Exit Parallel Mode
 

Matío 14

14
Nɔm Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné woo nɔ
(Márkus 6:14-29; Lúg 9:7-9)
1Sey woolı̵́ máa, gbanaa Heeród ki vu̵ moo moo yúú Yesu woolı̵́, 2máa o̧d nán ba'ad woo vu̵: “Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné wu̵ yȩ nɔ. Wu̵ níḿ nɔmmé, moo woo nɔ ma nuŋ néélȩ́ hȩn sa̧ga̧ kɔ́lı̵́ yȩ nɔ.”
3-4Wakȩ́ȩ́ tóó ká du̵u̵lı̵́, yéé woo Herodía, ká kȩ́ȩ́ Filíb Heeród daa sá̧ŋ́ woo nɔ.
Pig woo Heeród ka éé Herodía máa, Yoohá̧na la o̧d Heeród: “Maa ba mɔn éenɔ móó né.”
Moo woo nɔ ma Heeród ma' Yoohá̧na ga"u̵ pa̧ŋa dɔd lig púúsinalȩ́. 5Heeród hí̧í̧ bi nɔɔ Yoohá̧na ú̵, a̧máa ndɔg nán vu̵ yu̵, moo nán vu̵ taa vu̵ o̧ Yoohá̧na ba anábiɨ. 6Zá̧ga̧ ha̧a̧lȩ́ Heeród woo ka ya̧ máa, wakȩ́ȩ́ waa Herodía woo naa náb sa̧a̧m nán voolı̵́. Náb woo to̧o̧d Heeród mbaa ná', 7há̧á̧ taddu̵ ya̧g, sa̧a̧ hȩn, o̧: “Míń pú̵m hȩn a̧m vin má nɔ.”
8Wakȩ́ȩ́ waa pee ka ki moo na' woo ka o̧ddu̵ máa, o̧: “I pú̵n yúú Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné woo ɗag zag yɛlı̵́.”
9Zó̧ó̧ gbanaa woo ví̧i̧, a̧máa moo ká sa̧a̧ hȩn sú̵'ú̵ kan moo nán ka béé vu̵ hȩn lálı̵́ yȩ voo á̧ḿ, ma o̧d vu̵ u̵u̵ la pa̧nnɔ ya ú̵. 10Ba' la du̵ yúú Yoohá̧na woo sə̧' lig púúsinalȩ́. 11Vu̵ pa̧ŋ yúú woo yaan ɗag zaggı̵́, vu̵ pú̵ wakȩ́ȩ́ waa pee gaŋ pa̧n na' woo. 12Waa duulí Yoohá̧na woo vu̵ ya gaŋ fó̧ó̧ woo la dɔd; vu̵ la o̧d Yesu moo yȩ.
Yesu pú̵ nán uzinɛɛre nɔ́nɔ́ vu̵ hȩn lálı̵́
(Márkus 6:30-44; Lúg 9:10-17; Yoohá̧na 6:1-14)
13Yesu ka ki moo yȩ máa, lúú wu̵lı̵́ kan nɛ́ŋ́ moo laalı̵́ ya tutugu tóólı̵́ wu̵ dágá mɛ́ń. A̧máa dúú vu̵ ki, vu̵ lúú kaa voo vu̵lı̵́, vu̵ 'yȩm dugu kan doo.
14Sey Yesu ka vúd dɔg nɛ́ŋ́ŋı̵́ máa, ho̧ dúú vu̵ du̵u̵n də́ń né, kɔ́gɔ la gíḿná. Za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵.
15Ya̧g mɛn ka kɔ́ máa, waa duulí Yesu woo vu̵ yaa woolı̵́, vu̵ o̧ddu̵: “Ya yɛ hó̧ggɨ, zá̧ga̧ ka dɔ́ 'waa máalá̧! A̧m gbɔ dúú yɛ vu̵ u̵u̵ laa kaa waa vu̵lı̵́, moo hȩn lálı̵́ hɨlı̵́ɨ.”
16A̧máa Yesu hí̧i̧d vu̵: “Ʉu̵ lúú sá, aga a víi pú̵ vu̵ hȩn lálı̵́.”
17A̧máa vu̵ duu o̧ddu̵: “Vɔ́ dɨ kan beréd kígi nɔ́nɔ́ kan ze' idú aga nɔ.”
18Yesu o̧d vu̵: “I pa̧n ya yɛlı̵́.”
