Exit Parallel Mode
 

Matío 11

11
Yoohá̧na ba' waa duulí woo vu̵ la Yesu woolı̵́
(Lúg 7:18-35)
1Yesu ka tú'ud waa duulí woo ı̵́ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú vu̵ moo 'waa sú̵'ú̵ máa, lúú wu̵lı̵́, laa moo Tayɨɨ tú"í, pa moo Tayɨɨ woo kaa gbo̧o̧ vu̵lı̵́ hág yȩlȩ́.
2A̧máa Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné ka dɨ lig púúsinalȩ́ máa, ki moo yúú ba'ad Yesu woolı̵́, ma ba' waa duulí woo tóó vu̵ 3ba u̵u̵ la vi Yesu: “Móo ı̵́ ka dɨ yaalı̵́ má naa? Kóó oo laa nán tóó naa?”
4Yesu hí̧i̧d vu̵: “I la o̧d Yoohá̧na hȩn kíí ki, kan hȩn kíí ho̧ máa vu̵ á̧ḿ; 5nán yə̧m vu̵ ho̧ nɔ́ɔ́, nán kpee vu̵ 'yȩm, nán ho̧o̧ naa vu̵ yú̵d, nán kpo̧o̧g vu̵ ki tɔ́g, nɔm vu̵ níḿ, mí dɨd nán gíḿ vu̵ moo to̧o̧ 'maŋ tú"í. 6Nán a faan moo míí ní tée, zó̧ó̧ wú̵ń dȩ"o̧ ó̧.”
7A̧máa sey waa duulí Yoohá̧na woo ku̵u̵ lúú laa máa, Yesu bé'ed dúú vu̵ moo moolȩ́ yúú Yoohá̧na woolı̵́, o̧: “Ví vúd laa ȩn ho̧lȩ́ hó̧g tíŋ́ŋá? Dȩ' sápéém ka dɨ namné yȩ naa? Pɛ́lı̵́ sá̧ḿ. 8Ví vúd laa ȩn ho̧lȩ́lá? Ví la ho̧ nán ka dɔ́ sa̧a̧m du̵u̵ na'a yȩ naa? A̧máa nán ku̵u̵ dɔ́ sa̧a̧m du̵u̵ vu̵ máa, vu̵ dɨ kíi gbanii voolı̵́. A̧máa ví vúd laa ȩn ho̧lȩ́lá? Anábiaa? 9Ee, a̧máa mí o̧d ví, Yoohá̧na wu̵ mba anábi. 10Ká vu̵ bíńda moo yúú Yoohá̧na woolı̵́ debterelı̵́ sú̵'ú̵. Tayɨɨ o̧:
‘Míńnɔ ba' waa ba'ad míí la tíŋ́ móólȩ́.
Wú̵ńnɔ mbɔ́gɔm hi̧naa.’
11“Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, sa̧a̧m nán ku̵u̵ ha̧a̧ vu̵ hágá yɛlı̵́ máa, nán tóó mban Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné na"ȩ́ né. A̧máa ı̵́ ka mbaa sɔmlɔ́gɔdná gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ máa, wu̵ mbaga na"ȩ́. 12A̧máa dəŋ sey Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné woolı̵́ há̧á̧ ya ya̧ zá̧ga̧ ɓəə, nán vu̵ dɨ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo soolı̵́ kan néélȩ́ȩ, moo bi nuŋŋɔ́. 13Moo anábi voo 'waapád kan debtere Múúsa woo vu̵ tú' moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo há̧á̧ ya̧ sey Yoohá̧na woolı̵́. 14Anábi vu̵ o̧ Elía ban yaa dɨlı̵́; tow i hí̧í̧ bi fȩȩ moo míí ú tée, Elía sú̵u̵ wu̵ Yoohá̧na wu̵. 15Nán a dɨ kan tɔ́ggú̵ tée, a ki du̵u̵lı̵́ na'a.”
16Yesu duu o̧: “Míń gú̵gú̵n nán ɓəə yɛ vu̵ kan nɔ́nná? Vu̵ man kan náásá̧ŋ́ waa ku̵u̵ mbaa saalı̵́ máa vu̵ yu̵. Vu̵ béén, 17vu̵ ó̧ń:
‘Vɔ́ úud ví lɨtɨɨd, ví naa né.
Vɔ́ beed ví yéé ká̧ń nɔm, ví ká̧ga̧ né.’
