Parallel

KO SĒNESI 1

1
Ko e Talanoa ki he Fakatupú
1‘I he kamata‘anga na‘e fakatupu ‘e he ‘Otua ‘a e ngaahi langi mo māmani.#1.1 ‘a e ngaahi langi mo māmani: ‘Oku ‘uhinga ‘a e ngaahi langi mo māmaní ki he ‘ūnivēsí. 2Pea na‘e maomaonganoa ‘a māmani mo lala;#1.2 ‘I he kamata‘angá... lala; pe ‘I he kamata ke fakatupu ‘e he ‘Otuá ‘a e ngaahi langí mo māmaní, na‘e maomaonganoa ‘a māmani mo lala. pea na‘e fakapo‘uli ‘a e funga ‘o e loloto. Pea na‘e ‘ō‘ōfaki ‘e he Laumālie ‘o e ‘Otua#1.2 ‘e he... ‘Otuá; pe ‘e ha matangi mālohi. ki he fukahi vai.
Ko e ‘uluaki ‘ahó
3Pea folofola ‘a e ‘Otua, Ke maama mai: pea na‘e maama.#2 Kol 4.6 4Pea ‘afio ‘e he ‘Otua ki he maama, kuo lelei: pea na‘e vahe‘i ‘e he ‘Otua ‘a e maama mei he po‘uli. 5Pea na‘e fakahingoa ‘e he ‘Otua ‘a e maama ko e ‘Aho, pea ne fakahingoa ‘a e po‘uli ko e Pō. Pea na‘e efiafi, pea na‘e na‘e pongipongi; ko e ‘uluaki ‘aho ia.#1.5 ko e ‘uluaki ‘ahó ia: Na‘e lau ‘a e vaha‘a ‘o e efiafi mo e efiafi hoko maí ko e ‘ahó ia.
Ko e ‘aho hono uá
6Pea folofola ‘a e ‘Otua, Ke ai ha ‘atā ‘i he vaha‘a ‘o e ngaahi vai, mo vahe‘i ‘a e ngaahi vai mei he ngaahi vai.#2 Pit 3.5 7Pea na‘e ngaohi ‘e he ‘Otua ‘a e ‘atā, pea na‘a ne vahe‘i ai ‘a e ngaahi vai na‘e ‘i he lalo ‘atā mei he ngaahi vai na‘e mei ‘olunga ‘i he ‘atā: pea na‘e hoko ia. 8Pea na‘e fakahingoa ‘e he ‘Otua ‘a e ‘atā ko e Langi. Pea na‘e efiafi, pea na‘e pongipongi; ko hono ‘aho ua ia.
Ko e ‘aho hono tolú
9Pea folofola ‘a e ‘Otua, Ke fakatahataha ‘a e ngaahi vai ‘oku ‘i he lalo langi ki ha potu pē taha, pea ke hā mai ‘a e mōmoa: pea na‘e hoko ia. 10Pea na‘e fakahingoa ‘e he ‘Otua ‘a e mōmoa ko e Fonua; pea ko e fakataha ‘o e ngaahi vai na‘a ne fakahingoa ko e tahi: pea na‘e ‘afio ki ai ‘a e ‘Otua, kuo lelei. 11Pea na‘e folofola ‘e he ‘Otua, Ke fakatupu mai ‘e he fonua ‘a e me‘a laumata, ‘a e mohuku ‘oku ‘i ai hono tenga, ‘a e ‘akau fua, ‘a ia ‘oku takitaha ma‘ana hono fua, pea ‘i ai ha tenga–ke tu‘u ia ‘i he funga fonua: pea na‘e hoko ia. 12Pea na‘e ‘ohake ‘e he fonua ‘a e me‘a lau mata, ‘a e mohuku ‘oku ‘i ai hono tenga, ‘o takitaha ma‘ana, mo e ‘akau fua, ‘a ia ‘oku ‘i ai ha tenga, ‘o takitaha ma‘ana: pea na‘e ‘afio ‘a e ‘Otua, kuo lelei. 13Pea na‘e efiafi, pea na‘e pongipongi; ko hono ‘aho tolu ia.
Ko e ‘aho hono faá
14Pea folofola ‘a e ‘Otua, Ke ai ha ngaahi māma‘anga ‘i he ‘atā ‘o e langi mo vahe‘i ‘a e ‘aho mei he pō: pea ke tu‘u mo‘o ngaahi faka‘ilonga, pea mo‘o ngaahi kuonga, pea mo‘o ngaahi ‘aho mo ngaahi ta‘u: 15pea ke tu‘u mo‘o ngaahi māma‘anga ‘i he ‘atā ‘o e langi ke fakamaama ki māmani: pea na‘e hoko ia. 16Pea na‘e ngaohi ‘e he ‘Otua ‘a e ongo māma‘anga lalahi; ko e māma‘anga lahi ke pule ki he ‘aho mo māma‘anga si‘i#1.16 ko e māma‘anga lahi... si‘i: Ko e La‘aá mo e māhiná. Ka na‘e ‘ikai ke ui‘aki hona hingoa totonú, he ‘i he kuonga ‘o e Fuakava Motu‘á na‘e lotu ‘a e kakaí ki he la‘aá mo e māhiná, ‘o hangē ko e lotu ki ha ongo ‘otuá. ke pule ki he pō, 17mo e ngaahi fetu‘u foki. Pea na‘e tuku kinautolu ‘e he ‘Otua ‘i he ‘atā ‘o e langi ke fakamaama ki māmani. 18Pea ke pule ki he ‘aho mo e pō, pea ke vahe‘i ‘a e maama mei he po‘uli. Pea na‘e ‘afio ki ai ‘a e ‘Otua, kuo lelei. 19Pea na‘e efiafi, pea na‘e pongipongi; ko hono ‘aho fā ia.
