Parallel

Genesis 14

14
Ya nengihwangan Abram nan hi Lot
1Entanni ey wada gubat tep yadda etan epat ni patul e hi Amraphel di Babilon, hi Ariok di Ellasar, hi Kedorlaomer di Elam et hi Tidal di Goyim. 2Ginubat dadda etan liman patul e hi Bera di Sodom, hi Birsa di Gomorrah, hi Sinab di Admah, hi Semeber di Seboim et ya etan patul di Bela e Soar hu hakey ni ngadan tu. 3Humman idan liman patul ey impan-aaddum dadda sindalu dad etan di Nedeklandi Siddim e neihnup di Netey ni Baybay.
4Yan hampulut dewwan toon ey hi Kedorlaomer hu ap-apu da, nem yan meikkeppulut tellun toon ey nginhay da law. 5Nem yan meikkahampulut epat ni toon ey inemung nan Kedorlaomer hu sindalu tu niyadda sindalun edum tun patul, et gubaten dadda humman ni nangngehay ni nampambebley di Repaim di Asterot Karnaim, yadda Susim di Ham, yadda helag Emim di Saveh Kiriathaim 6niyadda Horite di duntuduntug di Seir. Et pampedugen dadda ingganah di El Paran e neihnup di eleg mebebleyi. 7Et mambangngad idad En Mispat e ya ngadan tu law ey Kades, et gubaten dadda iAmalek niyadda Amorite ni nambebley di Hasason Tamal et apputen dadda.
8-9Entanni ey yadda etan liman patul di Sodom, yad Gomorrah, yad Admah, yad Seboim, niyad Bela, e Soar hu hakey ni ngadan tu, ey impan-aaddum da sindalu da et ida mambetak di Nedeklan e Siddim et gubaten dadman hi Kedorlaomer niyadda edum tun tellun patul. 10Nem yadman ey dakel hu edallem ni bitu. Et umbebsik ida-et hu sindalun patul di Sodom niyad Gomorrah, ey nakna edum ni hi-gadadman. Nem yadda etan tellun edum dan patul ey bimmesik idad duduntug. 11Yadda etan epat ni patul ni nengapput ey nan-ala dan emin hu wadad Sodom niyad Gomorrah, anin idan kennen et handa hi-yana humman idan bebley.
12Anin hi Lot e pengungngaan nan hi Abram et impeki-la da, yadda halun tu niyaddan emin hu wadan hi-gatu. 13Nem wada etan hakey ni tuun bimmesik, et tu idaddatteng nan Abram e Hebrew ni nangkampud neihnup idad keyew ni oak nan Mamre e Amorite. Hi Mamre niyadda agi tu e di Eskol nan hi Aner ey gayyum idan Abram. 14Yan nangngelan nan Abram e impeki-laddan etan ni epat ni patul hi Lot, e pengungngaan tu, ey inemung tudda tuu tun dammutun mekiggubbat, e telunggatut et hampulut walu idan emin, et unuden dadda ingganah di Dan. 15Dimmateng idadman et genedwaen Abram hu tuu tu. Et yan nunman ni hileng ey ginubat dadda humman ni patul e pindug dadda ingganah di Hobah e indalan dad Damascus. 16Et bangngaden tun emin hu imbesik da, anin hi Lot e pengungngaan tu, yadda limmu tu, yadda edum ni tuu niyadda bibi-in imbesik da.
Ya nemendisyonan Melkisedek nan hi Abram
(Hebrews 7:1-10)
17Yan nambangngadan nan Abram ni nengapputan tun Kedorlaomer, et yadda edum tun patul ey immali patul di Sodom et tu dammuen hi Abram di Nedeklandi Sabeh e Bebley ni Patul. 18Anin ni hi Melkisedek e patul di Salem e padin Apu Dios e Keta-ta-geyyan ey inlaw tu sinapay niya meinnum. 19Et bendisyonan tu hi Abram e kantuy “Abram, iddawat Apu Dios e Keta-ta-geyyan niya nanletun kabunyan niya puyek hu panyaggudan mu. #14:19 Hebrews 7:1 20Medeyyaw hi Apu Dios e nemaddang ni hi-gam et mengapput ka.”
Et idwat nan Abram nan hi Melkisidek hu kapulun emin ni inapput dad nekigubatan tu. 21Entanni ey kan etan ni patul di Sodom nan hi Abram ey “Anin alam hu hipan binangngad mun imbesik da, nem pebangngad mun hi-gak ida tuuk.” 22Nem kan Abram ey “Eleg, tep insapatah kun Ap-Apu e Dios e Keta-ta-geyyan niya nanletun kabunyan niya puyek 23e endi nak ellan ni hipan hi-gayu, anin ni bedbed ni patut yu winu sinulid ma-lat eleg mulli penghel ey kimmedangyan hi Abram tep ya indawat kun hi-gatu. 24Yan ebuh hu kinan middan sindaluk ni an nekigubat hu eggak beyyadin hi-gayu. Nem idwat mu hu bingay eyaddan gayyum kun bimmaddang ni hi-gak e hi Aner, hi Eskol et hi Mamre.”