18“Yoohá̧na ká yaa, kȩȩ hȩn lálı̵́, zɔn doo né, ma ví o̧ hȩn hó̧g ba kɔ́gɔ ú̵. 19A̧máa ı̵́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, mí yaa, mí kȩȩn hȩn lálı̵́ né, mí zɔ hȩn, a̧máa vu̵ duu o̧: ‘I ho̧ nán lálı̵́ gbo̧o̧ kan nán hȩn zɔlı̵́ tóó nɔ! Dag gboo nán lámba su̵ggı̵́ voo, kan nán hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ voo nɔ.’ A̧máa ba gaan ı̵́ yúú du̵u̵#11:19 ı̵́ yúú du̵u̵ ı̵́ yúú du̵u̵ máa, Tayɨɨ. kan ba'ad woo nɔ.”
Nán kaa ı̵́ ku̵u̵ tiin zó̧ó̧ né máa vu̵ yu̵
(Lúg 10:13-15)
20Kaa tóó voolı̵́ máa, Yesu kɔ́ hȩn sa̧ga̧ vu̵ wu̵lı̵́ ɓu̵u̵lı̵́ na'a, a̧máa nán kaa yȩ vu̵ tiin zó̧ó̧ né. Moo woo nɔ Yesu bé' nán yȩ vu̵ séené. 21O̧: “Zó̧ó̧ wú̵ń ví̧i̧ nán Koorazín vu̵, kan nán Bɛdsáýda vu̵, moo hȩn sa̧ga̧ máa káń kɔ́ víílí sa̧a̧mé yɛ, ka míń kɔ́ dɨ kaa Tír kan Sidɔ́ŋŋı̵́ tée, nán ka vu̵n tii zó̧ó̧ gbó̧ŋ́ na'a. Ka vu̵n gud kúú, ka vu̵n gbɔ́d hú̧u̧m. 22Moo woo nɔ mí o̧d ví, zá̧ga̧ moo sə̧"ȩ́lȩ́ tée, víń nuŋ hȩn si̧'i̧ní mba nán Tír vu̵ kan nán Sidɔ́ŋ vu̵ á̧ḿ. 23Ɨ́ víí, nán Kapɛrnáhu̧m vu̵,
ví o̧ bin mba hȩnna? Pɛ́lı̵́ sá̧ḿ!
Vú̵ń sid ví zu̵u̵ há̧á̧ kaa nɔmmé.
“Moo hȩn sa̧ga̧ káń kɔ́ na'a víílí kaalı̵́ yɛ, ká ka mín kɔ́ dɨ kaa Súúdumalȩ́ tée, kaa woo kan dɨ lá mbaalı̵́ há̧á̧ zá̧ga̧ ɓəə á̧ḿ. 24Moo woo nɔ mí o̧d ví, zá̧ga̧ moo sə̧"ȩ́lȩ́ tée, víń nuŋ hȩn si̧'i̧ní mba nán Súúduma vu̵ á̧ḿ.”
Yesu o̧: “I yaa míílí̧, míń pú̵ ví nəəlȩ́ ó̧”
(Lúg 10:21-22)
25Sey woolı̵́ máa, Yesu ka moo o̧: “Ba'á, ı̵́ káḿ 'yɛ́ be' kan hág, mí dȩm nag, moo mɔ́ yu̵g nán hȩn gaalı̵́ vu̵ hȩn yɛ, kan nán 'wɔ́lı̵́ vu̵ á̧ḿ, a̧máa mɔ́ tú'ud nán ı̵́ ku̵u̵ man kan náásá̧ŋ́ waa vu̵ má nɔ. 26Ɨ́ yo̧go̧ Ba'á. Mí dȩm nag, moo móo hí̧í̧ a kɔ́y ı̵́ yo̧go̧.
27“Ba' míí gbɔn hȩn 'waapád sú̵'ú̵. A̧máa nán tóó gaa Waa Tayɨɨ woo 'waa né, séý Ba'á Tayɨɨ aga wu̵ gaa. Nán tóó gaa Ba'á Tayɨɨ 'waa né á̧ḿ, séý Waa wu̵ gaa, kan nán ı̵́ Waa Tayɨɨ woo ka hí̧í̧ bi tú'udu̵ máa, wú̵ń gaawu̵ á̧ḿ. 28Ɨ́ víí kíí ta̧a̧ kan moo palı̵́ nán moo Tayɨɨ tú"í voo, ka zi̧i̧ ví kɔ́ ı̵́ hȩn gané wɔgɔ yȩ, ya víí 'waapád, i yaa míílí̧, míń pú̵ ví nəəlȩ́ ó̧. 29Mí dɨ kan zó̧ó̧ ká̧'a̧dɨ, mí tiin nán vu̵ né. Moo woo nɔ i kɔ́ ba'ad káń pú̵ ví máa ó̧, i kúgú hȩn míílí̧ tée, víń nuŋ ya nəəlȩ́ víí. 30Ba'ad a̧n pú̵ ví máa təə né, hȩn gané a̧n pú̵ ví máa, zi̧i̧ ní á̧ḿ.”
