Exit Parallel Mode
 

Matío 10

10
Yesu yee waa ba'ad woo vu̵ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú
(Márkus 3:13-19; Lúg 6:12-16)
1Pig woolı̵́ máa, Yesu bee waa duulí woo vu̵ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú su̵g, pú̵ vu̵ néélȩ́ u̵u̵ nɛŋ yigid ɓı̵́d vu̵ vud, u̵u̵ za̧a̧ kan nán ho̧o̧ vu̵ 'waapád, kan nán kó̧ggı̵́ vu̵ 'waapád. 2Yéé waa ba'ad Yesu woo wa̧nɓó' zu̵u̵ idú sú̵u̵ vu̵u̵ yɛ nɔ. Dəŋ kan Simɔ́ŋ ı̵́ ku̵u̵ beewu̵ Piɛ́r máa, kan daa sá̧ŋ́ A̧ndɛrée, kan Yaakúbu Zebedée waa, kan daa sá̧ŋ́ Yoohá̧na, 3kan Filíb, kan Baatelemíi, kan Tomás, kan Matío nán lámba su̵ggı̵́, kan Yaakúbu Álfa waa, kan Taadée, 4kan Simɔ́ŋ nán zó̧ó̧ pilí, kan Yúúdas Iskarió, ı̵́ ka dɔd Yesu nag nánán voolı̵́ pee.
Yesu ba' waa duulí woo vu̵ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú
(Márkus 6:7-13; Lúg 9:1-6)
5Nán wa̧nɓó' zu̵u̵ idú yȩ Yesu ba' vu̵, ma tiŋ vu̵, o̧: “I laa nán gaa Tayɨɨ sá voolı̵́ sá, i dɔ́ kaa nán Samaríi voolı̵́ sá. 6A̧máa i laa ya nán Izraɛ́l ku̵u̵ ti máa voolı̵́. 7I la pad vu̵ moo, ví o̧d vu̵: ‘Gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo dɨ bə́'.’ 8I za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵, ví nim nɔm vu̵ nɔmmé, ví kɔ́ nán ho̧o̧ naa fó̧ó̧ voo a yu̵d, ví nɛŋ yigid ɓı̵́d vu̵ vud á̧ḿ. Ví nuŋ hȩn yȩ vu̵ leená, i duu pú̵ vu̵ leená á̧ḿ. 9I ɓɛ kóó sɨɨde ha'ad vu̵, kóó sɨɨde yȩ́ń vu̵ kə́ə sɨɨde víílí sá, 10kan kə́ə gáá, kóó sa̧a̧m idú, kóó tɛ́gɛ́, kóó vbə́ə́. Moo maa nán ba'ad ba nuŋ hȩn lálı̵́ woo ú̵. 11Kóó kaa gbo̧o̧ vu̵ kan kaa waa vu̵ kíí dɔ́ wu̵lı̵́ tée, ví vi nán ı̵́ a maa ba vín dɔ́ woolı̵́ ú̵ tée, ví mbaa wu̵lı̵́ há̧á̧ a ya̧ sey lúúlí víí. 12Kíí dɨ dɔ́lı̵́ kíi nán tóó woolı̵́ tée, ví vá' ví o̧: ‘Tayɨɨ a gbɔ ví ká̧'a̧dɨ.’ 13Tow nán moo fȩȩlȩ́ a dɨ kíi yȩlȩ́ tée, wú̵ń mbaa kan zó̧ó̧ ká̧'a̧d, a̧máa a pɛ́lı̵́ tée, vá"ı̵́ víí wú̵ń fíí ya maa ví. 14Ku̵u̵ fȩȩn ví ní, ku̵u̵ fȩȩn moo víí ní tée, ví ta'ad nag víí,#10:14 nag víí vu̵ bíńda “i ta'ad hád zu̵m doo pɛ́ɛ́g víílí” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. ví vúd kíi woolı̵́, tóó tée, kaa woolı̵́. 15Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, zá̧ga̧ moo sə̧"ȩ́ a ya̧ tée, moo sə̧"ȩ́ nán kaa yȩ voo wú̵ń zi̧i̧ mba ı̵́ hág Súúduma kan hág Gomór á̧ḿ.