19O̧d dúú vu̵ u̵u̵ mbaa hágá yúú hó̧ddı̵́. Ɓee dɔg beréd nɔ́nɔ́ pee, kan ze' idú pee vu̵ á̧ḿ, 'yɛ́ dɔg nɔ́ɔ́ be"ı̵́, dȩn Tayɨɨ nag, ma yɨɨ zu̵u̵ pú̵ waa duulí woo vu̵, moo u̵u̵ yȩ'ȩ dúú pee vu̵ ú̵. 20Ya voo 'waapád vu̵ lá, vu̵ ha̧', ma vu̵ duu su̵g kéélı̵́ woo hi̧' ɓaa wa̧nɓó' zu̵u̵ idú. 21Wayée ku̵u̵ lá hȩn yȩ, zaa ka vu̵n dɨ fó̧ó̧ uzinɛɛre nɔ́nɔ́; vu̵ wá'an wakȩ́ȩ́ vu̵ kan náásá̧ŋ́ waa vu̵ né.
Yesu 'yȩm yúú mammé
(Márkus 6:45-52; Yoohá̧na 6:15-21)
22Pig woolı̵́ máa Yesu dɔd waa duulí woo vu̵ nɛ́ŋ́ŋı̵́, moo u̵u̵ ɗáá ɓə́ə́ laa bi la mam dən, bi ba' dúú vu̵ pȩ́ń.
23Sey Yesu ka ba' vu̵ sú̵'ú̵ máa, daa ɗáá dɔg gu̵u̵lı̵́ moo Tayɨɨ ɓá"ı̵́ wu̵ dágá.
Mɛn ka kɔ́ máa, mbaa wu̵lı̵́ wu̵ dágá. 24Nɛ́ŋ́ laa sı̵́ ɗiilí na'a kan hággú̵, mam nam vu̵, moo sápéém yaad vu̵ dɨ tíŋ́. 25Damnaalȩ́ máa, Yesu yaa voolı̵́, 'yȩm ya yúú mammé.
26Sey waa duulí woo ku̵u̵ ho̧go̧ la 'yȩ́ȩm yúú mammé máa, zó̧ó̧ tó̧' vu̵, vu̵ o̧ ba yigid ɓı̵́d tóó nɔ. Dú̵ú̵ kɔ́ vu̵, vu̵ wa̧a̧ wa̧ya̧g. 27Yesu há̧ń o̧d vu̵: “I ndag zó̧ó̧ la ú̵! Míw náa? I kɔ́ dú̵ú̵ sá.”
28Piɛ́r hí̧i̧du̵, o̧: “Ba'á, tow a mɔ́ yo̧ tée, a̧m pú̵n néélȩ́ mí 'yȩm laa móólȩ́ yúú mammé.”
29Yesu hí̧i̧du̵: “A̧m yaa sı̵́ɨ.”
Piɛ́r vúd ya nɛ́ŋ́ŋı̵́ 'yȩm yúú mammé, moo bi laa Yesu woolı̵́. 30A̧máa ka ho̧ sápéém ka pɛ na'a máa, dú̵ú̵ kɔ́gɔ, bé' də́əmné mammé, moo dɔg moo yúba, o̧: “Ba'á, a̧m sənnɔ́.”
31Yesu yo̧o̧ nag ma"o̧ vaŋná, o̧ddu̵: “Nán moo fȩȩlȩ́ waaná', moo ȩn mɔ́ 'yɛ́ zó̧ó̧ i'idúlá?”
32Sey ku̵u̵ dɔ́ nɛ́ŋ́ tíŋ́ máa, sápéém gə́d. 33Nán ı̵́ ku̵u̵ mbaa nɛ́ŋ́ tíŋ́ máa, vu̵ ya gu doo núug Yesu woolı̵́ tíŋ́, vu̵ o̧: “Mɔ́ Waa Tayɨɨ woo nɔ, gínú.”
Yesu za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵ hág Gȩnɛzarɛ́ddı̵́
(Márkus 6:53-56)
34Ku̵u̵ ɗáá ya̧a̧ mam 'waa sú̵'ú̵ máa, vu̵ ya̧ hág Gȩnɛzarɛ́ddı̵́. 35Nán hág yȩ vu̵ gaa Yesu, vu̵ ba' laan ya 'waapád vu̵ gáŋ́ nán ho̧o̧ vu̵ yaan Yesu woolı̵́ 'waapád. 36Nán ho̧o̧ vu̵ dȩnnɔ nag, vu̵ o̧: “A̧m gbɔ vɔ́, vɔ́ za' ya̧g sa̧a̧m móó nɔ si̧'.”
Ma nán ku̵u̵ za"u̵ máa, ho̧o̧ ka̧' vu̵ 'waapád.
