Exit Parallel Mode
 

Matío 15

15
Moo tú"í ı̵́ nii dikab voo nɔ
(Márkus 7:1-13)
1 Nán farísa vu̵ kan nán moo Tayɨɨ tú"í tóó vu̵ lúú ya Yerúsalemmé, vu̵ yaa Yesu woolı̵́, vu̵ vigi: 2“Moo ȩn waa duulí móó vu̵ duun hȩn dikab a ba ví yée voo vu̵ nélá? Moo ȩn vu̵ nɛ'ɛn nag né, vu̵ lá hȩnná?”
3Yesu hí̧i̧d vu̵, o̧: “Ɨ́ víí máalá̧? Moo ȩn ví duu hȩn dikab víí vu̵, ví duun dooká Tayɨɨ woo nélá? 4Tayɨɨ ká o̧ ná': ‘A̧m na' ba' móó kan na' móó ó̧.’ Tayɨɨ duu o̧: ‘Nán a haa ba' woo kan na' woo tée, maa nɔmme.’ 5A̧máa ví o̧ víí: ‘Nán tóó 'yɛ́ hȩn, maa ba a pú̵ ba' woo kan na' woo nɔ. A̧máa tow a hí̧í̧ bi ɓɛ pú̵ Tayɨɨ tée, 6a duu pú̵ ba' woo sá.’ Ví á̧d moo Tayɨɨ woo gbɔ, moo hȩn dikab víí vu̵lı̵́. 7Nán zó̧ó̧ ví̧i̧g yɛ víw, anábi Esáya ká moo moo yȩ́ń yúú víílí sú̵'ú̵. Tayɨɨ ká o̧ddu̵:
8‘Zig yɛ vu̵ na'ana ya̧gá̧ té'.
A̧máa zó̧ó̧ voo ɗii kan mí ú̧.
9Vu̵ kɔ́ ba'ad kan yɛ́g míí leená té',
vu̵ tú' moo palı̵́ nánán voo vu̵ kɔ́ ı̵́ moo Tayɨɨ wɔgɔ.’ ”
Hȩn ka vi̧i̧ nánán má nɔ
(Márkus 7:14-23)
10Yesu bee dúú vu̵, o̧d vu̵: “I ki ú, i ki du̵u̵lı̵́ na'a! 11Hȩn nán ku̵u̵ dɔd ya̧gá̧ máa, wu̵ vi̧i̧n nánán vu̵ né, a̧máa hȩn ka vúd ya̧g voolı̵́ máa, wu̵ vi̧i̧ vu̵.”
12Ma waa duulí Yesu woo vu̵ séé ya o̧ddu̵: “Mɔ́ gaa náa? Nán farísa ku̵u̵ ki moo káḿ o̧ yȩ máa, sa vu̵ zó̧ó̧ȩ.”
13Yesu hí̧i̧d vu̵, o̧: “La' 'waapád Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ ka wu̵ ban né máa, vú̵ń naa vu̵ gbɔ ú̵. 14'Yɛ́ vu̵ ví ú. Vu̵ man kan nán yə̧m ku̵u̵ tee daga vu̵ má nɔ. Nán yə̧m a tee daga tée, vú̵ń wá̧a̧n dəəlı̵́ ya voo idú á̧ḿ náa?”
15Piɛ́r ka moo vigi: “A̧m tú'ud vɔ́ moo yúú gɛŋ zílí yȩlȩ́ ó̧.”
16Yesu hí̧i̧du̵, o̧: “Ví á̧ḿ, ví gaa ná hȩn náa? 17Ví gaa hȩn 'waapád ka dɔ́ ya̧gá̧ ka zu̵u̵ silí máa, dɨ vúnní ya yú̵ggı̵́lı̵́, ı̵́ yo̧go̧ pɛ́láa? 18A̧máa hȩn ka vúd ya̧g nánán voolı̵́ máa, dəŋ dɨ zó̧ó̧lȩ́. Hȩn ka vi̧i̧ nánán máa wu̵ yȩ nɔ, 19moo moo ɓı̵́d taalı̵́ vu̵ dəŋ zó̧ó̧lȩ́, ma vu̵ nɔɔ nɔm, vu̵ kɔ́ ɓáa, vu̵ tá kan wakȩ́ȩ́ vu̵, vu̵ kɔ́ líw, vu̵ du̵ ya̧g vbád, vu̵ haa du̵g. 20Hȩn ku̵u̵ vi̧i̧ nánán vu̵ máa vu̵u̵ yȩ nɔ. A̧máa hȩn lálı̵́ nag ví̧i̧g máa, vi̧i̧n nánán né.”