Vú̵ń duun ví kan moo ó̧
(Márkus 13:9-13; Lúg 21:12-17)
16“I ki sú̵m, ı̵́ míí mí ba' ví la kɔ́ ı̵́ mbee vu̵ wɔgɔ sa̧a̧m zág ya̧'a̧d voolı̵́. Moo woo nɔ i kɛ kɔ́ ı̵́ ku̵u̵#10:16 ku̵u̵ vu̵ bíńda “bɨɨg” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. vu̵ wɔgɔ, i mbaa kan zó̧ó̧ ká̧'a̧d kɔ́ ı̵́ gbɔkii vu̵ wɔgɔ. 17I gág nán vu̵ ú̵, moo vú̵ń dɔd ví nán moo sə̧"ȩ́ voolı̵́ nagá, vú̵ń gbɔ́ ví kan loo lig sú̵ggı̵́ nán Yúúda voo vu̵lı̵́. 18Vú̵ń pa̧ŋ ví laan tíŋ́ ŋgó̧ḿna voolı̵́ kan tíŋ́ gbanaa voolı̵́ moo míí nu, moo i du̵n ya̧ggɨ, kan nán gaa Tayɨɨ sá voolı̵́ á̧ḿ. 19A̧máa sey ku̵u̵ dɔd ví voolı̵́ nagá tée, i gbɔ́ dam: ‘Yee vɔ́ń la o̧ nɛ́nná?’ sá, moo víń nuŋ moo i la o̧ máa ya̧g woolı̵́ ú̵. 20Aga víńnɔ moo né, a̧máa yigid Ba' víí Tayɨɨ woo wú̵ńnɔ moo. 21Dag nii vú̵ń dɔd daa sá̧ŋ́ vu̵ ya nɔmmé, waa ba'a vú̵ń dɔd waa vu̵ á̧ḿ. Waa vú̵ń lúú moo kan ı̵́ ha̧a̧lȩ́ voo vu̵, vú̵ń nɔɔ vu̵. 22Nán 'waapád vú̵ń máń ví moo míí nu, a̧máa nán a mbí nɔ́ɔ́ há̧á̧ bá' sí̧'í̧dí tée, wú̵ń sə́ddú̵. 23Ku̵u̵ duun ví kan hȩn ɓı̵́d kaa tóólı̵́ tée, i lúú laa kaa tóólı̵́. Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, víń 'yȩ́ḿ kaa gbo̧o̧ hág Izraɛ́llı̵́ 'waan pád né, ı̵́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, míń ya̧ pȩ́ń.
24“Waa zaŋde tóó mban ı̵́ hȩn tú"í woo né; gba'a mban ı̵́ buulí woo né. 25Waa zaŋde tóó a kɔ́ hȩn akaw woo ka kɔ́ má nɔ tée, 'wáa yȩ. Gba'a tóó a kɔ́ hȩn ı̵́ buulí woo ka kɔ́ má nɔ tée, maa sú̵'ú̵. Tow u̵u̵ bee baa lig víí Belzabúl#10:25 Belzabúl yéé Seeɗán woo tóó wu̵ yɛ nɔ. tée, vú̵ń been víw mban naa?”
Yesu duu o̧ nóo ka maa ndɔggı̵́lá?
(Lúg 12:2-7)
26Yesu duu o̧d vu̵: “Moo woo nɔ, i ndɔg nán vu̵ sá, moo hȩn tóó ba wáy ban kúu ní máa wú̵ń pɛ́lı̵́. Kóó hȩn tóó ba yú̵g, nán ban gaa né máa pɛ́lı̵́. 27Moo káń o̧d ví ya dimmí yȩ, i moo víí ya túlílí. Moo káń lágad ví tɔ́ggı̵́ yɛ, i ɗáá dii a̧a̧lȩ́ ma ví pa. 28I ndɔg nán u̵u̵ nɔɔ fó̧ó̧ víí máa vu̵ sá; vú̵ń nɔɔn yigid víí ní. A̧máa i ndɔg Tayɨɨ ı̵́ a tud fó̧ó̧ víí kan yigid víí vee gə̧ə̧lȩ́ má nɔ. 29Dȩ' naag idú pȩ́ń vu̵ gín vu̵ dála dágá náa? Kóó ı̵́ yo̧go̧ si̧', Ba' víí Tayɨɨ a sɛ́n né tée, kóó dágá aga wú̵ń pɛn hágá né. 30Ɨ́ víí máa, Tayɨɨ wá' yúú hú̧' víí vu̵ 'waa sú̵'ú̵ á̧ḿ. 31I kɔ́ dú̵ú̵ sá; Tayɨɨ hí̧í̧ ví mba dȩ' naag vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a.
