Parallel

Genesis 13

13
Ya nan-appilan di Abram nan hi Lot
1Hini-yan Abram hu Egypt et mambangngad di Negeb di Kanaan e ingkuyug tu ahwatu, hi Lot niyaddan emin hu wadan hi-gada. 2Kedangyan ni peteg hi Abram. Dakel hu balituk tu, ya pihhuh tu niyadda animal tu, henin kalneroh, gelding niya baka. 3-4Nangnanglaw ida et dumteng idad Bethel e nangkampuan da lan nunman di nambattanan ni Bethel niya Ai e yadman la hu nengapyaan tun pan-appitan. Yan nunman ni dintengan da ey dineyaw tu hi Apu Dios.
5Hi Lot ey kedangyan dama e dakel hu kalneroh tu, ya baketu, ya gelding tu niyadda bega-en tu. 6Et humman hu, kulang law hu pampattulan da tep dakel ni peteg hu halun dan Abram. 7Ey humman kaumhulun ni kapambabakaliddan daka pampattul. Yan nunman ey naneng tudda Kanaanite niyadda Perisite ni nambebley diman.
8Et kan Abram nan hi Lot ey “Beken ni kayyaggud hu ita mambekkal, anin idan taka pampattul, tep han-ama ita. 9Ya kayyaggud ey man-appil ita haggud mahkang eya puyek. Pilim hu pinhed mun panha-adan et lumaw kayudman ma-lat man-appil ita. Ya etan eleg mu pillia, ey yadman hu panha-adak.”
10Et man-ang-ang-ang hi Lot ey ya etan nedeklan ni puyek e Jordan ingganah di Soar hu pinili tu e kamedennumin emin. Huyyan pintek Lot ey heni etan ni leguntan Apu Dios e Eden niya wada dama neiingngehan tud Egypt. Neipahding huyya et han bahbahan Apu Dios hu Sodom et ya Gomora. 11Humman hu pinilin nan Lot et lumaw diman e appit ni kasimmilin aggew. Humman hu impahding dan nan-appil. 12Et mambebley hi Abram di Kanaan. Nem hi Lot ey nekibebley di nedeklan ni neihnup di Sodom. 13Yadda tutu-udman ey lawah ida niya nemahhig hu liwat dan Apu Dios.
Ya linawwan di Abram di Hebron
14Yan eman ni nan-appilan di Abram nan Lot, ey kan Apu Dios nan Abram ey “Pan-ang-ang-ang kad nanlinikweh ingganah di pappeg ni han-ang-ang mu. 15Tep emin eya muka ang-ang-anga ey iddawat kun hi-gam niyaddalli helag mu et hi-gayulli hu kan puyek ni inggana. #13:15 Acts 7:5, Galatians 3:16 16Ey iddawtan dakallin dakel ni helag mun eleg mebillang e henin kadinakkel ni dep-ul. 17Lakkay et mu ang-angen ni emin hu pappeg eyan puyek ni iddawat kun hi-gam.” 18Et ialdan Abram hu kampu tud kad-an idan keyew ni oak di Mamre di Hebron. Ey nengapyan pan-appitan tun Apu Dios diman.