Wakȩ́ȩ́ gáá tóó 'yɛ́ zó̧ó̧ Yesu woolı̵́
(Márkus 7:24-30)
21Yesu lúú wu̵lı̵́, máa laa hág Tírlı̵́, kan Sidɔ́ŋŋı̵́. 22Wakȩ́ȩ́ Kanán tóó hág yȩlȩ́ yaa woolı̵́, móó dɔg moo yúba, o̧: “Ba'á, Daavíd waa, i ho̧ gíḿ gaanɔ́. Hȩn hó̧g kɔ́ waa#15:22 waa vu̵ bíńda “wakȩ́ȩ́ waa” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. míí du̵u̵n də́ń né.”
23Yesu hí̧i̧nɔ moo kóó yə̧ŋ dágá aga né. Waa duulí Yesu woo vu̵ ya o̧ddu̵: “A̧m o̧d wakȩ́ȩ́ yȩ moo a laa la ú̵, moo ka baa móó moo duu ba ví yɛ nɔ.”
24Yesu hí̧i̧d vu̵, o̧: “Tayɨɨ ba'an míí zig Izraɛ́l ku̵u̵ ti móo mbeeɨ máa voolı̵́ dágá.”
25A̧máa wakȩ́ȩ́ pee ya gu doo núug Yesu woolı̵́, o̧ddu̵: “Ba'á, i maanɔ́.”
26Yesu hí̧i̧du̵: “Kaa ɓɛ beréd náásá̧ŋ́ voo pú̵ ya̧'a̧d waa vu̵ tée, du̵u̵ né.”
27Wakȩ́ȩ́ pee hí̧i̧du̵: “Gínú, ba' naa. A̧máa ya̧'a̧d waa vu̵ lá beréd púpúd ku̵u̵ pee hágá ba' buulí voo voolı̵́ máa ó̧.”
28Ma Yesu hí̧i̧du̵: “Wakȩ́ȩ́ yɛ mɔ́, zó̧ó̧ 'yɛ́lı̵́ móó ɓu̵u̵ ú̵. Hȩn woo a kɔ́m kɔ́ ı̵́ káḿ hí̧í̧ wɔgɔ.”
Ho̧o̧ ka̧' zu̵u̵ waa#15:28 waa vu̵ bíńda “wakȩ́ȩ́ waa” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. woo ya̧g woolı̵́.
Yesu za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a
29Yesu lúú wu̵lı̵́ laa ya̧g mam Gáliléelı̵́, ɗáá dɔg mbaa gu̵u̵ waa tóólı̵́. 30Dúú vu̵ yaa woolı̵́ ɓu̵u̵lı̵́ na'a, vu̵ pa̧ŋ nán kpee vu̵ kan nán yə̧m vu̵ kan nán kó̧ggı̵́ vu̵ kan nán kpo̧o̧g vu̵ kan nán ho̧o̧ tóó vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a. Vu̵ 'yɛ́ vu̵ tíŋ́ Yesu woolı̵́, za̧a̧ vu̵. 31Nán ku̵u̵ ho̧ nán kpo̧o̧g ku̵u̵ moo moo, nán kó̧ggı̵́ ku̵u̵ za̧a̧, nán kpee ku̵u̵ 'yȩm, nán yə̧m ku̵u̵ ho̧ nɔ́ɔ́ máa, kɔ́ vu̵ la ɓá'. Vu̵ na' Tayɨɨ Izraɛ́l woo.