Ɨ́ ka tú' Yesu Krístu, kan ı̵́ ka su̵u̵wu̵ má nɔ
(Lúg 12:8-9)
32“Moo woo nɔ, kóó nɔ́nná a tú' ba bin nán míí nu tíŋ́ nánán voolı̵́ tée, míń tú'udu̵ kan Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ á̧ḿ. 33A̧máa nán a su̵u̵n tíŋ́ nánán voolı̵́ tée, míń su̵u̵wu̵ tíŋ́ Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ woolı̵́ á̧ḿ.
Yesu o̧: “Mí yaan kan moo zó̧ó̧ ká̧'a̧dɨ né, a̧máa sɨɨɨ”
(Lúg 12:51-53; 14:26-27)
34“I taa ba mín yaan kan moo zó̧ó̧ ká̧'a̧du̵ hágá yɛlı̵́ sá, mí yaan kan ká̧'a̧dɨ né, a̧máa kan sɨɨɨ, 35moo mí yaa nán vu̵ hɨ'ɨnée.
Wayée waa vú̵ń hı̵́'ı̵́n kan ba' voo vu̵,
wakȩ́ȩ́ waa vú̵ń hı̵́'ı̵́n kan na' voo vu̵,
wakȩ́ȩ́ vú̵ń hı̵́'ı̵́n kan wə̧ə̧ na' voo vu̵.
36Nán vú̵ń nuŋ maag kíi voolı̵́.
37Nán a hí̧í̧ ba' woo kan na' woo mban tée, maan mbaalı̵́ nán míí ní. Nán a hí̧í̧ waa yée kan waa kȩ́ȩ́ woo vu̵ mban tée, maan mbaalı̵́ nán míí ní. 38Nán a ndɔg nɔm,#10:38 Nán a ndɔg nɔm vu̵ bíńda “nán a gaŋ la' vbagad woo duun mí ní tée” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. a duun mí ní tée, maan mbaalı̵́ nán míí ní. 39Nán a moo aga bi səd fó̧ó̧ bii nu tée, wú̵ń tid vágád woo ú̵, a̧máa nán a tid vágád woo moo míílí̧ tée, wú̵ń duu nuŋŋɔ ú̵.
Hȩn sú̵ú̵lı̵́ nán voo nɔ
(Márkus 9:41)
40“A̧máa nán a fȩȩ ví tée, fȩȩn sú̵'ú̵. Nán a fȩȩn tée, fȩȩ ı̵́ ka ba'an ya máa sú̵'ú̵. 41Nán ka fȩȩ anábi Tayɨɨ woo, moo ka anábiɨ má nɔ tée, wú̵ń nuŋ hȩn sú̵ú̵lı̵́ woo kɔ́ ı̵́ anábi wɔgɔ á̧ḿ. Nán ka fȩȩ nán ka kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo, moo ka nán Tayɨɨ woo nɔ má nɔ tée, wú̵ń nuŋ hȩn sú̵ú̵lı̵́ woo kɔ́ ı̵́ nán hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo kɔ́lı̵́ wɔgɔ á̧ḿ. 42Kóó nɔ́nná a pú̵ waa duulí míí waaná' yɛ vu̵ mam ká̧'a̧d ɗag koom dágá, moo ku̵u̵ waa duulí míí vu̵ yu̵ má nɔ tée, mí o̧d ví moo yȩ́ńne, hȩn sú̵ú̵lı̵́ woo wú̵ń tin ní.”