Ko e ‘aho hono nimá
20Pea folofola ‘a e ‘Otua, Ke ngaue ‘a e ngaahi vai ‘i he me‘a mo‘ui ‘oku ngaolo, pea ke puna ‘a e manupuna ‘i he funga fonua mo e mata ‘o e langi. 21Pea na‘e fakatupu ‘e he ‘Otua ‘a e fa‘ahinga tanini lalahi, mo e me‘a mo‘ui kotoa pē ‘oku totolo, ‘a ia ‘oku ngāue ai ‘a e ngaahi vai, ‘o takitaha ‘i hono fa‘ahinga; pea mo e manupuna ‘oku kapakau, ‘o fakafa‘ahinga: pea na‘e ‘afio ki ai ‘a e ‘Otua, kuo lelei. 22Pea na‘e tāpuaki‘i kinautolu ‘e he ‘Otua, ‘o pehē, Mou fua, mo fakatokolahi, mo fakafonu ‘a e ngaahi tahi, pea ke tokolahi ‘a e manupuna ‘i he fonua. 23Pea na‘e efiafi, pea na‘e pongipongi; ko hono ‘aho nima ia.
Ko e ‘aho hono onó
24Pea folofola ‘a e ‘Otua, Ke ‘ohake ‘e he fonua ‘a e me‘a mo‘ui, ‘o fakafa‘ahinga; ‘a e manu lalata, mo e manu totolo, mo e manu kaivao, ‘o takitaha ma‘ana: pea na‘e hoko ia. 25Pea na‘e ngaohi ‘e he ‘Otua ‘a e manu kaivao, ‘o fakafa‘ahinga pē, mo e manu lalata ‘o fakafa‘ahinga, mo e me‘a kotoa pē ‘oku totolo ‘i he kelekele, ‘o fakafa‘ahinga: pea ‘afio ki ai ‘a e ‘Otua, kuo lelei.
26Pea folofola ‘a e ‘Otua, Tau ngaohi tangata ‘i hotau ‘īmisi, ‘o fa‘ifa‘itaki ki hotau anga: pea ke nau pule ki he ika ‘o e tahi, mo e manupuna ‘o e ‘atā, mo e manu lalata, ‘io, mo ‘uta kātoa; pea mo e fa‘ahinga totolo ‘oku totolo ‘i he funga fonua.#1 Kol 11.7
27Pea na‘e fakatupu ‘e he ‘Otua ‘a e tangata ‘i he ‘īmisi ‘o‘ona, ‘io, ‘i he ‘īmisi ‘o e ‘Otua na‘a ne fakatupu ia; na‘a ne fakatupu ‘a kinaua ko e tangata mo e fefine.#Sēn 5.1,2 #Māt 19.4; Ma‘ake 10.6 28Pea na‘e tāpuaki‘i ‘a kinaua ‘e he ‘Otua, pea na‘e folofola kiate kinaua ‘e he ‘Otua, ‘o pehē, Mo fakatupu, mo fakatokolahi, mo fakafonu ‘a māmani, pea ikuna ia: pea mo pule ki he ika ‘o e tahi, mo e manupuna ‘o e langi, pea mo e me‘a mo‘ui kotoa pē ‘oku totolo ‘i he fonua. 29Pea folofola ‘a e ‘Otua, Ko eni kuo u ‘atu kiate kimoutolu ‘a e mohuku kotoa pē ‘oku ‘i ai hono tenga ‘i he funga ‘o māmani kātoa, pea mo e ‘akau fuli pē ‘a ia ‘oku ‘i ai ha fua‘i ‘akau mo hono tenga: ko ho‘omou me‘akai ia. 30Pea ki he manu kotoa pē ‘o ‘uta, mo e manupuna kotoa pē ‘o e ‘atā, pea ki he me‘a kotoa pē ‘oku totolo ‘i he fonua, ‘a ‘ia ‘oku ‘i ai ha‘ane mo‘ui, kuo u ‘atu ki ai ‘a e fa‘ahinga mohuku kehekehe ma‘anau me‘akai: pea na‘e hoko ia. 31Pea na‘e ‘afio ‘a e ‘Otua ki he me‘a kotoa pē kuo ne ngaohi, pea tā kuo lelei ‘aupito. Pea na‘e efiafi, pea na‘e pongipongi; ko hono ‘aho ono ia.