Yesu pú̵ wayée uzinɛɛre ndaddú̵ vu̵ hȩn lálı̵́
(Márkus 8:1-10)
32Yesu bee waa duulí woo vu̵, o̧d vu̵: “Mí ho̧ gíḿ gaad nán yɛ vu̵ ú̵, moo vu̵ mbaa míílí̧ yɛlı̵́ bá' ta̧a̧nɔ́ wu̵ yɛ nɔ, vu̵ kan hȩn lálı̵́ pɛ́lı̵́. Mí hí̧í̧ bi gbɔn vu̵ la go̧o̧mná né, moo ka vu̵n ta̧a̧ hi̧naalȩ́.”
33 Waa duulí woo vu̵ hí̧i̧du̵: “Báń nuŋ ví hȩn lálı̵́ téé hó̧g tíŋ́ yɛlı̵́ wú̵ń maa dúú yɛ vu̵lá?”
34Yesu vi vu̵: “Ví dɨ kan beréd kígi nɛ́nná?”
Vu̵ hí̧i̧du̵: “Dɨ kígi gúndɛm kan ze' waa tóó vu̵.”
35Yesu o̧d dúú pee vu̵ u̵u̵ mbaa hágá. 36Ɓee dɔg beréd kígi gúndɛm pee kan ze' vu̵, dȩn Tayɨɨ nag, yɨɨ zu̵u̵ pú̵ waa duulí woo vu̵, vu̵ yȩ'ȩ dúú pee vu̵. 37Ya voo 'waapád vu̵ lá, vu̵ ha̧', ma waa duulí woo vu̵ duu su̵g kéélı̵́ woo hi̧' ɓaa gbo̧o̧ gúndɛm. 38A̧máa wayée ku̵u̵ lá hȩn yȩ, vu̵ dɨ uzinɛɛre ndaddú̵; vu̵ wá'an wakȩ́ȩ́ vu̵ kan náásá̧ŋ́ waa vu̵ né.
39Yesu ka ba' dúú vu̵ sú̵'ú̵ máa, dɔ́ nɛ́ŋ́ŋı̵́ ɗáá laa hág Magadánné.
15
Moo tú"í ı̵́ nii dikab voo nɔ
(Márkus 7:1-13)
1 Nán farísa vu̵ kan nán moo Tayɨɨ tú"í tóó vu̵ lúú ya Yerúsalemmé, vu̵ yaa Yesu woolı̵́, vu̵ vigi: 2“Moo ȩn waa duulí móó vu̵ duun hȩn dikab a ba ví yée voo vu̵ nélá? Moo ȩn vu̵ nɛ'ɛn nag né, vu̵ lá hȩnná?”
3Yesu hí̧i̧d vu̵, o̧: “Ɨ́ víí máalá̧? Moo ȩn ví duu hȩn dikab víí vu̵, ví duun dooká Tayɨɨ woo nélá? 4Tayɨɨ ká o̧ ná': ‘A̧m na' ba' móó kan na' móó ó̧.’ Tayɨɨ duu o̧: ‘Nán a haa ba' woo kan na' woo tée, maa nɔmme.’ 5A̧máa ví o̧ víí: ‘Nán tóó 'yɛ́ hȩn, maa ba a pú̵ ba' woo kan na' woo nɔ. A̧máa tow a hí̧í̧ bi ɓɛ pú̵ Tayɨɨ tée, 6a duu pú̵ ba' woo sá.’ Ví á̧d moo Tayɨɨ woo gbɔ, moo hȩn dikab víí vu̵lı̵́. 7Nán zó̧ó̧ ví̧i̧g yɛ víw, anábi Esáya ká moo moo yȩ́ń yúú víílí sú̵'ú̵. Tayɨɨ ká o̧ddu̵:
8‘Zig yɛ vu̵ na'ana ya̧gá̧ té'.
A̧máa zó̧ó̧ voo ɗii kan mí ú̧.