10
Yesu yee waa ba'ad woo vu̵ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú
(Márkus 3:13-19; Lúg 6:12-16)
1Pig woolı̵́ máa, Yesu bee waa duulí woo vu̵ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú su̵g, pú̵ vu̵ néélȩ́ u̵u̵ nɛŋ yigid ɓı̵́d vu̵ vud, u̵u̵ za̧a̧ kan nán ho̧o̧ vu̵ 'waapád, kan nán kó̧ggı̵́ vu̵ 'waapád. 2Yéé waa ba'ad Yesu woo wa̧nɓó' zu̵u̵ idú sú̵u̵ vu̵u̵ yɛ nɔ. Dəŋ kan Simɔ́ŋ ı̵́ ku̵u̵ beewu̵ Piɛ́r máa, kan daa sá̧ŋ́ A̧ndɛrée, kan Yaakúbu Zebedée waa, kan daa sá̧ŋ́ Yoohá̧na, 3kan Filíb, kan Baatelemíi, kan Tomás, kan Matío nán lámba su̵ggı̵́, kan Yaakúbu Álfa waa, kan Taadée, 4kan Simɔ́ŋ nán zó̧ó̧ pilí, kan Yúúdas Iskarió, ı̵́ ka dɔd Yesu nag nánán voolı̵́ pee.
Yesu ba' waa duulí woo vu̵ wa̧nɓó' zu̵u̵ idú
(Márkus 6:7-13; Lúg 9:1-6)
5Nán wa̧nɓó' zu̵u̵ idú yȩ Yesu ba' vu̵, ma tiŋ vu̵, o̧: “I laa nán gaa Tayɨɨ sá voolı̵́ sá, i dɔ́ kaa nán Samaríi voolı̵́ sá. 6A̧máa i laa ya nán Izraɛ́l ku̵u̵ ti máa voolı̵́. 7I la pad vu̵ moo, ví o̧d vu̵: ‘Gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woo dɨ bə́'.’ 8I za̧a̧ nán ho̧o̧ vu̵, ví nim nɔm vu̵ nɔmmé, ví kɔ́ nán ho̧o̧ naa fó̧ó̧ voo a yu̵d, ví nɛŋ yigid ɓı̵́d vu̵ vud á̧ḿ. Ví nuŋ hȩn yȩ vu̵ leená, i duu pú̵ vu̵ leená á̧ḿ. 9I ɓɛ kóó sɨɨde ha'ad vu̵, kóó sɨɨde yȩ́ń vu̵ kə́ə sɨɨde víílí sá, 10kan kə́ə gáá, kóó sa̧a̧m idú, kóó tɛ́gɛ́, kóó vbə́ə́. Moo maa nán ba'ad ba nuŋ hȩn lálı̵́ woo ú̵. 11Kóó kaa gbo̧o̧ vu̵ kan kaa waa vu̵ kíí dɔ́ wu̵lı̵́ tée, ví vi nán ı̵́ a maa ba vín dɔ́ woolı̵́ ú̵ tée, ví mbaa wu̵lı̵́ há̧á̧ a ya̧ sey lúúlí víí. 12Kíí dɨ dɔ́lı̵́ kíi nán tóó woolı̵́ tée, ví vá' ví o̧: ‘Tayɨɨ a gbɔ ví ká̧'a̧dɨ.’ 13Tow nán moo fȩȩlȩ́ a dɨ kíi yȩlȩ́ tée, wú̵ń mbaa kan zó̧ó̧ ká̧'a̧d, a̧máa a pɛ́lı̵́ tée, vá"ı̵́ víí wú̵ń fíí ya maa ví. 14Ku̵u̵ fȩȩn ví ní, ku̵u̵ fȩȩn moo víí ní tée, ví ta'ad nag víí,#10:14 nag víí vu̵ bíńda “i ta'ad hád zu̵m doo pɛ́ɛ́g víílí” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. ví vúd kíi woolı̵́, tóó tée, kaa woolı̵́. 15Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, zá̧ga̧ moo sə̧"ȩ́ a ya̧ tée, moo sə̧"ȩ́ nán kaa yȩ voo wú̵ń zi̧i̧ mba ı̵́ hág Súúduma kan hág Gomór á̧ḿ.