11
Yoohá̧na ba' waa duulí woo vu̵ la Yesu woolı̵́
(Lúg 7:18-35)
1Yesu ka tú'ud waa duulí woo ı̵́ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú vu̵ moo 'waa sú̵'ú̵ máa, lúú wu̵lı̵́, laa moo Tayɨɨ tú"í, pa moo Tayɨɨ woo kaa gbo̧o̧ vu̵lı̵́ hág yȩlȩ́.
2A̧máa Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné ka dɨ lig púúsinalȩ́ máa, ki moo yúú ba'ad Yesu woolı̵́, ma ba' waa duulí woo tóó vu̵ 3ba u̵u̵ la vi Yesu: “Móo ı̵́ ka dɨ yaalı̵́ má naa? Kóó oo laa nán tóó naa?”
4Yesu hí̧i̧d vu̵: “I la o̧d Yoohá̧na hȩn kíí ki, kan hȩn kíí ho̧ máa vu̵ á̧ḿ; 5nán yə̧m vu̵ ho̧ nɔ́ɔ́, nán kpee vu̵ 'yȩm, nán ho̧o̧ naa vu̵ yú̵d, nán kpo̧o̧g vu̵ ki tɔ́g, nɔm vu̵ níḿ, mí dɨd nán gíḿ vu̵ moo to̧o̧ 'maŋ tú"í. 6Nán a faan moo míí ní tée, zó̧ó̧ wú̵ń dȩ"o̧ ó̧.”
7A̧máa sey waa duulí Yoohá̧na woo ku̵u̵ lúú laa máa, Yesu bé'ed dúú vu̵ moo moolȩ́ yúú Yoohá̧na woolı̵́, o̧: “Ví vúd laa ȩn ho̧lȩ́ hó̧g tíŋ́ŋá? Dȩ' sápéém ka dɨ namné yȩ naa? Pɛ́lı̵́ sá̧ḿ. 8Ví vúd laa ȩn ho̧lȩ́lá? Ví la ho̧ nán ka dɔ́ sa̧a̧m du̵u̵ na'a yȩ naa? A̧máa nán ku̵u̵ dɔ́ sa̧a̧m du̵u̵ vu̵ máa, vu̵ dɨ kíi gbanii voolı̵́. A̧máa ví vúd laa ȩn ho̧lȩ́lá? Anábiaa? 9Ee, a̧máa mí o̧d ví, Yoohá̧na wu̵ mba anábi. 10Ká vu̵ bíńda moo yúú Yoohá̧na woolı̵́ debterelı̵́ sú̵'ú̵. Tayɨɨ o̧:
‘Míńnɔ ba' waa ba'ad míí la tíŋ́ móólȩ́.
Wú̵ńnɔ mbɔ́gɔm hi̧naa.’
11“Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, sa̧a̧m nán ku̵u̵ ha̧a̧ vu̵ hágá yɛlı̵́ máa, nán tóó mban Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné na"ȩ́ né. A̧máa ı̵́ ka mbaa sɔmlɔ́gɔdná gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ máa, wu̵ mbaga na"ȩ́. 12A̧máa dəŋ sey Yoohá̧na ı̵́ mam Tayɨɨ wooné woolı̵́ há̧á̧ ya ya̧ zá̧ga̧ ɓəə, nán vu̵ dɨ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo soolı̵́ kan néélȩ́ȩ, moo bi nuŋŋɔ́. 13Moo anábi voo 'waapád kan debtere Múúsa woo vu̵ tú' moo gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo há̧á̧ ya̧ sey Yoohá̧na woolı̵́. 14Anábi vu̵ o̧ Elía ban yaa dɨlı̵́; tow i hí̧í̧ bi fȩȩ moo míí ú tée, Elía sú̵u̵ wu̵ Yoohá̧na wu̵. 15Nán a dɨ kan tɔ́ggú̵ tée, a ki du̵u̵lı̵́ na'a.”
16Yesu duu o̧: “Míń gú̵gú̵n nán ɓəə yɛ vu̵ kan nɔ́nná? Vu̵ man kan náásá̧ŋ́ waa ku̵u̵ mbaa saalı̵́ máa vu̵ yu̵. Vu̵ béén, 17vu̵ ó̧ń:
‘Vɔ́ úud ví lɨtɨɨd, ví naa né.
Vɔ́ beed ví yéé ká̧ń nɔm, ví ká̧ga̧ né.’