9Vu̵ kɔ́ ba'ad kan yɛ́g míí leená té',
vu̵ tú' moo palı̵́ nánán voo vu̵ kɔ́ ı̵́ moo Tayɨɨ wɔgɔ.’ ”
Hȩn ka vi̧i̧ nánán má nɔ
(Márkus 7:14-23)
10Yesu bee dúú vu̵, o̧d vu̵: “I ki ú, i ki du̵u̵lı̵́ na'a! 11Hȩn nán ku̵u̵ dɔd ya̧gá̧ máa, wu̵ vi̧i̧n nánán vu̵ né, a̧máa hȩn ka vúd ya̧g voolı̵́ máa, wu̵ vi̧i̧ vu̵.”
12Ma waa duulí Yesu woo vu̵ séé ya o̧ddu̵: “Mɔ́ gaa náa? Nán farísa ku̵u̵ ki moo káḿ o̧ yȩ máa, sa vu̵ zó̧ó̧ȩ.”
13Yesu hí̧i̧d vu̵, o̧: “La' 'waapád Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ ka wu̵ ban né máa, vú̵ń naa vu̵ gbɔ ú̵. 14'Yɛ́ vu̵ ví ú. Vu̵ man kan nán yə̧m ku̵u̵ tee daga vu̵ má nɔ. Nán yə̧m a tee daga tée, vú̵ń wá̧a̧n dəəlı̵́ ya voo idú á̧ḿ náa?”
15Piɛ́r ka moo vigi: “A̧m tú'ud vɔ́ moo yúú gɛŋ zílí yȩlȩ́ ó̧.”
16Yesu hí̧i̧du̵, o̧: “Ví á̧ḿ, ví gaa ná hȩn náa? 17Ví gaa hȩn 'waapád ka dɔ́ ya̧gá̧ ka zu̵u̵ silí máa, dɨ vúnní ya yú̵ggı̵́lı̵́, ı̵́ yo̧go̧ pɛ́láa? 18A̧máa hȩn ka vúd ya̧g nánán voolı̵́ máa, dəŋ dɨ zó̧ó̧lȩ́. Hȩn ka vi̧i̧ nánán máa wu̵ yȩ nɔ, 19moo moo ɓı̵́d taalı̵́ vu̵ dəŋ zó̧ó̧lȩ́, ma vu̵ nɔɔ nɔm, vu̵ kɔ́ ɓáa, vu̵ tá kan wakȩ́ȩ́ vu̵, vu̵ kɔ́ líw, vu̵ du̵ ya̧g vbád, vu̵ haa du̵g. 20Hȩn ku̵u̵ vi̧i̧ nánán vu̵ máa vu̵u̵ yȩ nɔ. A̧máa hȩn lálı̵́ nag ví̧i̧g máa, vi̧i̧n nánán né.”
Wakȩ́ȩ́ gáá tóó 'yɛ́ zó̧ó̧ Yesu woolı̵́
(Márkus 7:24-30)
21Yesu lúú wu̵lı̵́, máa laa hág Tírlı̵́, kan Sidɔ́ŋŋı̵́. 22Wakȩ́ȩ́ Kanán tóó hág yȩlȩ́ yaa woolı̵́, móó dɔg moo yúba, o̧: “Ba'á, Daavíd waa, i ho̧ gíḿ gaanɔ́. Hȩn hó̧g kɔ́ waa#15:22 waa vu̵ bíńda “wakȩ́ȩ́ waa” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. míí du̵u̵n də́ń né.”
23Yesu hí̧i̧nɔ moo kóó yə̧ŋ dágá aga né. Waa duulí Yesu woo vu̵ ya o̧ddu̵: “A̧m o̧d wakȩ́ȩ́ yȩ moo a laa la ú̵, moo ka baa móó moo duu ba ví yɛ nɔ.”
24Yesu hí̧i̧d vu̵, o̧: “Tayɨɨ ba'an míí zig Izraɛ́l ku̵u̵ ti móo mbeeɨ máa voolı̵́ dágá.”
25A̧máa wakȩ́ȩ́ pee ya gu doo núug Yesu woolı̵́, o̧ddu̵: “Ba'á, i maanɔ́.”
26Yesu hí̧i̧du̵: “Kaa ɓɛ beréd náásá̧ŋ́ voo pú̵ ya̧'a̧d waa vu̵ tée, du̵u̵ né.”