Vú̵ń duun ví kan moo ó̧
(Márkus 13:9-13; Lúg 21:12-17)
16“I ki sú̵m, ı̵́ míí mí ba' ví la kɔ́ ı̵́ mbee vu̵ wɔgɔ sa̧a̧m zág ya̧'a̧d voolı̵́. Moo woo nɔ i kɛ kɔ́ ı̵́ ku̵u̵#10:16 ku̵u̵ vu̵ bíńda “bɨɨg” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. vu̵ wɔgɔ, i mbaa kan zó̧ó̧ ká̧'a̧d kɔ́ ı̵́ gbɔkii vu̵ wɔgɔ. 17I gág nán vu̵ ú̵, moo vú̵ń dɔd ví nán moo sə̧"ȩ́ voolı̵́ nagá, vú̵ń gbɔ́ ví kan loo lig sú̵ggı̵́ nán Yúúda voo vu̵lı̵́. 18Vú̵ń pa̧ŋ ví laan tíŋ́ ŋgó̧ḿna voolı̵́ kan tíŋ́ gbanaa voolı̵́ moo míí nu, moo i du̵n ya̧ggɨ, kan nán gaa Tayɨɨ sá voolı̵́ á̧ḿ. 19A̧máa sey ku̵u̵ dɔd ví voolı̵́ nagá tée, i gbɔ́ dam: ‘Yee vɔ́ń la o̧ nɛ́nná?’ sá, moo víń nuŋ moo i la o̧ máa ya̧g woolı̵́ ú̵. 20Aga víńnɔ moo né, a̧máa yigid Ba' víí Tayɨɨ woo wú̵ńnɔ moo. 21Dag nii vú̵ń dɔd daa sá̧ŋ́ vu̵ ya nɔmmé, waa ba'a vú̵ń dɔd waa vu̵ á̧ḿ. Waa vú̵ń lúú moo kan ı̵́ ha̧a̧lȩ́ voo vu̵, vú̵ń nɔɔ vu̵. 22Nán 'waapád vú̵ń máń ví moo míí nu, a̧máa nán a mbí nɔ́ɔ́ há̧á̧ bá' sí̧'í̧dí tée, wú̵ń sə́ddú̵. 23Ku̵u̵ duun ví kan hȩn ɓı̵́d kaa tóólı̵́ tée, i lúú laa kaa tóólı̵́. Mí o̧d ví moo yȩ́ńne, víń 'yȩ́ḿ kaa gbo̧o̧ hág Izraɛ́llı̵́ 'waan pád né, ı̵́ míí Tayɨɨ ka ba'an ya yɛ, míń ya̧ pȩ́ń.
24“Waa zaŋde tóó mban ı̵́ hȩn tú"í woo né; gba'a mban ı̵́ buulí woo né. 25Waa zaŋde tóó a kɔ́ hȩn akaw woo ka kɔ́ má nɔ tée, 'wáa yȩ. Gba'a tóó a kɔ́ hȩn ı̵́ buulí woo ka kɔ́ má nɔ tée, maa sú̵'ú̵. Tow u̵u̵ bee baa lig víí Belzabúl#10:25 Belzabúl yéé Seeɗán woo tóó wu̵ yɛ nɔ. tée, vú̵ń been víw mban naa?”
Yesu duu o̧ nóo ka maa ndɔggı̵́lá?
(Lúg 12:2-7)
26Yesu duu o̧d vu̵: “Moo woo nɔ, i ndɔg nán vu̵ sá, moo hȩn tóó ba wáy ban kúu ní máa wú̵ń pɛ́lı̵́. Kóó hȩn tóó ba yú̵g, nán ban gaa né máa pɛ́lı̵́. 27Moo káń o̧d ví ya dimmí yȩ, i moo víí ya túlílí. Moo káń lágad ví tɔ́ggı̵́ yɛ, i ɗáá dii a̧a̧lȩ́ ma ví pa. 28I ndɔg nán u̵u̵ nɔɔ fó̧ó̧ víí máa vu̵ sá; vú̵ń nɔɔn yigid víí ní. A̧máa i ndɔg Tayɨɨ ı̵́ a tud fó̧ó̧ víí kan yigid víí vee gə̧ə̧lȩ́ má nɔ. 29Dȩ' naag idú pȩ́ń vu̵ gín vu̵ dála dágá náa? Kóó ı̵́ yo̧go̧ si̧', Ba' víí Tayɨɨ a sɛ́n né tée, kóó dágá aga wú̵ń pɛn hágá né. 30Ɨ́ víí máa, Tayɨɨ wá' yúú hú̧' víí vu̵ 'waa sú̵'ú̵ á̧ḿ. 31I kɔ́ dú̵ú̵ sá; Tayɨɨ hí̧í̧ ví mba dȩ' naag vu̵ ɓu̵u̵lı̵́ na'a.