14
Nɔm Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné woo nɔ
(Márkus 6:14-29; Lúg 9:7-9)
1Sey woolı̵́ máa, gbanaa Heeród ki vu̵ moo moo yúú Yesu woolı̵́, 2máa o̧d nán ba'ad woo vu̵: “Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné wu̵ yȩ nɔ. Wu̵ níḿ nɔmmé, moo woo nɔ ma nuŋ néélȩ́ hȩn sa̧ga̧ kɔ́lı̵́ yȩ nɔ.”
3-4Wakȩ́ȩ́ tóó ká du̵u̵lı̵́, yéé woo Herodía, ká kȩ́ȩ́ Filíb Heeród daa sá̧ŋ́ woo nɔ.
Pig woo Heeród ka éé Herodía máa, Yoohá̧na la o̧d Heeród: “Maa ba mɔn éenɔ móó né.”
Moo woo nɔ ma Heeród ma' Yoohá̧na ga"u̵ pa̧ŋa dɔd lig púúsinalȩ́. 5Heeród hí̧í̧ bi nɔɔ Yoohá̧na ú̵, a̧máa ndɔg nán vu̵ yu̵, moo nán vu̵ taa vu̵ o̧ Yoohá̧na ba anábiɨ. 6Zá̧ga̧ ha̧a̧lȩ́ Heeród woo ka ya̧ máa, wakȩ́ȩ́ waa Herodía woo naa náb sa̧a̧m nán voolı̵́. Náb woo to̧o̧d Heeród mbaa ná', 7há̧á̧ taddu̵ ya̧g, sa̧a̧ hȩn, o̧: “Míń pú̵m hȩn a̧m vin má nɔ.”
8Wakȩ́ȩ́ waa pee ka ki moo na' woo ka o̧ddu̵ máa, o̧: “I pú̵n yúú Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné woo ɗag zag yɛlı̵́.”
9Zó̧ó̧ gbanaa woo ví̧i̧, a̧máa moo ká sa̧a̧ hȩn sú̵'ú̵ kan moo nán ka béé vu̵ hȩn lálı̵́ yȩ voo á̧ḿ, ma o̧d vu̵ u̵u̵ la pa̧nnɔ ya ú̵. 10Ba' la du̵ yúú Yoohá̧na woo sə̧' lig púúsinalȩ́. 11Vu̵ pa̧ŋ yúú woo yaan ɗag zaggı̵́, vu̵ pú̵ wakȩ́ȩ́ waa pee gaŋ pa̧n na' woo. 12Waa duulí Yoohá̧na woo vu̵ ya gaŋ fó̧ó̧ woo la dɔd; vu̵ la o̧d Yesu moo yȩ.
Yesu pú̵ nán uzinɛɛre nɔ́nɔ́ vu̵ hȩn lálı̵́
(Márkus 6:30-44; Lúg 9:10-17; Yoohá̧na 6:1-14)
13Yesu ka ki moo yȩ máa, lúú wu̵lı̵́ kan nɛ́ŋ́ moo laalı̵́ ya tutugu tóólı̵́ wu̵ dágá mɛ́ń. A̧máa dúú vu̵ ki, vu̵ lúú kaa voo vu̵lı̵́, vu̵ 'yȩm dugu kan doo.
14Sey Yesu ka vúd dɔg nɛ́ŋ́ŋı̵́ máa, ho̧ dúú vu̵ du̵u̵n də́ń né, kɔ́gɔ la gíḿná. Za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵.
15Ya̧g mɛn ka kɔ́ máa, waa duulí Yesu woo vu̵ yaa woolı̵́, vu̵ o̧ddu̵: “Ya yɛ hó̧ggɨ, zá̧ga̧ ka dɔ́ 'waa máalá̧! A̧m gbɔ dúú yɛ vu̵ u̵u̵ laa kaa waa vu̵lı̵́, moo hȩn lálı̵́ hɨlı̵́ɨ.”
16A̧máa Yesu hí̧i̧d vu̵: “Ʉu̵ lúú sá, aga a víi pú̵ vu̵ hȩn lálı̵́.”
17A̧máa vu̵ duu o̧ddu̵: “Vɔ́ dɨ kan beréd kígi nɔ́nɔ́ kan ze' idú aga nɔ.”
18Yesu o̧d vu̵: “I pa̧n ya yɛlı̵́.”
