán farísa kan nán sadukée vu̵ vi hȩn sa̧ga̧ȩ
(Márkus 8:11-13; Lúg 12:54-56)
1 Nán farísa vu̵ kan nán sadukée vu̵, vu̵ yaa Yesu woolı̵́, vu̵ zo"u̵, vu̵ vigi: “A̧m kɔ́d vɔ́ hȩn sa̧ga̧ káḿ yaan Tayɨɨ woolı̵́ má nɔ.”
2Yesu hí̧i̧d vu̵, o̧: “Ya̧g mɛnné be' ka yȩȩ tée, ví o̧: ‘Ya wú̵ń tú ú.’ 3Ya̧g ka̧'a̧mé be' ka yȩȩ, ya ka fii tée, ví o̧: ‘Ɓəə mam wú̵ń yaa kan sápéém gbo̧o̧ȩ.’ Ví gaa hȩn be"ı̵́ vu̵ səgən, a̧máa ví ho̧ hȩn ı̵́ míí vu̵ səgə né. 4Nán hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ 'ya̧'a̧ yɛ vu̵, kan nán ku̵u̵ 'yɛ́n zó̧ó̧ Tayɨɨ woolı̵́ dágá né yɛ,#16:4 nán ku̵u̵ 'yɛ́n zó̧ó̧ Tayɨɨ woolı̵́ dágá né yɛ vu̵ bíńda “zig ɓáa kɔ́lı̵́” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. vu̵ vi hȩn sa̧ga̧ ka tú' ba mín yaa Tayɨɨ woolı̵́ má nɔ. A̧máa vú̵ń nugun hȩn sa̧ga̧ tóó né, séý hȩn sa̧ga̧ ı̵́ Zonád woo nɔ.”
Pig woolı̵́ máa Yesu daa lúú ka la.
Yesu gú̵gú̵n ya̧g nán farísa vu̵ kan wággɨ
(Márkus 8:14-21)
5 Waa duulí woo ku̵u̵ ɗáá la mam dən máa, vu̵ záń beréd pa̧né. 6Ma Yesu o̧d vu̵: “I gág kan nán farísa vu̵ kan nán sadukée vu̵ ú̵, moo voolı̵́ ya̧gá̧ man kan wággɨ.”
7 Waa duulí woo vu̵ fan moo ya voolı̵́, vu̵ o̧: “Yesu o̧ ı̵́ yo̧go̧ moo kaa záń ví beréd pa̧né yɛ nɔ.”
8Yesu ka ki máa, o̧: “Nán moo fȩȩlȩ́ waaná' vu̵, moo ȩn ví fan moo víílí sa̧a̧mé, ví o̧: ‘Moo kaa 'yɛ́n ví beréd né yɛ nɔ’ lá? 9Ví kin ná moo né yeý? Ví duu taan beréd kígi nɔ́nɔ́ nán uzinɛɛre nɔ́nɔ́ ku̵u̵ lá máa náa? Ku̵u̵ lá, ku̵u̵ ha̧' máa, ví duu su̵g kéélı̵́ woo dɨ ɓaa nɛ́nná? 10Kan beréd kígi gúndɛm nán uzinɛɛre ndaddú̵ ku̵u̵ lá máa, ví duu su̵g kéélı̵́ woo dɨ ɓaa gbo̧o̧ nɛ́nná? 11Moo ȩn ví taa ba mín o̧d bi moo beréddɨlá? A̧máa i gág kan moo tú"í nán farísa voo kan nán sadukée voo ú̵, moo moo tú"í voo man kan wággɨ.”
12Ma waa duulí woo vu̵ gaa ba o̧n bi moo wág beréddɨ né, a̧máa moo ya̧g nán farísa voo kan nán sadukée voo nɔ.
Piɛ́r o̧ Yesu ba wu̵ ı̵́ nán sənné
(Márkus 8:27-30; Lúg 9:18-21)
13Yesu ka ya̧ hág Sezarée ı̵́ Filíb woolı̵́ máa, vi waa duulí woo vu̵: “Yee nán vu̵ o̧ ba mín nɔ́nná?”
14Vu̵ hí̧i̧du̵: “Tóó vu̵ o̧ ba mɔ́n Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné wu̵, tóó vu̵ o̧ ba mɔ́n Elía wu̵, tóó vu̵ o̧ ba mɔ́n Zeremíi wu̵, tóó tée ba mɔ́n anábi tóó nɔ.”
15Ma Yesu duu vi vu̵: “Ví o̧ víí nɛ́nná?”