Ɨ́ ka tú' Yesu Krístu, kan ı̵́ ka su̵u̵wu̵ má nɔ
(Lúg 12:8-9)
32“Moo woo nɔ, kóó nɔ́nná a tú' ba bin nán míí nu tíŋ́ nánán voolı̵́ tée, míń tú'udu̵ kan Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ á̧ḿ. 33A̧máa nán a su̵u̵n tíŋ́ nánán voolı̵́ tée, míń su̵u̵wu̵ tíŋ́ Ba' míí ı̵́ be"ı̵́ woolı̵́ á̧ḿ.
Yesu o̧: “Mí yaan kan moo zó̧ó̧ ká̧'a̧dɨ né, a̧máa sɨɨɨ”
(Lúg 12:51-53; 14:26-27)
34“I taa ba mín yaan kan moo zó̧ó̧ ká̧'a̧du̵ hágá yɛlı̵́ sá, mí yaan kan ká̧'a̧dɨ né, a̧máa kan sɨɨɨ, 35moo mí yaa nán vu̵ hɨ'ɨnée.
Wayée waa vú̵ń hı̵́'ı̵́n kan ba' voo vu̵,
wakȩ́ȩ́ waa vú̵ń hı̵́'ı̵́n kan na' voo vu̵,
wakȩ́ȩ́ vú̵ń hı̵́'ı̵́n kan wə̧ə̧ na' voo vu̵.
36Nán vú̵ń nuŋ maag kíi voolı̵́.
37Nán a hí̧í̧ ba' woo kan na' woo mban tée, maan mbaalı̵́ nán míí ní. Nán a hí̧í̧ waa yée kan waa kȩ́ȩ́ woo vu̵ mban tée, maan mbaalı̵́ nán míí ní. 38Nán a ndɔg nɔm,#10:38 Nán a ndɔg nɔm vu̵ bíńda “nán a gaŋ la' vbagad woo duun mí ní tée” kan ya̧g gɛrɛ́ggɨ. a duun mí ní tée, maan mbaalı̵́ nán míí ní. 39Nán a moo aga bi səd fó̧ó̧ bii nu tée, wú̵ń tid vágád woo ú̵, a̧máa nán a tid vágád woo moo míílí̧ tée, wú̵ń duu nuŋŋɔ ú̵.
Hȩn sú̵ú̵lı̵́ nán voo nɔ
(Márkus 9:41)
40“A̧máa nán a fȩȩ ví tée, fȩȩn sú̵'ú̵. Nán a fȩȩn tée, fȩȩ ı̵́ ka ba'an ya máa sú̵'ú̵. 41Nán ka fȩȩ anábi Tayɨɨ woo, moo ka anábiɨ má nɔ tée, wú̵ń nuŋ hȩn sú̵ú̵lı̵́ woo kɔ́ ı̵́ anábi wɔgɔ á̧ḿ. Nán ka fȩȩ nán ka kɔ́ hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo, moo ka nán Tayɨɨ woo nɔ má nɔ tée, wú̵ń nuŋ hȩn sú̵ú̵lı̵́ woo kɔ́ ı̵́ nán hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo kɔ́lı̵́ wɔgɔ á̧ḿ. 42Kóó nɔ́nná a pú̵ waa duulí míí waaná' yɛ vu̵ mam ká̧'a̧d ɗag koom dágá, moo ku̵u̵ waa duulí míí vu̵ yu̵ má nɔ tée, mí o̧d ví moo yȩ́ńne, hȩn sú̵ú̵lı̵́ woo wú̵ń tin ní.”