27Wakȩ́ȩ́ pee hí̧i̧du̵: “Gínú, ba' naa. A̧máa ya̧'a̧d waa vu̵ lá beréd púpúd ku̵u̵ pee hágá ba' buulí voo voolı̵́ máa ó̧.”
28Ma Yesu hí̧i̧du̵: “Wakȩ́ȩ́ yɛ mɔ́, zó̧ó̧ 'yɛ́lı̵́ móó ɓu̵u̵ ú̵. Hȩn woo a kɔ́m kɔ́ ı̵́ káḿ hí̧í̧ wɔgɔ.”
Ho̧o̧ ka̧' zu̵u̵ waa#15:28 waa vu̵ bíńda “wakȩ́ȩ́ waa” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. woo ya̧g woolı̵́.
Yesu za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a
29Yesu lúú wu̵lı̵́ laa ya̧g mam Gáliléelı̵́, ɗáá dɔg mbaa gu̵u̵ waa tóólı̵́. 30Dúú vu̵ yaa woolı̵́ ɓu̵u̵lı̵́ na'a, vu̵ pa̧ŋ nán kpee vu̵ kan nán yə̧m vu̵ kan nán kó̧ggı̵́ vu̵ kan nán kpo̧o̧g vu̵ kan nán ho̧o̧ tóó vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a. Vu̵ 'yɛ́ vu̵ tíŋ́ Yesu woolı̵́, za̧a̧ vu̵. 31Nán ku̵u̵ ho̧ nán kpo̧o̧g ku̵u̵ moo moo, nán kó̧ggı̵́ ku̵u̵ za̧a̧, nán kpee ku̵u̵ 'yȩm, nán yə̧m ku̵u̵ ho̧ nɔ́ɔ́ máa, kɔ́ vu̵ la ɓá'. Vu̵ na' Tayɨɨ Izraɛ́l woo.
Yesu pú̵ wayée uzinɛɛre ndaddú̵ vu̵ hȩn lálı̵́
(Márkus 8:1-10)
32Yesu bee waa duulí woo vu̵, o̧d vu̵: “Mí ho̧ gíḿ gaad nán yɛ vu̵ ú̵, moo vu̵ mbaa míílí̧ yɛlı̵́ bá' ta̧a̧nɔ́ wu̵ yɛ nɔ, vu̵ kan hȩn lálı̵́ pɛ́lı̵́. Mí hí̧í̧ bi gbɔn vu̵ la go̧o̧mná né, moo ka vu̵n ta̧a̧ hi̧naalȩ́.”
33 Waa duulí woo vu̵ hí̧i̧du̵: “Báń nuŋ ví hȩn lálı̵́ téé hó̧g tíŋ́ yɛlı̵́ wú̵ń maa dúú yɛ vu̵lá?”
34Yesu vi vu̵: “Ví dɨ kan beréd kígi nɛ́nná?”
Vu̵ hí̧i̧du̵: “Dɨ kígi gúndɛm kan ze' waa tóó vu̵.”
35Yesu o̧d dúú pee vu̵ u̵u̵ mbaa hágá. 36Ɓee dɔg beréd kígi gúndɛm pee kan ze' vu̵, dȩn Tayɨɨ nag, yɨɨ zu̵u̵ pú̵ waa duulí woo vu̵, vu̵ yȩ'ȩ dúú pee vu̵. 37Ya voo 'waapád vu̵ lá, vu̵ ha̧', ma waa duulí woo vu̵ duu su̵g kéélı̵́ woo hi̧' ɓaa gbo̧o̧ gúndɛm. 38A̧máa wayée ku̵u̵ lá hȩn yȩ, vu̵ dɨ uzinɛɛre ndaddú̵; vu̵ wá'an wakȩ́ȩ́ vu̵ kan náásá̧ŋ́ waa vu̵ né.
39Yesu ka ba' dúú vu̵ sú̵'ú̵ máa, dɔ́ nɛ́ŋ́ŋı̵́ ɗáá laa hág Magadánné.