19O̧d dúú vu̵ u̵u̵ mbaa hágá yúú hó̧ddı̵́. Ɓee dɔg beréd nɔ́nɔ́ pee, kan ze' idú pee vu̵ á̧ḿ, 'yɛ́ dɔg nɔ́ɔ́ be"ı̵́, dȩn Tayɨɨ nag, ma yɨɨ zu̵u̵ pú̵ waa duulí woo vu̵, moo u̵u̵ yȩ'ȩ dúú pee vu̵ ú̵. 20Ya voo 'waapád vu̵ lá, vu̵ ha̧', ma vu̵ duu su̵g kéélı̵́ woo hi̧' ɓaa wa̧nɓó' zu̵u̵ idú. 21Wayée ku̵u̵ lá hȩn yȩ, zaa ka vu̵n dɨ fó̧ó̧ uzinɛɛre nɔ́nɔ́; vu̵ wá'an wakȩ́ȩ́ vu̵ kan náásá̧ŋ́ waa vu̵ né.
Yesu 'yȩm yúú mammé
(Márkus 6:45-52; Yoohá̧na 6:15-21)
22Pig woolı̵́ máa Yesu dɔd waa duulí woo vu̵ nɛ́ŋ́ŋı̵́, moo u̵u̵ ɗáá ɓə́ə́ laa bi la mam dən, bi ba' dúú vu̵ pȩ́ń.
23Sey Yesu ka ba' vu̵ sú̵'ú̵ máa, daa ɗáá dɔg gu̵u̵lı̵́ moo Tayɨɨ ɓá"ı̵́ wu̵ dágá.
Mɛn ka kɔ́ máa, mbaa wu̵lı̵́ wu̵ dágá. 24Nɛ́ŋ́ laa sı̵́ ɗiilí na'a kan hággú̵, mam nam vu̵, moo sápéém yaad vu̵ dɨ tíŋ́. 25Damnaalȩ́ máa, Yesu yaa voolı̵́, 'yȩm ya yúú mammé.
26Sey waa duulí woo ku̵u̵ ho̧go̧ la 'yȩ́ȩm yúú mammé máa, zó̧ó̧ tó̧' vu̵, vu̵ o̧ ba yigid ɓı̵́d tóó nɔ. Dú̵ú̵ kɔ́ vu̵, vu̵ wa̧a̧ wa̧ya̧g. 27Yesu há̧ń o̧d vu̵: “I ndag zó̧ó̧ la ú̵! Míw náa? I kɔ́ dú̵ú̵ sá.”
28Piɛ́r hí̧i̧du̵, o̧: “Ba'á, tow a mɔ́ yo̧ tée, a̧m pú̵n néélȩ́ mí 'yȩm laa móólȩ́ yúú mammé.”
29Yesu hí̧i̧du̵: “A̧m yaa sı̵́ɨ.”
Piɛ́r vúd ya nɛ́ŋ́ŋı̵́ 'yȩm yúú mammé, moo bi laa Yesu woolı̵́. 30A̧máa ka ho̧ sápéém ka pɛ na'a máa, dú̵ú̵ kɔ́gɔ, bé' də́əmné mammé, moo dɔg moo yúba, o̧: “Ba'á, a̧m sənnɔ́.”
31Yesu yo̧o̧ nag ma"o̧ vaŋná, o̧ddu̵: “Nán moo fȩȩlȩ́ waaná', moo ȩn mɔ́ 'yɛ́ zó̧ó̧ i'idúlá?”
32Sey ku̵u̵ dɔ́ nɛ́ŋ́ tíŋ́ máa, sápéém gə́d. 33Nán ı̵́ ku̵u̵ mbaa nɛ́ŋ́ tíŋ́ máa, vu̵ ya gu doo núug Yesu woolı̵́ tíŋ́, vu̵ o̧: “Mɔ́ Waa Tayɨɨ woo nɔ, gínú.”
Yesu za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵ hág Gȩnɛzarɛ́ddı̵́
(Márkus 6:53-56)
34Ku̵u̵ ɗáá ya̧a̧ mam 'waa sú̵'ú̵ máa, vu̵ ya̧ hág Gȩnɛzarɛ́ddı̵́. 35Nán hág yȩ vu̵ gaa Yesu, vu̵ ba' laan ya 'waapád vu̵ gáŋ́ nán ho̧o̧ vu̵ yaan Yesu woolı̵́ 'waapád. 36Nán ho̧o̧ vu̵ dȩnnɔ nag, vu̵ o̧: “A̧m gbɔ vɔ́, vɔ́ za' ya̧g sa̧a̧m móó nɔ si̧'.”
Ma nán ku̵u̵ za"u̵ máa, ho̧o̧ ka̧' vu̵ 'waapád.