16Simɔ́ŋ Piɛ́r hí̧i̧du̵, o̧: “Mɔ́ ı̵́ nán sənné, waa Tayɨɨ ı̵́ zá̧a̧d woo nɔ.”
17Ma Yesu o̧ddu̵: “Simɔ́ŋ Yoohá̧na waa, du̵u̵d mɔ́ yo̧. Nánán tóó wu̵ tú'un mɔ́ moo yȩ́ń yȩ né, a̧máa Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ wu̵ tú'um. 18Ɨ́ míí, mí o̧m, móo Piɛ́r.#16:18 Piɛ́r...míń yo̧o̧ lig míí yúú woolı̵́ yéé Piɛ́r woo tú' “isȩȩm;” vu̵ gú̵gú̵n nán moo fȩȩlȩ́ vu̵ kan lig Tayɨɨ ku̵u̵ dɨ yo̧o̧lȩ́ má nɔ. Mɔ́ń mbaa kɔ́ ı̵́ isȩȩm wɔgɔ, míń yo̧o̧ lig míí yúú woolı̵́. Kóó a hȩn nɔmme si̧', wú̵ń nugun néélȩ́ wu̵lı̵́ né. 19Míń pú̵m makúblí waa ya̧gníim gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo ú̵. Hȩn a̧m há' hágá yɛlı̵́ máa, Tayɨɨ sı̵́ń há"u̵ be"ı̵́ á̧ḿ. Hȩn a̧m hí̧í̧ hágá yɛlı̵́ máa, Tayɨɨ wú̵ń hí̧í̧wo̧ á̧ḿ.”
20Ma Yesu tiŋ waa duulí woo vu̵ za̧a̧ná, moo ba u̵u̵ o̧d nán tóó ba binnɔ ı̵́ nán sənné sá.
Yesu o̧ moo nɔm woo, kan nímní woo nɔmmé
(Márkus 8:31—9:1; Lúg 9:22-27)
21Yesu dəŋ tú'ud waa duulí woo vu̵ moo, o̧: “Séý míń dɔg Yerúsalemmé, míń nuŋ hȩn ndɔ́gɔné wu̵lı̵́ gbo̧o̧ ba'a pȩ́ń. Ɨ́ nii Yúúda vu̵ kan gbanaa hȩn ha"ı̵́ vu̵, kan nán moo Tayɨɨ tú"í vú̵ń nɔɔn, a̧máa bá' idú, ta̧a̧nɔ́ woo tée, míń níḿ nɔmmé.”
22A̧máa Piɛ́r pa̧ŋŋɔ laan ka'adı̵́ wu̵ dágá, séewu̵, o̧: “Ba'á, Tayɨɨ a gbɔ hȩn ı̵́ yo̧go̧ máa a kɔ́m sá.”
23A̧máa Yesu tii daa o̧d Piɛ́r: “Seeɗán, a̧m lúú la zulí! Mɔ́ hí̧í̧ a̧n kid Tayɨɨ tɔ́g sá. Moo taalı̵́ móó yȩ, moo taalı̵́ Tayɨɨ woo nɔ pɛ́lı̵́, a̧máa moo taalı̵́ nánán voo nɔ.”
24Pig woolı̵́ máa, Yesu o̧d waa duulí woo vu̵: “Nán tóó a hí̧í̧ bi duunɔ́ tée, a gbɔ moo taalı̵́ fó̧ó̧ woolı̵́ pȩ́ń, a ndɔg nɔm sá, a duunɔ́. 25Nán tóó a hí̧í̧ bi səd fó̧ó̧ bii nu tée, wú̵ń tiddu̵ ú̵. A̧máa nán a tid fó̧ó̧ woo moo míílí̧ tée, wú̵ń sə́ddú̵. 26Nán tóó a nuŋ hȩn góó 'waapád pȩ́ń, a tid vágád woo tée, ȩn wú̵ń yagadu̵lá? Tóó tée nán vu̵ píń vágád kan ȩná? 27Ɨ́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, míń yaa yaalı̵́ gbo̧o̧ kan na"ȩ́ Ba' míí woo kan maleeka woo vu̵. Tée míń sú̵ú̵ kóó nɔ́nná yúú ba'ad woolı̵́. 28Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, nán kíí dii yɛlı̵́ yɛ, tóó vú̵ń nɔɔ né, vú̵ń ho̧ míń yaa yaalı̵́ gbanaa gbo̧o̧ pȩ́ń.”