18“Yoohá̧na ká yaa, kȩȩ hȩn lálı̵́, zɔn doo né, ma ví o̧ hȩn hó̧g ba kɔ́gɔ ú̵. 19A̧máa ı̵́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, mí yaa, mí kȩȩn hȩn lálı̵́ né, mí zɔ hȩn, a̧máa vu̵ duu o̧: ‘I ho̧ nán lálı̵́ gbo̧o̧ kan nán hȩn zɔlı̵́ tóó nɔ! Dag gboo nán lámba su̵ggı̵́ voo, kan nán hȩn ɓı̵́d kɔ́lı̵́ voo nɔ.’ A̧máa ba gaan ı̵́ yúú du̵u̵#11:19 ı̵́ yúú du̵u̵ ı̵́ yúú du̵u̵ máa, Tayɨɨ. kan ba'ad woo nɔ.”
Nán kaa ı̵́ ku̵u̵ tiin zó̧ó̧ né máa vu̵ yu̵
(Lúg 10:13-15)
20Kaa tóó voolı̵́ máa, Yesu kɔ́ hȩn sa̧ga̧ vu̵ wu̵lı̵́ ɓu̵u̵lı̵́ na'a, a̧máa nán kaa yȩ vu̵ tiin zó̧ó̧ né. Moo woo nɔ Yesu bé' nán yȩ vu̵ séené. 21O̧: “Zó̧ó̧ wú̵ń ví̧i̧ nán Koorazín vu̵, kan nán Bɛdsáýda vu̵, moo hȩn sa̧ga̧ máa káń kɔ́ víílí sa̧a̧mé yɛ, ka míń kɔ́ dɨ kaa Tír kan Sidɔ́ŋŋı̵́ tée, nán ka vu̵n tii zó̧ó̧ gbó̧ŋ́ na'a. Ka vu̵n gud kúú, ka vu̵n gbɔ́d hú̧u̧m. 22Moo woo nɔ mí o̧d ví, zá̧ga̧ moo sə̧"ȩ́lȩ́ tée, víń nuŋ hȩn si̧'i̧ní mba nán Tír vu̵ kan nán Sidɔ́ŋ vu̵ á̧ḿ. 23Ɨ́ víí, nán Kapɛrnáhu̧m vu̵,
ví o̧ bin mba hȩnna? Pɛ́lı̵́ sá̧ḿ!
Vú̵ń sid ví zu̵u̵ há̧á̧ kaa nɔmmé.
“Moo hȩn sa̧ga̧ káń kɔ́ na'a víílí kaalı̵́ yɛ, ká ka mín kɔ́ dɨ kaa Súúdumalȩ́ tée, kaa woo kan dɨ lá mbaalı̵́ há̧á̧ zá̧ga̧ ɓəə á̧ḿ. 24Moo woo nɔ mí o̧d ví, zá̧ga̧ moo sə̧"ȩ́lȩ́ tée, víń nuŋ hȩn si̧'i̧ní mba nán Súúduma vu̵ á̧ḿ.”
Yesu o̧: “I yaa míílí̧, míń pú̵ ví nəəlȩ́ ó̧”
(Lúg 10:21-22)
25Sey woolı̵́ máa, Yesu ka moo o̧: “Ba'á, ı̵́ káḿ 'yɛ́ be' kan hág, mí dȩm nag, moo mɔ́ yu̵g nán hȩn gaalı̵́ vu̵ hȩn yɛ, kan nán 'wɔ́lı̵́ vu̵ á̧ḿ, a̧máa mɔ́ tú'ud nán ı̵́ ku̵u̵ man kan náásá̧ŋ́ waa vu̵ má nɔ. 26Ɨ́ yo̧go̧ Ba'á. Mí dȩm nag, moo móo hí̧í̧ a kɔ́y ı̵́ yo̧go̧.
27“Ba' míí gbɔn hȩn 'waapád sú̵'ú̵. A̧máa nán tóó gaa Waa Tayɨɨ woo 'waa né, séý Ba'á Tayɨɨ aga wu̵ gaa. Nán tóó gaa Ba'á Tayɨɨ 'waa né á̧ḿ, séý Waa wu̵ gaa, kan nán ı̵́ Waa Tayɨɨ woo ka hí̧í̧ bi tú'udu̵ máa, wú̵ń gaawu̵ á̧ḿ. 28Ɨ́ víí kíí ta̧a̧ kan moo palı̵́ nán moo Tayɨɨ tú"í voo, ka zi̧i̧ ví kɔ́ ı̵́ hȩn gané wɔgɔ yȩ, ya víí 'waapád, i yaa míílí̧, míń pú̵ ví nəəlȩ́ ó̧. 29Mí dɨ kan zó̧ó̧ ká̧'a̧dɨ, mí tiin nán vu̵ né. Moo woo nɔ i kɔ́ ba'ad káń pú̵ ví máa ó̧, i kúgú hȩn míílí̧ tée, víń nuŋ ya nəəlȩ́ víí. 30Ba'ad a̧n pú̵ ví máa təə né, hȩn gané a̧n pú̵ ví máa, zi̧i̧ ní á̧ḿ.”